Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 01.03.1996 Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Ivanec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

O D L U K U

O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. IVANEC OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Ivanec i to:

_ dio k.č. broj 846, u površini od 233 m2, upisane u z.k.ul. broj 7245 kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Stjepana i Magdice Špiranec iz Ivanca,

_ k.č. broj 847, površine 229 m2, upisane u z.k.ul. broj 4921 kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Ćirila Pečeka iz Ivanca,

_ dio k.č. broj 848, u površini 60 m2, upisane u z.k.ul. broj 7246 kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Juraja Puntara iz Ivanca,

koje su prenijete u društveno vlasništvo temeljem rješenja NO Općine Ivanec, broj 4062/59 od 13. kolovoza 1959. godine, donijetog u provedbi Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Sl. list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u svrhu formiranja građevinske parcele za izgradnju objekta od interesa za Općinu Ivanec, "Caritas dvora" _ centra za zbrinjavanje starih i nemoćnih i socijalno nezbrinutih osoba, sukladno Lokacijskoj dozvoli Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave u Ivancu, Županije Varaždinske, klasa: UP/I-350-05/95-01/144, urbroj: 2186-04/1-95-01-06, od 25. listopada 1995. godine i parcelacionom elaboratu potvrđenom po istom tijelu, klasa: 936-02/95-01/23, urbroj: 2186-04/1-95-01-02, od 12. prosinca 1995. godine.

III.

Utvrđuje se da se zainteresirana osoba _ Općina Ivanec, odlukom od 19. listopada 1995. godine, klasa: 943-01/95-01/03, urbroj: 2186/12-95-01 obvezala na obeštećenje prijašnjih vlasnika, Stjepana i Magdice Špiranec iz Ivanca, Bistrica 30, Ćirila Pečeka iz Ivanca, Vinogradska broj 7 i Juraja Puntara iz Ivanca, Kukuljevićeva 41, odnosno njihovih zakonskih nasljednika, iz vrijednosti nekretnina označenih kao: čk. br. 4955 _ "livada Vugrad", površine 2208 m2, upisane u zk.ul. broj 8772, k.o. Ivanec i čk.br. 4956 _ "livada Krči donji", površine 2514 m2, upisane u z.k.ul. broj 8749, k.o. Ivanec, obje vlasništvo Općine Ivanec, te da je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Ivancu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/94-01/01 Urbroj: 5030109-96-2 Zagreb, 22. veljače 1996.

Predsjednik mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.