Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 16.02.1996 Naputak o isplati kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94.), članka 38. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 9/96.) i na temelju članka 33. stavka 2. Uredbe o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine", broj 97/95.) ministar financija donio je

NAPUTAK

O ISPLATI KAPITALNIH IZDATAKA S JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE

Članak 1.

Naputkom o isplati kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Naputak) propisuju se način dostavljanja zahtjeva za isplatu kapitalnih izdataka, postupak kontrole i ovjere, obavljanje plaćanja, obrasci i njihovo popunjavanje te izvješćivanje.

Članak 2.

Odredbe ovog Naputka odnose se na ministarstva i ostala tijela državne uprave, tijela državne vlasti i ostale koji u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1996. godinu (u daljnjem tekstu: Državni proračun) imaju predviđene iznose za kapitalne izdatke.

Članak 3.

Nadležno ministarstvo, definirano Uredbom o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Uredba), podnosi zahtjev Ministarstvu financija za isplatu kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice u skladu s ovim Naputkom.

Nadležno ministarstvo podnosi zahtjev za isplatu kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice na razini svake agencije.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti pod uvjetima:

_ da nadležno ministarstvo odnosno agencija ima predviđeni iznos za kapitalne izdatke u Državnom proračunu za 1996. godinu,

_ da ima odobrene tromjesečne i mjesečne planove kapitalnih izdataka za 1996. godinu na temelju Državnog proračuna i

_ da je isporučena roba ili pružena usluga u svezi s kapitalnim izdacima.

Članak 4.

Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka podnosi se na Obrascu "ZIKI-1".

Ako postoji više faktura, više pozicija državnog proračuna ili kapitalnih projekata za jednog dobavljača, popunjava se i dodatni Obrazac "ZIKI-2".

Članak 5.

U zaglavlju Obrasca iz članka 4. stavka 1. ovog Naputka popunjavaju se puni naziv nadležnog ministarstva i agencije te njihove šifrene oznake _ oznake za razdjel i glavu iz Državnog proračuna te šifrenu oznaku proračunskog korisnika.

Datum označuje dan, mjesec i godinu podnošenja zahtjeva.

Broj zahtjeva za isplatu kapitalnih izdataka označuje redni broj zahtjeva, koji vodi nadležno ministarstvo, i to za svaku agenciju posebno.

Iznos označuje zahtijevanu svotu za plaćanje u kunama i lipama ispisanu i slovima, a koja mora odgovarati fakturi, ugovoru ili drugomu dokumentu na osnovu koje je primljena roba ili usluga.

Broj žiro-računa dobavljača označuje broj žiro-računa na koji se prenosi novac.

Matični broj dobavljača označuje njegov matični broj prema evidenciji Državnog zavoda za statistiku.

Naziv dobavljača označuje njegovo ime iz kojega se nedvojbeno može zaključiti o kojem se dobavljaču radi.

Adresa dobavljača označuje njegovo sjedište, kao što su mjesto, ulica i broj.

Pozicija državnog proračuna označuje redni broj stavke iz Državnog proračuna za 1996. godinu.

Račun računskog plana označuje broj računa računskog plana kapitalnog izdatka za koji se zahtijeva isplata i koji je u Državnom proračunu za 1996. godinu.

Kapitalni projekt označuje njegov broj iz Jedinstvenog registra kapitalnih izdataka, a ako nedostaje onda broj kapitalnog izdatka iz Državnog proračuna za 1996. godinu _ Kapitalni izdaci.

Kontrolor isplata upisuje svoje ime i prezime te potpis ako je obavio financijsku kontrolu propisanu člancima od 20. do 24. Uredbe.

Ovjerovitelj isplata upisuje svoje ime i prezime te potpis ako je obavio računovodstvenu kontrolu propisanu člancima od 25. do 29. Uredbe.

Slova "M.P." označuju kraticu za mjesto pečata, gdje se stavlja otisak pečata nadležnog ministarstva ako su ispunjeni svi podaci navedeni u stavcima od 1. do 13. ovoga članka, a ako se popunjava i obrazac iz članka 4. stavka 2. ovog Naputka, valja navesti samo potrebne podatke iz stavaka od 1. do 13.

Članak 6.

Obrazac "ZIKI-2" iz članka 4. stavka 2. ovog Naputka sadrži kolone:

_ redni broj,

_ broj fakture,

_ broj ugovora,

_ broj projekta iz Jedinstvenog registra kapitalnih izdataka,

_ broj pozicije iz Državnog proračuna za 1996. i

_ iznos po svakom retku i ukupni iznos.

Ukupni iznos iz Obrasca "ZIKI-2" i iznos iz Obrasca "ZIKI-1" ne smiju se razlikovati.

Članak 7.

Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka treba za primljene robe ili usluge podnijeti do 15. u mjesecu za prethodno razdoblje.

Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka treba ispuniti u tri primjerka, od kojih jedan primjerak valja dostaviti Ministarstvu financija, u skladu s ovim Naputkom.

Zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka dostavljen nakon 15. u mjesecu prosljeđuje se za naplatu u sljedeći mjesec.

Članak 8.

Ministarstvo financija, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 9/96.), Državnim proračunom za 1996. godinu i Uredbom obrađuje zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka.

Zahtjev koji ne bude ispravno ispunjen, odnosno koji bude popunjen suprotno odredbama propisa iz stavka 1. ovog članka ili suprotno odredbama ovog Naputka bit će vraćen podnositelju zahtjeva.

Članak 9.

Ministarstvo financija izravno će podmiriti obveze dobavljaču, navedenom u zahtjevu iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka, u pravilu, do kraja mjeseca ako su ispunjeni svi uvjeti iz propisa navedenih u članku 8. stavku 1. ovog Naputka, odnosno drugih propisa koji uređuju međusobne odnose.

Članak 10.

Dok ne bude promijenjen status Javnog poduzeća "Hrvatske ceste", u skladu s člankom 21. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu, to je poduzeće obvezno podnositi zahtjev iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka, a sredstva će se Državnog proračuna doznačivati na njegov žiro-račun.

Članak 11.

Ministarstvo financija obavijestit će nadležno ministarstvo o odobrenju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka.

Članak 12.

Kontrolori isplata i ovjerovitelji isplata dužni su voditi posebnu evidenciju o zahtjevima iz članka 3. stavka 1. ovog Naputka, primljenim obavijestima iz članka 10. ovog Naputka i da dosljedno ispunjavaju svoje obveze, u skladu s Uredbom.

Članak 13.

Obrasci "ZIKI-1" i "ZIKI-2" iz članka 4. ovog Naputka su tiskani kao prilog i njegov su sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/96-01/22 Urbroj: 513-06/96-1 Zagreb, 12. veljače 1996.

Ministar Božo Prka, v.r.