Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 21.02.1996 Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Temeljem članka 198. stavka 4. i članka 199. stavka 2. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 38/95, 54/95 i 65/95) i članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 75/93), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O VOÐENJU EVIDENCIJE I OBJAVI KOLEKTIVNIH UGOVORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dostave kolektivnih ugovora ili njihovih promjena nadležnom državnom tijelu, način vođenja evidencije o dostavljenim kolektivnim ugovorima i njihovim promjenama i način objave kolektivnih ugovora.

Članak 2.

Evidenciju kolektivnih ugovora i njihovih promjena vodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi odnosno županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) ovisno o području primjene kolektivnih ugovora.

Članak 3.

(1) Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora dostavlja na evidenciju u dva primjerka stranka koja je prva navedena u kolektivnom ugovoru, odnosno koja otkazuje kolektivni ugovor u roku od 15 dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.

(2) Evidencija kolektivnih ugovora i promjena kolektivnih ugovora vrši se upisom kolektivnih ugovora i njegovih promjena u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora (u daljnjem tekstu: knjiga).

Članak 4.

(1) Knjiga je tvrdog omota, na kojem je utisnut velikim tiskanim slovima tekst:

KNJIGA EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA (Obrazac broj 1).

(2) Na prvoj unutarnjoj stranici knjige upisuje se velikim tiskanim slovima naziv nadležnog tijela i rimskim brojem redni broj knjige (Obrazac broj 2).

(3) Ovlaštena osoba prije prvog upisa ovjerava prvu unutarnju stranicu knjige svojim potpisom i pečatom.

(4) Stranice knjige, osim prve unutarnje stranice, označene su rednim brojevima od 1-100.

(5) U knjigu se upisuju slijedeći podaci (Obrazac broj 3):

1. evidencijski broj,

2. naziv kolektivnog ugovora,

3. ugovorne stranke,

4. datum sklapanja kolektivnog ugovora,

5. vrijeme na koje je sklopljen:

a) početak važenja,

b) prestanak važenja,

6. promjene kolektivnog ugovora:

a) sadržaj promjene,

b) naziv i datum akta,

7. datum evidencije,

8. potpis ovlaštene osobe.

(6) Kolektivni ugovor ima stalni evidencijski broj.

Članak 5.

(1) Upisani tekst u knjigu ne smije se brisati i ispravljati.

(2) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem popisa ovlaštene osobe i datuma ispravka, a novi se podaci čitljivo ispisuju iznad precrtanih.

(3) Ako se radi o većim pogreškama upis se poništava precrtavanjem cjelokupne rubrike crvenom kosom crtom te se obavlja u prvoj slobodnoj rubrici.

(4) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici na koju se prenosi evidencijski broj i svi važeći podaci nakon čega se ispunjena stranica u cijelosti precrtava crvenom kosom crtom.

Članak 6.

(1) Nakon upisa podataka iz kolektivnog ugovora ili promjene kolektivnog ugovora u knjigu, na kolektivnom ugovoru ili njegovoj promjeni upisuje se evidencijski broj.

(2) Jedan primjerak evidentiranog kolektivnog ugovora ili njegove promjene vraća se stranci koja ga je dostavila na evidenciju.

Članak 7.

Poslodavac kojeg kolektivni ugovor obvezuje dužan ga je objaviti na način propisan za objavu pravilnika o radu.

Članak 8.

(1) Uz knjigu nadležno tijelo vodi i zbirku isprava.

(2) U zbirku isprava ulažu se u poseban omot za svaki evidentirani kolektivni ugovor po jedan primjerak evidentiranog kolektivnog ugovora i svih promjena kolektivnog ugovora.

Članak 9.

Obrasci broj 1, 2 i 3 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uputa o registraciji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora ("Narodne novine" br. 29/92).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/09 Urbroj: 524-02-96-3 Zagreb, 13. veljače 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara, v. r.