Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 21.02.1996 Pravilnik o registraciji udruga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Temeljem članka 168. stavka 5. Zakona o radu ("Narodne novine") broj 38/95, 54/95 i 65/95) i članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 75/93), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI UDRUGA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra udruga (u daljnjem tekstu: registar).

Članak 2.

U registar koji se vodi u Ministarstvu rada i socijalne skrbi odnosno županijskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) upisuju se udruge, udruge više razine (u daljnjem tekstu: udruge) i njihove podružnice ili drugi oblici unutarnjeg organiziranja koji imaju ovlaštenja u pravnom prometu, ovisno o području djelovanja udruge.

2.REGISTAR

Članak 3.

(1) Registar se sastoji od:

1) knjige udruga,

2) knjige udruga više razine, i

3) zbirke isprava registra.

(2) Uz registar nadležno tijelo vodi abecedni imenik.

Članak 4.

(1) Knjiga udruga i knjiga udruga više razine (u daljnjem tekstu: knjiga) tvrdog su omota na kojem je velikim tiskanim slovima upisan naziv knjige.

(2) Unutarnju stranicu korica knjige, na kojoj se velikim tiskanim slovima upisuje naziv nadležnog tijela i rimskim brojem redni broj knjige, ovjerava ovlaštena osoba nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) pečatom i svojim potpisom (Obrazac br. 1).

(3) Knjiga se sastoji od osnovnih registarskih uložaka (Obrazac br. 2), popisa podružnica ili drugih oblika unutarnjeg organiziranja i njihovih ovlaštenja u pravnom prometu (Obrazac br. 3) i dodatnih registarskih uložaka (Obrazac br. 4).

Članak 5.

(1) U osnovni registarski uložak koji se vodi za svaku udrugu posebno upisuju se podaci o udruzi.

(2) Udruga ima stalni registarski broj koji se sastoji od velikog tiskanog slova A i rednog broja pod kojim je udruga upisana u knjigu.

(3) Popis podružnica ili drugih oblika unutarnjeg organiziranja i njihovih ovlaštenja u pravnom prometu sadrži redne brojeve, nazive i ovlaštenja u pravnom prometu podružnica ili drugih oblika unutarnjeg organiziranja.

(4) U dodatni registarski uložak koji se vodi za svaku podružnicu ili drugi oblik unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu posebno upisuju se podaci o podružnici ili drugom obliku unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu.

(5) Podružnica ili drugi oblik unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu ima stalni registarski broj koji se sastoji od registarskog broja udruge i registarskog podbroja sastavljenog od velikog tiskanog slova B i rednog broja pod kojim je popisana.

(6) Osnovni registarski ulošci, popis podružnica ili drugih oblika unutarnjeg organiziranja i njihovih ovlaštenja u pravnom prometu i dodatni registarski ulošci vode se u pisanom obliku, a mogu se voditi i računalom.

(7) Upisivanje odgovarajućih podataka u knjigu obavlja ovlaštena osoba čitljivo, tintom, te svaki upis potvrđuje svojim potpisom.

Članak 6.

(1) Upisani tekst u registru ne smije se brisati i ispravljati.

(2) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene osobe i datuma ispravka, a novi se podaci čitljivo ispisuju iznad precrtanih.

Ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem registarskog uloška crvenom kosom crtom i upis se obavlja na novom registarskom ulošku.

Članak 7.

(1) Promjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar upisuju se u rubriku koja se odnosi na promjene odgovarajućih podataka. Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

(2) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na promjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene i u slučaju kada udruga mijenja svoj naziv, upis se mora nastaviti na novom registarskom ulošku na koji se prenosi registarski broj i svi važeći podaci, nakon čega se taj prethodni registarski uložak precrtava kosom crvenom crtom.

(3) Prestanak udruge upisuje se u odgovarajuću rubriku, nakon čega se s dvije kose crvene crte precrtavaju:

_ osnovni registarski uložak,

_ popis podružnica ili drugih oblika unutarnjeg organiziranja i njihovih ovlaštenja u pravnom prometu, i

_ dodatni registarski ulošci.

