Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 06.03.1996 Pravilnik o obvezatnom atestiranju ormara začuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 40., članka 48. i članka 80. Zakona o standardizaciji (»Narodne novine«, br. 53/91, 26/93, 29/94, 44/95 i 72/95) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBVEZATNOM ATESTIRANJU ORMARA ZA ČUVANJE PAPIRNATE DOKUMENTACIJE NA OTPORNOST PREMA POŽARU TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH ORMARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak obvezatnog atestiranja ormara za čuvanje papirnate dokumentacije (u daljnjem tekstu: »ormari«) na otpornost prema požaru u trajanju od 30 minuta, te postupak i metoda ispitivanja tipa ormara na otpornost prema požaru u trajanju od 30 minuta, kao i uvjeti kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje ormara (u daljnjem tekstu: »ovlaštene pravne osobe«).

Članak 2.

Postupak atestiranja ormara provodi se na isti način za ormare proizvedene u Republici Hrvatskoj i uvozne ormare, a sadrži ispitivanje tipa ormara.

U postupku ispitivanja tipa ormara ispituje se uzorak ormara da bi se utvrdilo odgovara li odredbama ovog Pravilnika, radi izdavanja tipnog atesta.

Pod tipom ormara, prema ovom Pravilniku, razumijeva se ormar određenog proizvođača, namijenjen zaštiti papirnate dokumentacije od požara, s istim tehničko-konstrukcijskim karakteristikama.

Članak 3.

Ispitivanju radi atestiranja ormara podliježe svojstvo otpornosti na požar u trajanju od 30 minuta.

Članak 4.

Svojstvo ormara iz članka 3. ovog Pravilnika ispituje se na način i metodama utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Ispitivanju ormara, pristupa se nakon primitka zahtjeva za atestiranje ormara, što ga proizvođač, uvoznik ili zastupnik podnosi ovlaštenoj pravnoj osobi, zajedno sa potrebnim prilozima, i nakon što ovlaštena pravna osoba potvrdi, u zapisniku za uzimanje uzorka, da je uzorak koji je uzela od proizvođača, uvoznika ili zastupnika ili prispjeli uzorak, prikladan za zahtjevanu svrhu ispitivanja.

Zahtjev za atestiranje sadrži:

1. podatke o podnositelju zahtjeva i proizvođaču (naziv i sjedište);

2. podatke o ormaru (naziv, oznaka i sl.);

3. podatke o mjestu proizvodnje i o mjestu, odnosno načinu uzimanja uzorka;

4. tehnički opis ormara, s posebnim osvrtom na značajke koje utječu na otpornost ormara na požar;

5. dva cjelovita primjerka tehničke dokumentacije o ormaru što ju je ovjerio proizvođač, a koja sadrži;

_ crteže ormara, koji daju jasnu sliku načela gradnje,

_ crteže mehanizma zabrave s podacima o sastavnim elementima (brava, cilindar, zasun i sl.),

_ crteže svih detalja i presjeka ormara bitnih za njegovu otpornost prema požaru, sa dimenzijama označenim prema tehničkim pravilima,

_ podatke o značajkama sastavnih dijelova i materijala utvrđenih normama i propisima,

6. fotografiju ormara najmanje dimenzija 130´180 mm ili odgovarajući prospekt;

7. dokaze ili izjave o sukladnosti sastavnih dijelova i materijala s odgovarajućim normama i propisima;

8. podatke o ranije pribavljenom atestu ili drugu odgovarajuću ispravu izdanu u inozemstvu;

9. potpis odgovorne osobe i žig podnositelja zahtjeva.

Zapisnik o uzimanju uzorka sadrži:

1. svrhu uzimanja uzorka;

2. naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe koja uzima uzorak i podnositelja zahtjeva za atestiranje;

3. podatke o proizvodu, uzorku i mjestu uzimanja uzorka;

4. podatke o načinu uzimanja uzorka (preuzimanje dostavljenog uzorka ili uzimanje uzorka od proizvođača, uvoznika ili zastupnika);

5. ocjenu prikladnosti uzorka za ispitivanje;

6. datum, potpis i žig podnositelja zahtjeva za atestiranje i ovlaštene pravne osobe.

