Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 16.02.1996 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za taksometre
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA TAKSOMETRE

I. O P Ć E O D R E D B E

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati taksometri, izradbeni zahtjevi za taksometre, zahtjevi za ugradnju taksometara, tipno ispitivanje taksometara i ovjeravanje taksometara.

Članak 2.

Taksometri su mjerila koja stalno prilikom uporabe na osnovi izmjerene duljine prijeđenoga puta i vremena uporabe vozila automatski izračunavaju i pokazuju cijenu vožnje.

Članak 3.

Taksometri mjere duljinu prijeđenoga puta prema broju okretaja pogonskoga kotača vozila kad se vozilo kreće brzinom većom od granične brzine, a vrijeme uporabe prema proteklom vremenu kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kad stoji.

Duljina prijeđenoga puta mjeri se metrima ili kilometrima, a vrijeme uporabe u sekundama, minutama ili satima.

Članak 4.

U smislu ovog pravilnika smatra se da je:

- stalnica "k" taksometra - veličina koja navodi vrijednost ulaznog signala potrebnog za pokazivanje i zapisivanje duljine prijeđenoga puta od 1 kilometra, a izražava se brojem okretaja po kilometru (k =....okr/km) ili impulsima po kilometru (k =....imp/km)

- koeficijent "w" vozila - veličina koja navodi vrijednost izlaznog signala, a koja nastaje na priključnom mjestu taksometra i vozila (na mjenjaču ili na osovini kotača), i to pod normalnim uvjetima ispitivanja duljine prijeđenoga puta od 1 kilometra, a izražava se brojem okretaja po kilometru (w =....okr/km) ili impulsima po kilometru (w =....imp/km)

- opseg pogonskoga kotača vozila - srednja vrijednost duljine prijeđenoga puta svakoga pogonskoga kotača kod punog okretaja u normalnim uvjetima ispitivanja i propisanom postupku, a izražava se u obliku: "I =....mm"

- granična brzina - stalnica kojom se određuje kriterij rada računskog uređaja; računski uređaj obrađuje obavijesti o duljini prijeđenoga puta kad se vozilo kreće brzinom većom od granične brzine, a obavijesti o proteklom vremenu kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kad stoji

- putni pogon - obavijest o duljini prijeđenoga puta koju računski uređaj obrađuje i iskazuje kao cijenu vožnje kad se vozilo kreće brzinom većom od granične brzine

- vremenski pogon - obavijest o vremenu uporabe koju računski uređaj obrađuje i iskazuje kao cijenu vožnje kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kad stoji

- otkucaj (skok) taksometra - povećanje cijene vožnje za jedan podjeljak

- početna udaljenost - duljina prijeđenoga puta koju vozilo treba prijeći od trenutka uključivanja taksometra do trenutka prvog otkucaja kad se vozilo kreće brzinom većom od granične brzine, pri čemu je cijena vožnje za početnu udaljenost uračunana u cijenu polaska

- početni vremenski razmak - vrijeme koje treba proteći od trenutka uključivanja taksometra do trenutka prvog otkucaja kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kada stoji, pri čemu je cijena vožnje za proteklo vrijeme uračunana u cijenu polaska

- osnovna udaljenost - duljina prijeđenoga puta koju vozilo treba prijeći između bilo koja dva uzastopna otkucaja taksometra kad se vozilo kreće brzinom većom od granične brzine, a određena je brojem ulaznih signala što se odnose na duljinu prijeđenoga puta potrebnih da se cijena vožnje poveća za jedan podjeljak; promjenom toga broja potrebnih signala promijenit će se duljina osnovne udaljenosti, odnosno cijene za 1 kilometar vožnje

- osnovni vremenski razmak - vrijeme koje treba proteći između bilo koja dva uzastopna otkucaja taksometra kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kad stoji, a određen je brojem signala što se odnose na vrijeme uporabe potrebno da se cijena poveća za jedan podjeljak; promjenom toga broja potrebnih signala promijenit će se trajanje osnovnoga vremenskog razmaka, odnosno cijena za 1 sat vožnje brzinom manjom od granične brzine ili za 1 sat stajanja

- tarifa - stavka iz cjenika taksi - usluga koja određuje cijenu obavljene usluge vožnje u određenim uvjetima (npr. dnevna - TARIFA 1, noćna - TARIFA 2 i dr.)

