Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti doktora stomatologije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA

Na temelju članka 179. stavak 1. točka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 75/93 i 11/94) i članka 25. stavak 2. alineja 1. Statuta Hrvatske stomatološke komore (u daljnjem tekstu: Komora), Upravno vijeće Komore na svom 1. zasjedanju dana 17. veljače 1996. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERE STRUČNOSTI DOKTORA STOMATOLOGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja te provjera stručnosti doktora stomatologije.

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 2.

Doktori stomatologije imaju pravo i obvezu stručno se usavršavati radi održavanja i unapređivanja kvalitete zdravstvene zaštite te radi stjecanja uvjeta za obnavljanje odobrenja za samostalan rad.

Članak 3.

Doktori stomatologije stručno se usavršavaju putem:

– specijalizacije,

– poslijediplomskog studija,

– magisterija,

– doktorata,

– tečajeva trajne izobrazbe,

– sudjelovanja u radu stručnih i znanstvenih sastanaka, simpozija i kongresa (predavanje, poster i pasivno učešće),

– studijskih boravaka u inozemstvu,

– objavljivanjem članaka u znanstvenim i stručnim časopisima,

– pretplatom na stručne katalogizirane časopise,

– objavljivanjem priručnika, poglavlja u knjizi i knjiga iz područja stomatološke djelatnosti.

Doktor stomatologije može izabrati način svog stručnog usavršavanja utvrđen u stavku 1. ovoga članka.

Članak 4.

Tečajevi trajne izobrazbe obuhvaćaju teoretske i praktično-kliničke postupke u stomatološkoj djelatnosti koji se primjenjuju na temelju novih stručnih i znanstvenih saznanja u praksi.

Tečaj trajne izobrazbe mogu provoditi Stomatološki fakultet, zdravstvene ustanove, državni zavodi, trgovačka društva i pojedinci. Organizator tečaja trajne izobrazbe obvezan je za svaki program tečaja ishoditi odobrenje Upravnog vijeća Komore.

Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje se po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za stručno usavršavanje, a sukladno Bodovnoj listi za provjeru stručnog usavršavanja iz članka 9. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Bodovna lista).

Ukoliko organizator tečaja trajne izobrazbe tečaj ponovi te tom prilikom promijeni njegov sadržaj ili više od četvrtine ukupnog broja predavača, obvezan je ponovno ishoditi odobrenje iz stavka 2. ovoga članka.

Tečaj trajne izobrazbe može se provoditi i u suorganizaciji s Komorom.

Članak 5.

Pored tečajeva trajne izobrazbe predviđenih u članku 4. ovoga Pravilnika, a radi trajnog usavršavanja doktora stomatologije, Komora je obvezna organizirati godišnje najmanje dva tečaja trajne izobrazbe.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje obvezno je do 30. rujna svake tekuće godine izraditi prijedlog Plana i programa tečaja trajne izobrazbe za slijedeću godinu.

Upravno vijeće Komore na temelju prijedloga iz stavka 2. ovoga članka obvezno je donijeti Plan i program tečajeva trajne izobrazbe do 30. studenog tekuće godine za slijedeću godinu.

Članak 6.

Plan i program tečaja trajnog usavršavanja treba sadržavati:

– plan vremenskog održavanja tečaja,

– temu tečaja,

– način održavanja tečaja (usmeno izlaganje, usmeno izlaganje s praktičnim vlastitim kliničkim radom – workshop),

– oblik održavanja tečaja (bazični tečaj za novija područja stomatološke djelatnosti ili napredni tečaj za područja kojima se bavi veći dio doktora stomatologije),

– obvezu izrade pismenih materijala za potrebe tečaja.

Članak 7.

Doktor stomatologije obvezan se je stručno usavršavati na način da svake kalendarske godine stekne najmanje pet bodova prema Bodovnoj listi.

Ukoliko doktor stomatologije svojim stručnim usavršavanjem u jednoj kalendarskoj godini stekne više od pet bodova s Bodovne liste, bodovi mu se priznaju u slijedeće godine na način predviđen u Bodovnoj listi.

Nakon isteka vremena za koje su priznati bodovi iz stavka 2. ovoga članka, doktor stomatologije je obvezan nastaviti stručno usavršavanje na način da stekne najmanje pet bodova prema Bodovnoj listi za svaku godinu.

III. PROVJERA STRUČNOSTI

Članak 8.

Doktori stomatologije obvezni su svakih šest godina proći provjeru stručnosti da bi obnovili odobrenje za samostalan rad.

Članak 9.

Provjera stručnosti doktora stomatologije iz članka 8. ovoga Pravilnika provodi se vrednovanjem stručnog usavršavanja ili provjerom znanja doktora stomatologije.

