Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 16.02.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1031/1994 od 7. veljače 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Zdravko Bartovčak, dopredsjednik Suda te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi Samostalnog sindikata grafičara, izdavača i informatora, podružnica S. i djelatnika "S. D. _ N." d.d. iz S., na sjednici održanoj dana 7. veljače 1996. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se ustavna tužba.

2. Ukida se rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1685/1993 od 16. studenoga 1994. godine.

3. Predmet se vraća Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.

4. Ova će odluka biti objavljena u "Narodnim novinama".

O b r a z l o ž e n j e

Samostalni sindikat grafičara, izdavača i informatora, podružnica S., I. M., M. K., M. C., Z. R., S. A., S. J., M. K., K. T.-P., svi iz S. te L. B. i A. M. iz D. i D. B. iz Š., po punomoćniku M. G., odvjetniku iz Z., podnijeli su Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu navodeći da su im, rješenjem Upravnog suda označenim pod točkom 2. izreke, povrijeđena ustavna prava iz članka 18. i članka 19. Ustava Republike Hrvatske.

Osporenim rješenjem Upravnog suda odbačena je, zbog nedopuštenosti, tužba koju su Upravnom sudu podnijeli podnositelji ustavne tužbe protiv rješenja tadašnje Agencije za restrukturiranje i razvoj (nakon stupanja na snagu Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju, "Narodne novine", br. 84/92 _ nastavno: Hrvatski fond za privatizaciju) od 20. siječnja 1993. godine kojim je, na temelju članka 12. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91, 83/92, 94/93, 2/94 i 9/95), dana suglasnost za provođenje pretvorbe "S. D.-N." d.d. u dioničko društvo.

Upravni sud u rješenju o odbačaju iznosi stajalište prema kojem, rješenjem kojim je dana suglasnost za pretvorbu, nije odlučivano o pravu tužitelja niti o njihovom, na zakonu utemeljenom neposrednom interesu (članak 12. Zakona o upravnim sporovima _ "Narodne novine", br. 53/91, 9/92 i 77/92), uslijed čega tužitelji nisu ovlašteni na podnošenje tužbe protiv tog rješenja navodeći da, prema odredbi stavka 4. članka 12. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, upravni spor može pokrenuti poduzeće.

Razlozi ustavne tužbe sadržani su u navodima podnositelja da oni, kao djelatnici i dioničari društva "S. D. _ N." d.d. te njihov strukovni sindikat, kao udruga u koju su učlanjeni i koja je u obvezi brinuti se o ostvarenju prava i interesa svojih članova, imaju legitimaciju na pokretanje upravnog spora budući:

_ pojedinačnim aktom _ rješenjem o suglasnosti na pretvorbu, povrijeđena su prava zaposlenih iz članka 5. stavak 1. točka 1. i pravo prvenstva iz stavka 2. istog članka Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća;

_ takvim su pojedinačnim aktom poremećeni vlasnički odnosi te čitav niz prava koja proizlaze iz vlasništva dionica i vlasničkih omjera te se radi o aktu kojim se utjecalo na prava ili neposredni osobni interes podnositelja;

_ drugi pravni put zaštite nije predviđen.

Predlažu ukidanje osporenog rješenja Upravnog suda te vraćanje predmeta istom na postupak.

Ustavna tužba je osnovana.

Odredbama članka 18. Ustava jamči se pravo na pravnu zaštitu-žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donijetih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, time da to pravo može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

Odredbama članka 19. Ustava određuje se da pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu te se jamči sudska kontrola zakonitosti tih akata.

Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim je dana suglasnost na pretvorbu je, a prema odredbi članka 12. stavak 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, konačno i protiv njega poduzeće može pokrenuti upravni spor. Dakle, jedina pravna zaštita protiv takvog upravnog akta, jer žalba nije dopuštena, je upravni spor.

Predmet ovog ustavnosudskog postupka je pitanje ovlasti zaposlenih (dioničara) u poduzeću (dioničkom društvu) na pokretanje upravnog spora protiv takvog rješenja.

Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima, pravo pokretanja upravnog spora ima pojedinac ili pravna osoba ako smatra da joj je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu.

Prema odredbi članka 12. istog Zakona, tužitelj u upravnom sporu može biti pojedinac, pravna osoba, organizacija, skupina osoba, naselje i sl. koji smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu.

Ocjena je Suda da podnositelji ustavne tužbe ulaze u krug osoba navedenih u citiranim odredbama Zakona o upravnim sporovima te da se sudjelovanje u upravnom sporu mora omogućiti svima o čijem se položaju u procesu pretvorbe odlučuje i kojih se odluka o pretvorbi tiče.

Takva ocjena slijedi iz citiranih odredbi Ustava, kojima se jamči pravna zaštita protiv pojedinačnih akata te sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata.

Uporište za danu ocjenu daju i odredbe stavka 1. točke 1. i stavka 2. članka 5. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća: pretvorbom vlasništvo nad poduzećem mogu steći zaposleni i ranije zaposleni u poduzeću te isti imaju pravo prvenstva pri kupnji dionica poduzeća koje se pretvara u dioničko društvo.

Podnositelji ustavne tužbe kao zaposleni u poduzeću nedvojbeno su zainteresirani za tijek i način provedbe pretvorbe od čega je u zavisnosti niz njihovih prava kao onih koji, u skladu s odredbama Zakona, mogu steći vlasništvo nad poduzećem.

Iz iznijetog slijedi da podnositeljima ustavne tužbe _ zaposlenima te sindikalnoj udruzi, u koju su isti učlanjeni s ciljem zaštite svojih prava, valja priznati pravo sudjelovanja u upravnom sporu kao onima o čijem se položaju u pretvorbi odlučuje, a glede činjenice da je jedina pravna zaštita u ovom slučaju upravni spor (članak 18. Ustava). Valja im priznati i pravo na ostvarenje, u upravnom sporu, ustavnog jamstva kontrole zakonitosti pojedinačnih akata, a što rješenje o suglasnosti na pretvorbu, neprijeporno jest (članak 19. Ustava).

Dakle, podnositelji ustavne tužbe imaju pravo na pokretanje upravnog spora i ne može im se poreći neposredni osobni interes utemeljen na zakonu (članak 2. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima).

U svezi s iznijetim, podnositeljima su, osporenim rješenjem, povrijeđena navedena ustavna prava te je, na temelju članka 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91, nastavno: Ustavni zakon) u svezi s člankom 59. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), riješeno kao pod točkama 1., 2. i 3. izreke.

Odluka o objavi pod točkom 4. izreke, temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-1031/1994 Zagreb, 7. veljače 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik Zdravko Bartovčak, v. r.