- tarifni (radni) položaj taksometra - položaj u kojem se izračunava i pokazuje cijena vožnje, a na osnovi odabrane tarife.

II. I Z R A D B E N I    Z A H T J E V I

A. Opći zahtjevi

Članak 5.

Taksometar se sastoji od ovih sklopova i uređaja:

1. okvir s vanjskim ovojem - kućište

2. računski uređaj

3. pokazni uređaj

4. električna rasvjeta

5. upravljački uređaj

6. prilagodni uređaj

Osim sklopova i uređaja iz stavka 1. ovog članka, elektronički taksometri trebaju biti opskrbljeni rezervnim izvorom napajanja električnom energijom.

Članak 6.

Taksometru iz članka 5. ovoga pravilnika mogu se dodavati i drugi uređaji među kojima i:

1. tiskaljka koja cijenu vožnje tiska na kartici ili vrpci

2. električni indikatorski uređaj unutar vozila ili na vozilu koji jasno pokazuje je li taksometar uključen na jednu od tarifa (zauzetost vozila) ili se nalazi u položaju "slobodan".

Dodavanjem taksometru uređaja iz stavka 1. ovoga članka ne smije se utjecati na njegov ispravan rad.

Članak 7.

Sastavni dijelovi taksometra moraju biti od gradiva koje u uvjetima normalne uporabe neće promijeniti svoja svojstva tako da bi to moglo utjecati na skup mjeriteljskih svojstava i značajki propisanih ovim pravilnikom.

Članak 8.

Kućištem se osigurava učvršćenost svih dijelova taksometra te učvršćenost taksometra u vozilo.

U normalnim radnim uvjetima svi unutarnji dijelovi taksometra moraju biti kućištem zaštićeni od vode, vlage, prašine i mehaničkih nečistoća.

Svi unutarnji dijelovi taksometra štite se od dodira i nenamjernih oštećenja kućištem, koje u svrhu nadziranja otvaranja ima propisana mjesta za žigosanje.

Članak 9.

Taksometar mora imati električnu rasvjetu za osvjetljavanje pokaznog uređaja, a koja ne smije zasljepljivati.

Električnu rasvjetu iz stavka 1. ovog članka ne moraju imati taksometri s električnom digitalnom ljestvicom.

Svjetlosni se izvor treba moći mijenjati tako da se ne oštete žigovi taksometra.

Članak 10.

Taksometar mora biti izrađen tako da računski uređaj izračunava cijenu vožnje, a da pokazni uređaj pokazuje tu cijenu, i to na osnovi duljine prijeđenoga puta (putni pogon) kad se vozilo kreće brzinom većom od granične brzine ili na osnovi vremena uporabe (vremenski pogon) kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kad stoji.

Članak 11.

Granična brzina određuje se odnosom cijene za 1 sat stajanja i cijene za 1 kilometar vožnje, odnosno

granična brzina  

Vrijeme prebacivanja s putnoga pogona na vremenski pogon ili s vremenskoga pogona na putni pogon iznosi:

1. za elektroničke taksometre najviše 5 s

2. za mehaničke i elektromehaničke taksometre najviše 10 s.

Članak 12.

Putni pogon ostvaruje se preko pogonskih kotača, pri čemu vožnja unatrag ne smije smanjiti iskazanu cijenu vožnje ili duljinu prijeđenoga puta.

Vremenski pogon ostvaruje se s pomoću mehaničkog ili elektroničkog sata, koji ne smije početi raditi dok se taksometar upravljačkim uređajem ne dovede u tarifni položaj.

Kad se mehanički sat navija ručno, mora raditi najmanje 8 sati bez ponovnog navijanja ili 2 sata ako je ponovno navijanje neophodna radnja koja prethodi početku rada taksometra.

