Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 01.02.1996 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1996. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. siječnja 1996.

Broj: 01-96-234/1

Zagreb, 31, siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1996. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, državnom imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

(1) Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka te računa financiranja.

(2) U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici od državne imovine te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini države na temelju zakonskih i drugih propisa.

(3) U računu financiranja iskazuju se zaduženja i otplata sredstava po zaduženjima Proračuna, što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i izdataka.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. UPRAVLJANJE PRIHODIMA I IZDACIMA

Članak 3.

(1) Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

(2) Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, prema dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 5.

(1) Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

(2) Pri dogovaranju o obvezama nije moguće uzimati u obzir revalorizaciju obveza, ako to ugovorom nije određeno drukčije.

(3) Korisnici koriste sredstva za plaćanje obavljenih isporuka robe i usluga. O avansnom plaćanju moguće je dogovoriti se na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva financija, uz primjereno osiguranje avansnog plaćanja.

Članak 6.

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga može se obavljati u skladu s Uredbom o postupku nabave robe i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", br. 13/95.) Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

2. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 7.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 8.

(1) Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planom za izvršavanje Proračuna.

(2) Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Ministarstvo financija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija izrađuje tromjesečne i mjesečne financijske planove izvršenja po korisnicima i izdacima.

(2) Ministarstva koja su nadležna za proračunske korisnike utvrđuju računske tromjesečne i mjesečne planove izvršenja izdataka po svojim korisnicima u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršavanje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija, i to do 15. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnoga računskog plana za sljedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.

(3) Na osnovi prijedloga mjesečnih računskih planova korisnika, Ministarstvo financija utvrđuje mjesečni plan izvršavanja proračuna za sljedeći mjesec te ga dostavlja korisnicima do 25. u tekućem mjesecu.

(4) Ako korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog mjesečnoga računskoga plana u roku iz stavka 1. ovoga članka, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 11.

Ministarstvo financija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka i mjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste stavke u plan izvršavanja Proračuna za sljedeći mjesec.

Članak 12.

(1) Izdaci koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu za izvršavanje proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdaci) mogu se podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija.

(2) Ministarstvo financija suglasit će se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovoga članka, ako isplate proizlaze iz državnog duga ili se zasnivaju na drugim obvezama preuzetim zakonom.

(3) Ministarstvo financija suglasit će se s isplatama iz stavka 2. ovoga članka samo ako se isplate podmire dodatnim prihodima ili uštedama s drugih stavaka u mjesečnom planu izvršavanja Proračuna.

Članak 13.

(1) Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda. Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija i nadležnog ministarstva, odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

(2) O podmirenju izdataka iz stavka 1. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor) polugodišnje.

Članak 14.

(1) O korištenju sredstava Tekuće rezerve Proračuna u cijelosti odlučuje Vlada.

(2) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Proračuna do iznosa od 500,000,00 kuna

(3) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Proračuna do iznosa od 100,000,00 kuna.

(4) O korištenju sredstava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno.

Članak 15.

(1) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, povećava djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće proračunske rezerve.

(2) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove troškove prenose se u Tekuću proračunsku rezervu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 16.

(1) Devizna sredstva što ih ostvare korisnici uplaćuju se na poseban račun Republike kod banke u Republici Hrvatskoj.

(2) Radi učinkovitijega korištenja deviznih sredstava, Ministarstvo financija odredit će banku gdje će se uplaćivati ta sredstva.

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tomu donosi Ministarstvo financija.

Članak 18.

(1) Radi pravovremenog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za 1996. godinu za plaće i druge izdatke, korisnici su obvezni Ministarstvu uprave dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa službenika i namještenika koji se financiraju iz Proračuna.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa službenika i namještenika.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane.

Članak 19.

(1) Korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnine, dnevnice, terenski dodatak, odvojeni život od obitelji i pomoć u slučaju smrti.

(2) Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se prema stvarnim troškovima prijevoza sredstvima javnog prometa, na temelju potvrde prijevoznika o cijeni vozne karte ili voznom kartom.

(3) Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj službenika, namještenika i dužnosnika te službenik, namještenik i dužnosnik u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi.

(4) Visina pomoći iz stavka 3. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca, prema podacima koje je objavio Državni zavod za statistiku, a u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi - jednu prosječnu mjesečnu plaću.

Članak 20.

(1) Ako službenicima, namještenicima i dužnosnicima kojima se sredstva za plaću osiguravaju u Proračunu prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu, imaju pravo na otpremninu.

(2) Visina otpremnine iz stavka 1. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prije umirovljenja, prema podacima o visini tih plaća koje je objavio Državni zavod za statistiku.

Članak 21.

(1) Do promjene statusa poduzeća Hrvatske ceste njegovi izvorni prihodi utvrđeni zakonima i drugim propisima prihod su Proračuna.

