Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 01.02.1996 Državni proračun Republike Hrvatske za 1996. godinu

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1996. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1996. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. siječnja 1996.

Broj: 01-96-233/1

Zagreb, 31. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1996. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1996. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

      u kunama

     BILANCA
  PRIHODA
  I IZDATAKA  
  RAČUN
  FINANCIRANJA  
  UKUPNO
  PRORAČUN  
  PRIHODI          31.085.317.700       4.525.809.629   35.611.127.329  
  IZDACI   33.268.311.143   2.342.816.186   35.611.127.329
  RAZLIKA
  VIŠAK/
  MANJAK
  -2.182.993.443   2.182.993.443                         0

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 1996. godinu, kako slijedi:


							A. PRIHODI 
____________________________________________________________________________________________________
SKU- POD-
PINA SKUP.          PRIHODI                    SVOTA 
____________________________________________________________________________________________________
 1   2             3                       4 
____________________________________________________________________________________________________
		UKUPNI PRIHODI I POTPORE (I + II) 			31.085.317.700 
I. 		TEKUĆI PRIHODI (1 + 2) 					30.147.317.700 
1. 		PRIHODI OD POREZA 					29.075.637.700 
0 		POREZ NA DOBIT I NA DOHODAK 				4.851.432.000 
	10 	POREZI NA DOHODAK 					3.736.841.000 
		Porez na dohodak 					3.736.841.000 
	20 	POREZI NA DOBIT 					1.114.591.000 
		Porez na dobit 						1.114.591.000 
15 		POREZI NA IMOVINU 					157.288.100 
	40 	Porez na promet nekretnina 				157.288.100 
20 		TUZEMNI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGE 		19.634.594.060 
	10 	Porez na promet proizvoda i usluga 			14.228.564.000 
	50 	Trošarine 						5.406.030.060 
		Posebni porez na naftne derivate 			2.798.862.120 
		Posebni porez na duhanske prerađevine 			1.895.515.320 
		Posebni porez na alkohol 				198.520.220 
		Posebni porez na pivo 					317.188.650 
		Posebni porez na bezalkoholna pića 			122.770.380 
		Posebni porez na kavu 					73.173.370 
25 		POREZI NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE 		4.399.787.590 
	10 	Carina 							890.480.950 
	10 	Carinske upravne pristojbe 				3.490.197.440 
	10 	Posebni porez na uvoz automobila 			19.109.200 
30 		OSTALI POREZI 						32.535.950 
	20 	Ostali i porezi 					32.535.950 
2. 		NEPOREZNI PRIHODI 					1.071.680.000 
35 		PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE 		325.874.000 
	10 	Prihodi od kamata 					13.397.000 
	10 	Višak prihoda nad rashodima NBH 			147.520.000 
	10 	Dio dobiti od javnih poduzeća 				148.921.000 
	40 	Ostali prihodi od imovine 				16.036.000 
40 		UPRAVNE PRISTOJBE, NEGOSPODARSTVENA I POPRATNA 
		TRGOVINA 						227.613.000 
	20 	Upravne i državne sudske pristojbe 			227.613.000 
45 		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 				235.913.000 
	10 	Novčane kazne 						235.913.000 
50 		OSTALI NEPOREZNI PRIHODI 				282.280.000 
	10 	Prihodi državne uprave 					66.425.000 
	10 	Naknade za ceste 					187.223.000 
	10 	Ostali prihodi 						28.632.000 
II. 		KAPITALNI PRIHODI 					938.000.000 
55 		PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 				638.000.000 
	20 	Prihodi od prodaje državnih stanova 			50.000.000 
	20 	Prihodi od prodaje vojnih stanova 			588.000.000 
60 		OSTALI KAPITALNI PRIHODI 				300.000.000 
	10 	Prihodi od privatizacije / prodaja poduzeća 		300.000.000 

						B. IZDACI 
____________________________________________________________________________________________________
SKU- POD-
PINA SKUP. 			IZDACI 					SVOTA 
____________________________________________________________________________________________________
1 	2 			3 					4 
____________________________________________________________________________________________________
			UKUPNI IZDACI (I DO IV) 			33.268.311.143 
I. 			TEKUĆI IZDACI 					26.406.627.215 
100 			IZDACI POSLOVANJA 				12.345.587.834 
	10 		Izdaci za zaposlene 				10.472.071.029 
	20 		Izdaci za utrošeni materijal, energiju, 
			komunalne i ostale usluge 			1.163.507.409 
	30 		Izdaci za tekuće održavanje 			710.009.396 
200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	7.201.957.032 
	10 		Izdaci u poljoprivredi 				6.400.000 
	20 		Izdaci za školstvo 				49.218.706 
	30 		Izdaci za očuvanje čovjekove okoline 		11.360.062 
	40 		Financijski izdaci 				1.534.723.057 
	50 		Izdaci za statistička istraživanja 		6.015.000 
	60 		Izdaci za zdravstvo 				2.158.221 
	65 		Izdaci za obranu 				4.183.710.000 
	70 		Izdaci javnog reda i sigurnosti 		774.000.000 
	75 		Izdaci sigurnosti plovidbe 			2.770.000 
	80 		Ostali nespomenuti izdaci 			631.601.986 
300 			TEKUĆI TRANSFERI 				4.795.252.623 
	10 		Tekući transferi građanima, kućanstvima i 
			nefinancijskim organizacijama 			1.926.945.730 
	20 		Tekući transferi u inozemstvo 			34.360.000 
	30 		Tekući transferi državnim institucijama 	1.496.730.893 
	40 		Tekući transferi drugim državnim razinama 	1.335.532.000 
	60 		Tekući transferi finan. institucijama i 
			monetarnim vlastima 				1.684.000 
400 			SUBVENCIJE 					510.000.000 
	10 		Subvencije u poljoprivredi 			510.000.000 
500 			OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE 		1.553.829.726 
	10 		Ostali tekući transferi i potpore 		1.553.829.726 

II. 			KAPITALNI IZDACI 				5.220.613.928 

600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			3.988.171.928 
	10 		Zemljište i ostala materijalna imovina u 
			državnom vlasništvu 				80.485.0000 
	20 		Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	1.875.754.050 
	30 		Uredski namještaj i oprema u državnom 
			vlasništvu 					284.833.701 
	40 		Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	17.544.988 
	50 		Tvornička postojenja, strojevi i oprema u 
			državnom vlasništvu 				959.750 
	60 		Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu 40.603.700 
	70 		Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	173.774.031 
	75 		Nabavke zaliha 					2.160.300 
	80 		Izgradnja kapitalnih objekata 			1.369.720.400 
	90 		Investicijsko održavanje 			142.336.008 
700 			KAPITALNI TRANSFERI 				1.232.442.000 
	10 		Kapitalni transferi građanima, kućanstvima i 
			nefinancijskim organizacijama 			434.302.000 
	20 		Kapitalni transferi u inozemstvo 		14.800.000 
	30 		Kapitalni transferi državnim institucijama 	140.000.000 
	60 		Kapitalni transferi financijskim 
			institucijama i monetarnim vlastima 		7.030.000 
	80 		Ostali kapitalni transferi 			636.310.000 

III. 			DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI 

800 			DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI 		1.891.070.000 

	10 		Dani tuzemni zajmovi 				1.466.070.000 
	30 		Udio u glavnici 				425.000.000 

IV. 			AMORTIZACIJA DANIH DRŽAVNIH ZAJMOVA 

810 			AMORTIZACIJA DANIH DRŽAVNIH ZAJMOVA 		-250.000.000 

	10 		Amortizacija danih tuzemnih zajmova		-250.000.000 
			Amortizacija danih zajmova financijskim 
			institucijama 					-250.000.000 

			DRŽAVNI DUG (ZADUŽIVANJE UMANJENO ZA OTPLATE) 	2.182.993.443 

I. 			ZADUŽIVANJE 					4.525.809.629 

900 	10 		Tuzemni državni dug 

			Od poslovnih i depozitnih banaka 
			Nove obveznice za reprogramiranje glavnice 
			po staroj deviznoj štednji 			910.378.067 

			Ukupno 10 					910.378.067 

	20 		Inozemni državni dug 
			Dugoročni zajmovi 
			Krediti Svjetske banke za obnovu i razvoj 
			Hitan zajam za obnovu - I 			255.000.000 
			Hitan zajam za obnovu - II 			153.000.000 
			Zajam za ceste 					193.800.000 
			Zajam za sanaciju banaka (EFSAL) 		408.000.000 
			Zajam za prilagođavanje javnog sektora - PSAL 	204.000.000 
			Tržište kapitala 				51.000.000 
			Zajam za investicije 				102.000.000 
			Zajam za šumarstvo 				127.500.000 
			Zajam za privatni sektor poljoprivrede 		35.700.000 
			Tehnička pomoć 					15.300.000 
			Ukupno Svjetska banka 				1.545.300.000 

			Krediti Europske banke za obnovu i razvoj 
			Oprema za kontrolu zračnog prometa 		51.000.000 
			Zajam za ceste 					79.560.000 
			Ukupno Europska banka 				130.560.000 

			Zajam za poljoprivredu (SAD) - III 		25.500.000 
			Izdavanje euro-obveznica 			1.275.000.000 
			Kratkoročno tuzemno i inozemno zaduživanje 	639.071.562 
			Ukupno ostali krediti 				1.939.571.562 
			Ukupno 20					 3.615.431.562 

II. OTPLATE 								2.342.816.186 

	10 		Tuzemni državni dug 

			Otplata glavnice po staroj deviznoj štednji 	1.002.803.000 
			Otplata stare devizne štednje - za posebne 
			namjene 					55.500.000 
			Otplata glavnice za zajam iz amortizacije 	89.000.000 
			Otplata glavnice za obveznice za obnovu 	6.537.900 
			Otplata glavnice za obveznice za 
			restrukturiranje gospodarstva 			135.790.000 
			Otplata glavnice za kredit kod Narodne 
			banke - III 					180.264.000 
			Ukupno 10 					1.469.894.900 

	20 		Inozemni državni dug 

			Otplata glavnice za zajam za Hrvatske ceste 
			(IBRD, EIB, EBRD) 				49.420.156 
			Otplata glavnice po stand-by aranžmanu (MMF) 	23.932.000 
			Otplata glavnice za kredite Pariškog kluba 	260.999.130 
			Otplata glavnice za kredit za Istarski 
			vodovod 					16.700.000 
			Otplata glavnice za kredite komercijalnih 
			banaka 						521.870.000 
			Ukupno 20 					872.921.286 

II. POSEBNI DIO 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u svoti od 35.611.329,00 kuna raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

____________________________________________________________________________________________

Pozicija plana proračuna 		Naziv pozicije plana proračuna 		Iznos kn
____________________________________________________________________________________________


	Razdjel: 010 SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 
	Glava: 05 Sabor Republike Hrvatske 


	100 			IZDACI POSLOVANJA 				52,750,232 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				43,102,252 
100010 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			10,277,600 
100028 	100-10-010 		Naknade plaća i nadnica 			 1,340,000 
100036 	100-10-030 		Naknade saborskim zastupnicima 			24,927,136 
100044 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 5,881,076
100052 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  676,440 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, 
				komun. i ostale usluge				 7,797,980 
100069 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  720,000 
100077 	100-20-020 		Uredski materijal 				  666,640 
100085 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  134,160 
100093 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 1,149,680 
100108 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 4,059,000 
100116 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  113,500 
100124 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  150,000 
100132 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  805,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 1,850,000 
100149 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  300,000 
100157 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 1,550,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,764,720 
	200-40 			Financijski izdaci 				 1,207,440 
100165 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  20,640
100173 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 1,186,800 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  557,280 
100181 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga				  454,080 
100190 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  103,200 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				  160,000 
	300-20 			Tekući transferi u inozemstvo 			  160,000 
	300-20-010 		Transferi međunarodnim organizacijama 		  160,000 
100204 				- Članarine za Interparlamentarnu uniju i KESS 	  160,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 7,085,648 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 1,500,000
100212 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	 1,000,000
100229 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			  500,000 
	600-60 			Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu  50,000
100237 	600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 		  50,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 5,535,648 
100245 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 	 5,535,648
	Ukupno za glavu 05 							61,760,600 
	Glava: 10 		Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  120,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge					  110,000 
100253 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  10,000 
100261 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  30,000 
100270 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  70,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  10,000 
100288 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  10,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,648,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				  60,000 
100296 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  60,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,588,000 
100307 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga				  100,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 1,488,000 
100315 				- Troškovi rada Komisije 			 1,488,000 
	Ukupno za glavu 10 							 1,768,000 
	Ukupno za razdjel 010 							63,528,600 

	Razdjel: 015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 
	Glava: 05 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				11,770,440 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 6,709,980 
100323 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 5,400,000 
100331 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  100,000 
100340 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,065,500
100358 	100-10-050 		Naknade troškvoa zaposlenima 			  144,480 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge					 5,060,460 
100366 	100-20-020 		Uredski materijal 				  361,200 
100374 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  51,600 
100382 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  371,520 
100399 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 2,683,200 
100403 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 1,592,940 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 4,454,560 
	200-40 			Financijski izdaci 				 3,941,520 
100411 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  10,320
100420 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			 2,889,600 
100438 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 1,041,600 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  513,040 
100446 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga				  330,240 
100454 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  182,800 
	Ukupno za glavu 05 							16,225,000 
	Ukupno za razdjel 015 							16,225,000 
	Razdjel: 016 URED ZA NACIONALNU SIGURNOST 
	Glava: 05 Ured za nacionalnu sigurnost 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				18,503,190 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				15,218,170 
100462 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			11,015,458 
100479 	100-10-040 		Doprinos poslodavca (doprinosi na plaće) 	 2,203,091
100487 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 1,999,621 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 	 			 2,878,410 
100495 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  265,215 
100500 	100-20-020 		Uredski materijal 				  666,164 
100518 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  686,000 
100526 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  299,145 
100534 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  827,799 
100542 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  93,435 
100559 	100-20-800 		Izdaci za unajmljivanja 			  40,652 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  406,610 
100567 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 220,000 
100575 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  100,000 
100583 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  86,610 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  406,810 
	200-40 			Financijski izdaci 				  406,810 
100591 	200-40-010	 	Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  13,000
100606 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  393,810 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			56,070,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	29,600,000 
100614 	600-20-020 		Poslovne zgrade 				29,600,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu13,200,000
100622 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr.) 	11,200,000
100639 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		 1,500.000 
100647 	600-30-030 		Sistemski software 				  500,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	 3,270,000 
100655 	600-40-010 		Osobni automobili 				 2,400,000 
100663 	600-40-050 		Terenska vozila 				  870,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	10,000,000
100671 	600-70-020 		Izdaci za istraživanje i razvoj 		10,000,000 
	Ukupno za glavu 05 							74,980,000 
	Ukupno za razdjel 016 							74,980,000 
	Razdjel: 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
	Glava: 05 Vlada Republike Hrvatske 


	100 			IZDACI POSLOVANJA 				10,335,163 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 7,215,133 
100680 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 5,713,123 
100698 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  233,617 
100702 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,077,078
100719 	100-10-0501 		Naknade troškova zaposlenima 			  191,315 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge					 2,920,030 
100727 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  415,000 
100735 	100-20-020 		Uredski materijal 				  646,600 
100743 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  13,400 
100751 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  495,400 
100760 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,252,780 
100778 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  26,850 
100786 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  70,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  200,000 
100794 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  100,000 
100809 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  100,000 


	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,842,874 

	200-40 			Financijski izdaci 				  315,074 
100817 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  10,300
100825 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  304,774 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,527,800 
100833 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 			  10,300 
100841 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga				  82,500 
100850 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 1,435,000 


	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 2,552,000 

	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i 
				nefinanc. organizac.				 2,552,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 2,552,000 
100868 				- Zajednica progranika Hrvatske, Osijek 	  290,000 
100876 				- Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne 	  520,000 
100884				- Hrvatski ratni veterani 			  300,000 
100892 				- Hrvatski časnički zbor 			  600,000 
100905 				- Zajednica progn. i izbjeglih Hrvata iz 
				Srijema, Bačke i Banata				  290,000 
100913 				- "Apel" 					  40,000 
100921 				- "Napredak" 					  362,000 
100930 				- Savez antifašističkih boraca RH 		  150,000 
	Ukupno za glavu 05 							14,730,037 


	Glava: 15 		Ured za granice 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 44,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  44,000 
100948 	100-20-020 		Uredski materijal 				  12,000 
100956 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   2,000 
100964 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  24,000 
100972 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			   6,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  19,000 

	200-40 			Financijski izdaci 				  10,000 
100989 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  10,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			   9,000 
100997 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga				   9,000 

	Ukupno za glavu 15 							  63,000 
	Glava: 20 Ured za projekt sukcesije 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  50,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  50,000 
101004 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  10,000 
101012 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  40,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  170,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				  10,000 
101029 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  10,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  160,000 
101037 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  160,000 
	Ukupno za glavu 20 							  220,000 

	Glava: 25 Ured za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  540,495 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  526,780 
101045 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  352,180 
101053 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  10,000 
101061 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  69,600 
101070 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  95,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge					  13,715 
101088 	100-20-020 		Uredski materijal 				   2,000 
101096 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   6,000 
101107 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			   5,715 


	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  14,632 

	200-40 			Financijski izdaci 				   4,632 
101115 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   1,032
101123 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   3,600 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  10,000 
101131 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  10,000 


	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				16,036,073 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	16,036,073 
101140 	300-30-140 		Transferi nacionalnim zajednicama i manjinama 	16,036,073
	Ukupno za glavu 25 							16,591,200 


	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  915,393 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  889,898 
101158 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  700,406 
101166 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  138,403
101174 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  51,089 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					  25,495 
101182 100-20-020 		Uredski materijal 				   3,180 
101199 100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  15,000 
101203 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			   7,315 


	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  14,416 

	200-40 			Financijski izdaci 				  14,416 
101211 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   1,000
101220 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  13,416 
	Ukupno za glavu 30 							  929,809 


	Glava: 35 Ured za opće poslove Vlade 


	100 			IZDACI POSLOVANJA 				20,299,186 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				11,370,546 
101238 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 8,657,500 
101246 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  389,900 
101254 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,787,810
101262 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  535,336 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge					 6,828,640 
101279 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  665,840 
101287 	100-20-020 		Uredski materijal 				 1,481,160 
101295 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 2,903,420 
101300 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  359,000 
101318 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  219,000 
101326 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 1,032,000 
101334 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  23,740 
101342 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  144,480 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 2,100,000 
101359 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 1,000,000 
101367 	10-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  500,000 
101375 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  600,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,073,620 
	200-40 			Financijski izdaci 				  69,140 
101383 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  17,540
101391 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  51,600 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,004,480 
101406 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				  144,480 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  860,000 
101414 				- Izdaci za zdravstvenu ambulantu 		  860,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 2,588,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i 
				nefinanc. organizac. 				 2,588,000 
101422 	300-10-120 		Transferi udruženjima građana i političkim 
				organizacija 					 2,588,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 9,950,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 4,830,000
101439 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr.) 	  900,000
101447 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					 1,450,000 
101455 	600-30-050 		Kućni aparati 					  500,000 
101463 	600-30-060 		Kuhinjska oprema 				  200,000 
101471 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 1,780,000 
	600-75 			Nabavke zaliha 					  300,000 
101480 	600-75-020 		Zalihe sitnog inventara 			  300,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 4,820,000 
101498 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 	 4,820,000
	Ukupno za glavu 35 							33,910,806 
	Glava: 40 		Državni protokol 


