Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 23.02.1996 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94, 9/95 i 108/95), u članku 5. iza alineje 7. dodaje se alineja 8. koja glasi: "-mesnog i koštanog brašna".

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 3. brojka: "14,80" zamjenjuje se brojkom: "30,00".

U točki 4a) brojka: "5.500,00" zamjenjuje se brojkom "3.700,00", a brojka: "1.850,00" zamjenjuje se brojkom: "3.700,00".

U točki 5. brojka: "9,25" zamjenjuje se brojkom: "5,40", brojka: "6,29" zamjenjuje se brojkom: "5,40", brojka: "4,44" zamjenjuje se brojkom: "5,40" i brojka: "2,96" zamjenjuje se brojkom: "5,40".

U točki 6. brojka: "1.850,00" zamjenjuje se brojkom: "3.700,00".

U točki 8. brojka: "1.850,00" zamjenjuje se brojkom: "3.700,00".

U točki 10. brojka: "4,00" zamjenjuje se brojkom: "3,00".

Iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi: "Za proizvodnju mesnog i koštanog brašna 0,40 kn po kg".

U stavku 2. alineji 1. brojka: "9,60" zamjenjuje se brojkom: "16,00". U alineji 2. brojka: "1,90" zamjenjuje se brojkom: "5,50", a u alineji 3. brojka: "3,80" zamjenjuje se brojkom: "7,00".

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: "proizvođači ili" brišu se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. točka 1. alineje 1., 2., 3., 11., 12. i 13. brišu se.

Alineje 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju alineje 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

U točki 2. brojka: "0,32" zamjenjuje se brojkom: "0,30".

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 320-01/96-01/02 Urbroj: 5030105-96-1 Zagreb, 22. veljače 1996.

Predsjednik Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.