(2) Do promjene statusa poduzeća Hrvatske ceste sredstva osigurana u Proračunu za 1996. godinu u glavi 25. razdjelu 065 doznačivat će Ministarstvo financija izravno na njegov žiro-račun u mjesečnim obrocima sukladno Programu privremenog financiranja Javnog poduzeća Hrvatske ceste nakon što ga prihvati Vlada.

Članak 22.

(1) Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ino-kredita za Hrvatske ceste i Hrvatske željeznice doznačivat će Ministarstvo financija poslovnoj banci.

(2) Ministarstvo financija zaključit će ugovor sa poslovnom bankom za izvršenje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje iz članka 70. točke 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 9/94.).

(2) Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu i doznačivat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 24.

(1) U Proračunu se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava i obveza iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 51. stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93.).

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju zakonite, pravilne i točne dokumentacije.

Članak 25.

(1) U 1996. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za obveze propisane odredbom članka 164. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94. i 7/95.) i članka 18. stavka 2. Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine", br. 74/94.) te se one neće primjenjivati na korisnike državnog proračuna.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na sustav znanosti i visoke naobrazbe.

Članak 26.

Invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati odlukom Vlade uz potvrdu Sabora, bez obzira na sustav valorizacije tih primanja utvrđen posebnim propisima.

Članak 27.

(1) Minimalna plaća korisnika iz članka 4. Zakona o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada, određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", br. 109/93.) iznosi 270,00 kuna.

(2) Sredstva za isplatu plaća iz članka 6. spomenutog Zakona od 1. siječnja 1996. godine osiguravat će Zavod za zapošljavanje iz svojih izvornih prihoda na temelju dostavljenih odluka iz članka 5. citiranog Zakona.

Članak 28.

Ovlašćuje se Vlada da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja i o visini nadoknada za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u izdatke za dobra i usluge.

Članak 29.

U 1996. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za obveze propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93.), osim za obveze iz članka 47. točke 1., 3., 4., 5., 6. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju

Članak 30.

(1) Na prijedlog nadležnih ministarstava u 1996. godini Vlada odobrava programe i djelatnosti udruge građana od interesa za državu.

(2) Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezna su izraditi podrobne programe s namjenama, svotama i dinamikom korištenja sredstava.

(3) O provedbi odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 31.

U Proračunu se osiguravaju sredstva za podmirenje dijela obveza Republike Hrvatske prema Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske.

Članak 32.

(1) Za drugi i treći obrok otplate po osnovi obveze Republike Hrvatske iz članka 5. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 106/93.), koji dospijevaju za isplatu 31. prosinca 1995. i 30. lipnja 1996. godine, Republika Hrvatska izdat će bankama obveznice.

(2) Ovlašćuje se Vlada za utvrđivanje uvjeta za izdavanje obveznica.

(3) Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora o izdavanju obveznica iz stavka 1. ovoga članka sa poslovnim bankama.

Članak 33.

(1) Ovlašćuje se Vlada za izdavanje obveznica za obnovu na inozemnom tržištu kapitala u protuvrijednosti od 1,275.000.000,00 kuna.

(2) Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora o izdavanju obveznica do svote iz stavka 1. ovoga članka, prema uvjetima koje utvrdi Vlada.

Članak 34.

(1) Ovlašćuje se Vlada da se može zadužiti na tuzemnom ili inozemnom tržištu kapitala do svote od 650,000.000,00 kuna, radi refinanciranja kratkoročnog inozemnog duga, pod uvjetima tržišta kapitala.

(2) Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora o zaduženju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O korištenju ovlaštenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 35.

Sredstva za razvoj poljoprivrede koristit će se putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, pod uvjetima koje će propisati Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na prijedlog Vijeća fonda za razvitak poljoprivrede.

Članak 36.

(1) Sredstva Zavoda za zapošljavanje u svoti od 250,000.000,00 kuna, koja su plasirana kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj koristit će se za socijalno zbrinjavanje i poduzetničku aktivnost razvojačenih osoba.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka za poduzetničke aktivnosti koristit će se putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak pod uvjetima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske.

(3) Dinamiku sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka Vlada će utvrđivati na prijedlog ministra rada i socijalne skrbi i ministra financija.

Članak 37.

(1) U 1996. godini ne primjenjuju se prava propisana Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Naodne novine", br. 27/92. i 35/93.).

(2) Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 22/95.) primjenjivat će se i u 1996. godini.

Članak 38.

Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donosi podrobnije propise o provedbi ovoga Zakona.

Članak 39.

(1) Do donošenja posebnih pravilnika o prihodima ostvarenim obavljanjem osnovne i druge djelatnosti proračunskih korisnika i u 1996. godini primjenjuje se Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa te drugih korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine", br. 53A/91.).

(2) Uredba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojima se sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju u Proračunu.

(3) Prihodi iz članka 2. Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun nadležnih ministarstava 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obračun i naplata tih prihoda.

