Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 31.01.1996 Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Na temelju članka 4. stavka 5. zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju tehnički uvjeti i uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja u Republici Hrvatskoj.

POJMOVI

Članak 2.

1. Amaterska radijska postaja: radijska postaja s kojom radi radioamater.

2. Radioamater: fizička osoba, koja se bavi radijskom tehnikom i radiooperaterstvom, ali samo iz razloga osobne sklonosti, a ne iz gospodarskih ili političkih razloga.

OPĆA NAČELA

Članak 3.

(1) Radioamater može instalirati i upotrebljavati amatersku radijsku postaju, uz uvjet da ima položen ispit za radioamatera (u daljnjem tekstu: ispit) i da je pribavio dozvolu iz članka 24. Zakona o telekomunikacijama.

(2) Radioamater može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za amatersku radijsku postaju uz uvjet da:

1) ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2) ima navršenih 18 godina,

3) ima položen ispit za radioamatere.

(3) Radioamater ne smije proslijediti vijesti drugim osobama, koje je primio putem radijske postaje, a koje nisu njemu namijenjene, osim u slučaju poziva za opasnost.

RAZREDI I VRSTE AMATERSKIH

RADIJSKIH POSTAJA

Članak 4.

Amaterske radijske postaje se razvrstavaju u razrede A, B i C. Frekvencijska područja za uporabu i druge tehničke karakteristike ovih razreda dane su u Dodatku 1.

Vrste amaterskih radijskih postaja su sljedeće:

- osobna amaterska radijska postaja, koju instaliraju i upotrebljavaju radioamateri, koji su učlanjeni u Hrvatsku radioamatersku udrugu i imaju položen ispit za A, B ili C razred.

- amaterska klupska radijska postaja, koju instaliraju klubovi učlanjeni u Hrvatsku radioamatersku udrugu i na kojoj rade amaterski operatori A, B ili C razreda.

- amaterska relejna postaja (repetitor) i digipitor, koje instaliraju radioamaterski klubovi ili Hrvatska radioamaterska udruga na temelju plana, koji se dostavlja Ministarstvu.

- amaterski radiofar, kojeg instalira Hrvatska radioamaterska udruga,

- amaterska postaja za radiogoniometriranje, koju instalira Hrvatska radioamaterska udruga, u svrhu privremene uporabe.

ISPIT

Članak 5.

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom koja se osniva u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Predsjednika i članove ispitne komisije te njihove zamjenike i tajnika, za vremensko razdoblje od jedne godine imenuje ministar Ministarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 6.

Predsjednik i članovi ispitne komisije su ispitivači gradiva iz pojedinih dijelova ispita.

Članak 7.

(1) Ispitna komisija sastoji se od tri člana.

(2) Dva člana komisije imenuju se iz redova službenika Ministarstva, od kojih je jedan predsjednik komisije, a jedan član komisije imenuje se iz redova radioamatera, koji posjeduju razred A.

Članak 8.

Ispiti se, u pravilu, održavaju u prostorijama Ministarstva, a mogu se održavati i izvan Ministarstva, u drugim odgovarajućim prostorijama.

Članka 9.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita određuje Ministarstvo, o čemu se na uobičajeni način izvješćuju kandidati.

Članak 10.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit dužan je Ministarstvu podnijeti pismeni zahtjev (prijavu za ispit), najkasnije petnaest dana prije roka određenog za polaganje ispita.

(2) Pismeni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka o kandidatu (ime, prezime i godina rođenja), mora sadržavati i podatke o razredu za koji se traži dozvola i lokaciji predložene amaterske postaje, a za kandidata mlađeg od 18 godina i ovjeren pismeni pristanak zakonitog staratelja.

Ispitu mogu pristupiti samo kandidati iznad 14 godina starosti.

Članak 11.

(1) Ispitni program po kojemu će se kandidati ispitivati sadržan je u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U skladu sa zahtjevima ispiti će se održavati za razred A, B i C. Za razred C se neće ispitivati dio "Odašiljanje i prijam signala Morzeovim kodom".

(3) Dozvola za viši razred će se moći dobiti nakon polaganja dodatnog ispita, prema specifikaciji u Dodatku 2, za koji kandidat treba uputiti zahtjev.

(4) Predsjednik ispitne komisije u nazočnosti svih članova komisije izvješćuje kandidate o uspjehu na ispitu.

(5) Kandidat koji ne zadovolji na ispitu, može ponovno polagati. O nadnevku održavanja ponovnog ili popravnog dijela ispita koji se treba ponovno polagati odlučuje predsjednik. Kandidat koji ne zadovolji na ponovnom ispitu ili dodatnom ispitu prema stavku 3. ovoga članka, mora ponovno uputiti zahtjev za pristup ispitu. Vremenski razmak između dva ispita ne može biti manji od dva mjeseca.

(6) Nakon položenog ispita za razred A, B ili C, kandidat dobiva svjedodžbu na obrascu, Dodatak 3. koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(7) Ako kandidat položi ispit za razred A (razina A u okviru CEPT-a) ili za razred C (razina B u okviru CEPT-a) može mu se na njegov zahtjev izdati Certifikat za harmonizirani radioamaterski ispit u okviru CEPT-a (HAREC).

(8) Radioamaterima, koji su prije donošenja ovoga pravilnika položili ispit, koji je sadržavao odašiljanje i prijam signala Morze kodom, priznaje se ispit B razreda. Radioamaterima s položenim ispitom A razreda, priznaje se položen ispit tog razreda.

Članak 12.

(1) Administrativne poslove u svezi s organizacijom, pripremama i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo.

(2) Članovi ispitne komisije ili zamjeniku i tajniku pripada naknada za rad u ispitnoj komisiji u visini koju svojim rješenjem odredi ministar.

DOZVOLE

Članak 13.

(1) Dozvola se izdaje vlasniku za amatersku radijsku postaju uključujući antenski sustav, a može ga se ovlastiti za uporabu drugih amaterskih postaja. Radioamater, koji upotrebljava druge amaterske postaje može upotrebljavati samo one frekvencije, vrste emisija i snagu odašiljača koje su usklađene s njegovom dozvolom za rad.

(2) Dozvola se izdaje ako je kandidat položio radioamaterski ispit i zadovoljio ostale zahtjeve prema članku 3. ovoga pravilnika.

(3) Radioamater može u svrhu uporabe svoje radijske postaje u drugim zemljama (CEPT-a, dobiti posebnu CEPT radioamatersku dozvolu u skladu s preporukom T/R 61-01, na četiri stranice formata A6 prema obrascu danom u Dodatku 4.

(4) Amaterske postaje ulaze u "Listu pozivnih oznaka amaterskih postaja u Republici Hrvatskoj", koja sadrži sljedeće: Pozivnu oznaku, razred dozvole, lokaciju amaterske postaje (s potpunom adresom), te ime i prezime nositelja dozvole. Ministarstvo će dostaviti na zahtjev uz odgovarajuću naknadu, čiji iznos svojim rješenjem odredi mnistar.

LOKACIJA AMATERSKE POSTAJE

Članak 14.