	100 			IZDACI POSLOVANJA 				2,526,388 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				1,497,000 
101502 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			1,200,000 
101519 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 237,000
101527 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  60,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge					 977.788 
101535 	100-20-020 		Uredski materijal 				 360,548 
101543 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  20,640 
101551 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 227,040 
101560 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 261,200 
101578 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  5,160 
101586 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 103,200 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  51,600 
101594 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 	  51,600
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 861,432 
	200-40 			Financijski izdaci 				 265,432 
101609 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  1,032
101617 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 264,400 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 596,000 
101625 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						 216,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 380,000 
101633 				- Protokolarni ceremonijal i radna odjeća 	 380,000 
	Ukupno za glavu 40 							3,387,820 
	Glava: 45 Ured za prognanike i izbjeglice 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				5,803,745 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				4,689,653 
101641 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			3,849,405 
101650 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 746,447
101668 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  93,801 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 814,797 
101676 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  88,831 
101684 	100-20-020 		Uredski materijal 				 179,300 
101692 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 279,509 
101705 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  35,459 
101713 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 138,614 
101721 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  93,084 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 299,295 
101730 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 148,050 
101748 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 124,245 
101756 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  27,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  92,099 
	200-40 			Financijski izdaci 				  92,099 
101764 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  17,832
101772 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  74,267 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 			   800,000,000 
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama    800,000,000 
	300-30-160 		Ostali tekući transferi 		   800,000,000 
101789 				- Republički fond "Kralj Zvonimir" - skrb o 
				prognanicima 				   800,000,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			  50,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu  50,000
101797 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		  50,000 
	Ukupno za glavu 45 						   805,945,844 
	Glava: 50 Ured za odnose s javnošću 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 378,948 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 309,320 
101801 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 250,135 
101810 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  49,402 
101828 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  9,783 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  69,628 
101836 	100-20-020 		Uredski materijal 				  2,476 
101844 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  1,032 
101852 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  52,640 
101869 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  10,480 
101877 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  3,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  24,615 
	200-40 			Financijski izdaci 				  16,615 
101885 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  1,135
101893 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  15,480 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  8,000 
101908 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				  8,000 
	Ukupno za glavu 50 							 403,563 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			    14,368,565 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				7,860,910 
101916 	100-10-010 		Osnovne bruto polaće i nadnice 			6,018,119 
101924 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			 391,275 
101932 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	1,266,526
101949 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 184,990 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				4,147,655 
101957 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		1,806,000 
101965 	100-20-020 		Uredski materijal 				 182,000 
101973 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 767,720 
101981 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  30,960 
101990 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 309,600 
102007 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 400,000 
102015 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  50,000 
102023 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 601,375 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			2,360,000 
102031 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 60,000 
102040 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		1,300,000 
102058 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		1,000,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 640,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				 190,000 
102066 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  10,000
102074 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 180,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 450,000 
102082 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				  200,00 
102099 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 250,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 706,550 
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	 706,550 
	300-30-160 		Ostali tekući transferi 			 706,550 
102103 				- Izdaci za javno poduzeće "Brijuni" 		 706,550 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 		    13,489,900 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	1,156,050 
102111 	600-20-020 		Poslovne zgrade 				1,156,050 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom 
				vlasništvu 					1,807,400
102120 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	1,110,100
102138 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		  80,000 
102146 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim 
				instalacijama i aparatima 			  53,500 
102154 	600-30-050 		Kućni aparati 					  50,000 
102162 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 513,800 
	600-50 			Tvornička postrojenja, strojevi i oprema u 
				držav. vlasništvu 				 367,000 
102179 	600-50-040 		Električne instalacije 				 367,000 
	600-75 			Nabavke zaliha 					1,100,000 
102187 	600-75-010 		Zalihe materijala 				 600,000 
102195 	600-75-020 		Zalihe sitnog inventara 			 500,000 
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			1,835,000 
102200 	600-80-080 		Izgradnja ostalih kapitalnih objekata 		1,835,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			7,224,450 
102218 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 	3,688,350
102226 	600-90-030 		Investicijsko održavanje ostalih zgrada 	3,536,100
	Ukupno za glavu 55 29,205,015 	Glava: 60 Hrvatska izvještajna novinska agencija 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				12,258,885 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 9,008,721 
102234 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 6,360,760 
102242 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			 1,141,134 
102259 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,364,866
102267 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  141,961 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 2,649,259 
102275 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  129,000 
102283 	100-20-020 		Uredski materijal 				  164,645 
102291 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 1,257,316 
102306 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  728,190 
102314 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  310,000 
102322 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  34,108 
102339 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  26,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  600,905 
102347 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  49,238 
102355 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  230,000 
102363 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  321,667 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,779,180 
	200-40 			Financijski izdaci 				  51,213 
102371 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  25,954
102380 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			   3,555 
102398 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			   5,926 
102402 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  15,778 
	200-60 			Izdaci za zdravstvo 				   1,605 
102419 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 	   1,605 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,726,362 
102427 	200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 		  35,235 
102435 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				 1,600,038 
102443 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  91,089 
	Ukupno za glavu 60 							14,038,065 
	Glava: 65 Ured za žrtve rata 
100 IZDACI POSLOVANJA 541,905 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  524,705 
102451 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  15,659 
102460 	100-20-020 		Uredski materijal 				  127,400 
102478 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  46,046 
102486 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  216,300 
102494 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  102,500 
102509 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   8,000 
102517 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			   8,800 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  17,200 
102525 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   9,400 
102533 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   7,800 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  291,500 
	200-40 			Financijski izdaci 				  13,500 
102541 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  13,500 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  278,000 
102550 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 	  					  28,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  250,000 
102568 				- Troškovi rada Komisije za nestale i zatočene 	  250,000 
	500 			OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE 		 2,500,000 
	500-10 			Ostali tekući transferi i potpore 		 2,500,000 
	500-10-060 		Ostale potpore i transferi 			 2,500,000 
102576 				- Izdaci za program psihosocijalne pomoći za 
				stradalnike domov 				 2,500,000 
	Ukupno za glavu 65 							 3,333,405 
	Glava: 70 Ured za ekonom.i rest.javnih pod. i Agencija za san.banaka 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  290,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  287,000 
102584 	100-20-020 		Uredski materijal 				   4,000 
102592 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  18,000 
102605 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  200,000 
102613 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  38,000 
102621 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  27,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   3,000 
102630 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   3,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  14,000 
	200-40 			Financijski izdaci 14,000 
102648 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	    500 
102656 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  13,500 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 1,684,000 
	300-60 			Tekući transferi financijskim instituc. i 
				monet. vlastima 				 1,684,000 
	300-60-010 		Tekući transferi komercijalnim i depozitnim 
				bankama 					 1,684,000
102664 				- Izdaci Agencije za sanaciju banaka 		 1,684,000 
	Ukupno za glavu 70 1,988,000 	Glava: 75 Hrvatska garancijska agencija 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  989,553 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  580,800 
102672 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  457,800 
102689 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  93,960 
102697 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  29,040 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  369,373 
102701 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  23.320 
102710 	100-20-020 		Uredski materijal 				  15,240 
102728 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  26,680 
102736 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  41.325 
102744 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  61,808 
102752 	100-20-060		Izdaci osiguranja 				  10,000 
102769 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  21,000 
102777 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  170,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  39,380 
102785 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  15,000 
102793 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   9,900 
102808 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  14,480 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  41,800 
	200-40 			Financijski izdaci 				  24,925 
102816 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  12,100
102824 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  12,825 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  16,875 
102832 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			  12,000 
102849 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						   3,375 
102857 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			   1,500 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			  36,300 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu  36,300
102865 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	  15,750 
102873 	600-30-030 		Sistemski software 				  12,200 
102881 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			   8,350 
	700 			KAPITALNI TRANSFERI 				 7,030,000 
	700-60 			Kapitalni transferi financ. instituc. i monetar. 
				instituc. 					 7,030,000 
	700-60-030 		Kapitalni transferi ostalim financijskim 
				institucijama 					 7,030,000
102890 				- Sredstva za odobravanje garancija 		 5,550,000 
102904 				- Sredstva za dodjeljivanje potpora 		 1,480,000 
	Ukupno za glavu 75 8,097,653 
	Glava: 80 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  219,130 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  147,630 
102912 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  120,300 
102929 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  23,330 
102937 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   4,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  38,500 
102945 	100-20-020 		Uredski materijal 				   8,000 
102953 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   2,000 
102961 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   8,000 
102970 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  18,000 
102988 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   2,500 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  33,000 
102996 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  25,000 
103000 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   5,000 
103018 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   3,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  23,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				  21,000 
103026 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   1,000
103034 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  20,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			   2,000 
103042 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						   2,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			   4,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu   4,000
103059 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	   4,000 
	Ukupno za glavu 80 							  246,130 
	Glava: 85 		Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
	100 IZDACI POSLOVANJA 							 2,251,325 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 1,649,325 
103067 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 1,336,862 
103075 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  264,030
103083 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  48,433 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  536,000 
103091 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  15,000 
103106 	100-20-020 		Uredski materijal 				  80,000 
103114 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  50,000 
103122 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  272,000 
103139 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  50,000 
103147 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   9,000 
103155 	100-20-070		Izdaci izobrazbe kadrova 			  20,000 
103163 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  40,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  66,000 
103171 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  6,000 
103180 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  40,000 
103198 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  20,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  171,259 
	200-40 			Financijski izdaci 				  16,000 
103202 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   6,000
103219 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			   5,000 
103227 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   5,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  155,259 
103235 	200-80-010 		Izdaci naknada za reviziju 			   2,000 
103243 	200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 		   3,000 
103251 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 			   2,000 
103260 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			   3,000 
103278 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				  141,259 
103286 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			   4,000 
	Ukupno za glavu 85 							 2,422,584 
	Glava: 90 Operat. stožer i Komisija za suzbijanje zloupotrebe droge 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  325,630 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  325,630 
103294 	100-20-020 		Uredski materijal 				  165,700 
103309 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  159,930 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	    600 
	200-40 			Financijski izdaci 				    600 
103317 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	    600 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 1,400,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i 
				nefinanc. organizac. 				 1,000,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				 1,000,000 
103325 				- Transfer za suzbijanje zloupotrebe droge 	 1,000,000 
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	  400,000 
	300-30-160 		Ostali tekući transferi 			  400,000 
103333 				- Izdaci za rad Nacionalnog centra za suzbijanje 
				droge 						  400,000
	Ukupno za glavu 90 							 1,726,230 	Ukupno za razdjel 020 							937,239,161 
	Razdjel: 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 
	Glava: 05 Ministarstvo financija 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 54,866,000 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 20,506,000 
103341 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 8,490,000 
103350 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,676,000
	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 10,340,000 
103368 				- Naknade troškova zaposlenima 			  340,000 
103376 				- Otpremnine i pomoći za djelatnike 
				proračunskih korisnika 				 10,000,000
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 33,600,000 
103384 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  900,000 
103392 	100-20-020 		Uredski materijal 				  600,000 
103405 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  650,000 
103413 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  350,000 
103421 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  990,000 
	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 30,030,000 
103430 				- Izdaci osiguranja Ministarstva financija 	   30,000 
103448 				- Izdaci za osiguranje zaposlenih i imovine 
				pror. korisnika 				 30,000,000
103456 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   80,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  760,000 
103464 	100-30-010 		Izdaci za tekukće održavanje prijevoznih sredstava 200,000 
103472 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  140,000 
103489 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  420,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE  1,805,272,542
	200-40 			Financijski izdaci 			   1,471,250,810 
103497 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   40,000
	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			942,904,423 
103501 				- Otplata kamata na obveznice za obnovu 	 3,441,000 
103510 				- Otplata kamata na zajam iz amortizacije 	 1,000,000 
103528 				- Otplata kamata na kredit III NBH 		 27,121,223 
103536 				- Troškovi kamata za izdavanje vrijednosnih 
				papira 						 10,000,000
103544 				- Otplata kamata na obveznice za restrukturiranje 
				gospodarstva 					154,160,500 
103552 				- Otplata kamata na staru deviznu štednju 	747,181,700 
	200-40-030 		Izdaci za inozemne kamate 			505,012,387 
103569 				- Otplata kamata za Hrvatske ceste 		 55,344,809 
103577 				- Otplata kamata za Istarski vodovod 		 3,600,000 
103585 				- Otplata kamata na kredit za pamuk 		 1,350,400 
103593 				- Otplata kamata za euro-obveznice 		137,700,000 
103608 				- Otplata kamata na Zajam za poljoprivredne 
				proizvode - II (SA) 				 4,769,600 
103616 				- Otplata kamata na kredite komercijalnih banaka 52,187,000 
103624				- Otplata kamata na kredit HYPO banke 		 7,700,000 
103632 				- Otplata kamata za MMF 			 69,782,000 
103649 				- Otplata kamata za Pariški klub 		172,578,578 
	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			 23,000,000 
103657 				- Troškovi izdavanja vrijednosnih papira 	 12,000,000 
103665 				- Troškovi povlačenja ino-kredita 		 11,000,000 
103673 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  294,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			334,021,732 
103681 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				   300,00 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			333,721,732 
103690 				- Izdaci za Nacionalni program fiskalnih 
				istraživanja 					 2,500,000
103704 				- Tekuća pričuva proračuna 			331,221,732 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				276,715,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i 
				nefinanc. organizac. 				 37,175,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				 37,175,000 
103712 				- Izdaci za Republičku komisiju za procjenu 
				šteta od elementarnih nepogoda 			   75,000 
103729 				- Izdaci za Hrvatski odbor za računovodstvo i 
				rač. standarde 					  100,000 
103737 				- Otklanjanje posljedica od elementarnih 
				nepogoda 					 37,000,000
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	 5,040,000 
	300-30-160 		Ostali tekući transferi 			 5,040,000 
103745 				- Troškovi Direkcije za nadzor društava za 
				osiguranje 					  300,000
103753 				- Troškovi Komisije za procjenu ratnih šteta 	 1,200,000 
103761 				- Privremeni transfer za Zavod za infor. 
				pravos. i javne uprave 				 2,500,000 
103770 				- Troškovi Komisije za izdavanje vrijednosnih 
				papira 						 1,000,000
103788 				- Komisija za izdavanje vrijednosnih papira 	   40,000 
	300-40 			Tekući transferi drugim državnim razinama 	234,500,000
	300-40-010 		Transferi županijama 				234,500,000 
103796			 	- Županija ličko-senjska 			 22,000,000 
103807 				- Županija osječko-baranjska 			 17,000,000 
103815 				- Županija dubrovačko-neretvanska 		 18,000,000 
103823 				- Županija sisačko-moslavačka 			 36,000,000 
103831 				- Županija karlovačka 				 20,000,000 
103840 				- Županija koprivničko-križevačka 		 3,000,000 
103858 				- Županija bjelovarsko-bilogorska 		 7,000,000 
103866 				- Županija virovitičko-podravska 		 7,000,000 
103874 				- Županija požeško-slavonska 			 12,000,000 
103882 				- Županija brodsko-posavska 			 17,000,000 
103899 				- Županija zadarsko-kninska 			 22,000,000 
103903 				- Županija šibenska 				 22,000,000 
103911 				- Županija splitsko-dalmatinska 		 8,000,000 
103920 				- Županija međimurska 				 2,000,000 
103938 				- Županija krapinsko-zagorska 			 3,000,000 
103946 				- Županija vukovarsko-srijemska 		 15,000,000 
103954 				- Županija primorsko-goranska 			 1,500,000 
103962 				- Županija varaždinska 				 1,000,000 
103979 				- Županija istarska 				 1,000,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 74,960,000 
	600-10 			Zemljišta i ostala materijalna imovina u 
				državnom vlasništvu 				 6,530,000 
103987 	600-10-010 		Zemljište 					 6,530,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 1,150,000
103995 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr.) 	  300,000
104002 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		  700,000 
104019 	600-30-030 		Sistemski software 				  150,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	 3,860,000
104027 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	 3.860,000
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 63.420,000 
104035 	600-80-030 		Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, 
				parkova i nac. parkova 				 63,420,000 
	800 			DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI 	   1,205,300,000 
	800-10 			Dani tuzemni zajmovi 				780,300,000 
	800-10-030 		Dani zajmovi nefinancijskim organizacijama 	306,000,000 
104043 				- Zajam za investicija (IBRD) 			102,000,000 
104051 				- Zajam za prilagođavanje javnog sektora 
				(PSAL-IBRD) 					204,000,000
	800-10-040 		Dani zajmovi financijskim institucijama 	459,000,000 
104060 				- Kredit za sanaciju banaka EFSAL-IBRD) 	408,000,000 
104078 				- Zajam za tržište kapitala (IBRD) 		 51,000,000 
	800-10-050 		Ostali dani tuzemni zajmovi 			 15,300,000 
104086 				- Zajam za tehničku pomoć (IBRD) 		 15,300,000 
	800-30 Udio u glavnici 							425,000,000 
	800-30-010 		Udio u glavnici javnih poduzeća i institucija 	410,000,000
104094 				- Izdaci za sanaciju banaka 			400,000,000 
104109 				- Osnivački ulozi u domaćim financijskim 
				organizacijama 					 10,000,000
	800-30-040 		Udio u glavnici u inozemstvu 			 15,000,000 
104117 				- Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim 
				organizacijama 					 15,000,000 
	900 			DRŽAVNI DUG 				   2,342,816,186 
	900-10 			Tuzemni državni dug 			   1,469,894,900 
	900-10-050 		Amortizacija tuzemnog duga 		   1,469,894,900 
104125			 	- Otkup stare devizne štednje za posebne namjene 55,500,000 
104133 				- Otplata glavnice na zajam iz amortizacije 	 89,000,000 
104141 				- Otplata glavnice na obveznice za obnovu 	 6,537,900 
104150 				- Otplata glavnice na obveznice za restruktu-	
				riranje gospodar. 				135,790,000 
104168 				- Otplata glavnice na kredit III NBH 		180,264,000 
104176 				- Otplata glavnice po staroj deviznoj štednji 1,002,803,000 
	900-20 			Inozemni državni dug 				872,921,286 
	900-20-020 		Amortizacija inozemnog duga 			872,921,286 
104184 				- Otplata glavnice po stand-by aranžmanu - MMF  23,932,000 
104192 				- Otplata glavnice na kredite komercijalnih 
				banaka 						521,870,000
104205 				- Otplata glavnice na zajam za Hrvatske ceste 
				(IBRD, EBRD, EIB) 				 49,420,156 
104213 				- Otplata glavnice za Pariški klub 		260,999,130 
104221 				- Otplata glavnice na kredit za Istarski vodovod 16,700,000 
	Ukupno za glavu 05 						   5,759,929,728 
	Glava: 10 Carinska uprava 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				170,380,000 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				137,909,019 
104230 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			111,106,900 
104248 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 20,802,119
104256 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 6,000,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, 
				komun. i ostale usluge 				 23,842,110 
104264 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 5,031,735 
104272 	100-20-020 		Uredski materijal 				 5,515,880 
104289 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 4,924,150 
104297 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 2,726,156 
104301 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 2,011,000 
104310 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  711,891 
104328 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  921,298 
104336 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 2,000,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 8,628,871 
104344 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 1,371,555 
104352 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 1,000,000 
104369 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 6,257,316 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 6,655,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				  155,000 
104377 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   20,000
104385 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  135,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 6,500,000 
104393 	200-80-065 		Izdaci za službene odore 			 6,500,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 30,965,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 6,000,000
104408 	600-30-010	 	Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	 4,000,000
104416 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 2,000,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	 1,000,000 
104424 	600-40-010 		Osobni automobili 				 1,000,000 
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 23,965,000 
104432 	600-80-050 		Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 23,965,000
	Ukupno za glavu 10 							208,000,000 

