Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 06.03.1996 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 50. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 19. sjednici, održanoj 27. veljače 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 31/95) u članku 20. u točkama 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 8. riječ "osiguranici" zamjenjuje se riječima: "osigurane osobe", u točki 4. riječ: "osobe", zamjenjuje se riječima: "osigurane osobe", a u točki 3. briše se riječ: "umirovljenici".

Iza stavke 1. dodaje se novu stavku 2. koja glasi:

"Osigurane osobe _ dobrovoljni davaoci krvi koji su nositelji priznanja za 25 ili više davanja krvi, ne sudjeluju u pokriću troškova iz članka 6. stavka 1. ove Odluke".

Članak 2.

U članku 25. stavci 1. točki 1. iza brojke "20." dodaje se riječ: "stavke 1.", a iza brojke "6" dodaje se riječ: "stavke 2.".

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/96-01/13 Urbroj: 338-01-04-96-1 Zagreb, 27. veljače 1996.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.