Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 14.03.1996 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 55. Zakoa o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" broj 95/94., 34/95 i 19/96), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" broj 1/95., 92/95. i 109/95) u članku 4. u stavku 5. brojka "1" zamjenuje se brojkom "2".

Članak 2.

U članku 6. u stavku 4. 5. i 6. brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2".

Članak 3.

Članak 43. mijenja se i glasi:

"Članak 43.

(1) Prema tar. broju 1. Tarife, porez na promet plaća se na ove proizvode:

1. motorne benzine (MB-98, MB-86, BMB-95 i BMB-91), kao i ostale vrste olovnih i bezolovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednsoti i komercijalnom nazivu.

2. dizelska goriva (D-1, D-2 i D-3),

3. ulja za loženje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS),

4. mlazno gorivo i zrakoplovni benzin,

5. cigarete i ostale duhanske prerađevine,

6. alkoholna pića (pod alkoholnim pićima razumijevaju se pića koja sadrže više od 2% alkohola),

7. pivo,

8. osvježavajuća i umjetna bezalkoholna pića, gazirane i mineralne vode, osim domaće mineralne vode,

(2) Pri preračunu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima se prosječna specifična težina i to: za motorni benzin od 98 (0,60) oktrana 0,755, za motorni benzin od 98 (0,15) oktana 0,772, za motorni benzin od 92 (0,15) oktana 0,750, za bezolovni motorni benzin od 91 oktana 0,748, za bezolovni motorni benzin od 95 oktana 0,772, za dizelsko gorivo D-1 ŕ 0,830, za dizelsko gorivo D-2 ŕ 0,845, za dizelsko gorivo D-3 ŕ 0,870, za loživo ulje ekstralako (EL) ŕ 0,845, za loživo ulje lako specijalno (LS) ŕ 0,867."

Članak 4.

Članak 44. mijenja se i glasi:

"Članak 44.

(1) Prema tar. broju 2. Tarife, porez na promet plaća se na sve one proizvode koji nisu posebno imenovani u tar. br. 1. 3. i 4. Tarife poreza na promet proizvoda ili za koje nije propisano porezno oslobođenje prema članku 18. Zakona.

Prema tar. broju 2. Tarife, porez na promet plaća se i na ove proizvode:

1. kavu,

2. osobne automobile, motorna i druga vozila,

3. grafičke proizvode (kalendare, telefonske imenike, vozne redove, različite prospekte, plakate, ekološki neprihvatljivu ambalažu, cjenike, kataloge, obrasce, čekove i štedne knjižice, putovnice, ulaznice, ljepljive i druge vrpce te druge slične proizvode),

4. proizvode koji se priključuju na instalacijsku mrežu; telefonske aparate i kućne centrale, strujomjere, vodomjere, brojače protoka pare i plina, mjerila kalorija, protustrujne aparate, električne satove, prekidače, priključne kutije, osigurače i druge proizvode koji se ugrađuju u zidove ili u razvodne ploče; grijala svih vrsta, radijatore, ventilatore i druge uređaje te aparate za grijanje i hlađenje, sanitarne uređaje i druge proizvode koji se priključuju na instalacijsku mrežu.

5. sve vrste žigica,

6. sve vrste upaljača,

7. rezervne dijelove svih proizvoda, uključujući i osobne automobile, osim ako nisu izrađeni od materijala ili sirovina koji su posebno imenovani u tar. brojevima 1. 3. i 4. Tarife.".

Članak 5.

U članku 57. iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

"(11) Ako porezni obveznik nema obvezu obračunavanja i plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga, obvezan je o tome nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu podnijeti mjesečno izvješće na Obrascu PP-MI-L".

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. ožujka 1996. godine.

Klasa: 410-19/96-01/156

Urbroj: 513-07/96-1

Zagreb, 11. ožujka 1996.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.