	Glava: 15 Porezna uprava 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				220,352,199 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				161,895,004 
104449 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			131,499,638 
104457 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 25,971,683
104465 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 4,423,683 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 53,909,491 
104473 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 2,735,952 
104481 	100-20-020 		Uredski materijal 				 11,878,315 
104490 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 27,543,751 
104504 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 4,676,275 
104512 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,832,826 
104529 	100-20-060		Izdaci osiguranja 				 1,290,720 
104537 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   79,792 
104545 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 3,871,860 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 4,547,704 
104553 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih 
				sredstava 					 1,976,618 
104561 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 1,198,140 
104570 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  981,663 
104588 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 	  391,283
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 6,547,328 
	200-40 			Financijski izdaci 				  418,049 
104596 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  268,171
104607 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			  104,878 
104615 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   45,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 6,129,279 
104623 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 			   3,011 
104631 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			   6,712 
104640 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 			   14,370 
104658 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  930,792 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 5,174,394 
104666 				- Ugovori o radu i procjena nekretnina 		 5,174,394 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 30,000,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	 18,500,000 
104674 	600-20-020 		Poslovne zgrade 18,500,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 11,500,000
104682 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	 2,000,000
104699 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		 9,500,000 
	Ukupno za glavu 15 							256,899,527 
	Glava: 20 Financijska policija 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 74,240,000 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 62,664,000 
104703 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 50,938,622 
104711 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 10,060,378
104720 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 1,665,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 	 			 8,406,000 
104738 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 1,635,000 
104746 	100-20-020 		Uredski materijal 				  797,000 
104754 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 1,188,000 
104762 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 1,211,000 
104779 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 3,000,000 
104787 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  240,000 
104795 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  160,000 
104800 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  175,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 3,170,000 
104818 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 1,660,000 
104826 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  350,000 
104834 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 1,160,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,747,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				   2,000 
104842 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   27,000
104859 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   45,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,675,000 
104867 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  211,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 1,464,000 
104875 				- Odjeća za financijsku policiju 		 1,464,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 3,000,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	 1,500,000 
104883 	600-20-020 		Poslovne zgrade 				 1,500,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 1,500,000
104891 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	  600,000
104906 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		  900,000 
	Ukupno za glavu 20 							 78,987,000 
	Glava: 30 Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			250,000,000 
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			250,000,000 
104914 	600-80-080 		Izgradnja ostalih kapitalnih objekata 		250,000,000
	800 			DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI 		385,050,000 
	800-10 			Dani tuzemni zajmovi 				385,050,000 
	800-10-030 		Dani zajmovi nefinancijskim organizacijama 	385,050,000 
104922				- Izdaci za obnovu (IBRD-hitan zajam za 
				obnovu I) 					255,000,000
104939	 			- Hitan zajam za obnovu infrastrukture HŽ 	 68,850,000 
104947 				- Hitan zajam za obnovu infrastrukture HEP 	 45,900,000 
104955 				- Hitan zajam za obnovu infrastrukture - 
				Hrvatska vodoprivreda 				 15,300,000 
	Ukupno za glavu 30 							635,050,000 
	Ukupno za razdjel 025 						   6,938,866,255 
	Razdjel: 030 MINISTARSTVO OBRANE 
	Glava: 05 Ministarstvo obrane 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			   3,576,480,000 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 			   3,576,480,000 
104963 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		   2,069,280,000 
104971 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	804,720,000
104980 	100-10-050 		Naknade troškvoa zaposlenima 			702,480,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE  4,183,710,000
	200-65 			Izdaci za obranu 			   4,183,710,000 
104998 	200-65-040 		Ostali tekući vojni izdaci 		   4,183,710,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				505,508,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv, i 
				nefinanc. organizac. 				505,508,000 
105005 	300-10-020 		Transferi za pomoć invalidima 			445,449,291 
	300-10-130 		Ostali transferi 				 60,058,709 
105013 				- Potpore Udruzi hrvatskih invalida 
				domovinskog rata 				 5,540,000
105021 				- Potpora za Hrvatske vojne invalide
				 domovinskog rata 				 8,313,709
105030 				- Potpore ostalim udrugama 			 28,205,000 
105048 				- Ostali transferi 				 18,000,000 
	700 			KAPITALNI TRANSFERI 				434,302,000 
	700-10 			Kapitalni transf. građanima, kućanstv. i 
				nefinanc. instituc.				434,302,000 
105056 	700-10-010 		Kapitalni transferi za izgradnju obitelj. 
				kuća, stanova i sl. 				434,302,000 
	Ukupno za glavu 05 						   8,700,000,000 
	Ukupno za razdjel 030 						   8,700,000,000 	Razdjel: 035 		MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE 
	Glava: 05 Ministarstvo razvitka i obnove 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 9,831,289 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 4,989,120 
105064 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 3,292,392 
105072 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  573,052 
105089 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  724,326
105097 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 399,350 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 3,812,069 
105101 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  249,720 
105110 	100-20-020 		Uredski materijal 				  718,840 
105128 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  405,560 
105136 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  864,850 
105144 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  829,480 
105152 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  148,200 
105169 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  170,119 
105177 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  425,300 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 1,030,100 
105185 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  408,700 
105193 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  275,600 
105208 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  345,800 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  287,960 
	200-40 			Financijski izdaci 				  136,500 
105216 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  136,500
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  151,460 
105224 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 25,660 
105232 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  125,800 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 		   1,449,900,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu   1,447,100,000
105249 	600-20-010 		Stambene zgrade i stanovi 		   1,397,100,000 
105257 	600-20-030 		Ostale poslovne zgrade 				 50,000,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 2,400,400
105265 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	  987,420
105273 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		  725,230 
105281 	600-30-030 		Sistemski software 				  210,150 
105290 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					  285,300 
105304 	600-30-060 		Kuhinjska oprema 				  192,300 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			  399,600 
105312 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 	  399,600
	700 			KAPITALNI TRANSFERI 				 70,000,000 
	700-80 			Ostali kapitalni transferi 			 70,000,000 
	700-80-010 		Ostali nespomenuti kapitalni transferi 		 70,000,000 
105329 				- Izdaci za razvoj jadranskih otoka 		 35,000,000 
105337 				- Nacionalni razvojni projekti 			 35,000,000 
	Ukupno za glavu 05 						   1,530,019,249 
	Ukupno za razdjel 035 						   1,530,019,249 
	Razdjel: 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
	Glava: 05 Ministarstvo unutarnjih poslova 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			   2.052.100,000 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 			   1.726.000,000 
105345 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		   1.104.000,000 
105353 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			156,000,000 
105361 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	386,400,000
105370 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 79,600,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, 
				komun. i ostale usluge 				177,100,000 
105388 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 45,000,000 
105396 	100-20-020 		Uredski materijal 				 40,700,000 
105407 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 22,000,000 
105415 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 26,700,000 
105423 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 9,600,000 
105431 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 16,000,000 
105440 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			 12,000,000 
105458 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 5,100,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			149,000,000 
105466 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih 
				sredstava 					 80,000,000 
105474 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 33,000,000 
105482 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 36,000,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	820,000,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				 25,000,000 
105499 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	 3,000,000
105503 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			 22,000,000 
	200-70 			Izdaci javnog reda i sigurnosti 		774,000,000 
105511 	200-70-060 		Ostali izdaci izravno vezani za javni red i 
				sigurnost 					774,000,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 21,000,000 
105520 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 21,000,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 20,000,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i 
				nefinanc. organizac. 				 20,000,000 
	300-10-030 		Ostali transferi 				 20,000,000 
105538 				- Izdaci za razminiravanje 			 20,000,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			191,000,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	119,000,000
105546 	600-20-010 		Stambene zgrade i stanovi 			 69,000,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 34,000,000
105562 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 34,000,000 
	600-60 			Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu 38,000,000
105579 	600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 		 38,000,000
	Ukupno za glavu 05 						   3,083,100,000 
	Glava: 10 Hrvatska vatrogasna zajednica 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 1,481,144 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  386,414 
105587 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  307,262 
105595 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   60,713 
105600 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   18,439 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 1,037,464 
105618 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   7,853 
105626 	100-20-020 		Uredski materijal 				   38,999 
105634 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   31,832 
105642 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  770,500 
105659 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  175,643 
105667 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   10,057 
105675 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			   2,580 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   57,266 
105683 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  23,220 
105691 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   3,818 
105706 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   30,228 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	   12,900 
	200-40 			Financijski izdaci 				   7,740 
105714 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   1,548
105722 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   6,192 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			   5,160 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			   5,160 
105739 				- Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i 
				gašenje požara 		   			   5,160
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			  170,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	  170,000 
105747 	600-40-050 		Terenska vozila 				  170,000 
	Ukupno za glavu 10 							 1,664,044 
	Ukupno za razdjel 040 						   3,084,764,044 
	Razdjel: 045 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA 
	Glava: 05 Ministarstvo vanjskih poslova 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 46,871,997 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 22,184,520 
105755 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 17,216,606 
105763 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  528,084 
105771 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 3,664,000
105780 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  775,830 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, 
				komun. i ostale usluge 				 22,738,541 
105798 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  809,200 
105802 	100-20-020 		Uredski materijal 				 2,420,224 
105819 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 12,107,117 
105827 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 1,170,000 
105835 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 5,330,000 
105843 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  390,000 
105851 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  400,000 
105860 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  112,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 1,948,936 
105878 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  330,596 
105886 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  642,030 
105894 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  976,310 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 3,195,600 
	200-40 			Financijski izdaci 				 1,666,500 
105909 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  155,200
105917 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			  511,300 
105925 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 1,000,000 
	200-60 			Izdaci za zdravstvo 				   35,100 
105933 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 	   35,100 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,494,000 
105941 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						 1,494,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 23,000,000 
	300-20 			Trekući transferi u inozemstvo 			 23,000,000 
	300-20-010 		Transferi međunarodnim organizacijama 		 23,000,000 
105950 				- Članarine u međunarodnim i međuvladinim 
				organizacijama 					 23,000,000
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 3,600,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu  100,000
105968 	600-30-030 		Sistemski software 				  100,000 
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 3,500,000 
105976 	600-80-070 		Građevinski radovi 				 3,500,000 
	Ukupno za glavu 05 							 76,667,597 
	Glava: 10 Diplomatsko konzularna predstavništva 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				176,051,615 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				110,210,000 
105984 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 96,908,200 
105992 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 12,500,000
106008 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  801,800 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 58,863,157 
106016 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 2,880,000 
106024 	100-20-020 		Uredski materijal 				 9,598,700 
106032 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 9,928,800 
106049 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 2,849,600 
106057 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 6,237,830 
106065 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 1,411,300 
106073 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 25,956,927 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 6,978,458 
106081 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih 
				sredstava 					 1,409,458 
106090 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  939,000 
106104 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanja zgrada 		 4,630,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 18,859,000 
	200-20 			Izdaci za školstvo 				 2,500,000 
	200-20-050 		Ostali izdaci izravno vezani na školstvo 	 2,500,000 
106112 				- Specijalni odgoj 				 2,500,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				 5,412,000 
106129 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	 1,200,000
106137 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			   12,000 
106145 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			  200,000 
106153 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 4,000,000 
	200-60 			Izdaci za zdravstvo 				  700,000 
106161 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 	  700,000
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 10,247,000 
106170 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				 6,417,000 
106188 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 3,830,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 6,600,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	 4,000,000 
106196 	600-20-020 		Poslovne zgrade 				 4,000,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 2,600,000
106207 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 2,600,000 
	Ukupno za glavu 10 							201,510,615 
	Ukupno za razdjel 045 							278,178,212 
	Razdjel: 050 MINISTASTVO GOSPODARSTVA 
	Glava: 05 Ministarstvo gospodarstva 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 27,409,315 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 13,082,915 
106215 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 10,592,421 
106223 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 2,110,044
106231 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  380,450 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 	 			 2,720,400 
106240 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   85,000 
106258 	100-20-020 		Uredski materijal 				  653,400 
106266 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  480,000 
106274 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  240,000 
106282 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,107,000 
106299 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   50,000 
106303 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  105,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 11,606,000 
106311 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  250,000 
106320 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  200,000 
106338 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 11,100,000 
106346 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 	   56,000
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  802,060 
	200-20 			Izdaci za školstvo 				  116,000 
106354 	200-20-050 		Ostali izdaci izravno vezani za školstvo 	  116,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				   87,500 
106362 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   20,000
106379 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   67,500 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  598,560 
106387 	200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 		  144,000 
106395 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 	  			  245,000 
106400 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  209,560 
	500 			OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE 		150,000,000 
	500-10 			Ostali tekući transferi i potpore 		150,000,000 
	500-10-060 		Ostale potpore i transferi 			150,000,000 
106418 				- Ostali tekući transferi 			 60,000,000 
106426 				- Troškovi prestanka rada "Koksare" Bakar 	 90,000,000
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 9,268,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 3,177,000
106434	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	  584,000
106442 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		 1,984,000 
106459 	600-30-030 		Sistemski software 				  189,000 
106467 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					  420,000 
	600-50 			Tvornička postrojenja, strojevi i oprema u držav. 
				vlasništvu 					  120,000 
106475 	600-50-040 		Električne instalacije 				  120,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	 2,258,500
106483 	600-70-020 		Izdaci za istraživanje i razvoj 		  161,000 
106491 	600-70-030 		Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i 
				ostalo 						  133,000 
106506 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	 1,964,500
	600-75 			Nabavke zaliha 					   60,000 
106514 	600-75-020 		Zalihe sitnog inventara 			   60,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 3,652,500 
106522 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 	 3,652,500
	700 			KAPITALNI TRANSFERI 				270,000,000 
	700-80 			Ostali kapitalni transferi 			270,000,000 
	700-80-010 		Ostali nespomenuti kapitalni transferi 		270,000,000
106539 				- Izdaci za izgradnju brodova 			270,000,000 
	Ukupno za glavu 05 							457,479,375 
	Ukupno za razdjel 050 							457,479,375 	Razdjel: 055 MINISTARSTVO KULTURE 
	Glava: 05 Ministarstvo kulture 
	100 IZDACI POSLOVANJA 6,051,512 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				4,418,512 
106547 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			3,571,200 
106555	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 705,312
106563	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 142,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun.
				i ostale usluge 				1,233,000 
106571 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 200,000 
106580 	100-20-020 		Uredski materijal 				 290,000 
106598	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 180,000 
106602 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  60,000 
106619	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 236,000 
106627 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  7,000 
106635 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			 200,000 
106643 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  60,000 
	100-30	 		Izdaci za tekuće održavanje 			 400,000 
106651 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 100,000 
106660 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 150,000 
106678 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 150,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 138,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				  88,000 
106686 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  8,000
106694 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  80,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  50,000 
106709 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  50,000 
	Ukupno za glavu 05 							6,189,512 
	Glava: 10 Programska djelatnost kulture 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			    36,308,700 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 			    36,308,700 
106717 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		    29,320,300 
106725 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	5,788,400
106733 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			1,200,000 
	200	 		TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE  15,699,887 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 		    15,699,887 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 		    15,699,887 
106741 				- Izdaci za galerije, muzeje, arhive i 
				knjižnice 				    15,699,887 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 			   107,991,413 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i 
				nefinanc. organizac. 				3,600,000 
	300-10-070 		Transferi za akademske i studentske nagrade 	 600,000 
106750 				- Izdaci za državnu nagradu u kulturi 		 600,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				3,000,000 
106768 				- Potpore udrugama građana 			3,000,000 
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama    104,391,413 
	300-30-030 		Transferi u zdravstveni fond 			4,000,000 
106776 				- Transferi u zdravstveni fond - za osiguranje 
				samostalnih umjetnika 				4,000,000 
	300-30-040 		Transferi u mirovinski fond 			6,000,000 
106784 				- Transferi u mirovinski fond - za samostalne 
				umjetnike 					6,000,000
	300-30-160 		Ostali tekući transferi 		    94,391,413 
106792 				- Program kulturnog razvitka RH 	    94,391,413 
	700 			KAPITALNI TRANSFERI 			    40,000,000 
	700-30 			Kapitalni transferi državnim institucijama   40,000,000
	700-30-100 		Ostali kapitalni transferi državnim 
				institucijama 				    40,000,000
106805 				- Potpora za investicijsko održavanje kulturnih 
				ustanova 				    40,000,000
	Ukupno za glavu 10 						   200,000,000 
	Glava: 15 Hrvatska matica iseljenika 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				6,768,315 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				1,208,208 
106813 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 944,410 
106821 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 186,621
106830 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  77,177 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun.
				i ostale usluge 				5,239,774 
106848 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 321,158 
106856 	100-20-020 		Uredski materijal 				  52,425 
106864 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 269,457 
106872 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				4,437,600 
106889 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 156,554 
106897 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  2,580 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 320,333 
106901 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 29,671 
106910 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  6,346 
106928 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 284,316 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  17,544 
	200-40 			Financijski izdaci 				  17,544 
106936 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  17,544
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				1,032,000 
	300-40 			Tekući transferi drugim državnim razinama 	1,032,000 
	300-40-040 		Transferi ostalim državnim razinama 		1,032,000 
106944	 			- Potpore regionalnim maticama 			1,032,000 
	Ukupno za glavu 15 							7,817,859 
	Glava: 20 Matica hrvatska 
	100 IZDACI POSLOVANJA 							2,874,696 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 852,665 
106952 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 697,453 
106969 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 137,820
106977 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  17,392 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				1,865,719 
106985 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 188,730 
106993 	100-20-020 		Uredski materijal 				 123,900 
107003 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 100,100 
107011 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				1,304,129 
107020 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 145,160 
107038 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  3,700 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 156,312 
107046 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 12,500 
107054 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  23,300 
107062 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 120,512 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  6,450 
	200-40 			Financijski izdaci 				  6,450 
107079 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  2,450
107087 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  4,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				1,200,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					1,200,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				1,200,000 
107095				- Potpora izdavačkom projektu "Stolejće hrvatske 
				književnosti" 					1,200,000 
	Ukupno za glavu 20 							4,081,146 
	Ukupno za razdjel 055 						   218,088,517 
	Razdjel: 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 
	Glava: 05 Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			    24,339,657 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 			    18,853,780 
107100 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		    14,727,428 
107118 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)    2,910,211
107126 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			1,216,141 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				4,562,817 
107134 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  83,941 
107142 	100-20-020 		Uredski materijal 				 753,879 
107159 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 704,913 
107167 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 750,662 
107175 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			1,286,950 
107183 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  94,775 
107191 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			 371,739 
107206 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 515,958 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 923,060 
107214 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 815,560 
107222 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 107,500 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	6,916,275 
	200-10 			Izdaci u poljoprivredi 				6,400,000 
	200-10-030 		Izdaci za veterinarske usluge 			3,700,000 
107239 				- Zdravstvena zaštita životinja 		3,700,000 
	200-10-070 		Ostali izdaci izravno vezani na poljoprivredu 	2,700,000 
107247			 	- Izdaci za selekcijski program u stočarstvu 	2,700,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				 413,915 
107255 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  15,130
107263 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 398,785 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 102,360 
107271 	200-80-010 		Izdaci naknada za reviziju 			  14,095 
107280 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  66,505 
	200-80-065 		Izdaci za službene odore 			  21,760 
107298 				- Izdaci za zaštitnu odjeću 			  21,760 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				4,792,240 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					  72,240 
	300-10-120 		Transferi udruženjima građana i političkim 
				organizacijama 					  72,240 
107302 				- Potpore udrugama građana 			  72,240 
	300-20 			Tekući transferi u inozemstvo 			2,720,000 
	300-20-010 		Transferi međunarodnim organizacijama 		2,720,000 
107319 				- Izdaci za program FAO 			2,720,000 
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	2,000,000 
	300-30-160 		Ostali tekući transferi 			2,000,000 
107327 				- Sredstva za rad Centra za selekciju konja 	2,000,000 
	400 			SUBVENCIJE 				   510,000,000 
	400-10 			Subvencije u poljoprivredi 		   510,000,000 
	400-10-050 		Ostale subvencije u poljoprivredi 	   510,000,000 
107335 				- Novčani poticaji i naknade u poljoprivredi 510,000,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 314,550 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 186,133
107343 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr.) 	  47,720
107351 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		  69,100 
107360 	600-30-030 		Sistemski software 				  4,270 
107378 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					  5,110 
107386 	600-30-070 		Laboratorij 					  21,705 
107394 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			  38,228 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	 128,417 
107409 	600-40-010 		Osobni automobili 				 128,417 
	800 			DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI 	   300,720,000 
	800-10 			Dani tuzemni zajmovi 			   300,720,000 
	800-10-020 		Dani zajmovi građanima i kućanstvima 	    35,700,000 
107417 				- Zajam za privatni sektor poljoprivrede (IBRD)35,700,000 
	800-10-030 		Dani zajmovi nefinancijskim organizacijama  265,020,000 
107425 				- Hitan zajam za obnovu - sredstva za provedbu 
				zajma 					    17,020,000
107433 				- Zajam za poljoprivredne proizvode - III (SAD)25,500,000 
107441 				- Zajam za obnovu šuma (IBRD) 127,500,000 
107450 				- Sredstva za Fond za razvitak poljoprivrede  95,000,000 
	Ukupno za glavu 05 						   847,082,722 
	Ukupno za razdjel 060 						   847,082,722 	Razdjel: 065 MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA 
	Glava: 05 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				21,210,910 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				11,688,710 
107468 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 9,300,824 
107476 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,837,886
107484 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  550,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 7,270,400 
107492 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 2,500,000 
107505 	100-20-020 		Uredski materijal 				  663,400 
107513 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  940,000 
107521 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 1,327,000 
107530 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,720,000 
107548 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  120,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 2,251,800 
107556 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 451,000 
107564 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 1,800,800 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 2,745,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				  272,100 
107572 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  53,200
107589 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  218,900 
	200-75 			Izdaci sigurnosti plovidbe 			 1,000,000 
	200-75-010 		Izdaci vezani za sigurnost plovidbe 		 1,000,000 
107597 				- Akcije za sigurnost prometa 			 1,000,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 1,472,900 
107601 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  242,900 
	200-80-065 		Izdaci za službene odore 			  130,000 
107610 				- Izdaci za uniforme i zaštitnu odjeću 		  130,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 1,100,000 
107628 				- Troškovi vijeća za telekomunikacije 		 1,100,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 9,300,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					 2,000,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				 2,000,000 
107636 				- Tekući transfer za otpl. kred. i izgrad. RC u 
				Dugom Selu 					 2,000,000
	300-20 			Tekući transferi u inozemstvo 			 7,300,000 
	300-20-050 		Ostali tekući transferi u inozemstvo 		 7,300,000 
107644 				- Obveze HRT prema austrijskoj pošti 		 7,300,000 
	500 			OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE 	   1,389,329,726 
	500-10 			Ostali tekući transferi i potpore 	   1,389,329,726 
	500-10-040 		Transferi Hrvatskim željeznicama 	   1,196,629,000 
107652 				- Transferi za plače i naknade 		    970,060,000 
107669 				- Transferi za kamate, naknade i troškove 
				kredita 					85,072,000
107677 				- Transferi za otplatu glavnice na kredit   141,497,000 
	500-10-050 		Transferi za trajektne linije 		    182,700,726 
107685 				- Transferi za "Rapsku plovidbu", Rab 		 1,000,000 
107693 				- Transferi za "Lošinjsku plovidbu", M. Lošinj  2,000,000
107708 				- Transferi za "Jadroliniju" Rijeka 	    172,276,000 
107716 				- Transferi obalnom linijskom pomorskom 
				prometu - Dunavski Lloyd 			 7,000,000 
107724 				- Transferi za Mediteransku plovidbu, Korčula 	  424,726 
	500-10-060 		Ostale potpore i transferi 			10,000,000 
107732 				- Transfer za luku Rijeka 			10,000,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			10,505,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	  600,000 
107749 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	  600,000
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 9,905,000 
107757 	600-80-020 		Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i 
				lučica			 			 9,905,000 
	Ukupno za glavu 05 						   1,433,090,636 
	Glava: 10 Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 2,885,420 
	100-10	 		Izdaci za zaposlene 				 1,795,364 
107765 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 1,383,039 
107773 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  273,276
107781 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  139,049 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 	  			  525,080 
107790 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  55,800 
107804 	100-20-020 		Uredski materijal 				  255,300 
107812 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  59,800 
107829 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   5,980 
107837 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  89,700 
107845 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  58,500 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  564,976 
107853 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 111,500 
107861 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  25,300 
107870 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  171,828 
107888 	100-30-060 		Izdaci tekućeg održavanja morskih pristaništa, luka
				i lučica 					  256,348 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  109,874 
	200-40 			Financijski izdaci 				   7,374 
107896 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   2,374
107907 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   5,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  102,500 
107915 	200-80-065 		Izdaci za službene odore 			  102,500 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 2,000,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	 2,000,000 
107923 	600-40-070 		Brodovi, brodice i čamci 			 2,000,000 
	Ukupno za glavu 10 							 4,995,294 
	Glava: 15 Uprava kontrole leta 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				48,627,038 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				35,484,867 
107931 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			28,346,915 
107940 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 5,681,669
107958 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 1,456,283 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 	 				 8,663,749 
107966 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 2,207,373 
107974 	100-20-020 		Uredski materijal 				  282,668 
107982 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 4,290,160 
107999 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  959,265 
108006 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  460,000 
108014 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  100,000 
108022 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  26,551 
108039 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  337,732 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 4,478,422 
108047 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 246,237 
108055 	100-30-020 		Izdazi za tekuće održavanje opreme 		 2,890,120 
108063 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 1,098,465 
108071 	100-30-050 		Izdaci tekućeg održavanja zračnih luka 		  222,000 
108080 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 	  21,600
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 9,249,900 
	200-30 			Izdaci za očuvanje čovjekove okoline 		  25,982 
108098 	200-30-010 		Izdaci za meteorološki materijal 		  22,558 
108102 	200-30-040 		Izdaci ispitivanja vode 			   2,991 
108119 	200-30-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			    433 
	200-40 			Financijski izdaci 				 6,441,633 
108127 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  459,067
108135 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			   2,566 
108143 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			 5,950,000 
108151 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  30,000 
	200-60 			Izdaci za zdravstvo 				  68,516 
108160 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 	  68,516 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 2,713,769 
108178 	200-80-010 		Izdaci naknada za reviziju 			  20,921 
108186 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			  10,000 
108194 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 			  33,154 
108209	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						 1,023,899 
108213 	200-80-065 		Izdaci za službene odore 			 1,575,500 
108225 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  50,295 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			42,876,874 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom 
				vlasništvu 					10,647,968
108233 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	  150,000
108241 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		  254,350 
108250 	600-30-030 		Sistemski software 				 3,703,305 
108268 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					 4,276,870 
108276 	600-30-050 		Kućni aparati 					  20,000 
108284 	600-30-090 		Oprema za znanstveni rad 			 2,000,000 
108292 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			  243,443 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	 1,646,471 
108305 	600-40-010 		Osobni automobili 				  707,904 
108313 	600-40-030 		Kombi 						  165,915 
108321 	600-40-050 		Terenska vozila 				  772,652 
	600-60 			Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu  22,000
108330 	600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 		  22,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	 5,064,435
108348 	600-70-010 		Osnivački izdaci 				 2,848,435 
108356 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	 2,216,000
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			18,859,000 
108364 	600-80-020 		Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i 
				lučica 						 4,793,000 
108372 	600-80-050 		Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 13,329,000
108389 	600-80-070 		Građevinski radovi 				  737,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 6,637,000 
108397 	600-90-080 		Investicijsko održavanje građevinskih objekata, 
				strojeva 					 6,637,000 
	Ukupno za glavu 15 						    100,753,812 
	Glava: 20 Lučke kapetanije 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				16,538,387 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				13,380,000 
108401 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			10,850,000 
108410 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 2,140,000
108428 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  390,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale uslgue 				 1,911,000 
108436 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  715,000 
108444 	100-20-020 		Uredski materijal 				  190,000 
108452 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  370,000 
108469 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  50,000 
108477 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  276,000 
108485 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  150,000 
108493 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   10,00 
108508 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  150,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 1,247,387 
108516 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 365,000 
108524 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  450,000 
108532 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  432,387 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,839,500 
	200-40 			Financijski izdaci 				  35,000 
108549 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  20,000
108557 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  15,000 
	200-60 			Izdaci za zdravstvo 				   3,000 
108565 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 	   3,000 
	200-75 			Izdaci sigurnosti plovidbe 			 1,770,000 
108573 	200-75-010 		Izdaci vezani za sigurnost plovidbe 		 1,770,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  31,500 
108581 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			  10,000 
108590 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 			   6,500 
108604 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  15,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 6,352,096 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	 1,092,000 
108612 	600-20-020 		Poslovne zgrade 				 1,092,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu  960,000
108629 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	  160,000
108637 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		  500,000 
108645 	600-30-030 		Sistemski software 				  300,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	 3,470,000 
108653 	600-40-010 		Osobni automobili 				  170,000 
108661 	600-40-070 		Brodovi, brodice i čamci 			 3,300,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	  830,096 
108670 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	  830,096
	Ukupno za glavu 20 							24,729,983 
	Glava: 25 Hrvatske ceste 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			    576,103,079 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 			    182,049,056 
108688 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		    137,427,045 
108696 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)    27,141,841
108707 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			17,480,170 
	100-20 			Izdaci za utrošenu materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge  				29,496,540 
108715 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		19,592,027 
108723 	100-20-020 		Uredski materijal 				 1,630,650 
108731 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 2,074,431 
108740 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  505,614 
108758 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,036,810 
108766 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 3,526,574 
108774 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  108,123 
108782 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 1,022,311 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 		    364,557,483 
108799 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih 
				sredstava 					38,741,481 
108803 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		10,035,117 
108811 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 1,646,796 
108820 	100-30-040 		Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/
				mostova 				    314,134,089 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE   3,441,720 
	200-30 			Izdaci za očuvanje čovjekove okoline 		  241,316 
108838 	200-30-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  241,316 
	200-40 			Financijski izdaci 				 3,200,404 
108846 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	 1,033,228
108854 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			 1,959,863 
108862 	200-40-040 		Ostlai financijski izdaci 			  202,656 
108879 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   4,657 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 		    973,000,000 
	600-10 			Zemljišta i ostala materijalna imovina u 
				državnom vlasništvu 				73,430,000 
108887 	600-10-010 		Zemljište 62,927,000 
108895 	600-10-020 		Šume 10,503,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	93,978,000
108900 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	93,978,000
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 		    805,592,000 
108926 				- Izgradnja cesta, željeznica, mostova i 
				tunela Sveti Rok 			    124,350,000
	700 			KAPITALNI TRANSFERI 			    296,310,000 
	700-80 			Ostali kapitalni transferi 		    296,310,000 
	700-80-010 		Ostali nespomenuti kapitalni tansferi 	    296,310,000 
108934 				- Izdaci za izgradnju cesta - IBRD 	    193,800,000 
108942 				- Izdaci za izgradnju cesta - EBRD 	    79,560,000 
108959 				- Projekt obnove infrastrukture - IBRD 	    22,950,000 
	Ukupno za glavu 25 						   1,848,854,799 
	Ukupno za razdjel 065 						   3,412,424,524 
	Razdjel: 070 		MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE 
	Glava: 05 		Ministarstvo privatizacije 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 3,326,639 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 2,557,839 
108967 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 2,094,214 
108975 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  413,625
108983 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  50,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  693,800 
108991 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  120,500 
109009 	100-20-020 		Uredski materijal 				  65,700 
109017 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  165,000 
109025 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  43,500 
109033 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  111,600 
109041 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  35,800 
109050 	100-20-070	 	Izdaci izobrazbe kadrova 			  130,000 
109068 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  21,700 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  75,000 
109076 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  40,000 
109084 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  35,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  279,150 
	200-40 			Financijski izdaci 				  72,750 
109092 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  29,100
109105 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  43,650 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  206,400 
109113 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			  206,400 
	Ukupno za glavu 05 							 3,605,789 
	Ukupno za razdjel 070 							 3,605,789 

	Razdjel: 075 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA 
	Glava: 05 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 11,323,859 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 7,502,859 
109121 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 5,975,473 
109130 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 1,180,156
109148 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  347,230 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					 2,494,000 
109156 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  650,000 
109164 	100-20-020 		Uredski materijal 				  374,000 
109172 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  500,000 
109189 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  258,000 
109197 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			  650,000 
109201 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   62,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 1,327,000 
109210 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  120,000 
109228 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  207,000 
109236 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 1,000,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 6,567,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				   67,000 
109244 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   24,000
109252 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   43,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 6,500,000 
109269 	200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 		   20,000 
109277 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			   15,000 
109285 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  465,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 6,000,000 
109293 				- Rušenje protupravno izgrađenih objekata 	 6,000,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 5,609,741 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					 5,229,741 
	300-10-130 		Ostali transferi 				 5,229,741 
109308 				- Prostorni planovi, projekti 			 5,229,741 
	300-20 			Tekući transferi u inozemstvo 			  380,000 
109316 	300-20-050 		Ostali tekući transferi u inozemstvo 		  380,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			180,981,000 
	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 	111,356,000
109324 	600-20-010 		Stambene zgrade i stanovi 			111,356,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu  820,000
109332 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		  620,000 
109349 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					  100,000 
109357 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			  100,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	  400,000 
109365 	600-40-010 		Osobni automobili 				  400,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	 22,750,000
109373 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	 22,750,000
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 45,655,000 
109381 	600-80-070 		Građevinski radovi 				 45,655,000 
	Ukupno za glavu 05 							204,481,600 
	Ukupno za razdjel 075 							204,481,600 
	Razdjel: 080		MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 
	Glava: 05 Ministarstvo prosvjete i športa 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 22,102,350 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 18,320,226 
109390 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 14,841,818 
109404 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 2,931,256
109412 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  547,152 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 3,281,244 
109429 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		  386,484 
109437 	100-20-020 		Uredski materijal 				  619,200 
109445 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  619,200 
109453 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  206,400 
109461 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,032,000 
109470 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   30,960 
109488 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  180,600 
109496 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  206,400 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  500,880 
109507 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  41,280 
109515 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  256,400 
109523 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  203,200 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 10,726,887 
	200-20 			Izdaci za školstvo 				 10,116,887 
109531 	200-20-020 		Izdaci obrazovanja djece hrvatskih građana u 
				inozemstvu 					 9,916,887 
109540 	200-20-030 		Izdaci za programe u osnovnoškolskom obrazovanju  150,000
109558 	200-20-040 		Izdaci za programe u srednjoškolskom obrazovanju   50,000
	200-40 			Financijski izdaci 				  280,000 
109566 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  100,000
109574 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  180,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  330,000 
109582 	200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 		   40,000 
109599 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			   70,000 
109603 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  220,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 3,550,763 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					 3,550,763 
109611 	300-10-070 		Transferi za akademske i studenske nagrade 	  825,600
109620 	300-10-120 		Transferi udruženjima građana i političkim 
				organizacija 					  356,040 
109638 	300-10-130 		Ostali transferi 				 2,369,123 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			  800,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu  800,000
109646 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		  800,000 
	Ukupno za glavu 05 							 37,180,000 
	Glava: 10 Predškolski odgoj 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 5,138,599 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 5,138,599 
109654 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 4,185,107 
109662 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  801,312
109679 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  152,180 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 2,064,000 
	200-20 			Izdaci za školstvo 				 2,064,000 
109687 	200-20-010 		Izdaci za specijalni odgoj djece sa teškoćama u 
				razvoju 					 2,064,000 
	Ukupno za glavu 10 							 7,202,599 
	Glava: 15 		Osnovnoškolsko obrazovanje 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 			   1,766,008,607 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 			   1,486,929,897 
109695 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		   1,199,353,206 
109700 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	236,872,251
109718 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 50,704,440 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				260,084,588 
109726 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		126,740,588
109734 	100-20-020 		Uredski materijal 				 21,672,000 
109742 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 5,192,000 
109759 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 5,192,000 
109767 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 5,256,000 
109775 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 1,032,000 
109783 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 95,000,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 18,994,122 
109791 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 3,514,122 
109806 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 3,096,000 
109814 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 12,384,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 10,334,256 
	200-20 			Izdaci za školstvo 7,334,256 
109822 	200-20-030 		Izdaci za programe u osnovnoškolskom obrazovanju 7,334,256
	200-40 			Financijski izdaci 				 3,000,000 
109839 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	 2,000,000
109847 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				 1,000,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 50,000,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					 50,000,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				 50,000,000 
109855 				- Besplatni udžbenici 				 50,000,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 70,000,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 6,000,000
109863 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	 2,000,000
109871 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		 2,000,000 
109880 	600-30-030 		Sistemski software 				 1,000,000 
109898 	600-30-070 		Laboratorij 					  500,000 
109902 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			  500,000 
	600-60 			Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu 1,500,000
109919 	600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 		 1,500,000 
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 42,500,000 
109927 	600-80-040 		Izgradnja zgrada za javne institucije 		 42,500,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 20,000,000 
109935 	600-90-060 		Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 20,000,000
	Ukupno za glavu 15 						   1,896,342,863 
	Glava: 20 Srednjoškolsko obrazovanje 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				859,310,096 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				758,277,296 
109943 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			612,340,122 
109951 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	120,937,174
109960 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 25,000,000 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				 81,528,000 
109978 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 40,918,600 
109986 	100-20-020 		Uredski materijal 				 21,519,400 
109994 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 4,000,000 
110007 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 3,000,000 
110015 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 2,000,000 
110023 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 1,000,000 
110031 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			 3,000,000 
110040 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 6,090,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 19,504,800 
110058 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 1,928,800 
110066 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 5,572,800 
110074 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 12,003,200 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 6,473,000 
	200-20 			Izdaci za školstvo		 		 6,473,000 
110082 	200-20-040 		Izdaci za programe u srednjoškolskom obrazovanju 6,473,000
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				 25,800,000 
	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	 25,800,000 
110099 	300-30-070 		Transferi školskim domovima 			 25,800,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 50,000,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 6,000,000
110103 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	 2,000,000
110111 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		 2,000,000 
110120 	600-30-030 		Sistemski software 				 1,000,000 
110138 	600-30-070 		Laboratorij 					 1,000,000 
	600-60 			Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu 1,000,000
110146 	600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 		 1,000,000 
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 25,000,000 
110154 	600-80-080 		Izgradnja ostalih kapitalnih objekata 		 25,000,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 18,000,000 
110162 	600-90-060 		Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 18,000,000
	Ukupno za glavu 20 							941,583,096 
	Glava: 25 Tehnička kultura 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 1,836,752 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 1,483,808 
110179 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 1,193,598 
110187 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  235,860
110195 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   54,350 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					  234,264 
110200 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   74,000 
110218 	100-20-020 		Uredski materijal 				   39,000 
110226 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   30,000 
110234 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			   66,000 
110242 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   5,264 
110259 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   20,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  118,680 
110267 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  10,000 
110275	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   6,000 
110283 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  102,680 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	  663,248 
	200-20 			Izdaci za školstvo 				  663,248 
110291 	200-20-050 		Ostali izdaci izravno vezani na školstvo 	  663,248 
	Ukupno za glavu 25 							 2,500,000 
	Glava: 30 Šport i rekreacija 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 4,690,127 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 4,080,962 
110306 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 2,882,743 
110314 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  262,068 
110322 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  621,099
110339 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			  315,052 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					  594,406 
110347 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   36,244 
110355 	100-20-020 		Uredski materijal 				   30,124 
110363 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				  116,111 
110371 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  158,216 
110380 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   15,813 
110398 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   31,682 
110402 	100-20-080 		Izdaci za uanjmljivanja 			  206,216 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   14,759 
110419 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  14,759 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 19,951,315 
	200-20 			Izdaci za školstvo 				 19,951,315 
	200-20-050 		Ostali izdaci izravno vezani na školstvo 	 19,951,315 
110427 				- Program u športu 				 19,951,315 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				  550,000 
	300-20 			Tekući transferi u inozemstvo 			  550,000 
	300-20-050 		Ostali tekući transferi u inozemstvo 		  550,000 
110435 				- Međunarodna suradnja u športu 		  550,000 
	Ukupno za glavu 30 							 25,191,442 
	Ukupno za razdjel 080 						   2,910,000,000 
	Razdjel: 085 		MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 
	Glava: 05 		Ministarstvo rada i socijalne skrbi 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 59,436,918 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 48,226,918 
110443 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 38,593,944 
110451 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 			  217,400 
110460 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 7,669,308
110478 	100-10-050 		Naknade troškvoa zaposlenima 			 1,746,266 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i
				 ostale usluge 					 9,100,000 
110486 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 2,100,000 
110494 	100-20-020 		Uredski materijal 				 2,000,000 
110509 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 2,500,000 
110517 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				  550,000 
110525 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 1,100,000 
110533 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				  200,000 
110541 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   50,000 
110550 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  600,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 2,110,000 
110568 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanja prijevoznih sredstava  600,000 
110576 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  710,000 
110584 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  800,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 1,157,998 
	200-40 			Financijski izdaci 				  440,000 
110592 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   20,000
110605 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			   10,000 
110613 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 			  200,000 
110621 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  210,000 
	200-60 			Izdaci za zdravstvo 				   30,000 
110630 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 	   30,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			  687,998 
110648 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 			   10,000 
110656 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 			   80,000 
110664 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						  547,998 
110672 	200-80-065 		Izdaci za službene odore 			   50,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 			   1,529,000,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					429,000,000 
	300-10-020 		Transferi za pomoć invalidima 			173,050,520 
110689 				- Zaštita vojnih i civilnih invalida rata 	173,050,520 
	300-10-120 		Transferi udruženjima građana i političkim 
				organizacija 					 15,949,480 
110697				- Potpora Hrvatskom društvu političkih 
				zatvorenika 					 3,818,400
110701 				- Potpore ostalim udrugama građana 		 2,131,080 
110710 				- Potpora za naknade političkim zatvorenicima 	 10,000,000 
	300-10-130 		Ostali transferi 				240,000,000 
110728 				- Transferi razvojačenim osobama za soc. zbrinjav. 
				i pod.aktiv. 					240,000,000 
	300-40 			Tekući transferi drugim državnim razinama   1,100,000,000
	300-40-040 		Transferi ostalim državnim razinama 	   1,100,000,000 
110736 				- Izdaci za Rep. fond mirov. i invalid. 
				osiguranja radnika 			   1,100,000,000
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 19,000,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 6,000,000
110744 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		 4,000,000 
110752 	600-30-030 		sistemski software 				 2,000,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	 13,000,000
110769 	600-70-030 		Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i 
				ostalo 						 1,000,000 
110777 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	 12,000,000
	810 			AMORTIZACIJA DANIH DRŽAVNIH ZAJMOVA 	    -250,000,000 
	810-10 			Amortizacija danih tuzemnih zajmova 	    -250,000,000 
110785 	810-10-040 		Amortizacija danih zajmova financijskim 
				institucijama 				    -250,000,000 
				- Naplata odobrenih kredita Zavoda za zapoš-
				ljavanje 				    -250,000,000 
	Ukupno za glavu 05 						   1,358,594,916 
	Glava: 10 		Fond socijalne zaštite 
	100 			IZDACI POSLOVANJA 				442,097,522 
	100-10 			Izdaci za zaposlene 				334,710,522 
110793 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			265,122,354 
110808 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 52,379,294
110816 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 17,208,874 
	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					 75,748,000 
110824 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		 48,958,000 
110832 	100-20-020 		Uredski materijali 				 7,730,000 
110849 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 6,000,000 
110857 	100-20-040	 	Izdaci za informiranje 				 3,500,000 
110865 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 3,600,000 
110873 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 1,300,000 
110881 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			 3,000,000 
110890 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			 1,660,000 
	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 31,639,000 
110904 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 2,724,000 
110912 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		 9,039,000 
110929 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		 19,876,000 
	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	 53,730,000 
	200-40 			Financijski izdaci 				 3,730,000 
110937 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	 2,815,000
110945 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  915,000 
	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			 50,000,000 
110953 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						 4,000,000 
	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			 46,000,000 
110961 				- Izdaci za prehranu u socijalnim ustanovama   46,000,000 
	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				320,383,000 
	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 					320,383,000 
	300-10-010 		Transferi za pomoć obiteljima 			320,383,000 
110970 				- Sredstva za program socijalne skrbi 		320,383,000 
	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 54,211,000 
	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 17,391,000
110988 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 	 8,850,000
110996 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		 1,314,000 
111000 	600-30-040	 	Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					   37,000 
111018 	600-30-060 		Kuhinjska oprema 				 2,750,000 
111026 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 4,440,000 
	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 	  270,000 
111034 	600-40-030 		Kombi 						  270,000 
	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	 8,328,000
111042 	600-70-020 		Izdaci za istraživanje i razvoj 		  480,000 
111059 	600-70-030 		Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i 
				ostalo 						 1,080,000 
111067 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	 6,768,000
	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 			 21,272,000 
111075 	600-80-040 		Izgradnja zgrada za javne institucije 		 21,272,000 
	600-90 			Investicijsko održavanje 			 6,950,000 
111083 	600-90-060 		Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 5,000,000
111091 	600-90-090 		Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih 
				objekata 					 1,950,000 
	Ukupno za glavu 10 							870,421,522 
	Ukupno za razdjel 085 						   2,229,016,438 	Razdjel: 090 MINISTARSTVO TURIZMA 