(1) Radioamaterska dozvola se izdaje za instalaciju i rad amaterske postaje na lokaciji, koja je upisana u dozvoli. Dozvola također omogućuje vlasniku rad pokretne amaterske postaje na motornom vozilu ili na plovilu ili rad prenosive amaterske postaje.

(2) Dozvola također ovlašćuje vlasnika za uspostavljanje i rad amaterske postaje na drugoj nepokretnoj lokaciji. Ako amaterska postaja radi na drugoj nepokretnoj lokaciji za vrijeme više od šest tjedana, vlasnik dozvole mora to prijaviti Ministarstvu s podacima druge nepokretne lokacije unutar vremena od dva tjedna. Ako Ministarstvo ne stavi nikakvu primjedbu, smatrat će se da je rad na drugoj lokaciji odobren.

(3) Vlasnik dozvole je obvezan prijaviti Ministarstvu u pismenom obliku svaku promjenu adrese stanovanja ili bilo koju drugu promjenu iz dozvole najdulje u roku od dva tjedna nakon što je do promjene došlo. Uz prijavu ovih promjena treba dostaviti i dozvolu.

KLUBSKE POSTAJE I RELEJNE POSTAJE (REPETITORI)

Članak 15.

(1) Radioamater može imati ovlast za rad s amaterskom postajom kao klubskom postajom (radijska postaja za radioamaterske klubove) prema uvjetima iz stavka (2) ovog članka.

(2) Amaterska postaja može se postaviti i raditi kao klubska postaja pod uvjetom da je radioamater prijavljen Ministarstvu pismenim putem od čelnika radioamaterskog kluba kao osoba koja je odgovoran radiooperater na klubskoj postaji. Ministarstvo će izdati dozvolu za amatersku radijsku postaju kao klubsku postaju: radioamaterski klub mora definirati klubsku postaju prilikom podnošenja zahtjeva. Dozvola za ovlast amaterske postaje da radi kao klubska postaja neće više vrijediti ako čelnik kluba povuče nominaciju za radioamatera ili ako klub prestane postojati. Radioamater je tada obvezan vratiti dozvolu koja ga ovlašćuje da amaterska postaja radi kao klubska postaja, odmah nakon što dozvola prestane vrijediti.

(3) Klubska postaja može raditi samo u razredu imenovanog radioamatera. Amaterska postaja razreda A može se upotrijebiti kao klubska postaja za rad radioamatera s nižim razredima pod ravnanjem i odgovornošću radioamatera navedenog u dozvoli. Radioamateri koji imaju dozvolu za razred B i C mogu upotrebljavati klubsku postaju samo za održavanje radiokomunikacijskog prometa na frekvencijskim pojasevima namijenjenim za razrede B i B dozvoljenim vrstama emisija i tipova prijenosa.

(4) U pravilu amaterska postaja može se postaviti i može raditi kao klubska postaja samo na nepokretnoj lokaciji, koja je naznačena u dozvoli. U posebnim slučajevima može se postaviti i može raditi privremeno na drugoj lokaciji, ako se Ministarstvo izvijesti dva tjedna unaprijed. Rad na novoj lokaciji se može smatrati prihvaćenim, ako se ne dostave nikakve primjedbe.

(5) Radioamater se može ovlastiti za instalaciju i rad amaterske postaje kao relejne postaje (daljinski upravljana radijska postaja radioamaterskog kluba ili Hrvatske radioamaterske udruge), pod uvjetom da su upotrijebljene frekvencije međunarodno usklađene i da je osigurano propisno rukovanje amaterskim radijskim komunikacijama. Amaterska postaja može raditi kao relejna postaja na lokaciji i na frekvencijama naznačenima u dozvoli. Uz ostalo će se primijeniti odredbe iz stavka (2) ovoga članka te što se rada tiče tehničke karakteristike iz Dodatka 1. (2, 4). Radioamater naznačen u dozvoli kao operator klubske ili relejske postaje odgovoran je za plaćanje naknade za rad amaterske postaje.

POZIVNE OZNAKE

Članak 16.

(1) Ministarstvo će radioamateru, u postupku izdavanja dozvole, dodijeliti pozivnu oznaku za rad s amaterskom radijskom postajom na prijedlog Hrvatske radioamaterske udruge, koja se sastoji od jedne znamenke, jednog slova, jedne znamenke i jednog, dva ili tri slova. Ministarstvo može promijeniti danu pozivnu oznaku.

(2) Radioamateru će biti pridružena njegova pozivna oznaka kada:

1. radi s pokretnom amaterskom postajom na motornom vozilu ili na plovilu (ne uključujući 2) oznake "/M", riječ "mobile" za telefoniju,

2. kad radi s amaterskom postajom na plovilu ili na prekooceanskoj sportskoj brodici: oznake "/MM", riječi "maritime mobile" za telefoniju,

3. radi s amaterskom postajom dulje od šest tjedana na lokaciji, koja nije navedena u dozvoli: oznake "/A", riječi "stroke A" za telefoniju,

4. kada radi s prenosivom amaterskom postajom ili kada radi privremeno s amaterskom postajom na lokaciji, koja nije navedena u dozvoli: oznake "/P2, riječ "portable" za telefoniju.

(3) Prigodom rada s amaterskom postajom, koja nije navedena u njegovoj dozvoli, radioamater mora emitirati pozivnu oznaku te postaje na koji se nastavlja oznaka njegove vlastite amaterske postaje. Ovo se ne primjenjuje prigodom rada klubskih postaja ili radioamaterskih natjecanja.

(4) Prigodom rada s radijskom postajom prema stavku 2. ovoga članka, radioamater treba također predstaviti svoju lokaciju.

(5) Pozivna oznaka se treba odašiljati na početku i na kraju svake radijske komunikacije. U slučaju radijske komunikacije duljeg trajanja odašiljati će se na običnom jeziku (uporabom tablice za izgovor prema Dodatku 2. točka 11.) ili Morzeovim kodom najmanje u razmacima od svakih deset minuta. Kod prijenosa teleksa ili slike pozivna oznaka se može odašiljati uporabom posebne vrste emisije, pod uvjetom da je to u skladu s međunarodnom praksom.

FREKVENCIJSKA PODRUČJA, VRSTE EMISIJE I TIPOVI EMISIJE, SNAGA ODAŠILJAČA

Članak 17.

(1) Zavisno od vrste, odašiljač amaterske postaje može raditi samo na frekvencijama unutar frekvencijskih područja i s vrstama emisija i tipovima emisije, koji su dani u Dodatku 1. Snaga odašiljača, koja je dozvoljena prema Dodatku 1. ne smije biti prekoračena. Ograničenja, koja su navedena u Dodatku 1. primjenjuju se na određene frekvencijske pojaseve i na određene vrste emisije i tipove emisija.

(2) Frekvencijska širina emisija je ograničena na minimum, koji je potrebit za uporabu vrste emisije i treba biti prilagođena na način da zadovolji tehničke norme.

(3) Radioamateru će biti dozvoljeno emitiranje preko svemirskih relejnih postaja za amatersku službu u dopuštenom frekvencijskom području prema Dodatku 1. Ovo će se također primijeniti kada uporaba ovih relejnih postaja uključuje promjenu na druga amaterska frekvencijska područja na kojima radioamateru inače nije dopušteno odašiljanje na temelju njegove dozvole.

