Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 16.02.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-681/1994. od 7. veljače 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. Velimir Belajec, dopredsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Serverinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe "Astreed" d.o.o. iz P., na sjednici održanoj dana 7. veljače 1996. godine, donio je

ODLUKU

1. Ustavna tužba se usvaja.

2. Ukida se rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-446/94 od 12. travnja 1994. godine i predmet se vraća tom sudu na ponovni postupak.

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

O b r a z l o ž e n j e

Ustavna tužba je podnijeta u svezi s rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-446/94 od 12. travnja 1994. godine, kojim je žalba podnositelja ustavne tužbe odbačena kao nedopuštena. Žalba je bila izjavljena protiv rješenja Okružnog privrednog suda u R. broj: St-25/90 od 4. siječnja 1994. godine, kojim je odbačena kao nepotpuna ponuda koju je podnositelj ustavne tužbe podnio u postupku prodaje stečajnog dužnika poduzeća "Astra" iz P. kao pravne osobe.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da mu je navedenim rješenjem suda drugog stupnja povrijeđeno ustavno pravo na žalbu iz članka 18. stavak 1. Ustava.

Ustavna tužba je osnovana.

Okružni privredni sud u R., u predmetu provođenja stečajnog postupka nad DP "Astra" P., donio je dana 6. prosinca 1993. godine rješenje, kojim se određuje prodaja dužnika kao pravne osobe prikupljanjem ponuda, s tim da će se javna prodaja oglasiti na oglasnoj ploči suda i u dnevnom tisku.

Podnositelj ustavne tužbe jedini je podnio ponudu za kupnju stečajnog dužnika.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u R. broj: St-25/90 od 4. siječnja 1994. godine odbačena je kao nepotpuna ponuda podnositelja ustavne tužbe.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske rješenjem broj: Pž-446/94 od 12. travnja 1994. godine odbacio je kao nedopuštenu žalbu podnositelja ustavne tužbe podnesenu protiv navedenog rješenja prvostupanjskog suda. Ovo iz razloga što, po shvaćanju tog suda, podnositelj ustavne tužbe kao sudionik u postupku prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe, nema položaj stranke u stečajnom postupku (stranke su samo stečajni dužnik i stečajni vjerovnici). Dosljedno tome, podnositelj ustavne tužbe nema pravo na žalbu protiv prvostupanjskog rješenja, pa je njegova žalba odbačena na temelju odredaba članka 358. stavak 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92) _ koje se u stečajnom postupku odgovarajuće primjenjuju prema odredbi članka 12. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji ("Narodne novine", broj 53/91).

Ovakvom odlukom o odbacivanju žalbe vrijeđa se ustavno pravo na žalbu utvrđeno odredbom članka 18. stavka 1. Ustava, koji propisuje da se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.

Podnositelj ustavne tužbe doista nema procesni položaj stranke u stečajnom postupku koji se vodi nad DP "Astra" iz P. Međutim, u okviru tog stečajnog postupka (postupka o glavnoj stvari) vodi se uzgredni (incidentalni) postupak prodaje dužnika kao pravne osobe. U tom postupku pojavio se podnositelj ustavne tužbe kao treća osoba _ sudionik u svojstvu potencijalnog kupca stečajnog dužnika. Podnositelj ustavne tužbe kao sudionik postupka prodaje stečajnog dužnika, u svojstvu potencijalnog kupca stečajnog dužnika ima _ u tom (uzgrednom) postupku _ procesni položaj stranke, jer sud odlučuje o njegovim pravima i obvezama. Dosljedno tome, kao stranka u takvom postupku ima i pravo na žalbu protiv rješenja prvostupanjskog suda kojim je odbacivanjem njegove ponude u stvari odbijen njegov zahtjev za sudjelovanjem u postupku prodaje stečajnog dužnika.

Slijedom navedenog, Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da je osporenim rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, kojim je podnositelju ustavne tužbe uskraćeno pravo na žalbu, povrijeđeno njegovo ustavno pravo na žalbu (članak 18. stavak 1. Ustava).

Stoga je temeljem članka 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke.

Objava ove odluke (točka 3. izreke) temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-681/1994. Zagreb, 7. veljače 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATKE

Dopredsjednik dr. Velimir Belajec, v.r.