Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 16.02.1996 Naputak o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93), a radi provođenja Ugovora o statusu snaga (SOFA), potpisanog u zračnoj bazi Wright Patterson, Dayton, Ohio, Sjedinjene Američke Države, 21. studenoga 1995. g. između Organizacije Sjevernoatlanskog Saveza (NATO) i Vlade Republike Hrvatske, ministar financija donosi

NAPUTAK

O PROVOÐENJU ODREDBI UGOVORA O STATUSU SNAGA (SOFA) KOJIM SE UREÐUJE PLAĆANJE POREZA

1. U V O D N E O D R E D B E

I

Ugovorom o statusu snaga (SOFA), potpisanom u zračnoj bazi Wright Patterson, Dayton, Ohio, Sjedinjene Američke Države, 21. studenoga 1995. g. između Organizacije Sjevernoatlanskog Saveza (NATO) i Vlade Republike Hrvatske, Snage za provedbu (IFOR) i operacije, kao podtijela NATO-a (u daljnjem tekstu: NATO), mogu izravno s dobavljačima sklapati ugovore za opremu, hranu, robu, i usluge (u daljnjem tekstu: proizvode i usluge), pod uvjetom da su dobra namijenjena za službene svrhe NATO-a ili za prodaju preko intendanata ili kantina za opskrbu osoblja, bez plaćanja poreza i carina.

II

NATO-u je odobreno, po navedenom Ugovoru, da bez carine i poreza na promet uvozi, izvozi i kupuje u Republici Hrvatskoj, proizvode za prodaju preko intendanata ili kantina za opskrbu osoblja, uz uvjet da tako kupljenu robu koristi isključivo osoblje NATO-a, te se ista ne može prenositi na druge.

2. N A Č I N I U V J E T I N A B A V E P R O I Z V O D A I U S L U G A B E Z P L A Ć A N J A P O R E Z A N A P R O M E T

III

(1) NATO-u je, po navedenom ugovoru, odobreno da izravno zaključuje ugovore s dobavljačima u Republici Hrvatskoj, za usluge i proizvode, bez plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga.

(2) Za nabavu robe i usluga bez plaćanja poreza na promet, NATO koristi posebno tiskane narudžbenice na hrvatskom i engleskom jeziku. Narudžbenice imaju posebni kontrolni broj (numerirane su), od 1 na dalje, i popunjavaju se u tri primjerka različite boje. Original, prvi primjerak, (crno tiskana slova), daje se isporučitelju, dobavljaču, drugi (plavo tiskana slova) dostavlja se Ministarstvu financija_Poreznoj upravi, Središnjem uredu, a treći (zeleno tiskana slova) ostaje NATO-u.

(3) Narudžbenica se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu su podaci o isporučitelju, naručitelju te proizvodima i uslugama koje se naručuju i njihovoj vrijednosti. Ti podaci moraju biti popunjeni prije isporuke proizvoda ili usluge. U drugom dijelu je potvrda o primitku proizvoda ili usluga, kojom se jamči da su proizvodi i usluge namijenjene isključivo za korištenje i potrošnju glavnog stožera ili osoblja NATO-a. U ovom dijelu narudžbenice upisuje se i podatak o načinu plaćanja isporučene robe i usluga. Taj dio narudžbenice popunjava odgovorna osoba u NATO-u prije nego što pošalje drugi primjerak narudžbenice Poreznoj upravi.

IV

Na prvom primjerku narudžbenice, koji ostaje isporučitelju, otiskana je Uputa o načinu popunjavanja narudžbenice i ispunjavanju uvjeta za oslobođenje od plaćanja porezan na promet proizvoda i usluga slijedećeg sadržaja:

1. Narudžbenica se popunjava u tri istovjetna primjerka.

2. Isporučitelj roba ili usluga treba provjeriti da li je njegovo ime/naziv i MB ili JMBG točno upisan(o).

3. Datum i broj ugovora/naloga upisuje se u slučajevima kada je ugovor/nalog zaključen.

4. Ako se nabava obavlja putem službene agencije za nabavu, treba upisati njeno ime/naziv.

5. Podatke o datumu isporuke, točnom nazivu roba ili usluga, jedinici mjere, količini, cijeni i vrijednosti naručene robe, treba točno upisati u stupce predviđene za te podatke. Nakon upisa zadnje robe ili isporuke podvlači se crta (knjigovodstveno koljeno) i nije mogući upis roba i usluga ispod podvučene crte.

Ako se sve naručene i isporučene robe ili usluge ne mogu upisati u predviđeni prostor, izdaje se nova narudžbenica a može se sastaviti i specifikacija roba i usluga kao dodatak narudžbenici. Na specifikaciju treba upisati broj narudžbenice na koju se odnosi i mora biti ovjerena pečatom i potpisom odgovorne osobe naručitelja. Podaci o robama i uslugama ispisuju se na istovjetan način kao na izvorniku narudžbenice, s dodatkom upisa rednog broja. Upisom zadnjeg rednog broja robe ili usluge podvlači se crta i upisuje klauzula "zaključeno s rednim br...".