(4) Prestanak svih ovlaštenja podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja koji imaju ovlaštenja u pravnom prometu upisuje se u odgovarajuću rubriku, nakon čega se s dvije kose crvene crte precrtavaju dodatni registarski uložak i rubrika u popisu podružnica ili drugih oblika unutarnjeg organiziranja i njihovih ovlaštenja u pravnom prometu u koju je upisana.

3. ZAHTJEV ZA UPIS

Članak 8.

(1) Zahtjev za upis udruge u registar (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka (Obrazac br. 5).

(2) Prilozi uz zahtjev podnose se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj fotokopiji.

(3) Popis utemeljitelja i popis članova izvršnog tijela obvezno sadrži: ime i prezime, JMBG odnosno za strance broj putovnice i ime države koja ju je izdala, prebivalište odnosno boravište i vlastoručni potpis navedenih osoba, a za pravne osobe tvrtku ili naziv, sjedište i MBS.

(4) Prijem zahtjeva potvrđuje ovlaštena osoba stavljanjem otiska prijemnog štambilja u koji se upisuje: datum primitka, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj, i svojim potpisom.

(5) Jedan primjerak ovako potvrđenog zahtjeva vraća se stranci i ima značaj potvrde iz članka 169. stavka 4. Zakona o radu.

4. PRIJAVA ZA UPIS

Članak 9.

(1) Prijavu za upis podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenje u pravnom prometu podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge (Obrazac br. 6).

(2) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže:

1. Akt nadležnog tijela o osnivanju podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja ili izmjena ili dopuna statuta kojim se osniva podružnica ili drugi oblik unutarnjeg organiziranja;

2. Popis ovlaštenja podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja.

Članak 10.

(1) O prijavi za upis podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu nadležno tijelo donosi rješenje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži: datum upisa i broj pod kojim je upisana podružnica ili drugi oblik unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu, datum upisa i broj pod kojim je upisana udruga, naziv i sjedište udruge, naziv i sjedište podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu i popis ovlaštenja podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja.

5. PROMJENE

Članak 11.

(1) Prijavu promjene naziva udruge, odnosno podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja koji ima ovlaštenja u pravnom prometu, sjedišta, područja djelovanja, naziva tijela te osoba ovlaštenih za zastupanje udruge podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge (Obrazac br. 7).

(2) O prijavi promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka u registar nadležno tijelo donosi rješenje.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži: datum upisa promjene, broj pod kojim je upisana udruga, naziv i sjedište udruge, podatak koji se mijenja i novi podatak.

Članak 12.

(1) Prijavu prestanka djelovanja udruge sukladno članku 183. stavku 1. točka 1. Zakona o radu (Obrazac br. 5) odnosno prijavu prestanka ovlaštenja podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja (Obrazac br. 6) podnosi nadležnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

(2) O prijavi iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo donijet će rješenje o prestanku djelovanja udruge odnosno rješenje o prestanku ovlaštenja podružnice ili drugog oblika unutarnjeg organiziranja u pravnom prometu.

6. ZBIRKA ISPRAVA

Članak 13.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku udrugu u posebnom omotu.

(2) Na svakom posebnom omotu upisuje se:

_ naziv udruge i,

_ registarski broj udruge.

(4) U omot se odlaže: po jedan primjerak zahtjeva odnosno prijave za upis ili promjenu, svih priloga uz zahtjev odnosno prijavu te svih donesenih rješenja.

(5) Sve navedene isprave ulažu se i uvezuju kronološkim redom tako da se svaka isprava označava rednim brojem crnom bojom u desnom gornjem uglu i upisuje u popis na unutarnjoj stranici omota zbirke isprava.

7. ABECEDNI IMENIK

Članak 14.

(1) Uz registar nadležno tijelo vodi abecedni imenik.

(2) U abecedni imenik upisuje se:

_ naziv udruge, i

_ registarski broj udruge.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes nadležno tijelo izdaje izvadak iz registra.

(2) Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke koji su upisani u registar i odgovaraju najnovijem stanju.

Članak 16.

(1) Knjige i zbirke isprava registra propisane ovim Pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati knjige i zbirke isprava na način da se zaštite od zloupotrebe, uništenja i oštećenja.

Članak 17.

(1) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar.

(2) Uvid se obavlja uz obveznu nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.

Članak 18.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/08 Urbroj: 524-02-96-3 Zagreb, 14. veljače 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.