	Glava: 05 Ministarstvo turizma 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				4,344,810 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				2,788,478 

111106 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			2,186,970 

111114 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	 432,155

111122 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			 169,353 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, 
				komun. i ostale usluge 				1,320,632 

111139 	100-20-020 		Uredski materijal 				 240,000 

111147 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				 170,632 
	
111155 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				 290,000 

111163 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			 460,000 

111171 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				 100,000 

111180 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			  30,000 

111198 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  30,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			 235,700 

111202 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 200,000 

111219 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		  16,500 

111227 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		  19,200 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	60,170,000 

	200-40 			Financijski izdaci 				  80,000 

111235 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	  20,000

111243 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				  60,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			60,090,000 

111251 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i 
				intelekt. usluga 				  90,000 

	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			60,000,000 

111260 				- Sredstva za turističku promidžbu 		60,000,000 

	500 			OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE 		 5,000,000 

	500-10 			Ostali tekući transferi i potpore 		 5,000,000 

	500-10-060 		Ostale potpore i transferi 			 5,000,000 

111278 				- Subvencija avio-prijevozu na liniji 
				Zagreb-Dubrovnik 				 5,000,000

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			  806,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu   6,000

111286 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 		   6,000 

	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 	  700,000 

111294 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 	  700,000

	600-90 			Investicijsko održavanje 			  100,000 

111309 	600-90-090 		Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata 100,000 

	Ukupno za glavu 05 							 70,320,810 

	Ukupno za razdjel 090 							 70,320,810 

	Razdjel: 095 MINISTARSTVO UPRAVE 

	Glava: 05 Ministarstvo uprave 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  6,114,644 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  3,482,520 

111317 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  2,772,091 

111325 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   547,379

111333 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   163,050 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  1,742,124 

111341 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   350,000 

111350 	100-20-020 		Uredski materijal 				   350,430 

111368 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   300,000 

111376 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   247,060 

111384 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			   328,874 

111392 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   51,600 

111405 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 			   83,200 

111413 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			   30,960 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   890,000 

111421 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  490,000 

111430 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   210,000 

111448 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   190,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	   697,393 

	200-40 			Financijski izdaci 				   71,393 

111456 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	    6,398

111464 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   64,995 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			   626,000 

111472 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 						   110,000 

111489 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			   516,000 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 			 65,000,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 65,000,000

111497 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 		 24,500,000 

111501 	600-30-030 		Sistemski software 				  4,500,000 

111510 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama 
				i aparatima 					 25,000,000 

111528 	600-30-050 		Kućni aparati 					   800,000 

111536 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 			 10,200,000 

	Ukupno za glavu 05 							 71,812,037 

	Glava: 10 Županija požeško-slavonska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 12,090,655 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  9,563,589 

111544 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			  7,693,721 

111552 	100-10-040 		Dorpinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  1,364,551

111569 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   505,317 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				  1,969,248 

111577 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   447,440 

111585 	100-20-020 		Uredski materijal 				   744,229 

111593 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   339,266 

111608 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   40,181 

111616 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			   141,544 

111624 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				   179,335 

111632 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			   77,253 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   557,818 

111649 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  232,992 

111657 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   110,444 

111665 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   214,382 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	   117,558 

	200-40 			Financijski izdaci 				   82,558 

111673 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	   15,236

111681 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			    8,000 

111690 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				   59,322 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 			   35,000 

111704 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 			   35,000 

	Ukupno za glavu 10 							 12,208,213 

	Glava: 12 Županijska krapinsko-zagorska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				 18,721,073 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				 13,049,559 

111712 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			 10,311,813 

111729 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  1,959,127

111737 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   778,619 

	100-20 			Izdaci za utrošeni mterijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 	  				  4,592,871 

111745 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   900,770 

111753 	100-20-020 		Uredski materijal 				   984,549 

111761 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   459,653 

111770 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   223,220 

111788 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			   469,043 

111796 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 			       321,674 

111807 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 		       98,762 

111815 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			  1,135,200 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			  1,078,643 

111823 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava  189,062 

111831 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		   362,747 

111840 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   526,834 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLGUE 	   65,014 

	200-40 			Financijski izdaci 				   65,014 

111858 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 	    2,600

111866 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 			    6,501 

111874 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 				    55,913 

	Ukupno za glavu 12 							  18,786,087 

	Glava: 14 Županija šibenska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 		          14,281,000 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 		          12,395,500 

111882 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 		      9,800,000 

111899 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	  1,935,500

111903 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			   660,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 	  				  1,330,000 

111911 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   205,000 

111920 	100-20-020 		Uredski materijal 			       390,000 

111938 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   280,000 

111946 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				   160,000 

111954 	100-20-050	 	Izdaci za službena putovanja 			   215,000 

111962 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 		            40,000 

111979 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 		        40,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 		       555,500 

111987 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava   230,000 

111995 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 	       120,500 

112002 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 	       205,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 	   113,188 

	200-40 			Financisjki izdaci 				    38,188 

112019 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge      20,000

112027 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije                 18,188 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci               75,000 

112035 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 75,000 

	Ukupno za glavu 14 							  14,394,188 

	Glava: 16 Županija brodsko-posavska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				  15,299,051 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				  11,891,198 

112043 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   9,270,154 

112051 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   1,830,844

112060 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			    790,200 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   2,660,134 

112078 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		    651,240 

112086 	100-20-020 		Uredski materijal 				    863,161 

112094 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				    353,090 

112109 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 				    116,557 

112117 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 			    228,266 

112125 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 				    330,460 

112133 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				15,000 

112141 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 			    102,360 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			    747,719 

112150 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava   446,645 

112168 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 		    115,798 

112176 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			185,276 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		383,750 

	200-40 			Financijski izdaci 					150,000 

112184 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					150,000 

	200-60 			Izdaci za zdravstvo 					120,000 

112192 	200-60-010 		Izdaci za laboratorijske testove 			120,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				113,750 

112205 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članairne 				 5,000 

112213 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 32,000 

112221 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 56,750 

112230 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 20,000 

	Ukupno za glavu 16 							   15,682,801 

	Glava: 18 Županija varaždinska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   17,719,094 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   12,776,243 

112248 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   9,772,456 

112256 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				150,000 

112264 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   1,925,947

112272 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				927,840 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
				i ostale usluge 				   3,207,903 

112289 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			887,950 

112297 	100-20-020 		Uredski materijal 					920,821 

112301 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					623,000 

112310 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					359,234 

112328 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				295,768 

112336 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					 96,130 

112344 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				 25,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   1,734,948 

112352 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	430,156 

112369 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			479,372 

112377 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			825,420 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		410,824 

	200-40 FINANCIJSKI IZDACI 							 16,364 

112385 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				 10,000 

112393 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					 6,364 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				394,460 

112408 	200-80-010 		Izdaci naknada za reviziju 				 19,000 

112416 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 				 7,230 

112424 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 35,930 

112432 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 82,000 

112449 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				250,300 

	Ukupno za glavu 18 							   18,129,918 

	Glava: 20 Županija međimurska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   9,517,535 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   7,530,000 

112457 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   6,080,000 

112465 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   1,200,000

112473 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				250,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   1,600,000 

112481 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			300,000 

112490 	100-20-020 		Uredski materijal 					600,000 

112504 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					250,000 

112512 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					100,000 

112529 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				 80,000 

112537 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					150,000 

112545 	100-20-080 		Izdaci unajmljivanja 					120,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				387,535 

112553 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	100,000 

112561 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			100,000 

112570 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			187,535 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 10,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					 10,000 

112588 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					 10,000 

	Ukupno za glavu 20 							   9,527,535 

	Glava: 22 Županija koprivničko-križevačka - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   12,600,716 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   9,324,351 

112596 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   7,287,471 

112607 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				109,425 

112615 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   1,439,335

112623 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				488,120 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   2,180,926 

112631 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			431,582 

112640 	100-20-020 		Uredski materijal 					807,719 

112658 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					345,721 

112666 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					162,037 

112674 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				213,826 

112682 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					137,301 

112699 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				 29,800 

112703 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				 52,940 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   1,095,439 

112711 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	469,852 

112720 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			201,496 

112738 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavnje zgrada 			424,091 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		239,253 

	200-40 			Financijski izdaci 					 50,053 

112746 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		 7,398

112754 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				 10,138 

112762 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					 32,517 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				189,200 

112779 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 24,113 

112787 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 17,902 

112795 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				147,185 

	Ukupno za glavu 22 							   12,839,969 

	Glava: 24 Županija osječko-baranjska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   27,536,731 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   20,247,642 

112800 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   16,028,681 

112818 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				327,513 

112826 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   3,164,028

112834 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				727,420 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   6,283,839 

112842 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   1,608,100 

112859 	100-20-020 		Uredski materijal 				   1,715,300 

112867 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				   1,354,488 

112875 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					501,628 

112883 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				318,254 

112891 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					196,498 

112906 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				185,760 

112914 	100-20-080 		Izdaci za unajmljianja 					403,811 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   1,005,250 

112922 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	427,520 

112939 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			335,850 

112947 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			241,880 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		285,602 

	200-40 			Financijski izdaci 					 85,602 

112955 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		 11,298

112963 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					 74,304 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				200,000 

	200-80-065 		Izdaci za službene odore 				200,000 

112971 				- Izdaci za zaštitnu odjeću 				200,000 

	Ukupno za glavu 24 							   27,822,333 

Glava: 26 Županija sisačko-moslavačka - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   21,582,026 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   15,874,326 

112980 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   12,587,062 

112998 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   2,487,264

113005 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				800,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   4,207,700 

113013 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		   1,000,000 

113021 	100-20-020 		Uredski materijal 				   1,000,000 

113030 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					800,000 

113048 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					600,000 

113056 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				370,000 

113064 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					159,700 

113072 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				128,000 

113089 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				150,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   1,500,000 

113097 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	400,000 

113101 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			200,000 

113110 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			900,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		479,087 

	200-40 			Financijski izdaci 					192,000 

113128 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		 30,000

113136 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				 12,000 

113144 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					150,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				287,087 

113152 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 70,000 

113169 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 143,000 

113177 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 74,087 

	Ukupno za glavu 26 							   22,061,113 

	Glava: 28 Županija karlovačka - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   17,301,565 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   14,059,741 

113185 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   10,983,283 
	
113193 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				 80,000 

113208 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   2,150,589

113216 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 845,869 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   2,586,138 

113224 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			598,106 

113232 	100-20-020 		Uredski materijal 				   1,116,000 

113249 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					480,000 

113257 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					 82,032 

113265 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				160,000 

113273 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					 50,000 

113281 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				 50,000 

113290 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				 50,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				655,686 

113304 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	220,000 

113312 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			 85,686 

113329 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			350,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		220,226 

	200-40 			Financijski izdaci 					136,226 

113337 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		 23,326

113345 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				 12,900 

113353 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					100,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				 84,000 

113361 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 44,000 

113370 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 				 10,000 

113388 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 30,000 

	Ukupno za glavu 28 							   17,521,791 

	Glava: 30 Županija zadarsko-kninska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   16,476,259 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   11,531,855 

113396 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   9,335,849 

113407 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   1,844,808

113415 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				351,198 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun.
			 	i ostale usluge 				   2,953,886 

113423 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			639,417 

113431 	100-20-020 		Uredski materijal 				   1,142,252 

113440 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije	 				650,632 

113458 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					109,473 

113466 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				255,759 

113474 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					156,353 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   1,990,518 

113482 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	847,706 

113499 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			 36,432 

113503 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 		   1,106,380 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		174,720 

	200-40 			Financijski izdaci 					 42,900 

113511 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					 42,900 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				131,820 

113520 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 19,800 

113538 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 				 36,300 

113546 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 							 75,720 

	Ukupno za glavu 30 							   16,650,979 

	Glava: 32 Županija bjelovarsko-bilogorska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   15,222,062 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   10,424,962 

113554 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   7,915,397 

113562 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				 63,000 

113579 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	   1,509,810

113587 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				936,755 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 					   3,053,600 

113595 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			766,000 

113600 	100-20-020 		Uredski materijal 				   1,100,000 

113618 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					625,000 

113626 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					120,000 

113634 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				218,000 

113642 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					 78,000 

113659 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				 50,000 

113667 	100-20-080 		Izdaci za unajljivanja 					 96,600 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 			   1,743,500 

113675 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	627,400 

113683 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			165,100 

113691 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			951,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		230,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					160,000 

113706 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		 10,000

113714 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					150,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				 70,000 

113722 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 20,000 

113739 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 50,000 

	Ukupno za glavu 32 							   15,452,062 

	Glava: 34 Županija primorsko-goranska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				   34,391,687 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 				   27,345,000 

113747 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 			   22,000,000 

113755 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 	    4,345,000

113763 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 			    1,000,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 	   				    6,100,000 

113771 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 		    1,900,000 

113780 	100-20-020 		Uredski materijal 				    1,200,000 

113798 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 				    1,400,000 

113802 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					 250,000 

113819 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				 350,000 

113827 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					 350,000 

113835 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				 200,000 

113843 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				 450,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 946,687 

113851 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	 350,000 

113860 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			 300,000 

113878 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 296,687 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 245,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					 65,000 

113886 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		 15,000

113894 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					 50,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				 180,000 

113909 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 				  5,000 

113917 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 35,000 

	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 				 100,000 

113925 				- Sređivanje i smještaj arhiva 				 100,000 

113933 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 40,000 

	Ukupno za glavu 34 								34,636,687 

	Glava: 36 Županija virovitičko-podravska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 				    11,373,402 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					8,743,402 

113941 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				6,800,336 

113950 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		1,343,066

113968 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 600,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						1,910,000 

113976 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 500,000 

113984 	100-20-020 		Uredski materijal 					 600,000 

113992 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 400,000 

114008 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					 140,000 

114016 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				 170,000 

114024 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					 100,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 720,000 

114032 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	 280,000 

114049 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			 200,000 

114057 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 240,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  73,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					  43,000 

114065 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  3,000

114073 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				  20,000 

114081 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  20,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  30,000 

114090 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  30,000 

	Ukupno za glavu 36 								11,446,402 

	Glava: 38 Županija dubrovačko-neretvanska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					22,113,889 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					17,874,000 

114104 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				14,501,000 

114112 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 2,860,000

114129 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  513,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 3,156,673 

114137 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  565,812 

114145 	100-20-020 		Uredski materijal 					  724,745 

114153 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  653,916 

114161 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  262,166 

114170 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  687,043 

114188 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  33,858 

114196 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  229,133 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 1,083,216 

114207 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  380,585 

114215 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  226,517 

114223 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  476,114 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  760,611 

	200-40 			Financijski izdaci 					  162,125 

114231 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   3,425

114240 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				   1,970 

114258 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  156,730 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  598,486 

114266 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  193,475 

114274 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga  210,066 

114282 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  194,945 

	Ukupno za glavu 38 								22,874,500 

	Glava: 40 Županija zagrabačka - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					17,517,944 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					13,818,144 

114299 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				10,646,370 

114303 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 2,103,774

114311 	100-10-050 		Naknade troškvoa zaposlenima 				 1,068,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 3,099,800 

114320 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  829,800 

114338 	100-20-020 		Uredski materijal 					 1,131,000 

114346 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije					  885,000 

114354 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  74,000 

114362 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  55,000 

114379 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  125,000 

	100-30		 	Izdaci za tekuće održavanje 				  600,000 

114387 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  600,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  71,500 

	200-40 			Financijski izdaci 					   9,500 

114395 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 3,500

114400 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   6,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  62,000 

114418 200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga   62,000 

	Ukupno za glavu 40 								17,589,444 

	Glava: 42 Županija vukovarsko-srijemska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					23,519,050 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					15,331,420 

114426 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				12,216,107 

114434 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 2,413,929

114442 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  701,384 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 5,668,630 

114459 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 1,738,990 

114467 	100-20-020 		Uredski materijal 					 1,947,000 

114475 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  957,550 

114483 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  319,000 

114491 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  363,990 

114506 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  110,000 

114514 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  165,000 

114522 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  67,100 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 2,519,000 

114539 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  748,000 

114547 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  616,000 

114555 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 1,100,000 

114563 	100-30-040 		Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/mostova 	  55,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  113,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					  33,000 

114571 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  11,000

114580 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  22,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  80,000 

114598 	200-80-065 		Izdaci za službene odore 				  80,000 

	Ukupno za glavu 42 								23,632,050 

	Glava: 44 Županija istarska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					24,585,592 
	
	100-10 			Izdaci za zaposlene 					19,295,656 

114602 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				15,300,888 

114619 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				  731,558 

114627 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 2,263,210

114635 	100-10-050 		Naknada troškova zaposlenima 				 1,000,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 4,397,733 

114643 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  600,000 

114651 	100-20-020 		Uredski materijal 					 1,596,504 

114660 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  735,816 

114678 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  141,300 

114686 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  322,696 

114694 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  150,000 

114709 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  124,870 

114717 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  726,547 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  892,203 

114725 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  150,000 

114733 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  100,000 

114741 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  642,203 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   8,500 

	200-40 			Financijski izdaci 					   8,500 

114750 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   8,500 

	Ukupno za glavu 44 								24,594,092 

	Glava: 46 Županija ličko-senjska - županijski ured 

	100 			 IZDACI POSLOVANJA 					19,253,266 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					12,203,266 

114768	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 9,650,598 

114776 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 1,907,004

114784 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  645,664 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 4,570,000 

114792 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 2,035,000 

114805 	100-20-020 		Uredski materijal 					  533,500 

114813 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 1,221,000 

114821 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  150,000 

114830 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  495,000 

114848 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  55,000 

114856 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  60,500 

114864 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  20,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 2,480,000 

114872 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  300,000 

114889 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  145,000 

114897 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 2,035,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  266,732 

	200-40 			Financijski izdaci 					  210,482 

114901 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  10,000

114910 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  200,482 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  56,250 

114928 	200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 				   2,250 

114936 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  11,000 

114944 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga   33,000 

114952 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  10,000 

	Ukupno za glavu 46 							    19,519,998 

	Glava: 48 Županija splitsko-dalmatinska - županijski ured 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					44,538,630 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					33,709,881 

114969 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				27,072,278 

114977 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 5,147,603

114985 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 1,490,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, ,komun. i 
				ostale usluge 						 9,281,200 

114993 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 2,000,000 

115003 	100-20-020 		Uredski materijal 					 3,300,000 

115011 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 1,651,200 

115020 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  500,000 

115038 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				 1,050,000 

115046 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  60,000 

115054 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  300,000 

115062 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  420,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 1,547,549 

115079 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  450,000 

115087 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  397,549 

115095 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  700,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  910,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					  360,000 

115100 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  60,000

115118 	200-40-020 		Izdaci za tuzemne kamate 				  100,000 

115126 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  200,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  550,000 

115134 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  50,000 

115142 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga  400,000 

115159 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  100,000 

	Ukupno za glavu 48 								45,448,630 

	Ukupno za razdjel 095 								472,630,829 

	Razdjel: 		100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 

	Glava: 05 Ministarstvo zdravstva 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 6,356,938 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 4,811,841 

115167 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 3,164,662 

115175 	100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 				  654,583 

115183 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  523,451

115191 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  469,145 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju,komun. i 
				ostale usluge 						  874,489 

115206 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  49,061 

115214 	100-20-020 		Uredski materijal 					  205,100 

115222 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  73,000 

115239 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  95,700 

115247 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  352,440 

115255 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  12,000 

115263 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  11,588 

115271 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  75,600 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  670,608 

115280 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  100,289 

115298 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  378,804 

115302 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  171,515 

115319 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 		  20,000

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 9,437,936 

	200-30 			Izdaci za očuvanje čovjekove okoline 			  296,080 

115327 	200-30-040 		Izdaci ispitivanja vode 				  221,054 

115335 	200-30-060 		Izdaci ispitivanja zraka 				  75,026 

	200-40 			Financijski izdaci 					  58,475 

115343 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   8,398

115351 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 				  42,877 

115360 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   7,200 

	200-60 			Izdaci za zdravstvo 					 1,200,000 

115378 	200-60-010 		Izdaci za laboratorijske testove 			  200,000 

115386 	200-60-090 		Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo 		 1,000,000

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				 7,883,381 

115394 	200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 			 4,974,329 

115409 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				 1,402,024 

115417 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 1,104,206 

115425 	200-80-065 		Izdaci za službene odore 				  70,000 

	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  332,822 

115433 				- Izdaci za stručne komisije i inspekcije 		  332,822 

	300 			TEKUĆI TRANSFERI 					570,659,685 

	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 						541,029,386 

	300-10-010 		Transferi za pomoć obiteljima 				 55,728,000 

115441 				Oprema za novorođenu djecu 				 55,728,000 

115450 	300-10-040 		Transferi za porodiljski dopust 			484,832,000 

	300-10-120 		Transferi udruženjima građana i političkim organizacija   469,386

115468 				- Transferi udruženjima građana 			  469,386 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 		 29,630,299 

115476 	300-30-020 		Transferi zdravstvenim institucijama Zdravstvene 
				institucije 						 25,952,000 

115484 	300-30-100 		Transferi institucijama za istraživanja 		 1,600,000

115492 	300-30-150 		Transferi za sudsku medicinu 				 2,074,543 

115505 	300-30-160 		Ostali tekući transferi 				   3,756 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				150,000,000 

	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 		120,984,000

115513 	600-20-020 		Poslovne zgrade 					120,984,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	 29,016,000

115521 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 			   95,000 

115530 	600-30-030 		Sistemski software 					   40,000 

115548 	600-30-060 		Kuhinjska oprema 					   65,000 

115556 	600-30-080 		Medicinska oprema 					 28,816,000 

	700 			KAPITALNI TRANSFERI 					 14,800,000 

	700-20 			Kapitalni transferi u inozemstvo 			 14,800,000 

	700-20-050 		Ostali kapitalni transferi u inozemstvo 		 14,800,000

115564 				- Izgradnja bolnice u Novoj Biloj 			 14,800,000 

	Ukupno za glavu 05 								751,254,559 

	Glava: 10 Crveni križ 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 2,130,667 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					  783,733 

115572 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				  631,726 

115589 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  124,832

115597 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				   27,175 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i ostale 
				usluge 							 1,224,423 

115601 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			   52,000 

115610 	100-20-020 		Uredski materijal 					  105,400 

115628 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					   38,000 

115636 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  195,000 

115644 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  377,425 

115652 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					   73,598 

115669 	100-30-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   63,000 

115677 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  320,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  122,511 

115685 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	   72,500 

115693 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			   35,000 

115708 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			   15,011 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   9,587 

	200-40 			Financijski izdaci 					   9,587 

115716 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   3,400

115724 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   6,187 

	Ukupno za glavu 10 								 2,140,254 

	Ukupno za razdjel 100 								753,394,813 

	Razdjel: 105 MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE 

	Glava: 05 Ministarstvo znanosti i tehnologije 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 9,109,941 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 6,106,821 

115732 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 4,681,521 

115749 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  925,091

115757 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  500,209 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 2,087,840 

115765 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  284,419 

115773 	100-20-020 		Uredski materijal 					  590,716 

115781 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  700,100 

115790 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  100,000 

115804 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  22,000 

115812 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  320,000 

115829 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  12,000 

115837 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  58,605 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  915,280 

115845 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  307,360 

115853 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  330,724 

115861 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  277,196 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  149,536 

	200-40 			Financijski izdaci 					  49,536 

115870 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   8,500

115888 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  41,036 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  100,000 

115896 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  10,000 

115907 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelkt. usluga 	  70,000 

115915 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  20,000 

	300 			TEKUĆI TRANSFERI 					 1,974,000 

	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. organizac. 732,000 

	300-10-070 		Transferi za akademske i studenske nagrade 		  732,000 

115923 				- Izdaci za državnu nagradu za znanost 			  732,000 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 		 1,242,000 

	300-30-160 		Ostali tekući transferi 				 1,242,000 

115931 				- Program rada geološke službe 				  784,900 

115940 				- Program rada seizmološke službe 			  457,100 

	600 			NABAVKA KAPITLANIH SREDSTAVA 				  480,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	  100,000

115958 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 			  100,000 

	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 		  380,000 

115966 	600-40-010 		Osobni automobili 					  380,000 

	Ukupno za glavu 05 								11,713,477 

	Glava: 10 Visoka naobrazba 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					532,859,954 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					532,859,954 

115974 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				420,092,044 

115982 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 80,210,086

115999 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 32,557,824 

	300 			TEKUĆI TRANSFERI 					245,944,558 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 		245,944,558 

	300-30-080 		Transferi sveučilišnim domovima 			144,000,000 

116006 				- Izdaci za smještaj i prehranu studenata 		144,000,000 

	300-30-160 		Ostali tekući transferi 				101,944,558 

116014 				- Transferi za visokoškolske ustanove 			101,944,558 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				 12,300,000 

	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 		 7,300,000 

116022 	600-20-010 		Stambene zgrade i stanovi 				  800,000 

116039 	600-20-020 		Poslovne zgrade 					 6,500,000 

	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 				  500,000 

116047 	600-80-050 		Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 	  500,000

	600-90 			Investicijsko održavanje 				 4,500,000 

116055 	600-90-060 		Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 	 4,500,000