(4) Nadležna ministarstva obvezna su tromjesečno izvješćivati Ministarstvo financija o ostvarenim i na račune uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka te o namjeni njihova korištenja.

Članak 40.

(1) Kapitalne projekte i projekte obnove ratom razrušenih objekata u zdravstvu, socijalnoj skrbi, pravosuđu, upravi, gospodarstvu, znanosti, kulturi, školstvu, športu, koji nisu navedeni u Posebnom dijelu Proračuna, odobrava Vlada na prijedlog nadležnog ministarstva.

(2) Ovlašćuje se Vlada da uštede ostvarene na jednom kapitalnom projektu preraspodijeli na drugi kapitalni projekt na prijedlog nadležnog ministarstva.

(3) O korištenju sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 41.

(1) Sredstva za kapitalne izdatke doznačivat će se izravno izvođačima radova i dobavljačima robe.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 42.

Za obavljenje platnog prometa po uplatnim računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika Zavoda za platni promet naplaćuje naknadu na teret tih računa prema ugovoru koji će ministar financija zaključiti sa Zavodom za platni promet.

III. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM I DUGOVIMA

1. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Članak 43.

(1) Korisnik koji stječe nekretninu mora pripremiti zemljišnoknjižni prijedlog i poslati ga Javnom pravobraniteljstvu u roku od 30 dana nakon stjecanja ako zakonom nije određeno drukčije.

(2) Javno pravobraniteljstvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog nadležnom sudu.

Članak 44.

(1) Za besplatno stjecanje sredstava, kojih bi vlasništvo ili uporaba prouzročilo nove troškove, potrebna je suglasnost Ministarstva financija.

(2) Javno pravobraniteljstvo može podnijeti zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine iz stavka 1. ovoga članka jedino ako je prijedlogu priložena suglasnost Ministarstva financija.

Članak 45.

(1) Dražava može stjecati udjele u trgovačkim društvima i zadrugama konverzijom neplaćenih poreza, carina i drugih davanja u postupcima prisilne nagodbe, u skladu sa Zakonom o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji.

(2) O stjecanju i raspolaganju udjelima iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva financija.

Članak 46.

(1) Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Ministarstvo financija.

(2) Slobodna novčana sredstva moraju biti uložena tako da su na raspolaganju.

(3) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun.

2. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM DUGOM

Članak 47.

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati jamstva poduzećima u pretežito državnom vlasništvu i županijama do svote od 2.500.000.000,00 kuna. Vlada se obavezuje svaka tri mjeseca izvijestiti Sabor o izdanim jamstvima - iznosu i vrsti jamstva.

(2) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka odobravaju se na temelju jamstava prethodno ishođenim od poslovnih banaka.

(3) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može dati Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak jamstvo na inozemno zaduživanje (uzimanje zajma u inozemstvu) do iznosa 750.000.000,00 kuna koja sredstva bi se isključivo koristila za kreditiranje razvojnih projekata obrtnika, malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu.

Članak 48.

Ministarstvo financija daje u promet državne vrijednosne papire i odlučuje o njihovu prijevremenom otkupu.

Članak 49.

(1) Promet državnim vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira obavlja se preko posebnog računa.

(2) Sredstva za intervencije pri trgovanju državnim vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira osiguravaju se u Proračunu i izdvajanju na račun iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prihodi od kamata za sredstva na računu iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na taj račun.

(4) Sredstva na posebnom računu prema stanju na dan 31. prosinca u tekućoj godini prenose se u Proračun.

IV. NOVČANE KAZNE

Članak 50.

(1) Novčanom kaznom od 7.500,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako sredstva Proračuna ne uporabljuje za one namjene za koje su utvrđena i ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 3. i 4.),

2. ako Ministarstvu financija ne dostavi mjesečni i tromjesečni plan u propisanom roku (članak 10.),

3. ako devizna sredstva ne uplati na poseban račun banke koju odredi Ministarstvo financija (članak 16.),

4. ako pravovremeno ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika (članak 18.),

5. ako sredstva isplati za dobra i usluge protivno članku 19. ovoga Zakona,

6. ako otpremninu isplati protivno članku 20. ovoga Zakona,

7. ako ne izvijesti Ministasrtvo financija u propisanom roku (članak 39. stavak 4.).

(2) Imovinska korist pribavljena prekršajima iz točke 7. stavka 1. ovoga članka bit će oduzeta na temelju rješenja o prekršaju.

Članak 51.

Novčane kazne i zaštitne mjere iz članka 50. ovoga Zakona naplaćuju se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 52.

(1) Rješenja o prekršajima iz kaznenih odredbi ovoga Zakona donosi Porezna uprava Ministarstva financija.

(2) Postupak o prekršaju pokreće ovlašteni službenik Porezne uprave. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Središnjem uredu Porezne uprave, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak.

(3) O donesenim rješenjima i pokrenutim postupcima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. veljače 1996. godine.

Klasa: 400-06/95-01/14

Zagreb, 30. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.