SADRŽAJ ODAŠILJANJA

Članak 18.

(1) Radio-komunikacijski prijenos između amaterskih postaja mora se odvijati punim jezikom. Međunarodni amaterski kod i operativne kratice, koje se međunarodno upotrebljavaju, smatraju se punim jezikom.

(2) Prijenos se mora ograničiti na poruke tehničke prirode, radi ispitivanja i na primjedbe osobne prirode za koje zbog njihove manje važnosti, upotreba javne telekomunikacijske službe ne bi bila opravdana.

(3) Ograničenja iz stavka 2. ovoga članka se neće primijeniti, ako amaterska postaja sudjeluje u vođenju međunarodnih komunikacija za nesreće i opasnosti.

NEOVLAŠTENI PRIJENOSI I POVEZIVANJA S DRUGIM TELEKOMUNIKACIJSKIM INSTALACIJAMA

Članak 19.

(1) U amaterskim radijskim komunikacijama je zabranjeno:

1. razmjenjivati poruke, koje se ne odnose na radioamatere, koji imaju izvor od ili su usmjereni prema trećoj strani, a izuzetak su pozivi u slučaju nesreće i radijske komunikacije prema članku 12. stavak 3. ovoga pravilnika;

2. razmjenjivati poruke čiji su sadržaji protiv zakona ili su opasni za javni poredak i sigurnost;

3. govoriti nepristojnim jezikom;

4. komunicirati s radijskim postajama, koje nemaju dozvole;

5. upotrebljavati međunarodne signale za nesreće "SOS" ili "MAYDAY";

6. prenositi glazbu, druge vrste emitirane zabave i bilo koju vrstu oglašavanja, prijenos zvuka određene frekvencije je dopušten samo za svrhe, ispitivanja i mjerenja maksimalnog trajanja od dvije minute;

7. emitirati neispravne signale ili krive pozivne oznake;

8. prenositi riječi treće strane, koje nisu javno izgovorene;

(2) Emisije nemoduliranog ili nekodiranog nositelja, dopuštaju se samo u kratkom trajanju i samo za svrhe ispitivanja ili podešavanja.

(3) Za podešavanja i mjerenja odašiljača upotrijebit će se umjetna antena.

(4) amaterska postaja ne smije biti u međuspoju s drugim telekomunikacijskim instalacijama bilo električki ili akustički.

(5) Rad amaterske postaje kao relejne postaje (repetitor), digipitora, amaterskog radiofara i postaje za radiogoniometriranje, dopušten je samo uz posjedovanje dozvole za radioamatera, kojega je odredio amaterski klub ili Hrvatska radioamaterska udruga kao odgovornog operatora.

PRIJAM

Članak 20.

(1) S prijamnom opremok amaterske postaje može se primati samo prijenos od drugih radioamatera, prijenos norme za frekvenciju i vremenski signal i takav prijenos, koji je radioamaterima dopustilo Ministarstvo.

(2) Nenamjerno primljeni prijenosi ne smiju se zabilježiti, odašiljati drugima ili uzimati u obzir za bilo kakvu svrhu.

(3) Prijemna oprema, koja se upotrebljava za ispitivanje emisija vlastite postaje, mora imati propisane tehničke karakteristike.

DNEVNIK POSTAJE

Članak 21.

(1) Prilikom rada s amaterskom postajom na nepokretnoj lokaciji ili na brodu u skladu s propisima o sigurnosti na plovilima, radioamater mora čuvati dnevnik postaje sa stranicama po njihovom redoslijedu u kojima sve emisije moraju ući s razgovjetnim zapisom. Zapisi svake sljedeće emisije trebaju uključiti ove podatke:

1. dan, mjesec i godina,

2. početak i kraj radio-komunikacijskog prijenosa ili emisije u dogovorenom svjetskom vremenu (UTC),

3. pozivna oznaka pozvane postaje,

4. frekvencijsko područje,

5. vrsta emisije,

6. snaga odašiljača,

7. lokacija,

8. potpis radioamatera, koji je odgovoran za emisiju.

Napomena: ukoliko su informacije iste kao i prethodna, neće biti potrebito ponavljanje prema točkama 1. te 4. i 8.

(2) Dnevnici se moraju čuvati najmanje jednu godinu nakon zadnjeg upisa.

ANTENE I PRIKLJUČNI VODOVI NA AMATERSKIM POSTAJAMA

Članak 22.

(1) Antene i priključni vodovi na amaterskoj postaji moraju biti propisno montirani i održavani, tj. prema priznatim principima elektrotehnike. Oni se moraju izgrađivati i montirati na takav način, da bude najmanje jedan metar udaljenosti između njihovih komponenata unutar zgrade i bilo kojeg dijela instalacija HPT-a. Manja udaljenost se može dozvoliti kod oklopljenih vodova, ako je zagarantiran rad bez smetnji. Antenski sustavi izvan zgrada trebaju se instalirati profesionalno i prilagoditi tehničkim propisima. Vodovi, koji prelaze preko telekomunikacijskih instalacija HPT-a mogu se montirati samo uz dozvolu HPT-a.

(2) Uzemljenja amaterskih postaja ne smiju se spajati s telekomunikacijskim instalacijama HPT-a.

(3) Vlasnik amaterske postaje mora odmah i na vlastiti trošak izmijeniti antene, uzemljenja i prik-
ljučne vodove, ako oni sprječavaju ili stvaraju pogibelj prilikom uspostavljanja, demontiranja ili izmjene telekomunikacijskih instalacija, koji služe u javne svrhe.

(4) Suglasnost treće strane (vlasnik zgrade, uprava mjerodavna za održavanje javnih putova) glede instalacije antena i vanjskih vodova ako je potrebito, treba pribaviti sam vlasnik amaterske radijske postaje.

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 23.

(1) Amaterska postaja se mora instalirati u skladu s propisima.

(2) Frekvencije emitiranja moraju biti toliko stabilne koliko to dozvoljava stanje tehničkog razvoja za ove postaje. Granice frekvencijskih područja se ne smiju prekoračiti.

(3) Sporedne emisije se moraju reducirati na minimum. Za smanjenje sporednih emisija u odnosu na isijanu snagu radne frekvencije, uzet će se kao smjernice sljedeće vrijednosti:

1. Za odašiljače s radnom frekvencijom manjom od 30 MHz i srednjom snagom većom od 25 W:60 dB.

Sa srednjom snagom od 25 W sporedne emisije ne smiju preći 25x10-3W.

2. Za odašiljače s radnom frekvencijom iznad 30 MHz i srednjom snagom većom od 25 W:60dB.

Sa srednjom snagom od 25W sporedne emisije ne smiju biti veće od 25x10-6W.

3. Za odašiljače s radnim frekvencijama većim od 235 MHz sporedne emisije se moraju smanjiti na najveću moguću mjeru.

(4) Prijemna oprema amaterske postaje ne smije stvarati smetnje u područjima, koji su predviđeni za emitiranje radija i televizije u većem iznosu od 4x10-9W.

