Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 01.03.1996 Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika objekata koje nadzire turistička inspekcija te očevidnika inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera turističkog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 48/95), ministar turizma donosi

NAPUTAK

O OBRASCU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA OČEVIDNIKA OBJEKATA KOJE NADZIRE TURISTIČKA INSPEKCIJA TE OČEVIDNIKA INSPEKCIJSKIH NADZORA I PODUZETIH MJERA TURISTIČKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga turističke inspekcije, ovim naputkom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja sljedećih očevidnika:

1. Očevidnik objekata pod nadzorom (obrazac ON)

2. Očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama (obrazac IN).

Obrasci ON i IN tiskani su uz ovaj naputak i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Očevidnik objekata pod nadzorom (obrazac ON) dužna je voditi turistička inspekcija u županijskim uredima i uredu Grada Zagreba za svaki objekt koji je sukladno propisanoj nadležnosti podvrgnut njihovom inspekcijskom nadzoru.

Objektom pod nadzorom smatra se svaka pravna ili fizička osoba čija je djelatnost podvrgnuta inspekcijskom nadzoru turističke inspekcije ili druga djelatnost koju nadzire turistička inspekcija.

Ako pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost putem više poslovnih jedinica svaka od tih poslovnih jedinica smatra se objektom nadzora i upisuje se u obrazac ON.

Očevidnik objekata koje nadzire turistička inspekcija može se voditi i računarskom tehnikom.

Članak 3.

Način upisa podataka u obrazac ON:

1. Očevidnik objekata koji podliježu nadzoru turističke inspekcije vodi se po mjestima, unutar mjesta po djelatnostima i vrstama objekata.

2. Očevidnik se vodi na karticama veličine 21 x 29 cm s tim da zaglavlje kartice dolazi na njenu širu stranu.

3. U karticu se upisuje redni broj kartice, općina-grad u kojem se objekt nadzora nalazi i djelatnost.

4. Zaglavlje kartice na prvoj strani sadrži: tvrtku, vrstu i naziv objekta (1), adresu objekta (2), broj rješenja o upisu u odgovarajući registar i rješenja o utvrđenim uvjetima (3), primjedbu (4).

Zaglavlje kartice na drugoj strani sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama za objekt pod nadzorom koji je naveden na kartici: redni broj (5), datum nadzora i ime i prezime inspektora koji je nadzor obavio (6), broj predmeta (7), oznake o vrsti nadzora (8, 9, 10), utvrđene povrede s naznakom propisa i članka (11), poduzete mjere s oznakom vrste i datuma poduzimanja (12), naznaku ishoda postupka (13).

ON kartice očevidnika trebaju se voditi ažurno i uredno.

Članak 4.

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama (obrazac IN) dužan je voditi svaki turistički inspektor i turistički inspektor III. vrste zvanja u županijskom uredu i uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: turistički inspektor).

Inspekcijskim nadzorom smatra se svaki pregled koji je turistički inspektor obavio nad objektom podvrgnutim njegovom nadzoru o čemu je sastavljen zapisnik.

Podaci u obrazac IN upisuju se najkasnije u roku tri dana od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru i nastale promjene koja podliježe upisu.

Članak 5.

Način upisa podataka u obrazac IN:

1. Redni broj: daje se svakom inspekcijskom nadzoru kod kojeg je turistički inspektor sastavio zapisnik.

2. Broj predmeta: upisuje se broj urudžbenog zapisnika ili broj upisnika.

3. Datum inspekcijskog nadzora: upisuje se datum obavljenog nadzora iz zapisnika.

4. Tvrtka, vrsta i adresa objekta inspekcijskog nadzora: ovi podaci upisuju se u skladu s oznakama u rješenju o upisu u odgovarajući registar.

5. Predmet nadzora: pobliže se upisuje što je bio predmet nadzora te da li je nadzor bio potpun ili djelomičan, da li je obavljen prema programu rada ili u akciji, po prijavi (navodi se čijoj).

6. Upravna rješenja: u kolone 6., 7. i 8. upisuje se datum donošenja rješenja, propis i članak kojega je utvrđena povreda, te datum i način izvršenja rješenja.

7. Žalbeni postupak: u kolone 9., 10., 11., 12. i 13. upisuju se traženi podaci zavisno od toga da li je žalba uložena i kakav je ishod žalbenog postupka.

8. Upravni spor: u koloni 14. upisuje se datum kada je tužba podignuta, a u kolonu 15. ishod sudskog postupka.

9. Privredni prijestup: u kolonu 16. upisuje se datum podnesene prijave za privredni prijestup, u kolonu 17. upisuje se propis i članak kojega je utvrđena povreda, a u kolone 18. i 19. upisuju se odluke pravosudnih tijela.

10. U kolone za prekršaje, kaznena djela i kazne na mjestu izvršenja prekršaja upisuju se traženi podaci analogno objašnjenju iz točke 9.

11. Rješenje po članku 109. Zakona o prekršajima: u kolone 29., 30. i 31. upisuje se datum donošenja rješenja, propis i članak čija je povreda utvrđena i iznos kazne.

12. Prijedlog za oduzimanje imovinske koristi: u kolonu 32. upisuje se iznos koji je predložen za oduzimanje, te stvarno oduzeti iznos prema odluci suda.

13. Primjedba: u kolonu 33. upisuju se primjedbe vezane uz inspekcijski nadzor, (promjena broja predmeta i slično).

Članak 6.

O poslovima izvan inspekcijskog nadzora može se ustrojiti zaseban očevidnik iz kojeg će biti vidljiva i ostala aktivnost turističkih inspektora.

Članak 7.

Podaci sadržani u obrascu ON i IN obvezno se koriste prilikom sastavljanja mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih, godišnjih i drugih izvješća o radu turističke inspekcije.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog naputka prestaje važiti Uputstvo o načinu vođenja evidencije o objektima nadzora i inspekcijskim pregledima koje obavljaju općinske turističke inspekcije ("Narodne novine", broj 8/89).

Članak 9.

Ovaj naputak stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/11 Urbroj: 529-02/96-2 Zagreb, 18. siječnja 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.