Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 28.02.1996 Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), u svezi s člankom 67. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93, 34/94, 48/95), ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH STUDENATA

Članak 1.

Posredovanje u zapošljavanju redovitih studenata obavljaju pravne osobe čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe (u daljnjem tekstu: posrednici) i to:

1. Studentski centar, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

2. Studentski centar Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

3. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Split

4. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

5. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin

6. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Šibenik

7. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Zadar

8. Studentski centar Sveučilišta u Splitu, Dubrovnik

9. Studentski centar Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod

Članak 2.

Posredovanjem se, u smislu ovog Pravilnika, smatra:

1. Vođenje očevidnika članova (redovitih studenata) i obavljenih posredovanja;

2. Odgovarajuća obrada tržišta studentskog rada;

3. Obračun i naplata studentske zarade od poslodavca u korist studenta, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje;

4. Isplata punog iznosa zarade studentu, bez naknade.

Članak 3.

Posrednici imaju pravo i dužnost zastupati studenta u potraživanju zarade za obavljeni posao.

Nakon što poslodavac valjano potvrdi obavljanje posla, posrednik solidarno odgovara za poslodavčeve obveze prema studentu.

Članak 4.

Posrednici mogu posredovati pri zapošljavanju samo za studente koji imaju status redovitog studenta.

Status redovitog studenta se dokazuje vjerodostojnom ispravom (indeks, potvrda visokog učilišta) temeljem koje se studentu izdaje isprava o članstvu.

Iznimno, posrednici mogu posredovati u zapošljavanju kandidata koji su u postupku upisa na studij i za osobe koje su završile studij, ali najdulje tri mjeseca od završetka srednje škole odnosno studija.

Članak 5.

O zapošljavanju redovitih studenata zaključuje se ugovor o djelu.

Ugovor nosi naziv: "Ugovor o djelu redovitog studenta", (u daljnjem tekstu: ugovor) a izdaju ga posrednici.

Članak 6.

Ugovor mora sadržavati najmanje: ime i prezime redovitog studenta, JMBG, broj članske isprave, puni naziv i sjedište poslodavca, rubrike za vrstu posla, broj radnih sati, cijenu i iznos zarade te za ovjeru i potpis poslodavca i potpis studenta.

Članak 7.

Posrednici izdaju studentu obrazac ugovora prije početka, tijekom ili nakon obavljenog posla.

Poslodavac nakon obavljenog posla ovjerava ispunjenje ugovora sa iznosom zarade.

Članak 8.

Ugovor ovjeren od poslodavca glede obavljenog posla predstavlja za posrednika vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu.

1) Zarade za obavljeni posao a u korist studenta;

2) Doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitih studenata (članak 1. stavak 1. točka 6. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika ("Narodne novine", br. 106/95).

3) Naknade za posredovanje u svoju korist.

Naknada za posredovanje ne može biti veća od 12% od iznosa zarade a naplaćuje se samo od poslodavca.

Članak 9.

Zarada za obavljeni posao ne smatra se dohotkom na koji se plaća porez u smislu propisa o porezu na dohodak. (Zakon o porezu na dohodak, pročišćeni tekst, "Narodne novine", br. 25/95, 52/95 _ članak 8. stavak 1. točka 5.).

Članak 10.

Posrednici su dužni dobit ostvarenu posredovanjem koristiti za poboljšanje i razvoj svoje djelatnosti vezane za poboljšanje i razvoj životnog i radnog standarda studenata.

Članak 11.

Studenti koji imaju ispravu o članstvu mogu osnovati Vijeće članova na način propisan općim aktom posrednika.

Vijeće članova ima pravo uvida u poštovanje propisanog posredovanja a naročito poštovanje reda prvenstva pri zapošljavanju i načinu korištenja dobiti.

Vijeće članova ima pravo iznositi prigovore i pritužbe na posredovanje posredniku i Ministarstvu znanosti i tehnologije.

Članak 12.

Posrednici su dužni voditi očevidnike o članovima i obavljenom posredovanju a naročito o visini zarade i poslodavcu.

Članak 13.

Posrednici su dužni svim redovnim studentima za koje posreduju u zapošljavanju, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izdati nove isprave o članstvu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/96-02/001 Urbroj: 533-01-96-1 Zagreb, 16. veljače 1996.

Potpredsjednik Vlade i ministar znanosti i tehnologije

prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.