(5) Radioamater obavezno mora posjedovati električnu shemu instalacija svog odašiljača i crtež lokalne izvedbe nepokretnog antenskog sustava ažurirati ih u slučaju promjena i držati te dokumente spremne za nadzor u skladu s člankom 16. stavak 1...

(6) Odašiljačka oprema amaterske postaje mora biti izgrađena tako, da omogući smanjenje izlazne snage u slučajevima smetnje ili indukcje.

ZAŠTITA AMATERSKIH POSTAJA PROTIV ZLOUPORABE

Članak 24.

Radioamater je obvezan spriječiti, da ne dođe do zlouporabe amaterske postaje i poduzeti posebne mjere opreza radi spriječavanja njene uporabe od neovlaštenih osoba.

SMETNJE I MJERE PROTIV SMETNJI

Članak 25.

(1) Rad amaterske postaje ne smije prouzročiti štetne smetnje drugim instalacijama. Rad drugih instalacija koje služe za javnu svrhu, ne smije biti ometan.

(2) Ako se prouzrokuje smetnja, radioamater mora svoju postaju tehnički osposobiti tako da se smetnja eliminira i da se omogući siguran rad ometane prijemne opreme.

(3) Ako se smetnja ne može eliminirati mjerama prema stavku 2. ovoga članka, radioamater mora promijeniti način rada kako prijam ne bi više bio ometan.

(4) Ako se dobije izvješće o stalnoj smetnji u prijamu, Ministarstvo može nametnuti vlasniku dozvole za postaju koja uzrokuje smetnje određena ograničenja glede sati rada i uporabe određenih frekvencijskih područja i dodatna ograničenja u odnosu na snagu odašiljača, sve dok se smetnja ne eliminira.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/91

Urbroj: 530-07-95-3

Zagreb, 16. siječnja 1996.

Ministar

pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. inž. el., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

DODATAK 1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AMATERSKIH

RADIJSKIH POSTAJA

1. TABLICA

2. DODATNI PROPISI

2.1. Frekvencijska područja

2.2. Snaga odašiljača

2.3. Vrsta emisije

2.4. Ograničavajuće odredbe

2.4.1. Televizijski i faksimilski prijenos: teleks promet

2.4.2. Amaterske relejne postaje
2. DODATNI PROPISI

2.1. Frekvencijska područja

Napomene iz stupca 3. tablice, imaju sljedeće značenje:

Napomena I:

Frekvencijska područja uz napomene 1 mogu se upotrijebiti za amatersku satelitsku službu radom amaterske postaje u odgovarajućem razredu poštujući frekvencijsku namjenu u skladu s Pravilnikom o namjeni radio-frekvencijskog spektra i dodjeli radijskih frekvencija (Narodne novine br.14/1995.).

Napomena 1*:

Uporaba frekvencijskih područja 1260 - 1720 MHz i 5650 - 5670 MHz ograničava se na smjer zemlja - svemir, a uporaba frekvencijskog područja 5830 - 5850 MHz na smjer svemir - Zemlja.

Napomena 2:

Frekvencijska područja 433.05 - 434.79 MHz, 2400 - 2450 MHz, 5725 - 5850 MHz i 24 - 24.25 GHz također se mogu upotrijebiti za rad visokofrekvencijske opreme industrijske, medicinske, kućanske i slične svrhe i za rad radijske opreme za daljinsko upravljanje.

Amaterska služba u ovim "ISM" područjima (industrija, znanost, medicina) mora prihvatiti smetnje koje uzrokuje ova oprema.

Napomena 3:

U frekvencijskim područjima 10100 - 10150 kHz, 18068 - 18168 kHz i 24890 - 24990 kHz može se upotrijebiti samo A1A vrsta emisije.

Status amaterske službe u frekvencijskoj namjeni prikazan je u stupcu 4 tablice slovima P, Pex i S, koja imaju sljedeće značenje:

P - primarna služba,

Pex - primarna služba (područje, koji se najvećim dijelom upotrebljava za amatersku službu),

S - sekundarna služba.

Primarna služba ima prvenstvo nad sekundarnom službom, koja radi u istom frekvencijskom području.

Postaje u sekundarnoj službi ne smiju praviti štetne smetnje postajama u primarnoj službi i ne mogu tražiti zaštitu štetnih smetnji od postaja u primarnoj službi, koja radi u istom frekvencijskom području.

Opća napomena:

Hrvatska radio-amaterska udruga može prema potrebi, unutar zadanih vrijednosti, predložiti Ministarstvu i detaljniju podjelu frekvencijskih područja, snage i vrste emisija.

2. 2. Snaga odašiljača

2. 2. 1.

Vršna snaga ovojnice odašiljača ne smije prijeći vrijednosti, koje su dane za pojedine razrede:

Razred A = 1000 W (60.0 dBm),

Razred B = 150 W (51,8 dBm),

Razred C = 75 W (48.8 dBm).

Vrijednosti dBm su zaokružene.

(Vršna snaga ovojnice - VSO (Peak Envelope Power - PEP) je srednja snaga odašiljača koju ovaj privodi antenskom napojnom vodu za vrijeme jedne radiofrekvencijske periode na najvišoj amplitudi modulacijske ovojnice).

2. 2. 2.

Odašiljač treba biti izveden na takav način da se propisana izlazna snaga (snaga koja se privodi anteni) ne poveća načinom manipulacije.

2. 2. 3.

Odašiljači s jednim bočnim opsegom moraju imati mogućnost spajanja na audio signalni generator s izlaznom impedancijom od 600 - Ohma za svrhe mjerenja i ispitivanja. Ako odašiljač ima različitu ulaznu impedanciju, spajanje signalnog generatora se mora omogućiti prikladnim načinom, npr. transformatorom ili prilagodnom mrežom.

2. 2 .4.

Izdani odašiljački priključak mora biti takav, da se omogući spajanje umjetne antene otpora od 50 Ohma, koja ne zrači.

2. 2. 5.

Izlazni odašiljački priključak mora biti snabdjeven sa standardnim koaksijalnim utičnicama za svrhu mjerenja i ispitivanja; ako je potrebito, radio amater će se snabdjeti s prilagodnim člankom.

2. 2 .6.

U svrhu određivanja snage odašiljača, odašiljač mora podržavati svoju vršnu snagu ovojnice u vremenu od barem 5 sekundi u vrsti emisije NN (nemodularni nositelj) ili J3E (jedan bočni pojas s prigušenim nositeljem).

2. 2. 7.

Mjerni postupci za određivanje vršne snage ovojnice:

2. 2. 7. 1.

Vršna snaga ovojnice za radiotelegrafske odašiljače je određena emisijom nekodiranog i nemoduliranog nositelja.

2. 2. 7. 2.

Vršna snaga ovojnice odašiljača s jednim bočnim pojasom određuje se upravljanjem pomoću jednog tona. Sinusoidalni audio ispitni signal se dovodi na ulaz odašiljača. Frekvencija se odabire tako da se postavi na maksimum propusnog područja odašiljača. Amplituda se podešava tako da se odašiljač upravlja s punom vršnom snagom ovojnice.

2. 3. Vrste emisija

Amaterske postaje mogu upotrebljavati sljedeće vrste emisija:

2. 3. 1.