Kada se mehanički sat navija električnim putem, navijanje se obavlja automatski.

Elektronički sat mora biti spreman za rad neprekidno.

B. Računski uređaj

Članak 13.

Računski uređaj mora zadovoljavati ove uvjete:

1. Kod putnoga pogona prvi otkucaj taksometra mora se javiti nakon što se prijeđe početna udaljenost, a idući otkucaji kad se prijeđe osnovna udaljenost. Omjer između početne i osnovne udaljenosti mora biti jednak za sve tarife;

2. Kod vremenskoga pogona prvi otkucaj taksometra mora se javiti nakon što protekne početni vremenski razmak, a idući otkucaji kad protekne osnovni vremenski razmak. Omjer između početnoga i osnovnoga vremenskog razmaka mora biti jednak za sve tarife;

3. Odnos između početne i osnovne udaljenosti mora biti isti kao odnos između početnoga vremenskog razmaka i osnovnoga vremenskog razmaka pri bilo kojoj tarifi.

Kad tarifom nisu predviđeni početna udaljenost i početni vremenski razmak, oni moraju biti jednaki osnovnoj udaljenosti, odnosno osnovnom vremenskom razmaku.

Članak 14.

Računski uređaj mora biti konstruiran tako da se mogu odabrati najmanje tri tarife i da se može namještati u skladu s promjenom tarife.

Kad je broj tarifnih položaja predviđen konstrukcijom taksometra veći od broja tarifa koje se primjenjuju, računanje i pokazivanje cijene vožnje temelji se na tarifama koje se primjenjuju, pri čemu se posljednja tarifa koja se primjenjuje mora ponoviti još toliko puta kolika je razlika u broju predviđenih tarifa i tarifa koje se primjenjuju.

Članak 15.

Računski uređaj mora biti konstruiran tako da se stalnica "k" taksometra može skokovito mijenjati.

C. Pokazni uređaj

Članak 16.

Pokazni uređaj mora biti konstruiran tako da se svaki prikaz s pokaznog uređaja može očitati lako, pouzdano i nedvojbeno, i to pri dnevnom svjetlu i pri električnoj rasvjeti s udaljenosti najmanje 2 m i vidnoj izoštrenosti od 80%.

Članak 17.

Pokazni uređaj taksometra sastoji se od ovih sklopova:

1. indikatora uključenosti taksometra (odabrane tarife)

2. pokazivala cijene vožnje

3. pokazivala ukupnih vrijednosti.

Članak 18.

Indikator uključenosti taksometra stalno jasno označuje dovođenje taksometra u jedan od tarifnih položaja.

Članak 19.

Pokazivalo cijene vožnje mora imati najmanje četiri brojčana mjesta. Visina brojeva mora biti najmanje 10 mm.

U trenutku dovođenja taksometra iz položaja "slobodan" u tarifni položaj s pomoću upravljačkog uređaja na pokazivalu se mora pojaviti tarifom utvrđeni iznos koji označuje cijenu polaska.

Pokazivalo iz stavka 1. ovog članka mora biti izvedeno tako da se može mijenjati vrijednost podjeljka.

Članak 20.

Pokazivala ukupnih vrijednosti pokazuju ove vrijednosti:

1. ukupnu duljinu prijeđenoga puta vozila (u km)

2. ukupnu duljinu prijeđenoga puta vozila s putnicima (u km)

3. ukupan broj radnih vožnji

4. ukupan broj naplaćenih jedinica (otkucaja taksometra).

Pokazivala iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje četiri brojčana mjesta. Visina brojeva mora biti najmanje 4 mm.

Pokazivala ukupnih vrijednosti moraju raditi tako da na prethodno pokazanu vrijednost dodaju vrijednosti iz stavka 1. ovog članka pri jednokratnoj vožnji, a da pri tome ne ponište već zabilježene vrijednosti.

Pokazivala iz stavka 1. ovog članka moraju biti tako konstruirana da se ne mogu poništiti zabilježene vrijednosti.

