Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 14.02.1996 Uredba o dopuni Uredbe o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. veljače 1996. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O POVRATKU PROGNANIKA I IZBJEGLICA NA OSLOBOÐENA PODRUČJA

Članak 1.

U Uredbi o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja ("Narodne novine", broj 81/95), u članku 8, iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Povratnik koji je kao prognanik bio smješten u organiziranom smještaju ima pravo na naknadu u visini 50% mjesečne naknade koja se po osobi plaćala za smještaj prognanika u hotelskim objektima "B" kategorije.

Pravo na naknadu iz stavka 4. ovoga članka povratnik ostvaruje od dana kada ovlaštena osoba u organiziranom smještaju ili nadležni regionalni ured izda ispravu da je prognanik napustio organizirani smještaj.

Naknade iz stavka 4. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava Republičkog fonda "Kralj Zvonimir".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/95-01/15

Urbroj: 5030104-96-1

Zagreb, 9. veljače 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.