Članak 6.

Ispitivanje u svrhu atestiranja ormara obavlja se na jednom uzorku.

Članak 7.

Ormar je potrebno, najmanje 16 sati prije početka ispitivanja držati u klimatiziranom prostoru čija temperatura iznosi 20±20 C, a relativna vlaga zraka 50±5%, pri čemu svi pretinci odnosno ladice ormara moraju biti otvoreni.

Ispitivanje ormara treba započeti u roku od jednog sata nakon provjere uvjeta klimatiziranog prostora i zatvaranja ormara.

Članak 8.

Ispitivanje tipa ormara obavlja se u posebno konstruiranoj peći u čijem požarnom prostoru treba ostvariti uvjete ravnomjernog zagrijavanja i rashlađivanja svake vertikalne strane ormara smještenog u taj prostor, sukladno dozvoljenim odstupanjima prema člancima 11. i 12. ovog Pravilnika, pri čemu vertikalne strane ormara ne smiju biti neposredno izložene plamenu.

Članak 9.

U požarnom prostoru peći potrebno je postaviti najmanje četiri mjerna mjesta, tako da svako mjerno mjesto bude udaljeno 100±10 mm od središta vertikalne površine vanjske stijene ormara i okomito na nju.

Članak 10.

Za mjerenje temperature požarnog prostora za vrijeme ispitivanja ormara treba koristiti termopar niklkrom-nikl (NiCr-Ni), prema HRN L.F2.011, promjera žice ø 3,0 mm.Članak 13.

Tijekom provođenja postupka ispitivanja ormara, mjere se i registriraju neprekidno i uzastopno temperature na svim mjernim mjestima, propisanim člancima 9. i 15. ovog Pravilnika, pomoću instrumenata čija najveća pogreška mjerenja posvuda u mjernom opsegu iznosi ±1% od mjerne vrijednosti.

Dno ispitivanog ormara mora biti tako izvedeno da se omogući uvođenje mjernih vodova u prostor ispitivanog ormara, a da se time ne ugrozi provođenje postupka ispitivanja.

Nakon uvođenja mjernih vodova otvor ispitivanog ormara se mora zatvoriti silikonskim brtvilom ili drugim odgovarajućim materijalom, čiji je načelni prikaz u Prilogu 1, slika 1, detalj »A« ovog Pravilnika.

Članak 14.

Za mjerenje temperature u unutarnjem prostoru ispitivanog ormara koriste se termoparovi, sastava niklkrom-nikl (NiCr-Ni) ili željezo-konstantan (Fe-CuNi) prema HRN L.F2.001, debljine žice Ć 0.5 mm, ili mjerni otpornik Pt 100, prema HRN L.F2.051 s točnošću mjerenja od ±1 (K).

Članak 15.

Raspored, položaj i broj mjernih mjesta za mjerenje temperatura zraka u ispitivanom ormaru prikazan je u Prilogu 1, slika 1, ovog Pravilnika, a pobliže je određen kako slijedi:

1. Četiri mjesta za mjerenje temperatura zraka u gornjim kutovima udaljena 25±3 mm od unutrašnje površine stijenki, vrata i stropa ispitivanog ormara (označena s: 1, 2, 3 i 4),

2. Po jedno mjesto za mjerenje temperatura zraka na stijenci stropa, bočnih zidova, stražnjeg zida i na vratima, i to približno u sredini svake površine (označeno s: 5,6, 7, 8 i 9),

3. Kod dvokrilnih ormara dodatno dva mjesta za mjerenje temperature zraka: jedno (označeno s 10) udaljeno 25±3 mm od preklopa krila vrata i od stropa i drugo (označeno s 11) također udaljeno 25±3 mm od preklopa krila vrata i približno na polovici visine vrata,

4. Kod ispitivanih ormara s ladicama, u svakom prostoru između ladica temperature zraka mjere se na način propisan u točki 1. ovog članka.

Članak 16.