Članak 21.

Pokazni uređaj može imati pokazivalo ukupnih dodataka na cijenu vožnje (npr. dodatak za prtljagu).

Pokazivalo ukupnih dodataka na cijenu vožnje mora imati najmanje dva brojčana mjesta. Visina brojeva mora biti najmanje 4 mm.

Članak 22.

Pokazivala pokaznog uređaja mogu biti izvedena:

1. u obliku digitalne ljestvice s brojevima na disku

2. u obliku digitalne ljestvice s brojevima na bubnju

3. u obliku elektroničke digitalne ljestvice.

Brojevi na pokazivalu trebaju biti u jednom redu, odnosno trebaju biti poravnani.

Članak 23.

Kod elektroničkog taksometra čija su pokazivala izrađena u obliku elektroničke digitalne ljestvice rezervni izvor napajanja električnom energijom mora omogućiti da se podaci zabilježeni u spremištu podataka sačuvaju najmanje 72 sata.

D. Upravljački uređaj

Članak 24.

Upravljačkim uređajem taksometra dovodi se taksometar iz položaja "slobodan" u jedan od tarifnih položaja i utvrđuje cijena vožnje nakon završetka vožnje, nakon čega se on ponovno dovodi u položaj "slobodan".

Upravljački uređaj povezan je s drugim sklopovima taksometra tako da u položaju "slobodan":

1. pokazivalo cijene vožnje nema prikaza ili pokazuje nulu

2. putni i vremenski pogon ne utječu na pokazivalo cijene vožnje

3. pokazivalo koje pokazuje ukupnu duljinu prijeđenoga puta mora biti uključeno

4. druga pokazivala ukupnih vrijednosti moraju biti isključena.

Članak 25.

Iz položaja "slobodan" taksometar se dovodi u jedan od tarifnih položaja, koji moraju biti uzastopce poredani po rastućim vrijednostima tarife.

U svakom tarifnom položaju:

1. mora biti uključen putni ili vremenski pogon

2. moraju biti uključena sva pokazivala ukupnih vrijednosti

3. može biti uključeno pokazivalo ukupnih dodataka na cijenu vožnje.

Članak 26.

U položaju "plaća se" utvrđuje se ukupna cijena vožnje.

U položaju "plaća se":

1. vremenski pogon mora biti isključen, a putni pogon mora biti uključen na najnižu tarifu

2. sva pokazivala ukupnih vrijednosti moraju biti uključena.

Članak 27.

Upravljački uređaj taksometra mora biti izveden:

1. tako da bez obzira na to koji je tarifni položaj odabran taksometar ne može doći u položaj "slobodan" dok ne prođe kroz položaj "plaća se"; taksometar se može dovesti u položaj "plaća se", a da ne prođe kroz tarifne položaje koji slijede iza odabranoga položaja

2. tako da iz položaja "plaća se" taksometar se ne može dovesti ni u jedan od tarifnih položaja dok ne prođe kroz položaj "slobodan".

E. Prilagodni uređaj

Članak 28.

Stalnica "k" taksometra mora se moći prilagoditi koeficijentu "w" vozila s pomoću prilagodnog uređaja taksometra tako da pogreške mjerenja budu unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih ovim pravilnikom.

Prilagodni uređaj taksometra se može nalaziti u unutrašnjosti taksometra ili na kućištu.

F. Najveće dopuštene pogreške

Članak 29.

Taksometri moraju raditi u ovim referentnim uvjetima:

1. temperatura: od - 100C do +500C;

2. napon napajanja: od 10 V do 15 V istosmjerne struje.

