Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 21.02.1996 Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 4. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU PRIJAVE I UPISNIKU O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca prijave i način vođenja Upisnika o pružanju ugostiteljskih usluga pravnih i fizičkih osoba u objektima zatvorenog tipa (u daljnjem tekstu: Upisnik).

II. OBRAZAC PRIJAVE

Članak 2.

(1) Pravne i fizičke osobe koje organiziraju pružanje usluga smještaja i prehrane za svoje djelatnike, članove, umirovljenike, te članove uže obitelji svojih djelatnika i umirovljenika, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, podnose županijskom uredu odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove turizma prema mjestu sjedišta objekta (u daljnjem tekstu: nadležni ured), prijavu za upis u Upisnik.

(2) Prijava se podnosi na obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Pravna i fizička osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezna je, uz prijavu, priložiti i sve dokaze koji su navedeni u odgovarajućem odjeljku prijave, a osobito: rješenje o upisu u registar Trgovačkog suda odnosno obrtnicu i odgovarajuće podatke i dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima.

(2) Prilozi iz stavka 1. ovoga članka podnose se u izvorniku, prijepisu ili preslici. Ako se podnesu u prijepisu ili preslici koji nisu ovjereni, odgovorna osoba će utvrditi da li su prijepis i preslika vjerni izvorniku.

Članak 4.

(1) Prijava za upis u Upisnik podnosi se u dva primjerka, a obrasci se popunjavaju pisaćim strojem ili rukopisom tiskanim slovima čitko.

(2) Podaci koji se upisuju u odjeljke obrazaca moraju biti istovjetni s podacima iz dokumenata na koje se odnose.

(3) Prijava se ovjerava službenim pečatom pravne ili fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i potpisom ovlaštene osobe.

III. UPISNIK O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA

Članak 5.

(1) Ako nadležni ured utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti, o ispunjenju uvjeta izdat će rješenje.

(2) Na temelju prijave za upis u Upisnik i rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta nadležni ured izvršit će upis u Upisnik.

Članak 6.

(1) Ako nadležni ured utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za upis u Upisnik, rješenjem će, u roku od 15 dana od dana primitka prijave, odbiti prijavu za upis u Upisnik.

(2) Promjene u podacima upisanim u Upisnik, pravne ili fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su prijaviti nadležnom uredu najmanje 10 dana prije njihovog provođenja.

(3) Ako nadležni ured utvrdi da za prijavljene promjene nisu ispunjeni propisani uvjeti, postupit će prema odredbi stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Upisnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige, čiji su listovi numerirani.

(2) Naslovna stranica Upisnika prikazana je obrascem broj 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Odgovorna osoba prije prvog upisa ovjerava Upisnik svojim potpisom i pečatom nadležnog ureda. Ovjera se obavlja na način da se na unutarnjoj stranici korica Upisnika upiše tekst ovjere koji glasi: "Ovaj Upisnik sadrži ukupno stranica".

Članak 8.

(1) Upis u Upisnik obavlja se na obrascu broj 3, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Upisnik se upisuju podaci o pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i objektu u kojem pruža ugostiteljske usluge na temelju rješenja kojim je utvrđeno da objekt ispunjava minimalne uvjete po postupku provedenom temeljem podnesene prijave sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom Pravilniku.

Članak 9.

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta objekta u kojem se pružaju ugostiteljske usluge upisuje se u Upisnik, tako da objekt dobiva stalni redni broj upisa.

Članak 10.

(1) Popunjavanje odjeljaka u Upisniku obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni uz broj odjeljka.

(2) Odjeljci se popunjavaju čitljivo, na način da se upisuje od početka slobodnog prostora odjeljka.

(3) Upisani tekst u Upisniku ne smije se brisati niti ispravljati.

(4) Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem datuma ispravke i potpisa odgovorne osobe nadležnog ureda. Ako se radi o većim pogreškama, cijeli upis se poništava precrtavanjem lista Upisnika kosom crvenom crtom i upis se obavlja na prvom slobodnom listu Upisnika.

Članak 11.

(1) Izmjene i dopune, koje su nastale nakon prvog upisa u Upisnik, upisuju se u odjeljak "naknadni upisi". Nakon upisa novih podataka, odjeljak koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.

(2) U slučaju kad je odjeljak naknadnih upisa popunjen, upis se nastavlja na novoj slobodnoj stranici Upisnika. Pri tom se na slijedećoj slobodnoj stranici upisuju svi važeći podaci iz odgovarajućih odjeljaka ranijeg upisa, s tim da se na obje stranice upisa napravi sveza prijenosa upisom broja odgovarajuće stranice. Stranica s koje su važeći podaci upisani na novu stranicu Upisnika precrtava se po obavljenom prijepisu podataka, kosom crvenom crtom.

(3) Prestanak poslovanja u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge upisuje se u Upisnik u odjeljak naknadnih upisa, a nakon toga ta stranica Upisnika precrtava se s dvije kose crvene crte.

Članak 12.

(1) Uz Upisnik vodi se i Zbirka isprava.

(2) Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za svaki objekt upisa u Upisnik.

(3) Na omotu Zbirke isprava, ispod naslova "Zbirka isprava", upisuje se naziv i vrsta objekta u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, tvrtka pravne ili fizičke osobe i upisni broj pod kojim je upis obavljen.

(4) U Zbirku isprava odlaže se po jedan primjerak: prijave za upis u Upisnik i svih priloga prijave odnosno isprava temeljem kojih su obavljeni upisi i promjene podataka u Upisniku, rješenje da objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete.

Članak 13.

(1) Upisnik i Zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Odgovorna osoba nadležnog ureda koja vodi Upisnik i Zbirku isprava dužna ih je čuvati na način da se zaštite od zlouporabe, oštećenja i uništenja.

(3) Nadležni ured dužan je dopustiti uvid u Upisnik i Zbirku isprava svakom tko ima za to opravdan interes.

(4) Uvid u Upisnik i Zbirku isprava obavlja se uz obvezno prisustvo odgovorne osobe nadležnog ureda.

Članak 14.

(1) Upisnik se može voditi i na osobnom računalu.

(2) Kada se Upisnik vodi na osobnom računalu, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika, koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

(3) Pričuvna kopija Upisnika stvara se najmanje jednom tjedno za nove upise u Upisnik.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/02 Urbroj: 529-02/96-01 Zagreb, 22. siječnja 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.