	Ukupno za glavu 10 								791,104,512 

	Glava: 15 Znanstveno-istraživačka djelatnost 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					93,054,674 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					93,054,674 

116063 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				72,884,890 

116071 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		14,401,727

116080 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 5,768,057 

	300 			TEKUĆI TRANSFERI 				    253,320,000 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 	    253,320,000 

	300-30-160 		Ostali tekući transferi 			    253,320,000 

116098 				- Izdaci za znanstveno-istraživačke programe 	    253,320,000 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				51,354,110 

	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 		11,170,000 

116102 	600-20-020 		Poslovne zgrade 					11,170,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	 1,500,000

116119 	600-30-070 		Laboratorij 						 1,500,000 

	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 				30,750,000 

116127 	600-80-050 		Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 	30,750,000

	600-90 			Investicijsko održavanje 				 7,934,110 

116135 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 		 6,800,000

116143 	600-90-060 		Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 	 1,134,110

	Ukupno za glavu 15 								397,728,784 

	Glava: 20 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					17,080,493 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					12,812,409 

116151 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				10,554,370 

116160 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 1,828,674

116178 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  429,365 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 3,132,100 

116186 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 1,160,835 

116194 	100-20-020 		Uredski materijal 					  447,888 

116209 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  446,195 

116217 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  711,255 

116225 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  189,372 

116233 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  67,080 

116241 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   2,044 

116250 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  107,431 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 1,135,984 

116268 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  69,763 

116276 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  73,792 

116284 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  992,429 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  157,658 

	200-40 			Financijski izdaci 					  57,018 

116292 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   5,418

116305 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  51,600 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  100,640 

116313 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga   80,000 

116321 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  20,640 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				 1,645,000 

	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 		 1,645,000

116330 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 		 1,645,000

	Ukupno za glavu 20 								18,883,151 

	Glava: 25 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					31,527,783 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					14,797,615 

116348 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				11,767,114 

116356 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 2,325,229

116364 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  705,272 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						14,535,088 

116372 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			12,000,000 

116389 	100-20-020 		Uredski materijal 					  550,000 

116397 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 1,000,000 

116401 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  450,000 

116410 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  24,768 

116428 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  500,000 

116436 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  10,320 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 2,195,080 

116444 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  40,280 

116452 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  154,800 

116469 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 2,000,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   7,224 

	200-40 			Financijski izdaci 					   7,224 

116477 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   2,064

116485 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   5,160 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				34,870,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	15,870,000

116493 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 		10,000,000

116508 	600-30-030 		Sistemski software 					 4,870,000 

116516 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 				 1,000,000 

	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 				19,000,000 

	600-80-040 		Izgradnja zgrada za javne institucije 			19,000,000 

116524 				- Nepodmirene obveze iz 1995. godine za kap.ul. u izgr. 
				NSK 							19,000,000

	Ukupno za glavu 25 								66,405,007 


	Glava: 30 Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					17,130,063 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					11,967,999 

116532 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 9,716,644 

116549 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 1,920,037

116557 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  331,318 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 4,682,184 

116565 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  356,314 

116573 	100-20-020 		Uredski materijal 					  178,859 
	
116581 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  284,677 

116590 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					 2,675,400 

116604 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  229,895 

116612 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  58,060 

116629 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  804,399 

116637 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  94,580 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  479,880 

116645 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  47,844 

116653 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  432,036 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   7,224 

	200-40 			Financijski izdaci 					   7,224 

116661 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   7,224 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				 1,439,000 

	600-20 			Građevinski objekti u državnom vlasništvu 		  664,000 

116670 	600-20-020 		Poslovne zgrade	 					  664,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	  775,000

116688 	600-30-090 		Oprema za znanstveni rad 				  775,000 

	Ukupno za glavu 30 18,576,287 

	Glava: 35 Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					1,673,500 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					1,131,500 

116696 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 907,000 

116707 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 179,200

116715 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  45,300 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 412,000 

116723 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  60,000 
	
116731 	100-20-020 		Uredski materijal 					 100,000 

116740 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 150,000 

116758 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  50,000 

116766 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  10,000 

116774 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  30,000 

116782 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  2,000 

116799 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  10,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 130,000 

116803 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  30,000 

116811 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  70,000 

116820 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  30,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  20,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  20,000 

116838 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  20,000 

	300 			TEKUĆI TRANSFERI 					10,000,000 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 		10,000,000 

116846 	300-30-160 		Ostali tekući transferi 				10,000,000 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				8,000,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	8,000,000

116854 	600-30-030 		Sistemski software 					8,000,000 

	Ukupno za glavu 35 							    19,693,500 

	Ukupno za razdjel 105 							  1,324,104,718 

	Razdjel: 110 		MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 

	Glava: 05 		Ministarstvo pravosuđa 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					13,594,000 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 8,200,000 

116862 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 6,312,350 

116879 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 1,598,380

116887 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  289,270 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 3,248,440 

116895 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  340,000 

116900 	100-20-020 		Uredski mterijal 					 1,100,000 

116918 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  619,200 

116926 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  274,586 

116934 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  360,000 

116942 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  150,000 

116959 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  404,654 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 2,145,560 

116967 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  630,560 

116975 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  165,000 

116983 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 1,300,000 

116991 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 		  50,000

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 1,106,000 

	200-40 			Financijski izdaci 					  191,000 

117009 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  11,000

117017 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  180,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci	 			  915,000 

117025 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  15,000 

117033 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenj i intelekt. usluga 	  190,000 

	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  710,000 

117041 				- Civilno služenje	 				  28,400 

117050 				- Troškovi Državnog sudbenog vijeća 			  185,400 

117068 				- Međunarodna pravna pomoć 				  267,800 

117084 				- Komasacijska komisija 				  14,200 

117092 				- Ostali izdaci 					  14,200 

117105 				- Troškovi ekstradicije 				  50,000 

117113 				- Za reformu kaznenog zakonodavstva 			  100,000 

	300 			TEKUĆI TRANSFERI 					 2,195,600 

	300-10 			Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
				organizac. 						  195,600

	300-10-080 		Tranferi za kompenzacije zatvorenim osobama 		  100,600 

117121 				- Kompenzacije pritvorenim osobama 			  100,600 

117130 	300-10-130 		Ostali transferi 					  95,000 

	300-30 			Tekući transferi državnim institucijama 		 2,000,000 

117148 	300-30-150 		Transferi za sudsku medicinu 				 2,000,000 

	600 			NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 				70,520,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 	19,957,300

117156 	600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 		 8,590,000

117164 	600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 			 3,100,000 

117172 	600-30-030 		Sistemski software 					  660,000 

117189 	600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i 
				aparatima 						  350,000 

117197 	600-30-050 		Kućni aparati 						  655,400 

117201 	600-30-060 		Kuhinjska oprema 					 1,150,000 

117210 	600-30-080 		Medicinska oprema 					  910,000 

117228 	600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 				 4,541,900 

	600-40 			Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 		  500,000 

117236 	600-40-010 		Osobni automobili 					  500,000 

	600-70 			Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 		10,110,000

117244 	600-70-040 		Financijska imovina 					  600,000 

117252 	600-70-050 		Priprema, planiranje i upravljanje projektom 		 9,510,000

	600-80 			Izgradnja kapitalnih objekata 				 4,030,000 

117269 	600-80-040 		Izgradnja zgrada za javne institucije 			 4,030,000 

	600-90 			Investicijsko održavanje 				35,922,700 

117277 	600-90-020 		Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 		35,922,700

	Ukupno za glavu 05 								87,415,600 	Glava: 10 Sustav izvršenja sankcija 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					119,735,992 

	110-10 			Izdaci za zaposlene 					111,000,000 

117285 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 82,145,639 

117293 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 25,028,678

117308 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 3,825,683 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 4,112,632 

117316 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne uslgue 			 1,357,000 

117324 	100-20-020 		Uredski materijal 					  743,040 

117332 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  825,600 

117349 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  144,480 

117357 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  252,000 

117365 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  516,000 

117373 	100-20-070		Izdaci izobrazbe kadrova 				  237,360 

117381 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				   37,152 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 4,623,360 

117390 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	 1,625,400 

117404 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			 1,346,760 

117412 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 1,651,200 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 44,746,108 

	200-40 			Financijski izdaci 					  476,400 

117429 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  206,400

117437 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  270,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				 44,269,708 

	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 44,269,708 

117445 				- Troškovi pravosudne policije 				 6,000,000 

117453 				- Troškovi osoba lišenih slobode 			 38,269,708 

	Ukupno za glavu 10 								164,482,100 

	Glava: 15 Vrhovni sud Republike Hrvatske 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 9,147,447 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 7,877,000 

117461 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 6,323,996 

117470 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 1,248,989

117488 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  304,015 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						  881,995 

117496 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  200,000 

117507 	100-20-020 		Uredski materijal 					  297,539 

117515 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  198,145 

117523 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					   30,000 

117531 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				   43,056 

117540 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  103,200 

117558 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   10,055 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  388,452 

117566 	100-30-010	 	Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	   61,308 

117574 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  203,304 

117582 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  123,840 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   26,553 

	200-40 			Financijski izdaci 					   26,553 

117599 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   6,753

117603 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   19,800 

	Ukupno za glavu 15 								 9,174,000 

	Glava: 20 Visoki trgovački sud 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 5,615,560 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 3,503,100 

117611 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 2,874,412 

117620 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  576,696

117638 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				   60,992 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 1,925,260 

117646 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  497,000 

117654 	100-20-020 		Uredski materijal 					  231,590 

117662 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					   50,100 

117679 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  143,220 

117687 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				   83,700 

117695 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					   29,500 

117700 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   45,650 

117718 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  844,500 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  187,200 

117726 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	   36,000 

117734 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			   58,000 

117742 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			   93,200 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   76,540 

	200-40 			Financijski izdaci 					   21,150 

117759 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		    1,80

117767 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   19,350 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				   55,390 

117775 	200-080-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				   55,390 

	Ukupno za glavu 20 								 5,692,100 

	Glava: 25 Upravni sud Republike Hrvatske 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 5,966,191 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 5,115,000 

117791 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  816,379

117806 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  165,058 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						  515,765 

117814 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			   11,953 

117822 	100-20-020 		Uredski materijal 					  252,242 

117839 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  194,091 

117847 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					   32,610 

117855 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				   5,400 

117863 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					   11,317 

117871 	100-20-070 		Izdaci izborazbe kadrove 				   8,152 

	100-30 			Izdaci za tekuće održave 				  335,426 

117880 	100-30-10 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	   12,587

117898 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  125,005 

117902 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  197,834 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		   18,809 

	200-40 			Financijski izdaci 					   12,974 

117919 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bnkarske usluge 		   2,174

117927 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   10,800 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				   5,835 

117935 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				   5,835 

	Ukupno za glavu 25 								 5,985,000 

	Glava: 30 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 3,511,658 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 2,902,110 

117943 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 2,328,158 

117951 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  459,811

117960 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  114,141 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						  541,436 

117978 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  248,000 

117986 	100-20-020 		Uredski materijal 					  83,592 

117994 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  125,232 

118001 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  24,768 

118010 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  42,300 

118028 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  14,448 

118036 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   3,096 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  68,112 

118044 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  20,640 

118052 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  29,928 

118069 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  17,544 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  19,452 

	200-40 			Financijski izdaci 					   9,132 

118077 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   1,032

118085 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   8,100 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  10,320 

118093 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
				usluga 							  10,320 

	Ukupno za glavu 30 								 3,531,110 

	Glava: 35 Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 3,245,936 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 2,297,000 

118108 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 1,871,055 

118116 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  369,730

118124 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  56,215 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						  791,164 

118132 	100-20-020 		Uredski materijal 					  134,160 

118149 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  186,076 

118157 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  24,768 

118165 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  54,000 

118173 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  10,320 

118181 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  10,320 

118190 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  371,520 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  157,772 

118204 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  51,600 

118212 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  34,056 

118229 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  72,116 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  20,064 

	200-40 			Financijski izdaci 					  20,064 

118237 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   2,064

118245 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  18,000 

	Ukupno za glavu 35 								 3,266,000 

	Glava: 40 Visoki prekršajni sud 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 2,896,950 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 1,990,000 

118253 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 1,629,103 

118261 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  321,750

118270 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  39,147 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						  756,350 

118288 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  51,000 

118296 	100-20-020 		Uredski materijal 					  131,500 

118307 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  51,600 

118315 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  63,950 

118323 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  90,000 

118331 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  10,300 

118340 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   5,150 

118358 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  352,850 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  150,600 

118366 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  46,300 

118374 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  41,200 

118382 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  63,100 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  51,050 

	200-40 			Financijski izdaci 					  14,550 

118399 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   5,100

118403 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   9,450 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  36,500 

118411 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga	  26,000 

118420 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  10,500 

	Ukupno za glavu 40 								 2,948,000 

	Glava: 45 Županijski sudovi 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					55,352,720 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					44,300,000 

118438 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				36,122,704 

118446 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 7,134,234

118454 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 1,043,062 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 8,702,380 

118462 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 2,332,100 

118479 	100-20-020 		Uredski mterijal 					 1,938,140 

118487 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 1,887,570 

118495 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  557,850 

118500 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  502,560 

118518 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  463,950 

118526 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				 1,020,210 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 2,350,340 

118534 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  800,740 

118542 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  665,730 

118559 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  883,870 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		10,447,280 

	200-40 			Financijski izdaci 					  159,890 

118567 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  31,470

118575 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 				   1,520 

118583 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  126,900 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				10,287,390 

118591 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  17,000 

118606 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 7,593,700 

118614 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 2,676,690 

	Ukupno za glavu 45 								65,800,000 

	Glava: 50 Trgovački sudovi 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					29,113,270 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					18,700,000 

118622 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				15,089,090 

118639 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 2,980,095

118647 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				  630,815 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i
				 ostale usluge 						 9,250,830 

118655 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 1,181,000 

118663 	100-20-020		 Uredski mateijal 					 2,741,650 

118671 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 3,941,870 

118680 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  470,930 

118698 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  170,900 

118702 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  244,020 

118719 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  125,780 

118727 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  374,680 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 1,162,440 

118735 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  203,950 

118743 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  487,240 

118751 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  471,250 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  586,730 

	200-40 			Financijski izdaci 					   44,560 

118760 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   11,710

118778 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   32,850 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  542,170 

118786 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				   8,420 

118794 	200-80-060	 	Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga   66,570 

118809 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  467,180 

	Ukupno za glavu 50 								 29,700,000 

	Glava: 55 Županijska državna odvjetništva 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					 18,457,765 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					 15,600,000 

118817 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				 12,570,665 

118825 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		  2,482,700

118833 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				   546,635 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 		 				 2,294,580 

118841 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			  700,000 

118850 	100-20-020 		Uredski materijal	 				  600,000 

118868 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  400,000 

118876 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  180,140 

118884 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  150,000 

118892 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  100,000 

118905 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				   60,430 

118913 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  104,010 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  563,185 

118921 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  233,185 

118930 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  150,000 

118948 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  180,000 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  149,770 

	200-40 			Financijski izdaci 					   65,470 

118956 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		   10,620

118964 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 				   4,990 

118972 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					   49,860 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				   84,300 

118989 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				   18,770 

118997 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 			        510 

119004 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				   65,020 

	Ukupno za glavu 55 								 18,607,535 

	Glava: 65 Općinski sudovi 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					199,265,630 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					149,426,090 

119012 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				120,194,658 

119029 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 23,738,444

119037 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 5,492,988 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						42,322,440 

119045 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 8,329,700 

119053 	100-20-020 		Uredski materijal 					13,124,800 

119061 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					15,917,000 

119070 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					 1,457,800 

119088 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  933,750 

119096 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					 1,360,500 

119107 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  459,590 

119115 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  739,300 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 7,517,100 

119123 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	 1,249,400 

119131 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			 2,341,100 

119140 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			 3,911,300 

119158 	100-30-080 		Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 		  15,300

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 3,560,460 

	200-40 			Financijski izdaci 					  488,360 

119166 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  172,900

119174 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 				  21,700 

119182 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  293,760 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				 3,072,100 

119199 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  198,100 

119203 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 				   9,000 

119211 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				 2,865,000 

	Ukupno za glavu 65 								202,826,090 

	Glava: 70 Općinska državnan odvjetništva 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					31,550,990 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					27,000,000 

119220 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				21,502,024 

119238 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 4,246,650

119246 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 1,251,326 

	100-20 			Izdaci za utrošeni mterijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						 2,899,990 

119254 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 1,060,700 

119262 	100-20-020 		Uredski materijal 					 1,221,120 

119279 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					  636,500 

119287 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  317,300 

119295 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  275,670 

119300 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  110,000 

119318 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  50,600 

119326 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  228,100 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				  651,000 

119334 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  151,600 

119342 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  273,900 

119359 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  225,500 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		  349,010 

	200-40 			Financijski izdaci 					  101,410 

119367 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  25,000

119375 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  76,410 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  247,600 

119383 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  13,000 

119391 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 				   2,200 

119406 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga   1,000 

119414 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  231,400 

	Ukupno za glavu 70 								31,900,000 

	Glava: 75 Prekršajni sudovi 

	100 			IZDACI POSLOVANJA 					50,870,360 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 					39,000,000 

119422 	100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 				31,046,644 

119439 	100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 		 6,131,712

119447 	100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 				 1,821,644 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
				ostale usluge 						10,219,460 

119455 	100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 			 1,229,280 

119463 	100-20-020 		Uredski materijal 					 3,443,800 

119471 	100-20-030 		Izdaci za komunikacije 					 3,922,584 

119480 	100-20-040 		Izdaci za informiranje 					  454,700 

119498 	100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 				  238,896 

119502 	100-20-060 		Izdaci osiguranja 					  140,100 

119519 	100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 				  99,600 

119527 	100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 				  690,500 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 				 1,650,900 

119535 	100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 	  136,600 

119543 	100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 			  757,900 

119551 	100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 			  756,400 

	200 			TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 		 1,129,640 

	200-40 			Financijski izdaci 					  230,840 

119560 	200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 		  103,400

119578 	200-40-040 		Ostali financijski izdaci 				  37,800 

119586 	200-40-050 		Izdaci reprezentacije 					  89,640 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 				  898,800 

119594 	200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 				  19,000 

119609 	200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 				   2,600 

119617 	200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga  696,200 

119625 	200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 				  181,000 

	Ukupno za glavu 75 								52,000,000 

	Glava: 80 Državna pravobraniteljstva 

    100           IZDACI POSLOVANJA                            16,288,000 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           12,500,000 

119633 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                 		 9,896,580 

119641 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	1,954,575

119650 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      648,845 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          3,331,400 

119668 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge             		 374,800 

119676 100-20-020        Uredski materijal                            903,800 

119684 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         930,360 

119692 100-20-040        Izdaci za informiranje                         237,000 

119705 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      339,840 

119713 100-20-060        Izdaci osiguranja                            315,900 

119721 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        20,500 

119730 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         209,200 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       456,600 

119748 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstav        	65,100 

119756 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   153,400 

119764 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   238,100 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           212,000 

    200-40         Financijski izdaci                           101,600 

119772 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	42,100

119789 200-40-040        Ostali financijski izdaci                        4,600 

119797 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          54,900 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        110,400 

119801 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        5,000 

119810 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        105,400 

    Ukupno za glavu 80                                       16,500,000 

    Ukupno za razdjel 110                                      699,827,535 

    Razdjel: 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

    Glava: 05 Ustavni sud Republike Hrvatske 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        9,267,324 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           5,159,624 

119828 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	4,170,228 

119836 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	823,596

119844 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      165,800 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          1,924,900 

119852 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge             		 162,000 

119869 100-20-020        Uredski materijal                            400,000 

119877 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         206,400 

119885 100-20-040        Izdaci za informiranje                         51,500 

119893 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      1,000,000 

119908 100-20-060        Izdaci osiguranja                            105,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       2,182,800 

119916 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava        	150,000 

119924 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   60,000 

119932 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   1,972,800 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           318,100 

    200-40         Financijski izdaci                           48,100 

119949 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	3,100

119957 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          45,000 

    200-50         Izdaci za statistička istraživanja                   100,000 

119965 200-50-040        Izdaci za ostala statistička istraživanja            	100,000

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        170,000 

119973 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        170,000 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           349,010 

    200-40         Financijski izdaci                           101,410 

119367 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          		25,000

119375 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          76,410 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        247,600 

119383 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        13,000 

119391 200-80-050        Izdaci za arhivski materijal                      2,200 

119406 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga     	1,000 

119414 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        231,400 

    Ukupno za glavu 70                                       31,900,000 

    Glava: 75 Prekršajni sudovi 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        50,870,360 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           39,000,000 

119422 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	31,046,644 

119439 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	6,131,712

119447 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      1,821,644 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          10,219,460 

119455 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	1,229,280 

119463 100-20-020        Uredski materijal                            3,443,800 

119471 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         3,922,584 

119480 100-20-040        Izdaci za informiranje                         454,700 

119498 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      238,896 

119502 100-20-060        Izdaci osiguranja                            140,100 

119519 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        99,600 

119527 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         690,500 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       1,650,900 

119535 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava       		 136,600 

119543 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   757,900 

119551 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   756,400 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           1,129,640 

    200-40         Financijski izdaci                           230,840 

119560 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	103,400

119578 200-40-040        Ostali financijski izdaci                        37,800 

119586 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          89,640 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        898,800 

119594 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        19,000 

119609 200-80-050        Izdaci za arhivski materijal                      2,600 

119617 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga     	696,200 

119625 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        181,000 

    Ukupno za glavu 75                                           52,000,000 


Glava: 80 Državna pravobraniteljstva 

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							16,288,000 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							12,500,000 

119633 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					9,896,580 

119641 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			1,954,575

119650 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						648,845 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge								3,331,400 

119668 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				374,800 

119676 100-20-020 		Uredski materijal 							903,800 

119684 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							930,360 

119692 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							237,000 

119705 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						339,840 

119713 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							315,900 

119721 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						20,500 

119730 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						209,200 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 						456,600 

119748 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstav  		65,100 

119756 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					153,400 

119764 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					238,100 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			212,000 

	200-40 			Financijski izdaci 							101,600 

119772 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			42,100

119789 200-40-040 		Ostali financijski izdaci 						4,600 

119797 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							54,900 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 						110,400 

119801 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						5,000 

119810 200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 						105,400 

	Ukupno za glavu 80 											16,500,000 

	Ukupno za razdjel 110 											699,827,535 

	Razdjel: 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

	Glava: 05 Ustavni sud Republike Hrvatske 

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							9,267,324 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							5,159,624 

119828 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					4,170,228 

119836 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			823,596

119844 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						165,800 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								1,924,900 

119852 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				162,000 

119869 100-20-020 		Uredski materijal 							400,000 

119877 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							206,400 

119885 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							51,500 

119893 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						1,000,000 

119908 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							105,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 						2,182,800 

119916 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		150,000 

119924 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					60,000 

119932 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					1,972,800 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			318,100 

	200-40 			Financijski izdaci 							48,100 

119949 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			3,100

119957 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							45,000 

	200-50 			Izdaci za statistička istraživanja 					100,000 

119965 200-50-040 		Izdaci za ostala statistička istraživanja 			100,000

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 						170,000 

119973 200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 						170,000 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			349,010 

	200-40 			Financijski izdaci 							101,410 

119367 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			25,000

119375 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							76,410 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 						247,600 

119383 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						13,000 

119391 200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 						2,200 

119406 200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 	1,000 

119414 200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 						231,400 

	Ukupno za glavu 70 											31,900,000 

	Glava: 75 Prekršajni sudovi 

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							50,870,360 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							39,000,000 

119422 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					31,046,644 

119439 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			6,131,712

119447 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						1,821,644 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								10,219,460 

119455 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				1,229,280 

119463 100-20-020 		Uredski materijal 							3,443,800 

119471 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							3,922,584 

119480 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							454,700 

119498 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						238,896 

119502 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							140,100 

119519 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						99,600 

119527 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						690,500 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 						1,650,900 

119535 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		136,600 

119543 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					757,900 

119551 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					756,400 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			1,129,640 

	200-40 			Financijski izdaci 							230,840 

119560 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			103,400

119578 200-40-040 		Ostali financijski izdaci 						37,800 

119586 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							89,640 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 						898,800 

119594 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						19,000 

119609 200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 						2,600 

119617 200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 	696,200 

119625 200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 						181,000 

	Ukupno za glavu 75 											52,000,000 

Glava: 80 Državna pravobraniteljstva 

    100           IZDACI POSLOVANJA                            16,288,000 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           12,500,000 

119633 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                 		 9,896,580 

119641 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	1,954,575

119650 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      648,845 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          3,331,400 

119668 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge             		 374,800 

119676 100-20-020        Uredski materijal                            903,800 

119684 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         930,360 

119692 100-20-040        Izdaci za informiranje                         237,000 

119705 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      339,840 

119713 100-20-060        Izdaci osiguranja                            315,900 

119721 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        20,500 

119730 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         209,200 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       456,600 

119748 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstav        	65,100 

119756 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   153,400 

119764 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   238,100 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           212,000 

    200-40         Financijski izdaci                           101,600 

119772 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	42,100

119789 200-40-040        Ostali financijski izdaci                        4,600 

119797 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          54,900 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        110,400 

119801 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        5,000 

119810 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        105,400 

    Ukupno za glavu 80                                       16,500,000 

    Ukupno za razdjel 110                                      699,827,535 

    Razdjel: 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

    Glava: 05 Ustavni sud Republike Hrvatske 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        9,267,324 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           5,159,624 

119828 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	4,170,228 

119836 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	823,596

119844 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      165,800 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          1,924,900 

119852 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	162,000 

119869 100-20-020        Uredski materijal                            400,000 

119877 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         206,400 

119885 100-20-040        Izdaci za informiranje                         51,500 

119893 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      1,000,000 

119908 100-20-060        Izdaci osiguranja                            105,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       2,182,800 

119916 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava        	150,000 

119924 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   60,000 

119932 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   1,972,800 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           318,100 

    200-40         Financijski izdaci                           48,100 

119949 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	3,100

119957 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          45,000 

    200-50         Izdaci za statistička istraživanja                   100,000 

119965 200-50-040        Izdaci za ostala statistička istraživanja            	100,000

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        170,000 

119973 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        170,000 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           349,010 

    200-40         Financijski izdaci                           101,410 

119367 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	25,000

119375 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          76,410 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        247,600 

119383 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        13,000 

119391 200-80-050        Izdaci za arhivski materijal                      2,200 

119406 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga     	1,000 

119414 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        231,400 

    Ukupno za glavu 70                                       31,900,000 

    Glava: 75 Prekršajni sudovi 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        50,870,360 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           39,000,000 

119422 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	31,046,644 

119439 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	6,131,712

119447 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      1,821,644 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          10,219,460 

119455 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	1,229,280 

119463 100-20-020        Uredski materijal                            3,443,800 

119471 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         3,922,584 

119480 100-20-040        Izdaci za informiranje                         454,700 

119498 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      238,896 

119502 100-20-060        Izdaci osiguranja                            140,100 

119519 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        99,600 

119527 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         690,500 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       1,650,900 

119535 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava       		 136,600 

119543 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   757,900 

119551 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   756,400 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           1,129,640 

    200-40         Financijski izdaci                           230,840 

119560 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	103,400

119578 200-40-040        Ostali financijski izdaci                        37,800 

119586 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          89,640 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        898,800 