Najveće dopuštene pogreške propisane ovim pravilnikom vrijede u referentnim uvjetima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Najveće dopuštene pogreške prije ugradnje taksometra u vozilo mogu biti unutar granica:

a) pri putnom pogonu:

1. za početnu udaljenost ± 2% njezine stvarne vrijednosti; kad je početna udaljenost manja od 1000 metara, apsolutna pogreška iznosi najviše ± 20 m

2. za zbroj osnovnih udaljenosti ± 2% njegove stvarne vrijednosti

3. za pokazivala ukupno prijeđenih udaljenosti ± 2% stvarne vrijednosti prijeđenih udaljenosti

b) pri vremenskom pogonu:

1. za početni vremenski razmak ± 3% njegove stvarne vrijednosti; ako je početni vremenski razmak manji od 10 min, apsolutna pogreška iznosi najviše ± 20 s

2. za zbroj osnovnih vremenskih razmaka ± 3% njihove stvarne vrijednosti.

Članak 31.

Najveće dopuštene pogreške nakon ugradnje taksometra u vozilo mogu biti unutar granica:

a) pri putnom pogonu:

1. za početnu udaljenost ± 3% njezine stvarne vrijednosti; ako je početna udaljenost manja od 1000 m, apsolutna pogreška iznosi ± 30 m

2. za zbroj osnovnih udaljenosti ± 3% njegove stvarne vrijednosti

3. za pokazivala ukupno prijeđenih udaljenosti ± 3% stvarne vrijednosti prijeđenih udaljenosti

b) pri vremenskom pogonu:

1. za početni vremenski razmak ± 3% njegove stvarne vrijednosti; ako je početni vremenski razmak manji od 10 min, apsolutna pogreška iznosi najviše ± 20 s

2. za zbroj osnovnih vemenskih razmaka ± 3% njegove stvarne vrijednosti.

III. N A T P I S I   I   O Z N A K E

Članak 32.

Natpisi i oznake na taksometru moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Natpisi i oznake na taksometru moraju biti jasno vidljivi i čitljivi u svim radnim uvjetima te ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 33.

Taksometar ima ove natpise i oznake:

a) na prikladnom mjestu na ploči pokaznog uređaja:

1. ime ili naslov, odnosno znak proizvođača

2. oznaka tipa, tvornički broj taksometra i godinu proizvodnje

3. službenu oznaku tipa taksometra

4. vrijednost stalnice "k" taksometra izraženu u okr/km ili imp/km

5. registarski broj vozila u koje je ugrađen taksometar

b) "cijena vožnje" - kod pokazivala cijene vožnje

c) "dodatak" - kod pokazivala ukupnih dodataka na cijenu vožnje

d) "kuna" - kod pokazivala cijene vožnje i pokazivala ukupnih dodataka na cijenu vožnje

e) kod indikatora koji označuje u kojem je radnom položaju taksometar:

1. "slobodan" - kad je taksometar u tom položaju

2. "tarifa 1, 2, 3.." ili "tarifa I, II, III.." - kad je taksometar u jednom od tarifnih položaja

3. "plaća se" - kad je taksometar u položaju u kojem se utvrđuje cijena vožnje

f) kod pokazivala ukupnih vrijednosti

1. "ukupno km" - kod pokazivala ukupne duljine prijeđenoga puta

2. "plaćeno km" - kod pokazivala ukupne duljine prijeđenoga puta s putnicima

3. "broj vožnji" - kod pokazivala ukupnoga broja radnih vožnji

4. "broj jedinica" - kod pokazivala ukupnoga broja naplaćenih otkucaja

5. "broj dodataka" - kod pokazivala ukupnoga broja naplaćenih dodataka, ako pokazivalo postoji.

IV. Z A H T J E V I   U G R A D NJ E

Članak 34.

Taksometar se ugrađuje u vozilo tako da vozač i putnik mogu sa svoga sjedala jasno očitati prikaz s taksometra, a svi dijelovi taksometra, uključujući i prijenosne elemente, moraju istodobno biti zaštićeni od nenamjernih oštećenja.

Članak 35.

Nakon ugradbe i obavljenog ispitivanja u vozilo se pokraj taksometra ili na sam taksometar na vidljivu mjestu stavlja propisana naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu mjerila.

Poslije svakoga ispitivanja u ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju potrebno je zamijeniti naljepnicu sa značajkama bitnim za uporabu mjerila ako je došlo do promjene podataka.