6. Isporučitelj roba ili usluga ispostavlja račun za isporučenu robu i usluge. Na računu treba upisati: "porez na promet nije obračunan temeljem narudžbenice broj:..........." Ako se ugovaraju sukcesivne (kontinuirane) isporuke proizvoda i usluga, može se dati mjesečna narudžbenica.

7. Potvrdu o primitku naručenih roba ili usluga potpisuje i ovjerava službenim pečatom ovlaštena osoba naručitelja.

8. U potvrdi o primitku naručenih roba i usluga upisuje se ukupna vrijednost isporučenih roba i usluga i način plaćanja, koji mora biti kao kod izvoza proizvoda i usluga (doznaka sa računa naručitelja, ček, kreditne kartice tvrtki, efektivni strani novac do 20.000 $ mjesečno).

9. Iznos u kunama preračunava se u iznos u stranoj valuti na osnovi srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske za tu valutu na dan isporuke roba/usluga.

10. Podatke u dijelu narudžbenice "Potvrda o primitku i plaćanju" popunjava kupac naknadno, za potrebe Porezne uprave, te isti ne moraju biti popunjeni u momentu izdavanje narudžbenice.

V

Isporuke NATO-u temeljem opisanih narudžbenica smatraju se izvozom koji će nadzirati Porezna uprava, a podatke o preuzetim proizvodima i uslugama (drugi primjerak narudžbenice), NATO će dostavljati Središnjem uredu Porezne uprave u Ministarstvu financija, najkasnije u roku od 30 dana od preuzimanja odnosno isteka mjeseca u kojem su obavljene isporuke. NATO će posebno dostaviti podatke o izdanim narud`benicama po kojima nije došlo do isporuke proizvoda ili usluga.

VI

(1) Za isporučene proizvode i usluge, prodavatelj je obvezan izdati račun u skladu s propisima o prometu robe i usluga u zemlji. Račun mora imati podatke o prodavatelju (ime ili naziv), ime ili naziv kupca, broj računa, dan ispostavljanja računa, broj narudžbenice temeljem koje je roba isporučena, podatke o proizvodima i uslugama te vrijednost zaračunanih proizvoda i usluga.

(2) Podaci o vrijednosti proizvoda i usluga iskazuju se u kunama. Osim u kunama vrijednosti isporučenih proizvoda i usluga može se iskazati i u stranoj valuti. Za preračunavanje u stranu valutu primjenjuje se srednji tečaj Narodne banke Hrvatske, na dan isporuke.

(3) Na prodane proizvode i usluge ne obračunava se porez na promet budući da je prodaja NATO-u izjednačena s izvozom. Tipizirana i numerirana narudžbenica za proizvode i usluge, ujedno je i izjava kojom se NATO legitimira kao kupac i temeljem koje ostvaruje pravo na bezporeznu nabavu i proizvoda i usluga. Isporučeni proizvodi i usluge NATO-u plaćaju se na način koji je u izvozu uobičajen: doznakom na devizni račun domaćih isporučitelja, čekovima u stranoj valuti, doznakom s nerezidentnog računa te efektivna strana sredstva plaćanja (gotovina). Račune u gotovini pojedini isporučitelj može naplatiti do vrijednosti od 20.000 $ mjesečno.

3. N A Č I N I R E A L I Z A C I J E P R O M E T A

VII

(1) Domaći isporučitelji mogu prodavati proizvode NATO-u, bez obračunavanja i plaćanja poreza na promet, temeljem opisane narudžbenice, iz veleprodaje i maloprodaje.

(2) Ako su isporuke iz maloprodaje, koja je zadužena s vrijednošću robe u koju je ukalkuliran i porez na promet, postupa se na isti način, kao i u domaćem prometu, kada se roba iz maloprodaje prodaje na veleprodajni način. To znači da se iz maloprodajne cijene isključi porez na promet (stornira), i promet se iskazuje kao veleprodaja.

(3) Sve prodaje NATO-u, uz narudžbenicu i izdavanje računa, smatraju se veleprodajom, neovisno o tome da li se realiziraju iz maloprodaje ili veleprodaje, što znači da se kod tih prodaja ostvaruje razlika u cijeni kao usluga veleprodaje. Budući da su prodaje NATO-u oslobođene oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga, i ostvarena razlika u cijeni, kao usluga veleprodaje, pri prodaji NATO-u, ne oporezuje se.