Vrednovanje stručnog usavršavanja provodi se prema slijedećoj Bodovnoj listi:
__________________________________________________________________________________

Redni         Način                               Ukupan                  Broj                     Broj
broj            stručnog                           broj                        bodova po           god. u
                  usavršavanja                     bodova                   kalendar.             kojima se
                                                                                         godini                  priznaje
                                                                                                                    stručno
                                                                                                                    usavršavanje
__________________________________________________________________________________

1.              specijalizacija                       15                            5                          3

2.              poslijediplomski
                 studij                                      2                           –                           –

3.              magisterij                              10                           5                          2

4.              doktorat                               30                           5                          6

5.              tečaj trajne
                 izobrazbe koji
                organizira ili
                suorganizira Komora             10                             5                         2

6.             ostali tečajevi
                trajne izobrazbe
                odobreni od Komore              5                             –                          –

7.             stručni i znanstveni
                sastanci, simpoziji i
                kongresi

a)            domaći:
                – predavanje                          10                           5                          2
                – poster                                 10                           5                          2
                – pasivno učešće                      5                           –                          –
b)             međunarodni:
                – predavanje                          15                           5                          3
                – poster                                 15                           5                          3
                – pasivno učešće                    10                           5                          2

8.            studijski boravak u
               inozemstvu 30 i više
               dana                                       10                           5                           2

9.            znanstveni članak                    15                           5                           3
               stručni članak                          10                           5                           2

10.         pretplata na stručne
              katalogizirane
              časopise:
              a) ASCRO                                 2                           –                           –
              b) ostali                                      1                           –                           –

11.         priručnik                                   20                           5                           4

12.         poglavlje u knjizi                       10–20#                   5                          2–4

13.         knjiga                                        30                          5                            6

NAPOMENA: # – Broj bodova procjenjuje Povjerenstvo za stručno usavršavanje

Članak 10.

Doktor stomatologije obvezan je u šest godina steći ukupno trideset bodova prema Bodovnoj listi iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ukoliko doktor stomatologije u šest godina ne stekne ukupno trideset bodova prema Bodovnoj listi, isti se podvrgava provjeri svoga znanja.

Članak 12.

Provjeru znanja doktora stomatologije obavlja Komisija koju imenuje Upravno vijeće Komore.

Komisija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana.

U Komisiju se imenuju doktori stomatologije koji se bave odgovarajućim područjem stomatološke djelatnosti.

Članak 13.

Administrativne poslove Komisije obavlja tajnik.

Tajnik je obvezan tijekom provjere znanja voditi zapisnik.

Članak 14.

Provjera znanja obavlja se pismeno putem tekstova s ponuđenim odgovorima.

Ocjena uspjeha provjere znanja je položio i nije položio.

Članak 15.

Doktoru stomatologije koji je uspješno položio provjeru znanja Komisija izdaje potvrdu o obavljenoj provjeri znanja.

Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka potpisuju predsjednik Komisije i tajnik Komore.

Članak 16.

Doktor stomatologije koji nije uspješno položio provjeru znanja ili nije pristupio provjeri znanja mora se dodatno stručno osposobiti na odgovarajućem stručnom području.

Dodatno stručno osposobljavanje doktora stomatologije obavlja se pri Stomatološkom fakultetu, u zdravstvenim ustanovama ili u ordinacijama privatne prakse koje ovlasti Upravno vijeće Komore.

O sadržaju i trajanju dodatnog stručnog osposobljavanja odlučuje Upravno vijeće komore.

Članak 17.

Nakon obavljenog dodatnog stručnog osposobljavanja, doktor stomatologije se podvrgava ponovnoj provjeri znanja u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika.

Ponovna provjera znanja obavlja se najkasnije u roku od 6 mjeseci od prve provjere znanja i to pred drugostupanjskom komisijom koju imenuje Upravno vijeće Komore.

Ukoliko doktor stomatologije ne položi ponovnu provjeru znanja, Izvršni odbor Komore donosi Odluku o oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Doktor stomatologije kojem je oduzeto odobrenje za samostalan rad u stavku 3. ovoga članka, nakon godinu dana od dana oduzimanja odobrenja za samostalan rad može podnijeti zahtjev za dobivanje novog odobrenja, sukladno odredbama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.

Članak 18.

Troškove provjere znanja i dodatnog stručnog osposobljavanja snosi doktor stomatologije.

Članovi Komisije i tajnik imaju pravo na naknadu, čiju visinu određuje Upravno vijeće Komore.

Članak 19.

Komora izdaje svakom doktoru stomatologije knjižicu za bilježenje vrste i broja bodova stručnog usavršavanja.

Izgled knjižice sastavni je dio ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Doktor stomatologije koji se stručno usavršava u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, obvezan je do 31. siječnja tekuće godine obratiti se Komori radi bilježenja vrste i broja bodova stručnog usavršavanja u knjižicu.

Bilježenje stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na temelju dokaza o obavljenom stručnom usavršavanju.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, bilježenje stručnog usavršavanja za tečajeve trajne izobrazbe te stručne i znanstvene sastanke, simpozije i kongrese može se obaviti odmah po završenom tečaju, sastanku, simpoziju ili kongresu.

Članak 21.

Doktori stomatologije kojima obveza provjere stručnosti nastaje prema odredbama članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti obvezni su do roka za obnavljanje odobrenja za samostalan rad stručnim usavršavanjem steći najmanje pet bodova prema Bodovnoj listi iz članka 9. ovoga Pravilnika, s time da im se priznaje stručno osposobljavanje obavljeno od 26. lipnja 1995. godine.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Broj: 04/1-1996.
Zagreb, 17. veljače 1996.

Predsjednik komore
dr. Željko Zubović, dr. stom.
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.