Članak 36.

Na taksometru moraju biti žigosani ovi sklopovi:

1. završeci spojeva između taksometra i vozila

2. prilagodni uređaj taksometra i spojno mjesto gdje je on uključen u spojni vod

3. kućište, sukladno tipnom odobrenju

Osim dijelova iz stavka 1. ovog članka, na taksometru mogu biti žigosani i drugi dijelovi, sukladno tipnom odobrenju.

U slučaju opasnosti smiju se ukloniti samo žigovi s dijelova iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga pravilnika.

O vremenu i okolnostima pod kojima je došlo do uništenja žigova sastavlja se zapisnik.

V. T I P N O   I S P I T I V A NJ E

Članak 37.

Tipno ispitivanje taksometra obavlja se u skladu s odredbama ovoga pravilnika i drugim propisima.

Na tipno ispitivanje podnosi se traženi broj prototipova iste vrste taksometra.

Prototip taksometra koji zadovoljava zahtjeve propisane ovim pravilnikom i drugim propisima označuje se službenom oznakom tipa taksometra.

VI. O V J E R A V A NJ E

Članak 38.

Taksometar, nov ili popravljen, prije ugradbe mora biti ispitan, a ispitivanjem se utvrđuje sukladnost s tipnim odobrenjem i ispravnost taksometra.

Taksometar sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednost mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 30. ovoga pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 36. ovoga pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje stalnice "k" taksometra te naljepnica za označivanje obavljenog servisa.

Članak 39.

Taksometar koji se prvi put ugrađuje u vozilo mora biti ispitan zajedno s cijelom instalacijom.

Taksometar sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednosti mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 31. ovoga pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 36. ovoga pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje stalnice "k" taksometra, naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu mjerila te godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice.

Članak 40.

Ponovno ispitivanje i ovjeravanje sastoji se od pregleda taksometra i instalacije, ispitivanja s ispitnim uređajem i ispitivanja na ispitnoj stazi ili ispitnim valjcima.

Pregled taksometra i instalacije sastoji se od provjere:

- sukladnosti taksometra s tipnim odobrenjem

- neoštećenosti žigova na mjerilu i drugim ugrađenim dijelovima

- veličine opsega pogonskoga kotača vozila (odgovara li ona veličini zapisanoj na naljepnici s bitnim značajkama za uporabu mjerila).

Taksometar koji zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve ovjerava se godišnjim ovjernim žigom u obliku naljepnice, na njega se stavlja naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu mjerila i žigoše na svim mjestima propisanim člankom 36. ovoga pravilnika.

Članak 41.

Mjerenje pogreške kod ugradbe i tijekom uporabe obavlja se pod normalnim uvjetima, a to su:

- teret vožen u vozilu odgovara težini dvije odrasle osobe, uključujući vozača, što je u prosjeku oko 150 kilograma

- gume su pod tlakom propisanim od proizvođača i u dobru stanju u skladu sa propisima o sigurnosti prometa koji su na snazi

- vozilo se kreće na vlastiti pogon na razini tla u ravnoj liniji brzinom od 40 km/h.

Pogreške mjerenja kod ugradbe i tijekom uporabe moraju se nalaziti unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih člankom 30. i 31. ovoga pravilnika.

Članak 42.

Rezultati pregleda i ispitivanja unose se u izvještaj o ispitivanju i čuvaju 3 (tri) godine.

VII. P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

Članak 43.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o metrološkim uvjetima za taksometre ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 44.

Taksometri koji imaju tipno odobrenje izdano prema Pravilniku o metrološkim uvjetima za taksometre ("Narodne novine", br. 53/91), a ne zadovoljavaju zahtjeve iz članka 17. i 20. ovoga pravilnika mogu se upotrebljavati i podnositi na ovjeravanje do 31. prosinca 2.000 godine.

Članak 45.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/95-03/07 Urbroj: 558-03/1-96/1 Zagreb, 6. veljače 1996.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.