Tip emisije                                                                                      Oznaka
___________________________________________________________________

Amplitudna modulacija = emisija u kojoj je glavni
nositelj amplitudno moduliran (uključujući i slučajeve
gdje je podnositelj kutno moduliran).

Dva bočna pojasa, jedan kanal, koji sadrži kvantiziranu
ili digitalnu informaciju, bez uporabe moduliranog podnositelja:

Morze telegrafija                                                                                 A1A
Telegrafija s izravnim ispisom                                                               A1B
Faksimil                                                                                              A1C
Daljinsko upravljanje                                                                           A1D

Dva bočna pojasa, jedan kanal, koji sadrži kvantiziranu
ili digitalnu informaciju s uporabom moduliranog podnositelja:

Morze telegrafija                                                                                A2A
Telegrafija s izravnim ispisom                                                              A2B
Faksimil                                                                                             A2C
Daljinsko uprvljanje                                                                            A2D

Dva bočna pojasa, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Faksimil                                                                                             A3C
Telefonija                                                                                           A3E
Televizija (video)                                                                                A3F

Djelomično prigušeni bočni pojas, jedan kanal koji sadrži
analognu informaciju:

Televizija (video)                                                                               C3F

Jedan bočni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji sadrži
kvantiziranu ili digitalnu informaciju s uporabom moduliranog
podnositelja:

Morze telegrafija                                                                               J2A
Telegrafija s izravnim ispisom                                                             J2B
Faksimil                                                                                            J2C
Daljinsko upravljanje                                                                         J2D

Jedan bočni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji sadrži
analognu informaciju:

Faksimil                                                                                            J3C
Telefonija                                                                                          J3E
Televizija (video)                                                                               J3F

Jedan bočni pojas, smanjena ili promjenjiva razina nositelja,
jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Telefonija                                                                                        R3E
Nemodulirani nositelj (u svrhu ispitivanja)                                         N0N

2.3.2. Frekvencijska modulacija (F), fazna modulacija
(G) = emisija u kojoj je glavni nositelj kutno moduliran

Frekvencijska modulacija, jedan kanal, koji sadrži kvantiziranu
ili digitalnu informaciju, bez uporabe moduliranog podnositelja:

Morze telegrafija                                                                            F1A
Telegrafija s izravnim ispisom                                                          F1B
Faksimil                                                                                         F1C
Daljinsko upravljanje                                                                      F1D

Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži kvantiziranu
ili digitalnu informaciju s uporabom moduliranog podnositelja:

Morze telegrafija                                                                            F2A
Telegrafija s izravnim ispisom                                                          F2B
Faksimil                                                                                         F2C
Daljinsko upravljanje                                                                      F2D

Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži
analognu informaciju:

Faksimil                                                                                        F3C
Telefonija                                                                                      F3E
Televizija (video)                                                                           F3F

U amaterskoj službi se može upotrebljavati i fazna modulacija. U pojedinim slučajevima se može upotrijebiti fazno modulirana emisija čija vrsta emisije odgovara frekvencijsko moduliranoj emisiji prikazanoj u tablici. U tom slučaju će se prva osnovna oznaka "F" zamijeniti s "G" (npr. umjesto FIA bit će GIA).

2.4. Ograničavajuće odredbe

2.4.1. Televizijski i faksimil prijenos; teleks promet

2. 4.1. 1.

Premačlanku 12. ovog pravilnika sadržaj televizijskih i faksimil prijenosa mora biti ograničen na one amaterske postaje, kojima je dozvoljeno takvo odašiljanje. Ovi prijenosi ne smiju imati prirodu radijskih i televizijskih prijenosa, ne smiju sadržavati oglase i ne smiju biti za javnost.

2. 4. 1. 2.

Za teleks promet ispod 146 MHz devijacija frekvencije se mora ograničiti na ± 500 Hz kod uporabe FIB, a ± 3000 Hz kod uporbe F2B

2. 4. 2. Amaterske relejne postaje (repetitori)

2. 4. 2. 1.

Amaterske relejne postaje kao što je definirano u članku 9, stavku (5) ovoga pravilnika su daljinski upravljane radijske postaje s kojima rade radioamaterski klubovi, a koje prvenstveno služe u svrhu boljeg premošćivanja udaljenosti između pokretnih i nepokretnih amaterskih postaja ili između pokretnih amaterskih postaja.

2. 4. 2. 2.

U skladu s izdanom dozvolom i međunarodnim preporukama, amaterska relejna postaja može raditi u frekvencijskom pojasu 144 - 146 MHz ili 430 - 440 MHz na posebnim frekvencijskim kanalima.

2. 4. 2. 3.

Vrsta emisije, koja se upotrebljava je F3E ili G3E i za svrhe upravljanja F2D ili G2D.

2. 4. 2. 4.

Efektivna izračena snaga (ERP - Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 15 W (41.8 dBm), a devijacija frekvencije ne smije biti veća od ± 5 kHz.

2. 4. 2. 5.

Uključenje odašiljača mora se obaviti emitiranjem audio frekvencije (2FD ili 2GD). Daljnje uprav-
ljanje odašiljačem se obavlja pomoću prijamnog signala. Rad se treba omogućiti uz kašnjenje 3 do 5 sekundi. Nije dozvoljeno stalno uključenje odašiljača.

2. 4. 2. 6.

Pozivni znak relejne postaje uključuje se u vrstu emisije F2A ili G2A (Morze telegrafija) dok je postaja uključena i ponavlja se najmanje svakih 20 minuta.

2. 4. 2. 7.

Mora biti osigurana mogućnost da odgovorni radio amater može u bilo koje vrijeme isključiti relejnu potaju (npr. pomoću upravljanja audio frekvencijom).

Odgovorni radio amater ima ovlast zaustaviti rad relejne postaje ili privremeno isključiti pojedinog radio amatera u sudjedlovanju u radu preko relejne postaje za koju je on odgovoran, ako se otkrije da je relejna postaja zloupotrebljena.

Ovakav slučaj se mora odmah javiti Ministarstvu.

2. 4. 2. 8.

Komunikacija između dviju relejnih postaja nije dozvoljena.

2. 4.2. 9.

Ostali radioamaterski promet ne smije uzrokovati smetnje radijskom prometu preko relejnih postaja.

DODATAK 2.

