Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 09.02.1996 Odluka o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Na osnovi članka 18. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine broj 9/94) i Tbr. 49. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatska odvjetnička komora je dana 16. prosinca 1995. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 1.

Tarifni broj 4. toč. 1. mijenja se i glasi:

"Obrana optuženog, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na raspravi pred sudovima ili sucem za prekršaje, za svaki dan rasprave:

- za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna do 3 godine zatvora 20 bodova

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina zatvora 30 bodova

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina zatvora 40 bodova

- za kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 10 godina zatvora 60 bodova

- za obranu u privrednim prijestupima 20 bodova

- za obranu pred sucem za prekršaje 10 bodova

- za obranu pred sucem za prekršaje ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastala izvršenjem prekršajnog djela - odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. toč. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog predmeta odnosno imovinske koristi.

Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki slijedeći započeti sat, odvjetniku pripada nagrada od 10 bodova".

Članak 2.

Tarifni broj 7. toč. 1. mijenja se i glasi:

"Ako je vrijednost predmeta spora:

OD KUNA DO KUNA BODOVA

0 10,00 4

10,00 50,00 6

50,00 100,00 8

100,00 250,00 10

250,00 500,00 15

500,00 1.000,00 20

1.000,00 2.500,00 25

2.500,00 5.000,00 30

5.000,00 7.500,00 35

7.500,00 10.000,00 40

10.000,00 15.000,00 45

15.000,00 20.000,00 50

Ako vrijednost spornog prdmeta prelazi iznos od 20.000,00 kuna, odvjetnik pored nagrade od 50 bodova ima pravo na dodatnu nagradu od 1 boda na svakih započetih 1.000,00 kuna, ali ne više do 10.000 bodova.

Članak 3.

Tarifni broj 11. točka 1. mijenja se i glasi:

"Prijedlozi za izdavanje rješenja o izvršenju, prijedlozi za izdavanje privremenih mjera, prigovori protiv rješenja o izvršenju protivljenja prijedlozima za izdavanje privremenih mjera, te odgovori na prigovore protiv rješenja o izvršenju - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2."

Članak 4.

Tarifni broj 11. točka 3. mijenja se i glasi:

"Ostali podnesci - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2. u vezi s tbr. 8."

Članak 5.

Tarifni broj 12. mijenja se i glasi:

1. "Za zastupanje na ročištima - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2. u vezi s tbr. 9.

2. Za sudjelovanje u provođenju izvršenja - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2. u vezi s tbr. 9."

Članak 6.

Tarifni broj 13. mijenja se i glasi:

"Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2. u vezi s tbr. 10."

Članak 7.

Tarifni broj 30. mijenja se i glasi:

1. "Usmena pravna mišljenja i pravno savjetovanje - za svakih započetih pola sata - 10 bodova.

2. Pismeni pravni savjeti i pismena pravna mišljenja sa činjeničnim i pravnim obrazloženjem - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2.

Za pismene pravne savjete i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila

Za pismeni pravni savjet i mišljenje koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku pripada još i naknada za prevođenje prema nagradama stalnih sudskih tumača.

Za pravne upute, mišljenja i savjetovanja radi pokretanja postupka, te za vrijeme trajanja postupka, odvjetniku ne pripada posebna nagrada iz toč. 1. i 2. ovog tarifnog broja."

Članak 8.

Naziv glave IX. pod nazivom: "Postupak za upis u sudski registar kod privrednog suda" mijenja se i glasi:

"Postupak za upis u sudski registar kod trgovačkog suda".

Članak 9.

U tbr. 24. toč. 1. riječ "privrednog" mijenja se u riječ "trgovačkog".

Članak 10.

U tbr. 41. toč. 2. riječ "okružnim" mijenja se u riječ "županijskim", a riječi "okružnim privrednim" mijenjaju se u riječ "trgovačkim".

Članak 11.

Tarifni broj 50. mijenja se i glasi:

"Vrijednost boda iznosi 8,00 kuna".

Članak 12.

U svim tarifnim brojevima riječi "Odvjetnička komora Hrvatske" mijenjaju se u riječi: "Hrvatska odvjetnička komora" u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore da sačini pročišćeni tekst Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 2239/95

Zagreb, 16. prosinca 1995.

Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore

Marijan Hanžeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.