Ormar se ispituje prazan s izuzetkom neophodne ispitne opreme.

Prilikom ispitivanja, mogu se prema ocjeni ovlaštene pravne osobe, u ormar unijeti manje količine papirnate dokumentacije.

Ako se ispitivanje provodi na ormaru koji sadrži takvu malu količinu papirnate dokumentacije, podatak o tome unosi se u izvještaj o ispitivanju.

Podaci o stanju papirnate dokumentacije nakon provedenog ispitivanja ne unose se u izvještaj o ispitivanju.

Članak 17.

Ormar ima otpornost na požar u trajanju od 30 minuta, ako za vrijeme ukupnog trajanja ispitivanja prirast temperature unutar ormara ni na jednom mjernom mjestu iz članka 15. ovog Pravilnika ne prekorači vrijednost od 150 K.

Članak 18.

Rezultati ispitivanja ormara vrijede za sve konstrukcijski jednako izrađene ormare, čije unutarnje dimenzije i dimenzije vrata ne odstupaju za više od 15% od dimenzija ispitanog ormara. Debljine stijenki, stropa i vrata ne smiju biti manje od debljina ispitanog ormara.

Članak 19.

Ormar mora biti izrađen od čeličnog lima, debljina kojega mora iznositi najmanje:

a) 2 mm _ vanjski plašt i vanjska stijenka vrata,

b) 1,5 mm _ unutarnji plašt i unutarnja stijenka vrata.

Članak 20.

Sustavom zabrave ormara potrebno je osigurati zatvaranje ormara u najmanje tri točke na strani brave te u tri točke na strani okretišta vrata.

Brava mora biti snabdjevena sigurnosnim cilindrom.

Članak 21.

Izvještaj o ispitivanju ormara izdaje ovlaštena pravna osoba i on sadrži najmanje.

1. naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe, podatke o ovlaštenju (broj i datum) te mjesto ispitivanja ako ispitivanje nije obavljeno u sjedištu ovlaštene pravne osobe;

2. broj i datum izvještaja, redni broj na svakoj stranici i ukupan broj stranica izvještaja;

3. podatke o podnositelju zahtjeva;

4. podatke o proizvođaču te mjesto i datum proizvodnje ormara, broj serije i oznaku ormara;

5. podatke o normama i propisima po kojima je obavljeno ispitivanje;

6. ovjerenu tehničku dokumentaciju ormara koja mora sadržavati:

_ tehnički opis ormara,

_ crteže ormara, koji daju jasnu sliku načela gradnje,

_ crteže mehanizma zabrave s podacima o sastavnim elementima (brava, cilindar, zasun i sl.),

_ crteže svih detalja i presjeka ormara bitnih za njegovu otpornost prema požaru, sa dimenzijama označenim prema tehničkim pravilima,

_ podatke o značajkama sastavnih dijelova i materijala utvrđenih normama i propisima,

_ popis crteža s podacima mogućih izmjena;

7. podatke o broju i položaju svih mjernih mjesta iz članaka 9. i 15. ovog Pravilnika;

8. podatke (dijagrami, zapisi i sl.) o svim mjerenjima temperature i tlaka u peći, ispitivanom ormaru i izvan peći za vrijeme ispitivanja;

9. sva relevantna zapažanja za vrijeme ispitivanja;

10. opis stanja ormara nakon ispitivanja, te zapažanja o mogućnostima otvaranja ormara nakon ispitivanja;

11. fotodokumentaciju snimljenu prije, tijekom i nakon ispitivanja;

12. podatke o vrsti i količini sadržaja papirnate dokumentacije u ormaru za vrijeme ispitivanja;

13. izjavu kojom se potvrđuje da se rezultati ispitivanja odnose samo na ispitivani uzorak ormara;

14. izjavu da se dijelovi izvještaja o ispitivanju ne smiju umnožavati bez pismenog odobrenja ovlaštene pravne osobe;

15. potpis djelatnika koji je objavio ispitivanje i datum ispitivanja;

16. žig i potpis ovlaštene pravne osobe.

Članak 22.