(4) Proizvode, za koje je porezni obveznik proizvođač ili uvoznik, kao što su duhanske prerađevine, alkoholna pića (pod alkoholnim pićima razumijevaju se pića koja sadrže više od 2% alkohola), osvježavajuća gazirana i umjetna bezalkoholna pića, mineralne i gazirane vode i kava (sirova, pržena, mljevena i ekstrakt), NATO može temeljem narudžbenice nabaviti bez plaćanja poreza na promet proizvoda, samo izravno kod proizvođača odnosno uvoznika.

4. I S P O R U K E P R O I Z V O D A I U S L U G A P U T E M P O S R E D N I K A

VIII

(1) NATO može kupovati proizvode i usluge izravno i neizravno, putem vlastitih agencija za nabavu i drugih posrednika koji rade u ime i za račun NATO-a. U takvim slučajevima, oslobođeni oporezivanja jesu oni proizvodi i usluge koji se kupuju na temelju posebne narudžbenice NATO-a, koje moraju glasiti na isporučitelja robe ili usluge i moraju biti plaćene isporučitelju od strane NATO-a na jedan od načina koji smo naveli, u skladu s propisima o deviznom poslovanju.

(2) Ako proizvode za NATO naručuje agent ili posrednik bez narudžbenica NATO-a ili ako isporuku proizvoda ili usluga po narudžbenici NATO-a, NATO ne primi ili ne plati, takve isporuke se smatraju prometom u zemlji, što znači da se oporezuju, ako po Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine" br. 95/94, 34/95), nije drugačije propisano.

5. P O S E B N I P O R E Z I

IX

Oslobođenje od plaćanja posebnih poreza (trošarina), NATO može ostvariti samo u slučaju, kada proizvode, koji se oporezuju posebnim porezima (nafta i naftni derivati, alkoholna pića, bezalkoholna pića, pivo, duhan i duhanske prerađevine i kava), nabavlja izravno od poreznih obveznika, tj. od proizvođača ili uvoznika tih proizvoda.

6. P R O D A J A R O B A I U S L U G A O S O B L J U NATO-a

X

(1) Osoblje NATO-a može nabavljati robu za osobne potrebe (domaću ili stranu robu preko domaćih dobavljača ili izravno od proizvođača/uvoznika), oslobođenu od poreza na promet, samo u posebnim prodajnim centrima namijenjenim isključivo za potrebe osoblja NATO-a.

(2) Pod pojmom "osoblje NATO-a" podrazumijevaju se samo civilne i vojne osobe Sjevernoatlantskog saveza a ne unajmljeno mjesno (domaće) osoblje. To znači da se unajmljene, privremeno uposlene domaće osobe, ne smatraju osobljem NATO-a i nemaju pravo na kupnje proizvoda bez poreza u posebnim prodajnim centrima NATO-a.

(3) Usluge pružene osoblju NATO-a kao fizičkim osobama, oporezuju se s 10% poreza na promet usluga iz Tarifnog broja 1. Tarife poreza na promet usluga, koja je sastavni dio Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

(4) Osoblje NATO-a, kao inozemni kupci, u skladu s odredbom članka 42. stavka 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, imaju pravo na povrat poreza na promet na proizvode kupljene od prodavatelja _ poreznih obveznika iz članka 4. istog Zakona, koje iznose sa sobom iz zemlje, što se ovjerava u carinskom postupku na posebnom Obrascu P, koji popunjava prodavatelj, a koji je propisan u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, pod uvjetom da vrijednost kupljenih proizvoda po jednom računu ne iznosi manje od 500,00 kuna.

7. P O R E Z N A D O H O D A K

XI

Prema navedenom Sporazumu, plaće i naknade koje osoblje NATO-a prima od NATO-a, izuzimaju se od oporezivanja u Republici Hrvatskoj. Isto se odnosi i na svaki dohodak primljen iz izvora koji se nalaze izvan Republike Hrvatske. Međutim NATO može unajmiti mjesno osoblje, koje će i dalje biti podležno domaćim zakonima i propisima. Međutim, plaće i naknade isplaćene unajmljenom mjesnom osoblju od strane NATO-a izuzimaju se od oporezivanja tj. ne smatraju se oporezivim dohotkom.

XII

Ovaj naputak primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".

XIII

(1) Do početka primjene ovog Naputka, porezni obveznici koji su NATO-u prodali robe ili usluge, uz dokumentaciju o isporuci (račun, otpremnica, izdatnica) trebaju osigurati podatke kojima mogu dokazati da su proizvodi i usluge prodani NATO-u i naplaćeni na jedan od načina na koji se naplaćuju izvezena roba i usluge.

(2) NATO će Poreznoj upravi _ Središnjem uredu dostaviti podatke o nabavljenim i plaćenim proizvodima i uslugama po pojedinim isporučiteljima prije početka primjene ovog Naputka.

Klasa: 410-19/96-01/43 Urbroj: 513-07/96-1 Zagreb, 12. veljače 1996.

Ministar financija Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.