Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 21.02.1996 Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 27. stavka 3. i članka 29. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU I OBRASCU ZAHTJEVA UGOSTITELJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju (u daljnjem tekstu: Upisnik) i obrazac zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata.

II. UPISNIK O MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU

Članak 2.

(1) Upisnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige čiji su listovi numerirani.

(2) Na naslovnoj stranici Upisnika ispod naslova upisuje se broj knjige (npr. Knjiga I., II.).

(3) Odgovorna osoba županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prije prvog upisa ovjerava Upisnik svojim potpisom i pečatom nadležnog ureda. Ovjera se obavlja na način da se na unutarnjoj stranici korica Upisnika upiše tekst ovjere koji glasi: "Ovaj Upisnik sadrži ukupno stranica".

Članak 3.

(1) Upisnik se vodi na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Upisnik se upisuju podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu na temelju rješenja kojim je utvrđeno da ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete (u daljnjem tekstu: rješenje).

(3) Uz Upisnik vodi se i Zbirka isprava.

Članak 4.

(1) Na svakoj stranici Upisnika, u gornjem desnom uglu u odjeljak "upisni broj" upisuje se brojčana oznaka pod kojom se obavlja upis.

(2) Rješenje se upisuje u Upisnik tako, da svaki ugostiteljski objekt za kojeg je upis obavljen dobiva stalnu brojčanu oznaku upisa.

Članak 5.

(1) Popunjavanje odjeljaka u Upisniku obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku broja odjeljka.

(2) Odjeljci Upisnika popunjavaju se čitljivo, na način da se podaci upisuju od početka slobodnog odjeljka.

(3) Podaci upisani u Upisniku ne smiju se brisati niti ispravljati.

(4) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom, sa datumom ispravka i potpisom ovlaštene osobe. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli upis se poništava precrtavanjem kosom crvenom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.

Članak 6.

(1) Podaci o izmjenama u ugostiteljskom objektu, koje su nastale nakon prvog upisa, upisuju se u Upisnik u odjeljak "naknadni upisi". Nakon upisa podataka, odjeljak koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

(2) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen, upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici Upisnika na način da se prepišu svi važeći podaci iz odgovarajućih odjeljaka ranijeg upisa. Na obje stranice upisa upiše se sveza prijenosa upisom broja knjige i odgovarajuće stranice. Stranica s koje su podaci prepisani na novu stranicu Upisnika, precrtava se kosom crvenom crtom.

(3) Prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta upisuje se u Upisnik u odjeljak naknadnih upisa, nakon čega se ta stranica Upisnika precrtava s dvije kose crvene crte.

Članak 7.

U slučaju kada se upisani ugostiteljski objekt preustroji u ugostiteljski objekt druge vrste, upis tog ugostiteljskog objekta obavlja se pod drugim upisnim brojem, na prvoj slobodnoj stranici Upisnika.

Članak 8.

(1) Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za svaki ugostiteljski objekt upisan u Upisnik.

(2) Na omotu Zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava", upisuju se vrsta i naziv ugostiteljskog objekta, sjedište i brojčana oznaka pod kojom je upis obavljen.

(3) U Zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak: zahtjeva ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta i upis u Upisnik, priloga i dokaza priloženih uz zahtjev, rješenje da ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete, te druge odgovarajuće isprave temeljem kojih su obavljeni naknadni upisi.

Članak 9.

(1) Upisnik i Zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Odgovorna osoba nadležnog ureda zadužena za vođenje Upisnika, obvezna je čuvati Upisnik i zbirke isprava na način da se zaštite od zlouporabe, oštećenja i uništenja.

(3) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u Upisnik.

(4) Svaka osoba koja ima pravni interes ima pravo uvida u Zbirku isprava.

(5) Uvid u Upisnik i Zbirku isprava obavlja se u nazočnosti odgovorne osobe.

Članak 10.

(1) Upisnik se može voditi i na osobnom računalu.

(2) Kada se Upisnik vodi na osobnom računalu, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika, koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

(3) Pričuvna kopija Upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).

(4) Pričuvna kopija iz stavka 2. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno za nove upise u Upisnik.

III. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UTVRÐI- VANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU

Članak 11.

Ugostitelj podnosi nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira (u daljnjem tekstu: zahtjev) prema obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Ugostitelj, uz zahtjev prilaže sve dokaze koji su naznačeni ispod odgovarajućeg odjeljka zahtjeva: rješenje o upisu u registar trgovačkog suda ili obrtnicu, odgovarajuće dokumente o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima, te po potrebi i druge dokaze.

(2) Priloge iz stavka 1. ovog članka ugostitelj prilaže u izvorniku, prijepisu ili preslici. Ako se ti dokumenti prilažu u prijepisu ili preslici koja nije ovjerena, odgovorna osoba nadležnog ureda, osobnim uvidom utvrdit će jesu li priloženi dokumenti vjerni izvorniku.

Članak 13.

(1) Ugostitelj podnosi zahtjev u dva primjerka, s podacima ispisanim pisaćim strojem ili tiskanim slovima.

(2) Podaci koji se navode u zahtjevu moraju biti istovjetni s podacima iz dokumenata na koje se odnose.

(3) Zahtjev ugostitelja potpisuje ovlaštena osoba.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/03 Urbroj: 529-02/96-01 Zagreb, 22. siječnja 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.