119594 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        19,000 

119609 200-80-050        Izdaci za arhivski materijal                      2,600 

119617 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga     	696,200 

119625 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        181,000 

    Ukupno za glavu 75                                       52,000,000 

    Glava: 80 Državna pravobraniteljstva 

    100 IZDACI POSLOVANJA                                      16,288,000 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           12,500,000 

119633 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                 		 9,896,580 

119641 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	1,954,575

119650 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      648,845 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          3,331,400 

119668 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge             		 374,800 

119676 100-20-020        Uredski materijal                            903,800 

119684 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         930,360 

119692 100-20-040        Izdaci za informiranje                         237,000 

119705 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      339,840 

119713 100-20-060        Izdaci osiguranja                            315,900 

119721 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        20,500 

119730 100-20-080        Izdaci za uanjmljivanja                         209,200 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       456,600 

119748 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih srdstava        		 65,100

119756 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   153,400 

119764 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   238,100 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           212,000 

    200-40         Financijski izdaci                           101,600 

119772 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	 42,100

119789 200-40-040        Ostali financijski izdaci                        4,600 

119797 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          54,900 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        110,400 

119801 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        5,000 

119810 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci 105,400 

    Ukupno za glavu 80                                       16,500,000 

    Ukupno za razdjel 110                                      699,827,535 

    Razdjel: 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

    Glava: 05 Ustavni sud Republike Hrvatske 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        9,267,324 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           5,159,624 

119828 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                 		 4,170,228 

119836 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	823,596

119844 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      165,800 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                          1,924,900 

119852 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge             		 162,000 

119869 100-20-020        Uredski materijal                            400,000 

119877 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         206,400 

119885 100-20-040        Izdaci za informiranje                         51,500 

119893 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      1,000,000 

119908 100-20-060        Izdaci osiguranja                            105,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       2,182,800 

119916 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava       		 150,000 

119924 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   60,000 

119932 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   1,972,800 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           318,100 

    200-40         Financijski izdaci                           48,100 
    
119949 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	3,100

119957 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          45,000 

    200-50         Izdaci za statistička istraživanja                   100,000 

119965 200-50-040        Izdaci za ostala statistička istraživanja           		 100,000

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        170,000 

119973 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        170,000 

    600               NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA                  3,340,000 

    600-30         Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu      	  	880,000

119981 600-30-010        Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)            	880,000

    600-40         Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu            	260,000 

119990 600-40-010        Osobni automobili                            260,000 

    600-80         Izgradnja kapitalnih objekata                  	2,200,000 

120002 600-80-050        Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema         	2,200,000

    Ukupno za glavu 05                                       12,925,424 

    Ukupno za razdjel 115                                     12,925,424     Razdjel: 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 

    Glava: 05 Ured pučkog pravobranitelja 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        1,812,045 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           1,301,045 

120019 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	1,060,321 

120027 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	209,524

120035 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      31,200 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i ostale usluge 		436,000 

120043 100-20-020        Uredski materijal                            55,000 

120051 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         36,000 

120060 100-20-040        Izdaci za informiranje                         155,000 

120078 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      190,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       75,000 

120086 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava        	75,000 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           14,000 

    200-40         Financijski izdaci                           4,000 

120094 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	1,500

120109 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          2,500 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        10,000 

120117 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 		10,000 

    Ukupno za glavu 05                                        1,826,045 

    Ukupno za razdjel 120                                      1,826,045 

    Razdjel: 125 DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE 

    Glava: 05 Državna uprava za vode 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        5,626,716 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           3,416,716 

120125 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	2,642,088 

120133 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	506,628

120141 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      268,000 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                         2,042,000 

120150 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	72,000 

120168 100-20-020        Uredski materijal                            159,000 

120176 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         120,000 

120184 100-20-040        Izdaci za informiranje                         200,000 

120192 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      531,000 

120205 100-20-060        Izdaci osiguranja                            110,000 

120213 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         850,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       168,000 

120221 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava        	123,000 

120230 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   25,000 

120248 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   20,000 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           1,400,750 

    200-30         Izdaci za očuvanje čovjekove okoline              		 1,100,000 

120256 200-30-020        Izdaci za hidrološka mjerenja                  	200,000 

120264 200-30-040        Izdaci ispitivanja vode                         900,000 

    200-40         Financijski izdaci                            70,750 

120272 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	45,000

120289 200-40-040        Ostali financijski izdaci                        10,000 

120297 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          15,750 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        230,000 

120301 200-80-020        Izdaci za međunarodne članarine                     10,000 

120310 200-80-030        Izdaci za tuzemne članarine                       5,000 

120328 200-80-040        Izdaci za stručne ispite 40,000 

120336 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga     	170,000 

120344 200-80-070        Ostali nespomenuti izdaci                        5,000 

    700               KAPITALNI TRANSFERI                      100,000,000 

    700-30         Kapitalni transferi državnim institucijama           	100,000,000

120352 700-30-060        Kapitalni transferi za Vodoprivredu               	100,000,000 

    Ukupno za glavu 05                                        107,027,466 

    Ukupno za razdjel 125                                      107,027,466 

    Razdjel: 130 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

    Glava: 05 Državna uprava za zaštitu okoliša 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        5,070,484 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           3,070,516 

120369 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	2,438,844 

120377 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	481,672

120385 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      150,000 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                         1,799,968 

120393 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	60,000 

120408 100-20-020        Uredski materijal                            196,094 

120416 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         200,000 

120424 100-20-040        Izdaci za informiranje                         342,874 

120432 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      300,000 

120449 100-20-060        Izdaci osiguranja                            80,000 

120457 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        500,000 

120465 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         121,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       200,000 

120473 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava        	100,000 

120481 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   100,000 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           2,812,556 

    200-30         Izdaci za očuvanje čovjekove okoline              	2,782,556 

200-30-070               Ostali nespomenuti izdaci                    2,782,556 

120490             - Intervencije kod iznenadnog zagađivanja Jadrana        	969,782 

120504             - Program zaštite Jadrana                        617,014 

120512             - Program zaštite okoliša Republike Hrvatske          	1,195,760 

    200-40         Financijski izdaci                           30,000 

120529 200-40-050        Izdaci reprezentacije                          30,000 

    300               TEKUĆI TRANSFERI                        600,000 

    300-10         Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. organizac. 		130,000 

120537 300-10-090        Transferi neprofitnim organizacijama              	100,000 

120545 300-10-120        Transferi udruženjima građana i političkim organizacija    	 	30,000 

    300-20         Tekući transferi u inozemstvo                  	250,000 

120553 300-20-010        Transferi međunarodnim organizacijama              	26,000 

    300-20-050           Ostali tekući transferi u inozemstvo              224,000 

120561             - Međunarodna suradnja u zaštiti okoliša                224,000 

    300-30         Tekući transferi državnim institucijama                 220,000 

    300-30-160           Ostali tekući transferi                     220,000 

120570             - Aktivnosti u UNEP-u                          220,000 

    Ukupno za glavu 05                                      8,483,040 

    Ukupno za razdjel 130                                     8,483,040 

    Razdjel: 135 DRŽ. ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI

    Glava: 05 Drž. zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

    300               TEKUĆI TRANSFERI                        1,000,000 

    300-10         Tekući transferi građan., kućanstv. i nefinanc. 
                    organizac.                           1,000,000 

120588 300-10-010        Transferi za pomoć obiteljima                  	1,000,000 

    Ukupno za glavu 05                                       1,000,000 

    Ukupno za razdjel 135                                      1,000,000 

    Razdjel: 140 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

    Glava: 05 Državni hidrometeorološki zavod 

    100               IZDACI POSLOVANJA                       26,328,372 

    100-10         Izdaci za zaposlene                          19,957,616 

120596 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                  	13,662,889 

120607 100-10-020        Naknade plaća i nadnica                         1,778,179 

120615 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	3,898,448

120623 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      618,100 

    100-20         Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                         4,778,756 

120631 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	696,000 

120640 100-20-020        Uredski materijal                            350,000 

120658 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         1,142,600 

120666 100-20-040        Izdaci za informiranje                         192,000 

120674 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      1,634,156 

120682 100-20-060        Izdaci osiguranja                            450,000 

120699 100-20-070        Izdaci izobrazbe kadrova                        64,000 

120703 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         250,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       1,592,000 

120711 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava        	499,000 

120720 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   549,000 

120738 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   514,000 

120746 100-30-080        Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja         	30,000

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           8,901,026 

    200-30         Izdaci za očuvanje čovjekove okoline              	6,914,128 

120754 200-30-010        Izdaci za meteorološki materijal                     1,000,000 

120762 200-30-020        Izdaci za hidrološka mjerenja                  	1,020,000 

120779 200-30-030        Izdaci ispitivanja obradive zemlje                   150,000 

120787 200-30-040        Izdaci ispitivanja vode                         150,000 

    200-30-070           Ostali nespomenuti izdaci                   4,594,128 

120795             - Obrana od tuče                            4,594,128 

    200-40         Financijski izdaci                           210,000 

120800 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          	135,000

120818 200-40-050        Izdaci reperzentacije                          75,000 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        1,776,898 

120826 200-80-020        Izdaci za međunarodne članarine                     1,596,898 

120834 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga    		 180,000 

    Ukupno za glavu 05                                       35,229,398 

    Ukupno za razdjel 140                                      35,229,398 

    Razdjel: 145 DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE 

    Glava: 05 Državni zavod za makroekonomske analize 

    100               IZDACI POSLOVANJA                        2,289,528 

    100-10         Izdaci za zaposlene                           1,870,328 

120842 100-10-010        Osnovne bruto plaće i nadnice                 		 1,496,594 

120859 100-10-040        Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)            	295,734

120867 100-10-050        Naknade troškova zaposlenima                      78,000 

100-20             Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
                    ostale usluge                         290,500 

120875 100-20-010        Izdaci za energiju i komunalne usluge              	94,700 

120883 100-20-020        Uredski materijal                            20,600 

120891 100-20-030        Izdaci za komunikacije                         58,000 

120906 100-20-040        Izdaci za informiranje                         53,000 

120914 100-20-050        Izdaci za službena putovanja                      34,700 

120922 100-20-060        Izdaci osiguranja                            20,500 

120939 100-20-080        Izdaci za unajmljivanja                         9,000 

    100-30         Izdaci za tekuće održavanje                       128,700 

120947 100-30-010        Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava       		 33,600 

120955 100-30-020        Izdaci za tekuće održavanje opreme                   70,000 

120963 100-30-030        Izdaci za tekuće održavanje zgrada                   25,100 

    200               TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE           30,400 

    200-40         Financijski izdaci                           6,500 

120971 200-40-010        Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge          		 500 

120980 200-40-050            Izdaci reprezentacije                     6,000 

    200-80         Ostali nespomenuti izdaci                        23,900 

120998 200-80-040        Izdaci za stručne ispite                        2,000 

121005 200-80-060        Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. 
                    usluga                             19,400 

121013 200-80-065        Izdaci za službene odore                         2,500 

    Ukupno za glavu 05                                       2,319,928 

    Ukupno za razdjel 145                                      2,319,928 	Razdjel: 150 DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO 

	Glava: 05 Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo 

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							7,824,344 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							4,616,344 

121021 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					3,614,167 

121030 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			714,177

121048 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						288,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								2,862,000 

121056 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge				 256,000 

121064 100-20-020 		Uredski materijal 							400,000 

121072 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							200,00 

121089 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							400,000 

121097 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						1,200,000 

121101 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							60,000 

121110 100-20-070			Izdaci izobrazbe kadrova 						187,000 

121128 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						159,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 						346,000 

121136 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		57,000 

121144 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					139,000 

121152 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					150,000 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			3,037,500 

	200-40 			Financijski izdaci 							15,500 

121169 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			8,000

121177 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							7,500 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 						3,022,000 

121185 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						1,000 

121193 200-80-060 		Izdaci pribavaljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 	21,000 

	200-80-070 			Ostali nespomenuti izdaci 						3,000,000 

121208 				- Projekt sustava normizacije 3,000,000 

	Ukupno za glavu 05 											10,861,844 

	Ukupno za razdjel 150 											10,861,844 

	Razdjel: 155 DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE 

	Glava: 05 Državni zavod za patente 

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							3,762,391 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							2,360,633 

121216 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					1,887,629 

121224 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			373,004

121232 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						100,000 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. 
					i ostale usluge 								1,296,758 

121249 100-20-020 		Uredski materijal 							239,000 

121257 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							145,000 

121265 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							300,000 

121273 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						290,000 

121281 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							25,000 

121290 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						297,758 

	100-30			 Izdaci za tekuće održavanje 						105,000 

121304 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		35,000 

121312 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					70,000 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			12,000 

	200-40 			Financijski izdaci 							12,000 

121329 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			8,000

121337 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							4,000 

	Ukupno za glavu 05 											3,774,391 

	Ukupno za razdjel 155 											3,774,391 

	Razdjel: 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 

	Glava: 05 Državni zavod za statistiku 

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							22,461,725 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							15,331,600 

121345 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					12,342,000 

121353 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			2,354,000

121361 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						635,600 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								5,878,925 

121370 100-20-010			 Izdaci za energiju i komunalne usluge 				721,400 

121388 100-20-020 		Uredski materijal 							954,025 

121396 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							585,200 

121407 100-20-040			 Izdaci za informiranje 						1,214,700 

121415 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						652,200 

121423 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							59,000 

121431 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						660,400 

121440 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						1,032,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 						1,251,200 

121458 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		98,400 

121466 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					727,600 

121474 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					425,200 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			6,248,600 

	200-40 			Financijski izdaci 							17,600 

121482 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge			12,400

121499 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							5,200 

	200-50 			Izdaci za statistička istraživanja 					5,915,000 

121503 200-50-030 		Izdaci za izradu planova statističkih istraživanja 		3,715,000 

	200-50-040 			Izdaci za ostala statistička istraživanja 			2,200,000

121511				 - Anketa o potrošnji kućanstva 					1,000,000 

121520 				- Anketa o radnoj snazi 						1,200,000 

	200-80 			Ostali nespomenuti izdaci 						316,000 

121538 200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 					2,200 

121546 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						2,100 

121554 200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 	56,800 

	200-80-070 			Ostali nespomenuti izdaci 						254,900 

121562 				- Izdaci za ugovore o radu 						254,900 

	600 				NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 						5,180,000 

	600-30 			Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 		5,180,000

121579 600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					1,088,000 

121587 600-30-030 		Sistemski software 							3,676,000 

121595 600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 						416,000 

	Ukupno za glavu 05 											33,890,325 

	Ukupno za razdjel 160 											33,890,325 

	Razdjel: 165 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

	Glava: 05 Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine

	100 				IZDACI POSLOVANJA 							16,873,377 

	100-10 			Izdaci za zaposlene 							13,117,130 

121600 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					10,648,452 

121618 100-10-040 		Dorpinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			2,104,185

121626 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						364,493 

	100-20 			Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								3,106,239 

121634 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				554,823 

121642 100-20-020 		Uredski materijal 							500,000 

121659 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							200,000 

121667 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							291,416 

121675 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						1,200,000 

121683 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							10,000 

121691 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						50,000 

121706 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						300,000 

	100-30 			Izdaci za tekuće održavanje 						650,008 

121714 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		250,000 

121722 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					100,008 

121739 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					300,000 

	200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			25,000 

	200-40 			Financijski izdaci							 25,000 

121747 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			25,000

	600 				NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA						 23,100,000 

600-30 				Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 		638,000

121755 600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 			167,000

121763 600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					191,000 

121771 600-30-030 		Sistemski software 175,000 

121780 600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 105,000 

600-40 				Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 			135,000 

121798 600-40-030 		Kombi 									135,000 

600-60 				Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu 		11,700

121802 600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 				11,700 

600-75 				Nabavke zaliha 								230,300 

121819 600-75-010 		Zalihe materijala 							230,300 

600-80 				Izgradnja kapitalnih objekata 					1,425,000 

121827 600-80-070 		Građevinski radovi 1,425,000 

600-90 				Investicijsko održavanje 20,660,000 

121835 600-90-070 		Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza 	20,660,000 

					Ukupno za glavu 05 							39,998,377 

Glava: 10 				Javne ustanove u djelatnosti zaštite kulturne baštine

100 					IZDACI POSLOVANJA 							6,284,497 

100-10 				Izdaci za zaposlene 							5,284,497 

121843 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					4,316,402 

121851 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			852,942

121860 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						115,153 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								1,000,000 

121878 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				200,000 

121886 100-20-020 		Uredski materijal 							200,000 

121894 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							100,000 

121909 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							160,000 

121917 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						150,000 

121925 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							80,000 

121933 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						30,000 

121941 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						80,000 

					Ukupno za glavu 10 							6,284,497 

Glava: 15 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 

100 					IZDACI POSLOVANJA 							17,252,976 

100-10 				Izdaci za zaposlene 							6,935,976 

121950 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					5,675,597 

121968 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			1,121,525

121976 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						138,854 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								10,317,000 

121984 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				4,000,000 

121992 100-20-020 		Uredski materijal 							500,000 

122008 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							380,000 

122016 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							3,380,000 

122024 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						820,000 

122032 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							830,000 

122049 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						242,000 

122057 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						165,000 

600 					NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 						7,478,450 

600-10 				Zemljišta i ostala materijalna imovina u držvnom vlasništvu 525,000 

122065 600-10-020 		Šume 										525,000 

600-20 				Građevinski objekti u državnom vlasništvu 			1,332,000 

122073 600-20-020 		Poslovne zgrade 								1,080,000 

122081 600-20-030 		Ostale poslovne zgrade 							252,000 

600-30 				Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 		1,210,200

122090 600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 			471,000

122104 600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					156,200 

122112 600-30-030 		Sistemski software 							126,800 

122129 600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 301,200 

122137 600-30-050 		Kućni aparati 								20,000 

122145 600-30-060 		Kuhinjska oprema 								10,000 

122153 600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 						125,000 

600-40 				Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 			2,486,100 

122161 600-40-020 		Traktori 									108,000 

122170 600-40-030 		Kombi 									140,000 

122188 600-40-050 		Terenska vozila 								398,500 

122196 600-40-070 		Brodovi, brodice i čamci 						1,839,600 

600-50 				Tvornička postojenja, strojevi i oprema u držav. vlasništvu 472,750 

122207 600-50-030			 Strojevi 									30,000 

122215 600-50-080 		Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i oprema 442,750 

600-60 				Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu 		20,000

122223 600-60-030 		Ostala nespomenuta materijalna imovina 				20,000 
600-70 				Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu 			650,000 

122231 600-70-020 		Izdaci za istraživanje i razvoj 					650,000 

600-75 				Nabavke zaliha 								470,000 

122240 600-75-010 		Zalihe materijala 							470,000 

600-80 				Izgradnja kapitalnih objekata 					312,400 

122258 600-80-050 		Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 		312,400

Ukupno za glavu 15 												24,731,426 

Ukupno za razdjel 165 												71,014,300 

Razdjel: 170 DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA ROBNE REZERVE 

Glava: 05 Državno ravnateljstvo za robne rezerve 

100 					IZDACI POSLOVANJA 							2,210,415 

100-10				 Izdaci za zaposlene 							1,617,399 

122266 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					1,309,304 

122274 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			258,724

122282 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						49,371 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								325,205 

122299 100-20-020 		Uredski materijal 							75,000 

122303 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							84,626 

122311 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							40,000 

122320 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						120,866 

122338 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							3,213 

122346 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						1,500 

100-30 				Izdaci za tekuće održavanje 						267,811 

122354 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		190,000 

122362 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					60,000 

122379 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					17,811 

200 					TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			40,000 

200-40 				Financijski izdaci 							40,000 

122387 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							40,000 

500 					OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE 					7,000,000 

500-10 				Ostali tekući transferi i potpore 					7,000,000 

122395 500-10-010 		Transferi u Robne rezerve 						7,000,000 

Ukupno za glavu 05 												9,250,415 

Ukupno za razdjel 170 												9,250,415 

Razdjel: 175 DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT 

Glava: 05 Državni hidrografski institut 

100 					IZDACI POSLOVANJA 							3,934,403 

100-10 				Izdaci za zaposlene 							3,322,969 

122400 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					2,674,479 

122418 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			528,490

122426 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						120,000 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								584,197 

122434 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				426,755 

122442 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							77,442 

122459 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							80,000 

100-30 				Izdaci za tekuće održavanje 						27,237 

122467 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					27,237 

600 					NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 						500,000 

600-30 				Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 		500,000

122475 600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					200,000 

122483 600-30-090 		Oprema za znanstveni rad 						300,000 

Ukupno za glavu 05 												4,434,403 

Ukupno za razdjel 175 												4,434,403 

Razdjel: 180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 

Glava: 05 Državna geodetska uprava 

100 					IZDACI POSLOVANJA 							21,608,659 

100-10 				Izdaci za zaposlene 							10,683,659 

122491 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					8,847,850 

122506 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			1,747,249

122514 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						88,560 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i 
					ostale usluge 								7,525,000 

122522 100-20-010	 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				395,000 

122539 100-20-020 		Uredski materijal 							1,620,000 

122547 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							790,000 

122555 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							510,000 

122563 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						2,170,000 

122571 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							400,000 

122580 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						930,000 

122598 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						710,000 

100-30 				Izdaci za tekuće održavanje 						3,400,000 

122602 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 		500,000 

122619 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					1,100,000 

122627 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					1,800,000 

200 					TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 			24,900,000 

200-40 				Financijski izdaci 							716,000 

122635 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 			84,000

122643 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							632,000 

200-80 				Ostali nespomenuti izdaci 						24,184,000 

122651 200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 					160,000 

122660 200-80-030 		Izdaci za tuzemne članarine 						25,000 

122678 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						84,000 

122686 200-80-050 		Izdaci za arhivski materijal 						310,000 

122694 200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 	595,00 

200-80-070 				Ostali nespomenuti izdaci 						23,010,000 

122709 				- Program održavanja geodetskog sustava 				23,010,000 

600 					NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 						3,600,000 

600-30 				Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 		2,271,000

122717 600-30-010 		Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 			305,00 

122725 600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					175,000 

122733 600-30-030 		Sistemski software 							126,000 

122741 600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 87,000 

122750 600-30-090 		Oprema za znanstveni rad 						128,000 

122768 600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 						1,450,000 

600-40 				Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 			1,329,000 

122776 600-40-010 		Osobni automobili 							1,240,000 

122784 600-40-050 		Terenska vozila 								89,000 

Ukupno za glavu 05 												50,108,659 

Ukupno za razdjel 180 												50,108,659 

Razdjel: 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 

Glava: 05 Državni ured za reviziju 

100 					IZDACI POSLOVANJA 							29,018,500 

100-10 				Izdaci za zaposlene 							22,675,500 

122792 100-10-010 		Osnovne bruto plaće i nadnice 					16,611,800 

122805 100-10-020 		Naknade plaća i nadnica 						1,913,700 

122813 100-10-040 		Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 			3,660,000

122821 100-10-050 		Naknade troškova zaposlenima 						490,000 

100-20 				Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komun. i ostale usluge 4,700,000 

122830 100-20-010 		Izdaci za energiju i komunalne usluge 				370,000 

122848 100-20-020 		Uredski materijal 							900,000 

122856 100-20-030 		Izdaci za komunikacije 							350,000 

122864 100-20-040 		Izdaci za informiranje 							1,030,000 

122872 100-20-050 		Izdaci za službena putovanja 						900,000 

122889 100-20-060 		Izdaci osiguranja 							350,000 

122897 100-20-070 		Izdaci izobrazbe kadrova 						50,000 

122901 100-20-080 		Izdaci za unajmljivanja 						750,000 

100-30 				Izdaci za tekuće održavanje 						1,643,000 

122910 100-30-010 		Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 			323,000 

122928 100-30-020 		Izdaci za tekuće održavanje opreme 					120,000 

122936 100-30-030 		Izdaci za tekuće održavanje zgrada 					1,200,000 

200 				TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 				1,335,000 

200-40 				Financijski izdaci 							280,000 

122944 200-40-010 		Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge 				80,000

122952 200-40-050 		Izdaci reprezentacije 							200,000 

200-80 				Ostali nespomenuti izdaci 						1,055,000 

122969 200-80-020 		Izdaci za međunarodne članarine 					35,000 

122977 200-80-040 		Izdaci za stručne ispite 						120,000 

122985 200-80-060 		Izdaci pribavljanja struč. mišljenja i intelekt. usluga 		500,000 

122993 200-80-070 		Ostali nespomenuti izdaci 						400,000 

600 				NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA 						2,370,000 

600-20 				Građevinski objekti u državnom vlasništvu 			1,000,000 

123003 600-20-020 		Poslovne zgrade 							1,000,000 

600-30 				Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu 		1,270,000

600-30-010 				Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 			500,000

123020 600-30-020 		Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					250,000 

123038 600-30-030 		Sistemski software 							50,000 

123046 600-30-040 		Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 		200,000 

123054 600-30-050 		Kućni aparati 								20,000 

123062 600-30-100 		Ostali namještaj i oprema 						250,000 

600-40 				Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu 			100,000 

123079 600-40-010 		Osobni automobili 							100,000 

Ukupno za glavu 05 											32,723,500 

Ukupno za razdjel 185 											32,723,500 

Sveukupno 												35,611,127,329 

							III. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 


              Članak 4. 


Prihodi i izdaci utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju izdataka
Državnoga proračuna Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1996. godine
("Narodne novine", broj 105/95.) sastavni su dio Proračuna, osim
korisnika državnoga proračuna čiji izdaci nisu planirani u Proračunu. 


		      	Članak 5. 


Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima
sastavni su dio Proračuna. 


				Članak 6. 


Ovlašćuje se Ministarstvo financija da izvrši tehničke ispravke u tekstu
Proračuna, tekstu opisa projekata, brojčanog označavanja pozicija i računa
Računskoga plana Proračuna. 


				Članak 7. 


Ovaj Proračun stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama",
a primjenjivat će se od 1. veljače 1996. godine. 


Klasa: 400-06/95-01/14 


Zagreb, 30. siječnja 1996. 


		ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 


				Predsjednik 

			Zastupničkog doma Sabora 

			akademik Vlatko Pavletić, v. r.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

KAPITALNA ULAGANJA I KAPITALNI PROJEKTI S PRIPADNIM TEKUĆIM IZDACIMA


__________________________________________________________________________________________________________________

Pozicija plana proračuna 	Naziv pozicije plana proračuna 						Iznos kn 
__________________________________________________________________________________________________________________

Razdjel: 010 SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 

Glava: 05 Sabor Republike Hrvatske 

P 60016 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010			 Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				1,000,000 

600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						500,000 

600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					50,000 

600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				5,535,648 

Kapitalni izdaci projekta: 										7,085,648 

glava 05 kapitalni izdaci 										7,085,648 

razdjel 010 kapitalni izdaci 										7,085,648 

Razdjel: 016 URED ZA NACIONALNU SIGURNOST 

Glava: 05 Ured za nacionalnu sigurnost 

U 60049 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 						29,600,000 

600-20-020 			Poslovne zgrade 							11,200,000 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				1,500,000 

600-30-020		 	Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					500,000 

600-30-030 			Sistemski software 							2,400,000 

600-40-010 			Osobni automobili 							870,000 

600-40-050 			Terenska vozila 							10,000,000 

600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					56,070,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										56,070,000 

glava 05 kapitalni izdaci 										56,070,000 

razdjel 016 kapitalni izdaci 										56,070,000 

Razdjel: 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Glava: 35 Ured za opće poslove Vlade 

U 60112 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				900,000 

600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 		1,450,000 

600-30-050			 Kućni aparati 								500,000 

600-30-060 			Kuhinjska oprema 							200,000 

600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						1,780,000 

600-75-020 			Zalihe sitnog inventara 						300,000 

600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				4,820,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										9,950,000 

Glava 35 kapitalni izdaci							 			9,950,000 

Glava: 45 Ured za prognanike i izbjeglice 

U 60137 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					50,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										50,000 

glava 45 kapitalni izdaci 										50,000 

Glava: 55 Ured za upravljanje imovinom 

U 60153 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,156,050 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				1,110,100 

600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 					80,000 

600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 		53,500 

600-30-050 			Kućni aparati 								50,000 

600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						513,800 

600-50-040 			Električne instalacije 							367,000 

600-75-010 			Zalihe materijala 							600,000 

600-75-020 			Zalihe sitnog inventara 						500,000 

600-80-080 			Izgradnja ostalih kapitalnih objekata 					1,835,000 

600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				3,688,350 

600-90-030 			Investicijsko održavanje ostalih zgrada 				3,536,100 

Kapitalni izdaci projekta: 										13,489,900 

glava 55 kapitalni izdaci 										13,489,900 

Glava: 75 Hrvatska garancijska agencija 

P 60196 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				15,750 

600-30-030 			Sistemski software 							12,200 

600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						8,350 

Kapitalni izdaci projekta: 										36,300 

glava 75 kapitalni izdaci 										36,300 

Glava: 80 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 

P 60207 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				4,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										4,000 

glava 80 			kapitalni izdaci 							4,000 

razdjel 020 kapitalni izdaci										 23,530,200 

Razdjel: 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 

Glava: 05 Ministarstvo financija 

U 60240 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				300,000 

600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					700,000 

600-30-030 			Sistemski software 							150,000 

				Kapitalni izdaci projekta: 						1,150,000 

P 107214 PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA 

BREGANA-OBREŽJE 

600-10-010 			Zemljište 								2,500,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				400,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		8,000,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										10,900,000 

P 107222 PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA JUROVSKI 

BROD METLIKA 

600-10-010 			Zemljište 								100,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				160,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		4,500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										4,760,000 

P 107239 PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA BROD NA KUPI-PETRINA 

600-10-010 			Zemljište								 100,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				140,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		2,500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										2,740,000 

P 107247 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA MURSKO SREDIŠĆE-PETIŠOVCI 


600-10-010 			Zemljište 								1,200,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,300,000 


P 107255 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA TRNOVEC-SREDIŠĆE OB SAVI 


600-10-010 			Zemljište 								400,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		4,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,500,000 


P 107263 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA HARMICA-RIGONCE 


600-10-010 			Zemljište 								500,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				300,000 


600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		2,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,300,000 

P 107271 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA BREGANA N.-OBREŽJE I. 

600-10-010 			Zemljište 								100,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				150,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		1,150,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,400,000 


P 107280 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA RUPA-JELŠANE 


600-10-010 			Zemljište 								50,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		5,500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										5,650,000 

P 107298 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA 


PASJAK-STAROD 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		780,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										830,000 

P 107302 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIčNOG PRIJELAZA DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA-ZAVRČ 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,050,000 

P 107319 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA MACELJ-GRUŠKOVJE 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				150,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		1,500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										1,650,000 

P 107327 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA MILJANA-IMENO 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				120,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		700,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										820,000 

P 107335 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA RAZVOR-BISTRICA OB SUTLI 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		2,700,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										2,750,000 

P 107343 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA PRIBANJCI-VINICA 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova 		2,000,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										2,050,000 

P 107351 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA HUM NA SUTLI-ROGATEC 


600-10-010 			Zemljište 								330,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				90,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		1,000,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										1,420,000 

P 107378 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA DONJI MIHOLJAC-DRAVA SOBOLC 


600-10-010 			Zemljište 								300,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				300,000 


600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		4,320,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,920,000 


P 107386 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA KNEŽEVO-UDVAR 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										550,000 

P 107394 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA LIPOVAC-ADAŠEVCI 


600-10-010 			Zemljište 								300,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				400,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		3,500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										4,200,000 

P 107409 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA ILOK-BAČKA PALANKA 

600-10-010 			Zemljište 								100,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		300,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										340,000 


P 107417 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA ERDUT-BOGOJEVO 


600-10-010 			Zemljište 								50,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		300,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 

P 107425 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA BATINA-BEZDAN 

600-10-010 			Zemljište 								50,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030		 	Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		300,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 

P 107433 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA TOVARNIK-ŠID 

600-10-010 			Zemljište 								50,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		300,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 

P 107441 			PROGRAM REKONSTRUKCIJE GRANIČNOG PRIJELAZA KARASOVIĆI-SUTORINA 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		700,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										800,000 

P 107548 			OPREMANJE KONTROLNIH TOČAKA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI 

600-10-010 			Zemljište 								400,000 

600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				800,000 

600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		7,370,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										8,570,000 

P 108135 			POMORSKI, ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI GRANIČNI PRIJELAZI 


600-80-030 			Izgradnja spomenika, granič. prijelaza, parkova i nac. parkova		3,000,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										3,000,000 

glava 05 kapitalni izdaci 										74,960,000 

Glava: 10 Carinska uprava 

U 60258 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)				 4,000,000 

600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						2,000,000 

600-40-010 			Osobni automobili 							1,000,000 

600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			1,349,000


Kapitalni izdaci projekta: 										8,349,000 


P 106643 			INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			22,616,000


Kapitalni izdaci projekta: 										22,616,000 


100-30-010 			Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 			35,000


Tekući izdaci projekta: 										35,000 


glava 10 kapitalni izdaci 										30,965,000 


				tekući izdaci 								35,000 


Glava: 15 Porezna uprava 


U 60266 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							18,500,000 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				2,000,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					9,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										30,000,000 


glava 15 kapitalni izdaci 										30,000,000 


Glava: 20 Financijska policija 


U 60274 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)				 600,000 


600-30-020 			Kompjutori, piaći strojevi i dr 					900,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 107206 			ADAPTACIJA ZGRADA - POSTAJA FINANCIJSKE POLICIJE 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


glava 20 kapitalni izdaci 										3,000,000 

Glava: 30 Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

U 60311 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-80-080 			Izgradnja ostalih kapitalnih objekata 					250,000,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										250,000,000 

glava 30 kapitalni izdaci 										250,000,000 

razdjel 025 kapitalni izdaci 										388,925,000 

tekući izdaci 												35,000 

Razdjel: 035 MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE 

Glava: 05 Ministarstvo razvitka i obnove 

U 60303 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 

600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				987,420 

600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					725,230 


600-30-030 			Sistemski software 							210,150 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		285,300 

600-30-060 			Kuhinjska oprema 							192,300 

600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				399,600 

Kapitalni izdaci projekta: 										2,800,000 

P 106864 			PROJEKTI OBNOVE; SKUPNI PRIKAZ ULAGANJA 

600-20-010 			Stambene zgrade i stanovi 						1,397,100,000 

600-20-030 			Ostale poslovne zgrade 							50,000,000 

				Kapitalni izdaci projekta: 						1,447,100,000 


glava 05 			kapitalni izdaci 							1,449,900,000 


razdjel 035 			kapitalni izdaci 							1,449,900,000 


Razdjel: 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 


Glava: 05 Ministarstvo unutarnjih poslova 


U 60320 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-20-010 			Stambene zgrade i stanovi 						50,000,000 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							69,000,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						34,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										153,000,000 


P 106805 			VLADIN PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					20,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										20,000,000 


P 106813 			ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SKLONIŠTA CIVILNE ZAŠTITE 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					18,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										18,000,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										191,000,000 


Glava: 10 Hrvatska vatrogasna zajednica 


U 60338 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-40-050 			Terenska vozila 							170,000 


				Kapitalni izdaci projekta: 						170,000 


glava 10 kapitalni izdaci 										170,000 


razdjel 040 kapitalni izdaci 										191,170,000 


Razdjel: 045 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA 


Glava: 05 Ministarstvo vanjskih poslova 


P 103139 			UREĐENJE SKLADIŠTA 


600-80-070 			Građevinski radovi 							400,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 


P 103147 			UREĐENJE ARHIVA I DOKUMENTACIJSKOG CENTRA 


600-80-070 			Građevinski radovi 							600,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										600,000 


P 103155 			UREĐENJE DIPLOMATSKE AKADEMIJE, DIPLOMATSKOG KLUBA 
				MONITORING SLUŽBE I KOMUNIKACIJSKOG CENTRA 


600-80-070 			Građevinski radovi 							2,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,500,000 


P 103260 			PROJEKAT INFORMATIZACIJE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA 


600-30-030 			Sistemski software 							100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										100,000 

glava 05 kapitalni izdaci 										3,600,000 

Glava: 10 Diplomatsko konzularna predstavništva 

P 103114 			KUPOVINA ZGRADA ZA DIPLOMATSKO-KONZULARNA 

				PREDSTAVNIŠTVA KUPOVINA ZGRADE BEOGRAD 

600-20-020 			Poslovne zgrade 							4,000,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										4,000,000 

P 103251 			SIGURNOSNA OPREMA 

600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						2,600,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,600,000 

glava 10 kapitalni izdaci 										6,600,000 

razdjel 045 kapitalni izdaci 										10,200,000 

P 102912 STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U 


GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE 


600-30-020 Kompjutori, pisaći strojevi i dr 25,000 


600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom 75,000 


Kapitalni izdaci projekta: 100,000 


R 105579 OBRTNI REGISTAR REPUBLIKE HRVATSKE 


600-30-010 Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 180,000 


600-30-020 Kompjutori, pisaći strojevi i dr 320,000 


600-30-030 Sistemski software 32,000 


600-30-040 Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima
80,000 


600-70-050 Priprema, planiranje i upravljanje projektom 224,000 


Kapitalni izdaci projekta: 836,000 


100-10-010 			Osnovne bruto plaće i nadnice 						23,512 


100-10-040			Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 				6,488 


100-30-020 			Izdaci za tekuće održavanje opreme 					70,000 


200-20-050 			Ostali izdaci izravno vezani na školstvo 				116,000 


Tekući izdaci projekta: 										216,000 


P 105587 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA 


600-30-010			 Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				404,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					420,000 


600-30-030 			Sistemski software 							157,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		340,000 


600-50-040 			Električne instalacije 							120,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				459,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,900,000 


100-10-020 			Osnovne bruto plaće i nadnice 						288,000 


100-10-040 			Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 				72,000 


100-30-080 			Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja 				56,000 


Tekući izdaci projekta: 										416,000 


P 105595 			GOSPODARSKI RAZVITAK POGRANIČNE ZONE PREMA REPUBLICI SLOVENIJI 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					27,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					73,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										100,000 


P 105626 			INFORMATIČKO POVEZIVANJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA SA ŽUPANIJSKIM
				 UREDIMA ZA GOSPODARSTVO I DRUGIM DRŽAVNIM 


TIJELIMA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 					240,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				566,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										806,000 


P 105683 			ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA 


600-30-020 			Kompjutori, piasći strojevi i dr 					60,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										60,000 


P 105714 			ZAKON O SUSTAVU KONTROLE CIJENA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				51,500 


Kapitalni izdaci projekta: 										51,500 


P 105739 			GOSPODARSKA VALORIZACIJA BAKARSKOG ZALJEVA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					40,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										140,000 


P 105763 			PROJEKT RAZVOJA I ORGANIZACIJE HRVATSKOG ENERGETSKOG SEKTORA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					22,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					46,000 


600-70-030 			Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostalo 			88,000


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				152,000 


600-75-020 			Zalihe sitnog inventara 						38,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										346,000 


P 105835 			RAZVOJ I OPREMANJE TRŽIŠNE POGRANIČNE INSPEKCIJE 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					800,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				90,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 890,000 


P 106985			 PROHES - PROGRAM IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					22,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					6,000 


600-70-030 			Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostalo 			17,000


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				53,000 


600-75-020 			Zalihe sitnog inventara 						2,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										100,000 


P 107011 			ZAKON O ENERGETICI SA PRIPADAJUĆIM PODZAKONSKIM AKTIMA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					4,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razoj 						15,000 


600-70-030 			Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostalo 			10,000


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				147,000 


600-75-020			Zalihe sitnog inventara 						10,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										186,000 


P 107020 			EKONOMIJA U ENERGETICI 


600-30-020 			Kompjutori, piasći strojevi i dr					4,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					21,000 


600-70-030 			Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostalo 			18,000


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				47,000 


600-75-020 			Zalihe sitnog inventara 						10,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										100,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										9,268,000 


tekući izdaci												 632,000 


razdjel 050 kapitalni izdaci 										9,268,000 


tekući izdaci 												632,000 


Razdjel: 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 


Glava: 05 Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 


U 60426 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)				 47,720 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					69,100 


600-30-030 			Sistemski software 							4,270 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 		5,110 


600-30-070 			Laboratorij 								21,705 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						38,228 


600-40-010 			Osobni automobili 							128,417 


Kapitalni izdaci projekta: 										314,550 


glava 05 kapitalni izdaci										 314,550 


razdjel 060 kapitalni izdaci 										314,550 


Razdjel: 065 			MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA 


Glava: 05 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 


P 103608 			Zračna luka Lošinj - dogradnja uzletno sletne staze 


600-80-020			 Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i lučica 			2,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


P 103616 			Zračna luka Hvar - izgradnja manevarskih površina 


600-80-020 			Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i lučica 			4,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										4,000,000 


P 103649 Zračna luka Korčula 


				Izrada projektne dokumentacije, izgradnja manevarskih površina 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				600,000 


600-80-020 			Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i lučica 			1,600,000


				Kapitalni izdaci projekta: 						2,200,000 


P 108127 			ZRAČNA LUKA LUČKO - IZGRADNJA UZLETNO-SLETNE STAZE, STAZE ZA VOŽENJE I PLATFORME 


600-80-020 			Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i lučica			2,305,000


Kapitalni izdaci projekta: 										2,305,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										10,505,000 


Glava: 10 Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe 


P 102865 			Izgradnja broda za obilježavanje plovnog puta rijeke Dunav


600-40-070 			Brodovi, brodice i čamci 						2,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


glava 10 kapitalni izdaci 										2,000,000 


Glava: 15 Uprava kontrole leta 


P 60459 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				150,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					254,350 


600-30-030 			Sistemski software 							103,305 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 		36,870 


600-30-050 			Kućni aparati 								20,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						243,443 


600-40-010 			Osobni automobili 							707,904 


600-40-030 			Kombi 									165,915 


600-40-050 			Terenska vozila 							772,652 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					22,000 


600-70-010 			Osnivački izdaci 							2,848,435 


600-80-020 			Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i lučica 			527,000


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			2,821,000


600-80-070			 Građevinski radovi 							74,000 


600-90-080 			Investicijsko održavanje građevinskih objekata, strojeva		608,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										9,354,874 


P 102728 			TERMINALNA KONTROLA LETENJA SPLIT 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				369,000 


600-90-080 			Investicijsko održavanje građevinskih objekata, strojeva 		3,318,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,687,000 


100-10-010 			Osnovne bruto plaće i nadnice 						776,000 


100-10-040 			Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 				194,000 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					207,000 


100-30-050 			Izdaci tekućeg održavanja zračnih luka 					80,000 


Tekući izdaci projekta: 										1,257,000 P 102736 			TERMINALNA KONTROLA LETENJA PULA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				184,00 


600-90-080 			Investicijsko održavanje građevinskih objekata, strojeva		1,660,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,844,000 


100-10-010 			Osnovne bruto plaće i nadnice 						388,000 


100-10-040 			Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 				97,000 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					207,000 


100-30-050 			Izdaci tekućeg održavanja zračnih luka 					80,000 


Tekući izdaci projekta: 										772,000 


U 102744 			AUTOMATSKE STANICE 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		3,687,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,687,000 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					10,000 


Tekući izdaci projekta: 										10,000 


U 102752 			TELEFONSKA CENTRALA ZA UPRAVU KONTROLE LETA 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		553,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										553,000 


100-10-010 			Osnovne bruto plaće i nadnice 						77,600 


100-10-040 			Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 				19,400 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					96,000 


Tekući izdaci projekta: 										193,000 


P 102769 			REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE UPRAVE KONTROLE LETA U ZAGREBU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				553,000 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			10,508,000


Kapitalni izdaci projekta: 										11,061,000 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					189,000 


100-30-050 			Izdaci tekućeg održavanja zračnih luka 					10,000 


Tekući izdaci projekta: 										199,000 


P 102777 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA SEKUNDARNI RADAR 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				74,000 


600-80-070 			Građevinski radovi 							663,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										737,000 


U 102785 			PARCIJALNA AUTOMATIZACIJA 


600-30-030 			Sistemski software							 3,600,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,600,000 


P 102793 			IZGRADNJA OBJEKATA I INSTALIRANJE OPREME NA MALIM ZRAČNIM LUKAMA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				527,000 


600-80-020 			Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka i lučica 			4,266,000


Kapitalni izdaci projekta: 										4,793,000 


P 102808 			SANACIJA RADIONAVIGACIJSKIH UREĐAJA I SEKUNDARNOG RADARA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				55,000 


600-90-080 			Investicijsko održavanje građevinskih objekata, strojeva 		1,051,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,106,000 


100-10-010 			Osnovne bruto plaće i nadnice 						291,200 


100-10-040 			Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće) 				72,800 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					103,000 


100-30-050 			Izdaci tekućeg održavanja zračnih luka 					52,000 


Tekući izdaci projekta: 										519,000 


U 102816 			PROCEDURALNI RADARSKI SIMULATOR 


600-30-090 			Oprema za znanstveni rad 						2,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


P 102832 			OBNOVA I POBOLJŠANJE SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				454,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										454,000 


glava 15 kapitalni izdaci 										42,876,874 


tekući izdaci 												2,950,000 


Glava: 20 Lučke kapetanije 


U 60467 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-40-010 			Osobni automobili 							170,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										170,000 


P 103278 			Opremanje lučkih kapetanija plovilima - sigurnost plovidbe


600-40-070 			Brodovi, brodice i čamci 						3,300,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom				 410,096 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,710,096 


P 103294 			Ostala oprema sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija (radio		
				uređaji, vozila i dr) 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										20,000 


100-20-010 			Izdaci za energiju i komunalne usluge 					30,000 


Tekući izdaci projekta: 										30,000 


P 103309 			Adaptacija i rekonstrukcija zgrada Lučke kapetanije Rijeka


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										100,000 


P 103317 			Adaptacija i izgradnja poslovnih zgrada Lučke kapetanije Zadar


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				80,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					500,000 


600-30-030 			Sistemski software 							300,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 980,000 


P 103325 			Adaptacija i izgradnja poslovnih prostorija Lučke kapetanije Šibenik 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							600,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										700,000 


P 103333 			Adaptacija i izgradnja poslovnih zgrada Lučke kapetanije Split


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				32,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				40,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										72,000 


P 103341 			Otkup i adaptacija poslovne zgrade Lučke kapetanije Ploče 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							164,000 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				16,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										200,000 


P 103350 			Obnova i izgradnja poslovnih zgrada Lučke kapetanije Dubrovnik


600-20-020 			Poslovne zgrade 							328,000 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)				 32,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				40,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 


glava 20 kapitalni izdaci										 6,352,096 


tekući izdaci 												30,000 


Glava: 25 Hrvatske ceste 


R 102550 			POLUAUTOCESTA RIJEKA (OŠTROVICA) - KARLOVAC 


				Dionica Oštrovica-Delnice, dovršenje tijekom 1996. uz sufinanciranje
				ino-zajmom 


Dionica Delnice-Kupjak, nastavak radova, dovršenje u 1997. 


Osnovna priprema za dionicu Bosiljevo-Karlovac 


600-10-010 			Zemljište 								3,960,000 


600-10-020 			Šume 									3,960,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					203,080,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										211,000,000 


600-30-040 			Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/mostova 			11,000,000


Tekući izdaci projekta: 										11,000,000 


R 102568 			POLUAUTOCESTA ZAGREB-GORIČAN 


				Dionica Popovec-Sv. Helena-Komin, nastavak radova za dovršenje u 

				1997. godini 


				Dionica Čakovec-Goričan, osnovni pripremni radovi za dovršenje dionice

				u 1997. godini 


600-10-010 			Zemljište 								12,350,000 


600-10-020 			Šume 									650,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					27,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										40,000,000 


R 102576 			AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ 

Poddionica Zabok-Začretje, dovršenje u 1996. godini 


Poddionica Začretje-Krapina, nastavak radova, dovršenje u 1997. godini


600-10-010 			Zemljište 								5,400,000 


600-10-020 			Šume 									1,800,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					76,800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										84,000,000 


100-30-040 			Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/mostova 			9,000,000


Tekući izdaci projekta:											 9,000,000 


R 102584 			AUTOCESTA SLAVONSKI BROD - LIPOVAC 


Uspostavljanje naplatnog sustava na dionici Slavonski Brod/Zapad - 


Oprisavci do sredine 1996. 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					19,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 19,000,000 


100-30-040 			Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/mostova 			4,000,000


Tekući izdaci projekta: 										4,000,000 


R 102592 JADRANSKA AUTOCESTA 


Maslenički most, dovršenje u 1996. godini 


Zaobilaznica Splita, središnji dio (tzv. II. dionica), dovršenje do
sredine 1996. 


Tunel Sv. Rok s prilazima, nastavak radova 


600-10-010			 Zemljište 								217,000 


600-10-020 			Šume 									93,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					124,350,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										124,660,000 


100-30-040 			Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/mostova			 3,000,000


Tekući izdaci projekta: 										3,000,000 


R 102605 			ISTARSKI IPSILON 


Jadranska autocesta u Istri 


600-10-010 			Zemljište 								20,000,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					10,000,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 50,000,000 


R 102613 			BRZA CESTA SOLIN - KLIS 


Nastavak radova, dovršetak izgradnje u 1996. godini (financiranje i

međunarodnim kreditom) 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					40,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										40,000,000 


R 102621 OBILAZNICE GRADOVA, REKONSTRUKCIJE, OBNOVA CESTA I 

PORUŠENIH MOSTOVA NA CESTAMA DRŽAVNOG ZNAČAJA 


Zaobilaznica Đakova, etapni nastavak radova, dovršenje izgradnje u 

1997. godini 


Obnova porušenih mostova (Brest preko Kupe, pripreme za izgradnju 

mosta preko Save kod Županje, ostale pripreme) 


Ostale hitne potrebe 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					77,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										77,000,000 


P 102648 AUTOCESTA KARLOVAC - SPLIT 


Dionica Mostanje-Cerovac, priprema i početak izgradnje 

Dionica Raškovica-Ličko Petrovo Selo, dovršetak zaobilaznice Plitvice

Ostale pripreme 


600-10-010 			Zemljište 								4,000,000 


600-10-020 			Šume 									1,000,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					40,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										45,000,000 


P 102656 			PROGRAM "BETTERMENT" 


Poboljšanja i rekonstrukcije na 15 dionica jadranskog, podravskog i

varaždinskog smjera (financira se i međunarodnim zajmom) 


600-10-010 			Zemljište 								8,000,000 


600-10-020 			Šume 									2,000,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				6,058,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					51,882,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										67,940,000 


P 102672 			BRZE CESTE - PRIPREMA 


Prostorne, dijelom imovinske i projektne pripreme za glavne brze ceste

(podravski, sisački, srednjoslavonski i smjer za Herceg-Bosnu) 


600-10-010 			Zemljište 								5,000,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				10,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										15,000,000 


P 102697			 REGIONALNE I LOKALNE CESTE - ŽUPANIJSKI PROGRAMI - 

				MODERNIZACIJA, REKONSTRUKCIJA I GRANIČNA POVEZIVANJA 


Program koji se razrađuje temeljem županijskih potreba 


600-10-010 			Zemljište 								4,000,000 


600-10-020 			Šume 									1,000,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova					 90,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										95,000,000 


P 102701 OSTALO: OPREMA, KONZULTANTI, OBVEZE DIREKCIJE ZA JAVNE 

INVESTICIJE 


Sredstva za povlačenje međunarodnih zajmova i za obveze Direkcije za

javne investicije 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				7,920,000 


600-80-010 			Izgradnja cesta, željeznica i mostova 					46,480,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										54,400,000 


P 106207 			ISTRAŽIVANJA, IZRADA STUDIJA I PROJEKATA ZA SVE KATEGORIJE CESTA 


Program A: autoceste i brze ceste 

Program B: razvitak i poboljšanja postojećih cesta državnog značaja

Program C: županijske potrebe 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										50,000,000 


glava 25 kapitalni izdaci 										973,000,000 


tekući izdaci 												27,000,000 


razdjel 065 kapitalni izdaci 										1,034,733,970 


tekući izdaci 												29,980,000 


Razdjel: 075 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA
I STANOVANJA 


Glava: 05 Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stan.