PROGRAM ZA RADIOAMATERSKI ISPIT

Usklađen s preporukom CEPT T/R 61-02

I. TEHNIČKA, OPERATIVNA I REGULATIVNA PITANJA

a) TEHNIČKI SADRŽAJ

1. Eleketrička, elektromagnetska i radijska teorija

2. Komponente

3. Krugovi

4. Prijamnici

5. Odašiljači

6. Antene i prijenosni vodovi

7. Propagacija

8. Mjerenja

9. Smetnje i imunitet

10. Električka sigurnost

b) HRVATSKA I MEĐUNARODNA DJELATNA PRAVILA I POSTUPCI

1. Fonetska abeceda

2. Q - kod

3. Operativne kratice, koje se upotrebljavaju u amaterskoj službi

4. Međunarodni znakovi za nesreće, promet u slučaju opasnosti i komunikacija u slučajevima prirodnih katastrofa

5. Pozivni znaci

6. Planiranje pojaseva IARU

c) HRVATSKI I MEĐUNARODNI PROPISI KOJI SU U SVEZI S AMATERSKOM RADIJSKOM SLUŽBOM I RADIOAMATERSKOM SATELITSKOM SLUŽBOM

1. Radijski propisi ITU (RR)

2. Propisi CEPT-a

3. Hrvatski zakoni, propisi i uvjeti za dozvole

II. ODAŠILJANJE I PRIJAM KODNIH
SIGNALA MORZE

OCJENA OBAVLJENOG ISPITA

1. PITANJA IZ TEHNIKE, DJELATNIH PRAVILA I PROPISA

a) TEHNIČKI SADRŽAJ

1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA

1. 1. Vodljivost

1. 2. Izvori elektriciteta

1. 3. Električno polje

1. 4. Magnetsko polje

1. 5. Elektromagnetsko polje

1. 6. Sinusoidalni signali

1. 7. Nesinusoidalni signali

1. 8. Modularni signali

1. 9. Snaga i energija

2. KOMPONENTE

2. 1. Otpornik

2. 2. Kondenzator

2. 3. Zavojnica

2. 4. Primjena i uporaba transformatora

2. 5. Dioda

2. 6. Tranzistor

2. 7. Disipacija topline

2. 8. Različito

3. KRUGOVI

3. 1. Kombinacija komponenata

3. 2. Filter

3. 3. Napajanje

3. 4. Pojačalo

3. 5. Detektor

3 .6. Oscilator

3. 7. Fazno zatvorena petlja (PLL)

4. PRIJAMNICI

4. 1. Tipovi

4. 2. Blok dijagrami

4. 3. Rad i funkcija sljedećih stupnjeva

4. 4. Karakteristike prijamnika

5. ODAŠILJAČI

5. 1. Tipovi

5. 2. Blok dijagrami

5. 3. Rad i funkcija sljedećih stupnjeva

5. 4. Karakteristike odašiljača

6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI

6. 1. Tipovi antena

6. 2. Karakteristike antena

6. 3. Prijenosni vodovi

7. PROPAGACIJA

8. MJERENJA

8. 1. Način mjerenja

8. 2. Mjerni instrumenti

9. SMETNJE I IMUNITET

9. 1. Smetnje na elektroničkoj opremi

9. 2. Uzrok smetnji na elektroničkoj opremi

9. 3. Mjere protiv smetnji

10. ELEKTRIČNA SIGURNOST

Ad. 1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA

1. 1. Vodljivost

- vodič, poluvodič i izolator

- Struja, napon i otpor

- Jedinica, amper, volt i Ohm

- Ohmov zakon E = I. R_

- Kirchofovi zakoni

- Električna snaga _P = E. I_

- Jedinica wat

- Električna energija _W = P.t_

- Kapacitet baterije _amper-sat_

1. 2. Izvori elektriciteta

- Naponski izvor, izvor napona _EMF_, struja kratkog spoja, unutrašnji otpor i završni napon

- Serijski i paralelni spoj izvora napona

1. 3. Električno polje

- Jakost električnog polja

- Jedinica volt/metar

- Oklapanje električnih polja

1. 4. Magnetsko polje

- Magnetsko polje koje okružuje vodič, kojim teče struja

- Oklapanje magnetskog polja

1. 5. Elektromagnetsko polje

- Radijski valovi kao elektromagnetski valovi

- Brzina propagacije i njena relacija s frekvencijom i valnom duljinom _v = f.. _

- Polarizacija

1. 6. Sinusoidalni signali

- Grafički prikaz u vremenu

- Trenutačna amplitudna _E _, Efektivna (RMS) _U = ..._ i srednja vrijednost

- Frekvencija

- Jedinica Hertz

- Fazna razlika

1. 7. Nesinusoidalni signali

- Audio signali

- Pravokutni val

- Grafički prikaz u vremenu

- Komponenta istosmjerne struje, osnovni val i harmonici

1. 8. Modularni signali

- Amplitudna modulacija

- Fazna modulacija, frekvencijska modulacija i modulacija s jednim bočnim pojasom

- Frekvencijska devijacija i indeks modluacije _m ..._

- Nositelj, bočni pojasevi i širina pojasa

- Valni oblik

1. 9. Snaga i energija

- Snaga sinusoidalnih signala _P = iŇ. R; P....

- Odnosi snage, koji odgovaraju sljedećim vrijednostima dB:

0 do B,3 dB, 6 dB, 10 dB i 20 dB (pozitivne i negativne)

- Odnos snage ulaza i izlaza u dB za serijski spojena pojačala i/ili atenuatore

- Prilagođenje (maksimalni prijenos snage)

- odnos između snage na ulazu i izlazu i učinkovitost (... =

- Vršna snaga ovojnice (p .e. p. - peak. envelope power)

Ad. 2. KOMPONENTE

"& Otpornik

- Jedinica Ohm

- Otpor

2. 1.

- Karakteristike napona i struje

- Snaga disipacije

- Pozitivni i negativni temperaturni koeficijenti _PTK i NTK_

2. 2. Kondenzator

- Kapacitet

- Jedinica Farad

- Odnos između kapaciteta, dimenzija i dielektrika (Samo kvalitativno razmatranje)

- Reaktancija (...)

- Fazni odnos između napona i struje

- Karakteristike nepokretnog i promjenjivog kondenzatora, zrak, mika, plastika, keramika i elektrolitički kondezatori

- Temperturni koeficijent

- Struja odvodnje

2. 3. Zavojnica

- Samoindukacija

- Jedinica Henry

- Efekat broja navoja, promjera, duljine i materijale jezgre na indukciju. (Samo kvalitativno razmatranje)

- Reaktancija (X...)

- Fazna relacija između struje i napona

- Q-faktor

- Skin efekt

- Gubici u materijalima jezgre

2. 4. Primjena i uporaba transformatora

- Idealni transformator (... )

- Relacija između odnosa navoja i:

naponskog odnosa (...)

strunog odnosa (....)

odnosa impedancije. (Samo kvalitativni tretman)

- Transformatori

2. 5. Diode

- Uporaba i primjena dioda:

- Ispravljačka dioda, zener dioda, LED (dioda, koja emitira svjetlo), s promjenjivim naponom i kapacitetom (varikap)

- Reverzibilni napon i struja odvodnje

2. 6. Tranzistor

- PNP i NPN tranzistor

- Faktor pojačanja

- Tranzistor s efektom polja (N kanal i P kanal, j-FET)

- Tanzistor sa:

- zajedničkim krugom emitira (izvor)

- zajedničkim krugom baze (vrata)

- zajedičkim krugom kolektora (odvod)

- ulazne i izlazne impedancije gore navedenih krugova

- metoda postavljanja radne točke

2. 7. Različito

- Jednostavna termoionska naprava (cijev)

- Jednostavni digitalni krugovi

Ad. 3. KRUGOVI

3. 1. Kombinacija komponenata

- Serijski i paralelni krugovi otpornika, zavojnica, kondenzatora i dioda

- Struja i napon u ovim krugovima

- Impedancija u ovim krugovima

3. 2. Filter

- Serijski ugođen i paralelno ugođen krug:

- Impedancija

- Frakvencijska karakteristika

- Rezonantna frekvencija (...)