Za ormar za koji se tipnim ispitivanjem utvrdi da udovoljava propisanim uvjetima ovlaštena pravna osoba izdaje atest, kojem prilaže izvještaj o ispitivanju.

Atest iz stavka 1. ovog članka vrijedi tri godine od dana izdavanja.

Atest i izvještaj o ispitivanju izdaju se u tri primjerka, od kojih se jedan dostavlja podnositelju zahtjeva za atestiranje, drugi Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo, a treći zadržava ovlaštena pravna osoba.

Ovlaštena pravna osoba dužna je atest i izvještaj o ispitivanju čuvati najmanje deset godina od dana njihova izdavanja.

Smatra se da postoji atest za ormar koji je proizveden u roku važenja atesta izdanog za taj tip ormara, bez obzira na datum prodaje ormara.

Svaka izmjena konstrukcije ili materijala, mjesta proizvodnje i sličnih izmjena koje mogu utjecati na kakvoću atestiranog ormara, moraju se prijaviti ovlaštenoj pravnoj osobi koja je izdala atest, koja će ukoliko ocijeni da su izmjene mogle utjecati na kakvoću ormara, izvršiti ponovno ispitivanje ormara.

Članak 23.

Atestirani ormar, proizvođač odnosno uvoznik označava atestnim znakom na ormaru na posebnoj pločici odnosno naljepnici.

Do utvrđivanja izgleda i načina nanošenja atestnog znaka iz stavka 1. ovog članka, koristit će se atestni znak utvrđen »Naredbom o izgledu i upotrebi atestnog znaka« (»Narodne novine« br. 53/91 i 44/95), a utvrđuje se i:

1. visina (B) atestnog znaka, koja mora iznositi 10 do 25 mm;

2. dopunska dvoznamenkasta brojčana oznaka za identifikaciju ovlaštene pravne osobe koja je izdala atest;

3. da je slovna i brojčana oznaka iz točke 2. ovog stavka paralelna s vanjskom stranicom atestnog znaka.

Članak 24.

Za atestiranje ormara može se ovlastiti pravna osoba koja u pogledu opremljenosti i stručne spreme djelatnika udovoljava slijedećim uvjetima:

a) raspolaže:

1. posebno konstruiranim pećima za izlaganje ormara požaru;

2. opremom za mjerenje i kontrolu temperature znaka unutar peći, čija najveća pogreška mjerenja nije veća od ±15(K);

3. opremom za mjerenje i kontrolu pretlaka u peći, čija najveća pogreška mjerenja nije veća od ±1Pa;

4. opremom koja je sastavni dio peći, za postizavanje odgovarajućih uvjeta zagrijavanja i tlaka;

5. uređajem za mjerenje temperature zraka unutar ispitivanog ormara, čija najveća pogreška mjerenja nije veća od ±5(K);

6. uređajem za utvrđivanje udovoljavanja kriterijima ispitivanja i proteklog vremena, čija najveća pogreška mjerenja nije veća od ±10s;

b) raspolaže prostorijama za ispitivanje otpornosti prema požaru proizvoda, prema hrvatskoj normi HRN U.J1.190 _ Zaštitne mjere pri protupožarnim ispitivanjima.

c) ima djelatnike za provođenje atestiranja i to:

1. jednog VSS ili VŠS, diplomiranog inženjera strojarstva ili inženjera strojarstva s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja zaštite od požara _ za upravljanje poslovima atestiranja ormara na otpornost prema požaru;

2. jednog SSS, tehničkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja zaštite od požara _ za poslove ispitivanja ormara na otpornost prema požaru.

Članak 27.

Ovlaštena pravna osoba dužna je provesti postupak atestiranja u roku 30 dana od dana uzimanja uzorka za ispitivanje.

Članak 28.

Ovlaštena pravna osoba dužna je čuvati tajnost podataka do kojih dođe tijekom postupka atestiranja.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-02/95-03/07 Urbroj: 558-04/3-96-1 Zagreb, 8. siječnja 1996.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo dr. Jakša Topić, dipl., ing. v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.