P 106196 			IZRADA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE VIROVITIČKO - PODRAVSKE 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				300,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										300,000 


P 106598 			MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 420,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		100,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						100,000 


600-40-010 			Osobni automobili 							400,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,020,000 

	
P 106602 			USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA I FORMIRANJE 

				BAZE PODATAKA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM 

				REPUBLIKE HRVATSKE 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					200,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 200,000 


P 106619 IZGRADNJA KUĆA ZA 100%-TNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA I 

KUPNJA STANOVA ZA 100%-TNE INVALIDE DOMOVINSKOG RATA 


600-20-010 			Stambene zgrade i stanovi 						76,364,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				2,450,000 


600-80-070 			Građevinski radovi 							42,805,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										121,619,000 


P 106678 			ADAPTACIJA STANOVA ZA INVALIDE DOMOVINSKOG RATA 


600-80-070 			Građevinski radovi 							2,850,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,850,000 


P 106686 			KUPNJA STANOVA ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA 


600-20-010 			Stambene zgrade i stanovi 						34,992,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										34,992,000 


P 106694 			IZGRADNJA SOCIJALNIH I NAJAMNIH STANOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										20,000,000 


glava 05 			kapitalni izdaci 							180,981,000 


razdjel 075 kapitalni izdaci 										180,981,000 


Razdjel: 080 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 


Glava: 05 Ministarstvo prosvjete i športa 


U 60506 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					800,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 800,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										800,000 


Glava: 15 Osnovnoškolsko obrazovanje 


U 60522 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				2,000,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					2,000,000 


600-30-030 			Sistemski software 							1,000,000 


600-30-070 			Laboratorij 								500,000 


600-30-100			Ostali namještaj i oprema 						500,000 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					1,500,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					42,500,000 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			20,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										70,000,000 


glava 15 kapitalni izdaci 										70,000,000 


Glava: 20 Srednjoškolsko obrazovanje 


U 60539 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)				 2,000,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					2,000,000 


600-30-030 			Sistemski software 							1,000,000 


600-30-070			 Laboratorij 								1,000,000 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					1,000,000 


600-80-080 			Izgradnja ostalih kapitalnih objekata 					25,000,000 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			18,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										50,000,000 


glava 20 kapitalni izdaci 										50,000,000 


razdjel 080 kapitalni izdaci 										120,800,000 


Razdjel: 085 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 


Glava: 05 Ministarstvo rada i socijalne skrbi 


P 105843 			INFORMATIZACIJA RADA I SOCIJALNE SKRBI 


600-30-020		 	Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					4,000,000 


600-30-030 			Sistemski software 							2,000,000 


600-70-030 			Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostalo 			1,000,000


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				12,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										19,000,000 


glava 05 kapitalni znaci 										19,000,000 


Glava: 10 Fond socijalne zaštite 


P 102275 			USPOSTAVA INTEGRALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA 

				DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					1,314,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					480,000 


600-70-030 			Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostalo 			1,080,000


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				6,450,000 


600-90-090 			Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata 			1,950,000


Kapitalni izdaci projekta: 										11,274,000 


R 102283 			IZGRADNJA ZAVODA ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENU 

				ZAŠTITU NUŠTAR 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				5,000,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							1,200,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						2,000,000 


600-40-030 			Kombi 									140,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					7,372,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										15,712,000 


R 102291 			DOGRADNJA I ADAPTACIJA ZAVODA ZA SOCIJALNO 

				ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAGREB - RADNA JEDINICA "BIDRUŽICA" 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				2,500,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							1,200,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						2,000,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					11,900,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										17,600,000 


P 102355 			REPUBLIČKI FOND SOCIJALNE ZAŠTITE - PODRUŽNICA ŽUPANJA 

				CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 


600-30-010			 Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				200,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima 		37,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije					 800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,057,000 


P 102402 			DOM ZA ODGOJ DJECE CRES 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				500,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						200,000 


600-40-030 			Kombi 									130,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				64,000 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			2,200,000


Kapitalni izdaci projekta: 										3,094,000 


P 102419 			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 

				MLADEŽI LUG SAMOBOR 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				300,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							350,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						200,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				150,000 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			2,800,000


Kapitalni izdaci projekta: 										3,800,000 


P 102427 			CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU STANČIĆ - DUGO SELO 


600-30-010 			Namještaj (ormar, stolovi, stolice i dr) 				350,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						40,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				84,000 


600-80-040 			Izbradnja zgrada za javne institucije 					1,200,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,674,000 


glava 10 kapitalni izdaci 										54,211,000 


razdjel 085 Kapitalni izdaci 										73,211,000 


Razdjel: 090 MINISTARSTVO TURIZMA 


Glava: 05 Ministarstvo turizma 


P 60598 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					6,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,000 


P 102945 			RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				700,000 


600-90-090 			Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata 			100,000


Kapitalni izdaci projekta: 										800,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										806,000 


razdjel 090 kapitalni izdaci 										806,000 


Razdjel: 095 MINISTARSTVO UPRAVE 


Glava: 05 Ministarstvo uprave 


P 106024 			INFORMATIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					4,500,000 


600-30-030 			Sistemski software 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta 										5,000,000 


P 108143 INFORMATIZACIJA ŽUPANIJSKIH UREDA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					20,000,000 


600-30-030 			Sistemski software 							4,000,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		25,000,000 


600-30-050 			Kućni aparati 								800,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						10,200,000 


Kapitalni izdaci projekta 										60,000,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										65,000,000 


razdjel 095 kapitalni izdaci 										65,000,000 


Razdjel: 100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 


Glava: 05 Ministarstvo zdravstva 


U 60821 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojev i dr 					95,000 


600-30-030 			Sistemski software 							40,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							65,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										200,000 


P 100010			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE VINKOVCI 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							15,000,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							4,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										19,000,000 


P 100028 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE GOSPIĆ 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							9,700,000 


600-30-080 			Medicinska oprema							 1,450,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										11,150,000 


P 100036 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE PAKRAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							10,000,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							6,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										16,000,000 


P 100044 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE DUBROVNIK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							18,460,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										21,460,000 


P 100052 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE KLINIČKE BOLNICE OSIJEK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							26,741,000 


600-30-080 			Medicinska oprema							5,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										31,741,000 


P 100069 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE SPECIJALNE BOLNICE LIPIK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							3,000,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							1,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,500,000 


P 100077 			IZGRADNJA I OPREMANJE KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA 


600-20-020 			Poslovne zbrade 							3,775,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,775,000 


P 100085 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE KARLOVAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade								 4,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,000,000 


P 100093 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE SISAK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							4,010,000 


600-30-080 			Medicinska oprema							 1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										5,010,000 


P 100108 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							1,800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,800,000 


P 100116 			OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA METKOVIĆ 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							3,200,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							1,220,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,420,000 


P 100124 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE ŠIBENIK 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							2,900,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,900,000 


P 100132			 IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA OBROVAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							474,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							203,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										677,000 


P 100149 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA BENKOVAC 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							1,540,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							660,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,200,000 


P 100157 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA KNIN 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							750,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							322,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,072,000 


P 102427 			CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU STANČIĆ - DUGO SELO 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				350,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						40,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				84,000 


600-80-040			Izgradnja zgrada za javne institucije					 1,200,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,674,000 


glava 10 kapitalni izdaci 										54,211,000 


razdjel 085 kapitalni izdaci 										73,211,000 


Razdjel: 090 MINISTARSTVO TURIZMA 


Glava: 05 Ministarstvo turizma 


P 60598 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					6,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,000 


P 102945 			RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				700,000 


600-90-090 			Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata 			100,000


Kapitalni izdaci projekta: 										800,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										806,000 


razdjel 090 kapitalni izdaci 										806,000 


Razdjel: 095 MINISTARSTVO UPRAVE 


Glava: 05 Ministarstvo uprave 


P 106024 			INFORMATIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					4,500,000 


600-30-030 			Sistemski software 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										5,000,000 


P 108143 			INFORMATIZACIJA ŽUPANIJSKIH UREDA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					20,000,000 


600-30-030 			Sistemski software 							4,000,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		25,000,000 


600-30-050 			Kućni aparati 								800,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						10,200,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										60,000,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										65,000,000 


razdjel 095 kapitalni izdaci										65,000,000 


Razdjel: 100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 


Glava: 05 Ministarstvo zdravstva 


U 60821 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					95,000 


600-30-030 			Sistemski software 							40,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema							65,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										200,000 


P 100010 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE VINKOVCI 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							15,000,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							4,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										19,000,000 


P 100028 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE GOSPIĆ 


600-20-020 			Poslovne zgrade								 9,700,000 


600-30-080 			Medicinska oprema							 1,450,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										11,150,000 


P 100036 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE PAKRAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							10,000,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							6,000,000 


Kapitalni izdaci projekta:										16,000,000 


P 100044 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE DUBROVNIK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							18,460,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										21,460,000 


P 100052			 IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE KLINIČKE BOLNICE OSIJEK 


600-20-020			Poslovne zgrade 							26,741,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							5,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										31,741,000 


P 100069 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE SPECIJALNE BOLNICE LIPIK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							3,000,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							1,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,500,000 


P 100077 			IZGRADNJA I OPREMANJE KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							3,775,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,775,000 


P 100085			 IZGRADNJA, OBNOVA I OPERMANJE OPĆE BOLNICE KARLOVAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							4,000,000 
	

Kapitalni izdaci projekta: 										4,000,000 


P 100093 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE SISAK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							4,010,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										5,010,000 


P 100108 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,800,000 


P 100116 			OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA METKOVIĆ 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							3,200,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							1,220,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										4,420,000 


P 100124 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE ŠIBENIK 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							2,900,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,900,000 


P 100132 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA OBROVAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							474,000 


600-30-080			 Medicinska oprema 							203,000 


Kapitalni izdaci projekta:										677,000 


P 100149 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA BENKOVAC 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,540,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							660,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,200,000 


P 100157 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA KNIN 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							750,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							322,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,072,000 


P 100165 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							784,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							336,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,120,000 P 100173 			IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA VRGINMOST 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,050,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							450,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 100181 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA VOJNIĆ 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							147,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							63,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 210,000 


P 100190 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA PETRINJA 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							1,078,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							462,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,540,000 


P 100204 			IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA SLUNJ 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							210,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							90,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										300,000 


P 100212			 IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA GLINA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							140,000 


600-30-080 			Medicinska oprema							60,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										200,000 


P 100229			 REKONSTRUKCIJA KLINIČKE BOLNICE MERKUR 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							6,225,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,225,000 


P 100237 			REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE KLINIČKE BOLNICE SESTRE MILOSRDNICE 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							6,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,000,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										150,000,000 


razdjel 100 kapitalni izdaci 										150,000,000 


Razdjel: 105 MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE 


Glava: 05 Ministarstvo znanosti i tehnologije 


P 100534 			UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					100,000 


600-40-010 			Osobni automobili 							380,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										480,000 


glava 05 kapitalni izdaci										480,000 


Glava: 10 Visoka naobrazba 


P 100760 			SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, OSIJEK 	
				ADAPTACIJA PROSTORA U GENERAL-VOJARNI 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100778 			SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, OSIJEK 

				ADAPTACIJA PROSTORA I OBJEKTA U KUHAČEVOJ 18 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 100786 			ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK 
				DOGRADNJA OBJEKTA IZRADOM VISOKOG POTKROVLJA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 500,000 


P 100794 			STUDENTSKI CENTAR OSIJEK 
				ADAPTACIJA OBJEKTA ZA STUDENTSKI DOM 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100809 			STUDENTSKI CENTAR ZADAR 
				ADAPTACIJA OBJEKTA ZA STUDENTSKI DOM 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 100817 			POMORSKI FAKULTET, DUBROVNIK ZAVRŠETAK IZGRADNJE 
				OBJEKTA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100868 			STUDENTSKI CENTAR SPLIT - DOVRŠENJE OBJEKTA STUDENTSKOG 
				DOMA 


600-20-010 			Stambene zgrade i stanovi 						800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										800,000 


P 100876 			STUDENTSKI CENTAR RIJEKA 
				KUPNJA I UREĐENJE OBJEKTA ZA STUDENTSKI DOM 


600-20-020			 Poslovne zgrade 							2,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,500,000 


P 107966			MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE ZAGREB 
				INVESTIC. ODRŽ. OBJEKATA VISOKE NAOBR. - MANJI ZAHVATI 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			1,500,000


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 107974 			SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 
				OBJEKATA VISOKE NAOBRAZBE - MANJI ZAHVATI 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			1,500,000


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 107982 			SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA 

				VISOKE NAOBRAZBE - MANJI ZAHVATI 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			500,000


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 107999 			SVEUČILIŠTE U RIJECI 
				INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKE NAOBRAZBE - 
				MANJI ZAHVATI 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			500,000


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 108006 			SVEUČILIŠTE U SPLITU 
				INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKE NAOBRAZBE - 
				MANJI ZAHVATI 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			500,000


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 108151 			ŠUMARSKI FAKULTET - ZAGREB 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


glava 10 kapitalni izdaci 										12,300,000 


Glava: 15 Znanstveno-istraživačka djelatnost 


P 100559 HRVATSKI INSTITUT ZA MOSTOVE, Zagreb 


Uređenje laboratorija 


600-30-070 			Laboratorij 								1,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 100567 STOMATOLOŠKI FAKULTET, Zagreb 

Dogradnja kata 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100575 			FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA, Zagreb 

Adaptacija objekta 

600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				500,000 

Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 

P 100583 FARMACEUTSKI FAKULTET, Zagreb 

Izgradnja objekta 

600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100591 FILOZOFSKI FAKULTET - PEDAGOGIJSKE ZNANOSTI Zagreb, Petrinja


Adaptacija i sanacija objekta 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 100606 MEDICINSKI FAKULTET, Rijeka 

Saniranje objekta 

600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				500,000 

Kapitalni izdaci projekta:										 500,000 

P 100614 			GRAĐEVINSKI FAKULTET, Split 


Izgradnja objekta 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			1,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 100622 			BIOZNANSTVENONASTAVNI CENTAR, Osijek 


Sanacija objekta oštećenog u ratu 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 100639 			REKTORAT SVEUČILIŠTA U RIJECI, Rijeka 


Adaptacija objekta 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,800,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 1,800,000 


P 100647			VETERINARSKI INSTITUT, Zagreb 


Izgradnja objekta 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			2,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


P 100655 			STROJARSKI FAKULTET U ZAGREBU, Zagreb 


Adaptacija toplinskog laboratorija 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 100663 			PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zagreb 


Izgradnja objekta kemije i kemije i biologije na Horvatovcu 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			9,250,000


Kapitalni izdaci projekta: 										9,250,000 


P 100671 			MEDICINSKI FAKULTET U ZAGREBU, Zagreb 


IZGRADNJA ZGRADE TEMELJNIH MEDICINSKIH ZNANOSTI 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			18,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										18,000,000 


P 100680 			AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB 
				V PAVILJON - DOGRADNJA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							3,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,000,000 


P 100698 			GRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREB 
				DOGRADNJA OBJEKTA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							5,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										5,000,000 


P 100702 			GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK 
				DOGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKTA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100719 FILOZOFSKI FAKULTET ZADAR 


ADAPTACIJA OBJEKTA OŠTEĆENOG RATOM 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100727 FILOZOFSKI FAKULTET ZAGREB, HUMANISTIČKE I 


DRUŠTVENE ZNANOSTI 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 100735 			PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ZAGREB 
				DOGRADNJA OBJEKTA GEOFIZIČKOG ZAVODA IZRADOM VISOKOG 
				POTKROVLJA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							670,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										670,000 


P 100743 			MUZIČKA AKADEMIJA ZAGREB 
				ADAPTACIJA PROSTORA, MIROGOJSKA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 108022 			INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH INSTITUTA - MANJI ZAHVATI 


600-90-060 			Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova 			1,134,110


Kapitalni izdaci projekta: 										1,134,110 


glava 15 kapitalni izdaci 										51,354,110 


Glava: 20 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 


P 105886 			PALAČA "NARODNI DOM", OPATIČKA 18, ZAGREB 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				870,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										870,000 


P 105894 			ZGRADA NA STROSSMAYEROVOM TRGU 2, ZAGREB 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				775,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										775,000 


glava 20 kapitalni izdaci 										1,645,000 


Glava: 25 Nacionalna i sveučilišna knjižnica 


P 60889 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				10,000,000 


600-30-030 			Sistemski software 							4,870,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										15,870,000 


P 108178 			Izravna kapitalna ulaganja 


- Nepodmirene obveze iz 1995. godine za kap. ul. u izgr. NSK 						19,000,000


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					19,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										19,000,000 


glava 25 kapitalni izdaci 										34,870,000 


Glava: 30 Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" 


U 60897 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							664,000 


600-30-090			 Oprema za znansteni rad 						775,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,439,000 


glava 30 kapitalni izdaci 										1,439,000 


Glava: 35 Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet 


P 100526 CARNet 


Održavanje i razvoj Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet


600-30-030 			Sistemski software 							8,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										8,000,000 


glava 35 kapitalni izdaci 										8,000,000 


razdjel 105 kapitalni izdaci 										110,088,110 


Razdjel: 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 


Glava: 05 Ministarstvo pravosuđa 


U 60944 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)				 170,000 


600-30-030 			Sistemski software 							50,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		150,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							50,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										520,000 


P 100884 			OPĆINSKI SUD U DONJEM LAPCU - OBNOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				10,000 


600-90-020			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				190,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										200,000 P 100892 			OPĆINSKI SUD U DRNIŠU - OBNOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										550,000 


P 100921 			OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI - OBNOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				200,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				600,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										800,000 


P 100948 			OPĆINSKI SUD U SLUNJU - OBNOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 100956 			OPĆINSKI SUD U VOJNIĆU - OBNOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada				 100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										200,000 


P 100972 			KAZNENI ZAVOD U GLINI - OBNOVA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				600,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				2,120,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,720,000 


P 100997 			KAZNENI ZAVOD U LEPOGLAVI 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				2,600,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				200,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				9,300,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										12,100,000 


P 101004 			OKRUŽNI ZATVOR U ZAGREBU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				60,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				2,640,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,700,000 


P 101012 			VRHOVNI SUD RH i UPRAVNI SUD RH 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				1,000,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,300,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,300,000 


P 101029 			MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				1,000,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				1,000,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				4,727,700 


Kapitalni izdaci projekta: 										6,727,700 


P 101037 			ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				460,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,255,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,715,000 


P 101045 			TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				900,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					1,100,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


P 101053 			ŽUPANIJSKI SUD U GOSPIĆU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				2,800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,300,000 


P 101070 			ŽUPANIJSKI SUD U POŽEGI 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				200,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1.300,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,500,000 


P 101088 			ŽUPANIJSKI SUD U PULI 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				200,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				2,200,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,400,000 


P 101131 			ŽUPANIJSKI SUD U KOPRIVNICI 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,00 


P 101140 			ŽUPANIJSKI SUD U VIROVITICI 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 101166 			ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				50,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										550,000 


P 101174			 ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


P 101246 			OPĆINSKI SUD U IVANCU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,100,000 


P 101262			 OPĆINSKI SUD U KRKU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				100,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,900,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


P 101300 			OPĆINSKI SUD U NOVOJ GRADIŠCI 


600-70-050			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


600-80-040			 Izgradnja zgrada za javne institucije 					2,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,500,000 


P 101326 			OPĆINSKI SUD U SINJU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				400,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 


P 101359 			DEPOZITI PO UGOVORIMA IZ 1994. GODINE 


600-70-040 			Financijiska imovina 							600,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										600,000 


P 101455 			ZAVOD ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U TUROPOLJU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				60,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,240,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,300,000 


P 101535 			OKRUŽNI ZATVOR U SPLITU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				200,000 

	
600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				800,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


P 101973 			- UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU 


				- PRIJEVOZNA SREDSTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				3,450,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					3,100,000 


600-30-030 			Sistemski software 							610,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		200,000 


600-30-050 			Kućni aparati 								655,400 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							1,100,000 


600-30-080 			Medicinska oprema 							910,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						4,441,900 


600-40-010 			Osobni automobili 							500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										14,967,300 


V 108039 			ŽUPANIJSKI SUD U GOSPIĆU 
				OKRUŽNI ZATVOR U GOSPIĆU 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				450,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										450,000 


V 108055 			DRŽAVNA ODVJETNIŠTVA U SISKU 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada				 350,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										350,000 


V 108063 			OPĆINSKI SUD U SV. IVANU ZELINI 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				400,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne insitucije 					400,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										820,000 


V 108071 			OPĆINSKI SUD U VRGORCU 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				350,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				20,000 


600-80-040 			Izgradnja zgrada za javne institucije 					30,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										400,000 


V 108098 			ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU 
				OKRUŽNI ZATVOR U ŠIBENIKU 

	
600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				170,000 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				40,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				1,160,00 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,370,000 


V 108102 			KAZNENI ZAVOD U POŽEGI - PLINIFIKACIJA 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				30,000 


600-90-020			 Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				350,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										380,000 


V 108119 			KAZNENI ZAVOD U POŽEGI 
				MUŠKI POLUOTVORENI ODJEL 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				10,000 


600-90-020 			Investicijsko održavanje poslovnih zgrada 				90,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										100,000 


P 108186			 ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU 


600-70-050 			Priprema, planiranje i upravljanje projektom 				500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										70,520,000 


razdjel 110 kapitalni izdaci										 70,520,000 


Razdjel: 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 


Glava: 05 Ustavni sud Republike Hrvatske 


U 61062 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				880,000 


600-40-010 			Osobni automobili 							260,000 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			2,200,000


Kapitalni izdaci projekta: 										3,340,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										3,340,000 


razdjel 115 kapitalni izdaci 										3,340,000 


Razdjel: 125 DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE 


Glava: 05 Državna uprava za vode 


P 107079 			REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu					 20,000,000 


Tekući izdaci projekta:											 20,000,000 


P 107087 			DOVOĐENJE U FUNKCIJU VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA 
				PODRUČJU OSLOBOĐENOM AKCIJAMA "BLJESAK" I "OLUJA"


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					13,850,000 


				Tekući izdaci projekta: 						13,850,000 


P 107095 			DOVOĐENJE U FUNKCIJU SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA NA 
				PODRUČJIMA OSLOBOĐENIM AKCIJAMA "BLJESAK" I "OLUJA"


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					5,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										5,000,000 


P 107118 			DOGRADNJA DIJELA SUSTAVA ZAŠTITE OD POPLAVA "SREDNJE 
				POSAVLJE" 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					5,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										5,000,00 


P 107134 			PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KARLOVCA S DUGOM RESOM 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					10,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										10,000,000 


P 107142 			ZAŠTITA RIJEKE CETINE KAO IZVORIŠTA VODE 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					4,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										4,000,000 


P 107159 			ZAŠTITA OD POPLAVA GRADA KARLOVCA - IZGRADNJA 
				DIJELA SUSTAVA 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					5,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										5,000,000 


P 107175 			DOGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA OMIŠ-BRAČ-HVAR-ŠOLTA 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					10,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										10,000,000 


P 107191 			IZGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA SREDNJE LUKE 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					10,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										10,000,000 


P 107829 			SUBREGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV JUGOISTOČNOG 
				PODRUČJA ŽUPANIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE: ŽUPANJA-DRENOVCI- 


STROŠINCI 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					5,000,000 


Tekući izdaci projekta: 										5,000,000 


P 107837			REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV "JOSIP JOVIĆ" - ARŽANO
				(LOVREĆ, CISTA PROVO, TRILJ, ŠESTANOVAC U HRVATSKOJ I 
				TOMISLAVGRAD U BIH) 


700-30-060 			Kapitalni transferi za Vodoprivredu 					12,150,000 


Tekući izdaci projekta:											 12,150,000 


glava 05 kapitalni transferi 										100,000,000 


razdjel 125 kapitalni transferi 									100,000,000 


Razdjel: 160 			DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 


Glava: 05 			Državni zavod za statistiku 


P 103034 			PC MREŽA 


600-30-020			 Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 					300,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										300,000 


P 103042 			ELEKTRONIČKA OPREMA 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr. 					788,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										788,000 


P 103059 			OSTALI NAMJEŠTAJ I OPREMA (Računske mašine Olimpiya CPD 5212,
				telefaxi, fotokopirni aparati, aparat za kavu, metalne police, ostali
				namještaj i dr.) 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						416,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										416,000 


P 103075 			SOFTWARE 


600-30-030 			Sistemski software 							3,676,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,676,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										5,180,000 


razdjel 160 kapitalni izdaci 										5,180,000 


Razdjel: 165 			DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE


Glava: 05 			Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine


U 61167 			IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					11,700 


600-75-010 			Zalihe materijala 							230,300 


Kapitalni izdaci projekta: 										242,000 


R 100253 			Informacijski sustav u djelatnosti zaštite spomenika kulture


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					115,000 


600-30-030 			Sistemski software 							135,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		105,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										355,000 


R 100261			Povjesne urbanističke cjeline - informacijske sustav 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					39,000 


600-30-030 			Sistemski software							25,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										64,000 


R 100270 			Posebno zaštićeni dijelovi prirode - informacijski sustav 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					37,000 


600-30-030 			Sistemski software 							15,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										52,000 


R 100288 			Ustrojavanje Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne	
				baštine 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				167,000 


600-40-030 			Kombi 									135,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 302,000 


P 100296 			Adaptacija zgrade Središnjice Državne uprave, Zagreb, Ilica 44 


600-80-070 			Građevinski radovi							 425,000 


				Kapitalni izdaci projekta: 						425,000 


R 100307 			Zgrada Glavnog povjerenstva Državne uprave u Splitu, Porinova
1 


600-80-070 			Građevinski radovi 							1,000,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										1,000,000 


R 100366 			Zaštitni radovi na spomenicima kulture 


600-90-070 			Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza			 8,160,000


Kapitalni izdaci projekta:										 8,160,000 


R 100382 			Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika 


600-90-070 			Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza 		8,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										8,000,000 


R 100399 			Obnova spomeničke cjeline osječke Tvrđe 


600-90-070 			Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijalaza 		2,000,000


Kapitalni izdaci projekta: 										2,000,000 


V 100403 			Očuvanje posebno zaštićenih dijelova prirode 


600-90-070 			Investiciijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza		2,500,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										2,500,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										23,100,000 


Glava: 15 Nacionalni parkovi i parkovi prirode 


U 61183				 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 


600-10-020 			Šume 									525,000 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,080,000 


600-20-030 			Ostale poslovne zgrade							 252,000 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				471,000 


600-30-020			 Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					156,200 


600-30-030 			Sistemski software 							126,800 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		301,200 


600-30-050 			Kućni aparati 								20,000 


600-30-060 			Kuhinjska oprema 							10,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						125,000 


600-40-020 			Traktori 								108,000 


600-40-030 			Kombi 									140,000 


600-40-050 			Terenska vozila								 398,500 


600-40-070 			Brodovi, brodice i čamci						 1,839,600 


600-50-030 			Strojevi								30,000 


600-50-080 			Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i oprema		442,750 


600-60-030 			Ostala nespomenuta materijalna imovina 					20,000 


600-70-020 			Izdaci za istraživanje i razvoj 					650,000 


600-75-010 			Zalihe materijala 							470,000 


600-80-050 			Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema 			312,400 


Kapitalni izdaci projekta: 										7,478,450 


glava 15 kapitalni izdaci 										7,478,450 


razdjel 165 kapitalni izdaci 										30,578,450 


Razdjel: 175 DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT 


Glava: 05 Državni hidrografski institut 


P 102929 			PROJEKT IZRADE NAVIGACIJSKIH KARATA, PLANOVA I 
				PUBLIKACIJA U IZDANJU DRŽAVNOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA 
				REPUBLIKE HRVATSKE 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					200,000 


600-30-090			Oprema za znanstveni rad 						300,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										500,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										500,000 


razdjel 175 kapitalni izdaci 500,000 


Razdjel: 180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA 


Glava: 05 Državna geodetska uprava 


P 102996 			SLUŽBENI TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 
				REPUBLIKE HRVATSKE - STOKIS 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				60,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					35,000 


600-30-030 			Sistemski software 							40,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima
17,000 


600-30-090 			Oprema za znanstveni rad 						28,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						250,000 


600-40-010 			Osobni automobili 							170,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										600,000 


P 107556 			RESTRUKTURIRANJE I REPROGRAMIRANJE GEODETSKO- 
				PROSTORNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - GEOPS 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				245,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					140,000 


600-30-030 			Sistemski software 							86,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		70,000 


600-30-090 			Oprema za znanstveni rad						100,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						1,200,000 


600-40-010 			Osobni automobili 							1,070,000 


600-40-050 			Terenska vozila 							89,000 


Kapitalni izdaci projekta: 										3,000,000 


glava 05 kapitalni izdaci 										3,600,000 


razdjel 180 kapitalni izdaci 										3,600,000 


Razdjel: 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 


Glava: 05 Državni ured za reviziju 


P 106627 			ULAGANJE U OSNIVANJE PODRUČNIH UREDA DRŽAVNOG 
				UREDA ZA REVIZIJU 


600-20-020 			Poslovne zgrade 							1,000,000 


600-30-010 			Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr) 				500,000 


600-30-020 			Kompjutori, pisaći strojevi i dr 					250,000 


600-30-030 			Sistemski software 							50,000 


600-30-040 			Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima		200,000 


600-30-050 			Kućni aparati 								20,000 


600-30-100 			Ostali namještaj i oprema 						250,000 


600-40-010 			Osobni automobili 							100,000 


Kapitalni izdaci projekta:										 2,370,000 


100-30-010 			Izdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava 			123,000


Tekući izdaci projekta: 										123,000 


glava 05 kapitalni izdaci										 2,370,000 


tekući izdaci 												123,000 


razdjel 185 kapitalni izdaci 										2,370,000 


tekući izdaci 												123,000 

_____________________________________________________________________________________________________________
UKUPNO KAPITALNI IZDACI											 3,988,171,928 

UKUPNO TEKUĆI IZDACI 											130,770,000 
_____________________________________________________________________________________________________________

SVEUKUPNO JAVNI IZDACI 4,118,941,928