- Faktor kvalitete ugođenog kruga (...)

- Širina pojasa

Pojasni filter

- Niskopropusni, visokopropusni, pojasno propusni i pojasno nepropusni filteri načinjeni od pasivnih elemenata

- Frekvencijski odziv

-IT filter i T filter

- Kvarcni kristal

3. 3. Napajanje

- Krugovi za poluvalno i punovalno ispravljanje i mostni ispravljač

- Krugovi za izravnavanje

- Stabilizacijski krugovi u niskonaponskom napajanju

3. 4. Pojačalo

- Nisko frekvencijska i visokofrekvencijska pojačala

- Faktor pjačanja

- Amplidutno-frekvencijska karakteristika i širina pojasa

- Prednapon klase A, A/B, B i C

- Harmonici (nelinearno izobličenje)

3. 5. Detektor

- AM detektor

- Diodni detektor

- Detektor produkta

- FM detektori

- Detektor s nagibom (Slope detector)

- Foster-Seeley diskriminator

- Detektor za Morze telegrafiju (CW) odnosno jedan bočni pojas (SSB)

3. 6. Oscilator

- Faktori koji utječu na frekvenciju i uvjete stabilnosti frekvencije potrebne za osciliranje

- LC oscilator

- Kristlani oscilator, izvantonski oscilator

3. 7. Fazno zatvoreni okvir

- Upravljački okvir s krugom za fazno uspoređivanje

Ad. 4. PRIJAMNICI

4. 1. Tipovi

- Jednostruki i dvostruki superheterodinski prijamnik

4. 2. Blok dijagrami

- Prijamnik za Morze telegrafiju (CW) _AIA_

- AM prijamnik _A3E_

- SSB prijamnik s potisnutim nositeljem (J3E)

- FM prijamnik (F3E)

4.3. Rad i funkcija sljedećih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami)

- Pojačalo visoke frekvencije (HF)

- Oscilator (fiksni i varijabilni)

- Mješalo

- Niskofrekvencijsko (LF) pojačalo

- Ograničavalo

- Detektor

- Frekvencijski oscilator s izbijanjem

- Naprava za baždarenje kristala

- Pojačalo niskih frekvencija (LF)

- Automatsko upravljanje pojačanjem

- S-mjerilo

- Samoprigušenje (Squelch)

4. 4. Karakteristike prijamnika (jedinstveni opis)

- Susjedni kanal

- Selektivnost

- Osjetljivost

- Stabilnost

- Frekvencija slike

- Intermodulacija; modulaciona smetnja

Ad. 5. ODAŠILJAČI

5. 1. Tipovi

- Odašiljač s ili bez translacije frekvencije

- Multiplikacija frekvencije

5. 2. Blok dijagrami

- Odašiljač za Morze telegrafiju (CW) _A1A_

- SSB odašiljač s potisnutim nositeljem

- FM odašiljač _F3E_

5. 3. Rad i funkcija sljedećih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami)

- Mješalo

- Oscilator

- Odvojeni stupanj (Buffer)

- Pobudni stupanj (Driver)

- Množilo frekvencije

- Pojačalo snage

- Izlazni filter (pi-filter)

- Frekvencijski modulator

- SSB modulator

- Fazni modulator

- Kristalni filter

5.4. Karakteristike odašiljača (jedinstveni opis)

- Frekvencijska stabilnost

- RF-širina pojasa

- Bočni pojasevi

- Područje audio frekvencija

- Nelinearnost

- Izlazna impedancija

- Izlazna snaga

- Učinkovitost

- Frekvencijska devijacija

- Indeks modulacije

- Smetnje (Clicks, chirps), koje se stvaraju prilikom tipkanja Morze znakova

- Sporedna visokofrekvencijska zračenja

- Zračenje kroz kučište

Ad .6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI

6. 1. Tipovi antena

- Poluvalna antena napajana u središtu

- Poluvalna antena napajana na kraju

- Dipol u obliku petlje

- Antena s pasivnim elementima (Yagi)

- Parabolična antena

- Dipol s trapovima (Trap dipol)

6. 2. Karakteristike antene

- Distribucija struje i napona

- Impedancija na mjestu napajanja

- Kapacitivna ili indukativna impedancija nerezonantne antene

- Polarizacija

- Dobitak antene

- Efektivna izručena snaga (e. r. p. - effective radiated power)

- Odnos naprijed-natrag

- Horizontalni i vertikalni dijagrami zračenja

6. 3. Prijenosni vodovi

- Vod paralelnog vodiča

- Koaksijalni kabel

- Valovod

- Karakteristična impedancija (Z..)

- Faktor brzine

- Odnos stojnog vala

- Gubici

- Simetrični/asimetrični prilagodni element (Balun)

- Četvrtina valne duljine kao impedancija transformatora (...)

- Linije otvorenog kruga i kratkospojenog kruga kao ugođeni krugovi

- Jedinice za ugađanje antene

Ad. 7. PROPAGACIJA

- Ionosferski slojevi

- Kritična frekvencija

- Utjecaj sunca na ionosferu

- Maksimalna upotrebljena frekvencija

- Zemljin val i nebeski val, kut zračenja i preskočena udaljenost

- Feding

- Troposfera

- Utjecaj visine antena na udaljenost, koja se može pokriti (radio horizont)

- Temperaturna inverzija

- Zanemarljiva E-refleksija

- Refleksija u zoru

Ad. 8. MJERENJA

8. 1. Način mjerenja

Mjerenja:

- Istosmjernih napona i struja

- Greške u mjerenjima

- Utjecaj frekvencije

- Utjecaj valnog oblika

- Utjecaj unutrašnjeg otpora mjerila

- Otpor

- Istosmjerna snaga i RF snaga (srednja snaga, vršna snaga ovojnice)

- Odnos naponskog stojnog vala

- Valni oblik ovojnice RF signala

- Frekvencija

- Rezonantna frekvencija

8. 2. Mjerni instrumenti

Način mjerenja pomoću:

- Mjerila s pomočnim svitkom

- Mjerila s više područja

- Mostnog mjerila refleksije

- Brojila frekvencija

- Apsorpcijskog frekvencmetra

- Dip metra

- Osciloskopa

Ad. 9. SMETNJE I IMUNITET

9. 1. Smetnje na elektroničkoj opremi

- Blokiranje

- Smetnje sa željenim signalom

- Intermodulacija

- Audio krugovi za detekciju

9. 2. Uzrok smetnji na elektroničkoj opremi

- Jakost polja odašiljača

- Sporedna zračenja odašiljača (parazitsko zračenje, harmonici)

- Neželjeni utjecaj opreme:

- preko ulaza u antenu (antenski napon, selektivnost na ulazu)

- preko drugih priključnih vodova

- pomoću izravnog zračenja

9. 3. Mjere protiv smetnji

Mjere za sprečavanje i eliminiranje smetnji se ostvaruju:

- Postavljanjem filtera

- Otspajanjima

- Otklapanjem

Ad. 10. SIGURNOST

- Ljudsko tijelo

- Mrežno napajanje

- Visoki naponi

- Munja

b) HRVATSKA I MEĐUNARODNA DJELATNA PRAVILA I POSTUPCI

1. FONETSKA ABECEDA

A = Alpha

B = Bravo

C = Charlie

D = Delta

E = Echo

F = Foxtrot

G = Golf

H = Hotel

I = India

J = Juliet

K = Kilo

L = Lima

M = Mike

N = November

O = Oscar

P = Papa

Q = Quebeck

R = Romeo

S = Siera

T = Tango

U = Uniform

V = Victor

W = Whiskey

X = X-ray

Y = Yankee

Z = Zulu

Napomena:

Izgovor za dodatne posebne znakove u Hrvatskom jeziku može odrediti Hrvatska radioamaterska udruga.

2. Q - KOD

Code             Upit                                Odgovor

QRQ            Kako se čitaju moji
                     signali                              Vaši signali se čitaju ...

QRM            Ometa li vas tko?             Ometa

QRN            Imate li statičke
                     teškoće?                          Imam statičke teškoće

QRO           Hoću li povećati
                    snagu odašiljača?              Povećajte snagu odašiljača

QRP            Hoću li smanjiti
                    snagu odašiljača                Smanjite snagu
                                                             odašiljača?

QRS            Hoću li slati
                    polaganije?                       Šaljite polaganije

QRT            Hoću li zaustaviti               Zaustavite
                    odašiljanje?                      odašiljanje

QRZ            Tko me poziva?                Poziva vas ....

QRV            Jeste li spremni?               Spreman sam

QSB            Imaju li moji signali           Vaši signali imaju
                    feding?                             feding

QSL            Možete li potvrditi             Potvrđujem prijam
                   prijam?

QSO           Možete li komunicirati       Mogu komunicirati
                   s...izravno?                        izravno

QSY           Hoću li promijeniti              Promijenite
                   odašiljanje na drugoj          odašiljanje na
                   frekvenciji                          drugoj frekvenciji

QRX           Kada ćete ponovno           Nazvat ću vas
                   nazvati?                             ponovno ... sati
                                                            na ... kHz (ili MHz)

QTH          Koja je vaša pozicija          Moja pozicija je ...
                  na širini i duljini (ili               širine... duljine (ili
                  prema bilo kakvom             prema bilo kakvom
                  drugom pokazatelju)           drugom pokazat.)

3. DJELATNE KARTICE, KOJE SE UPOTRE BLJAVAJU U AMATERSKOJ SLUŽBI

AR*         Završetak odašiljanja
BK          Signal, koji se upotrebljava za prekid odašiljanja, koje je u tijeku
CQ          Opći poziv svim postajama
CW         Kontinuirani val
DE          Od, upotrebljen za odvajanje pozivnog znaka postaje, koja je pozvana od onoga pozivajuće postaje
K            Poziv za odašiljanje
MSG       Poruka
PSE        Molim, izvolite
RST       Čitljivost, jakost signala, tonsko izvješće
R            Primljen
RX         Prijamnik
TX        Odašiljač
UR        Vaš
VA*      Završetak rada
*           U Morzeu se odašilje kao jedan skupni znak

4. MEĐUNARODNI ZNAKOVI ZA NESREĆE, PROMET U SLUČAJEVIMA OPASNOSTI I KOMUNIKACIJA U SLUČAJEVIMA PRIRODNIH KATASTROFA

Znakovi za nesreće:

- radiotelegraf (SOS)

- radiotelefon "MAYDAY"

- rezolucija No. 640 Radijskih propisa (ITU)

- međunarodna uporaba amaterske postaje u slučajevima nacionalnih katastrofa

Frekvencijski pojasevi namijenjeni amaterskoj službi.

5. POZVINI ZNACI

- Identifiakcija amaterske postaje

- Uporaba pozivnih znakova

- Kompozicija pozivnih znakova

- Nacionalni prefiksi

6. PLANIRANJE POJASEVA IARU

- Plarnianje pojaseva IARU

- Svrhe

HRVATSKI I MEĐUNARODNI PROPISI U SVEZI S AMATERSKOM RADIJSKOM SLUŽBOM I RADIOAMATERSKOM SATELITSKOM SLUŽBOM

1. RADIJSKI PROPISI ITU (RR)

- Definicija amaterske službe i amaterske satelitske službe

- Definicija amaterske postaje

- Članak 32. Radjskih propisa (RR)

Statut amaterske službe i amaterske satelitske službe

Radijski regioni ITU

2. PROPISI CEPT-a

- Preporuka Z/R 61-01

- Privremena uporaba amaterskih postaja u zemljama CEPT-a

- Privremena uporaba amaterskih postaja u zemljama izvan CEPT-a koje sudjeluju u sustavu Z/R 61-01

3. HRVATSKI ZNAKOVI, PROPISI I UVJETI ZA DOZVOLE

- Hrvatski zakoni

- Propisi i uvjeti za dozvole

- Demonstriranje znanja za održavanje dnevnika

Čuvanje dnevnika

Svrha

Upisani podaci

II. ODAŠILJANJE I PRIJAM MORZE
SIGNALA

Ispitanik treba demonstrirati sposobnost odašiljanja i pretvaranja u Morze kod punih tekstova, grupa znanstvenika, interpunkcija i drugih znakova:

- Brzinom, koja nije manja od 12 riječi u minuti

- Za vrijeme trajanja od barem tri minute

- S najviše 4 greške u prijamu

- S najviše 1 neispravljenom i 4 ispravljene greške u odašiljanju

- Uporabom neautomatske Morze tipke

Tekst za odašiljanje i prijam u Morze kodu sastojat će se od grupa slova (svaka grupa ima 5 slova) jedna minuta za svaku grupu čisti tekst na Hrvatskom jeziku sa znamenkama i znakovima interpunkcije za jednu minutu

tekst izabran od normalnog radioamaterskog prometa (tj. kratice, pozivi, Q grupe) za jednu minutu

Nije dozvoljena uporaba Morze tipaka, koje automatski proizvode točke i crtice elektroničkim ili mehaničkim putem.

OCJENA OBAVLJENOG ISPITA

Dijelovi ispita "Znanje o tehničkim pitanjima", "Znanje o djelatnim pitanjima", i "Znanje o propisima" smatrat će se položenim, ako kandidat udovolji najmanjem broju bodova prema niže prikazanoj tablici.

Prigodom ocjenjivanja odašiljanja i prijema Morze kodom uzimat će se u obzir i potrebito vrijeme, čitljivost, broj kvalitetno ispravljenih griješaka, i, gdje je potrebito, broj griješaka. Kandidatima će se omogućiti dva pokušaja u odašiljanju i prijamu Morze kodom za vrijeme istog ispita.

Dio ispita, koji se tiče odašiljanja i prijama Morze kodom smatrat će se položenim, ako ne bude više od tri griješke u odašiljanju i 3 u prijemu. Odašiljanje u Morze kodu može sadržavati do 5 kvalitetno ispravljenih griješaka.

Tablica rezultata koji se trebaju postići za različite klase i različite dijelove ispita