Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 31.01.1996 Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 11. stvka 7. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95 i 65/95) i članka 39. stavka 2. zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" ,br. 75/93) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU REGISTRACIJE UGOVORA O RADU POMORACA I RIBARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način registracije ugovora o radu pomoraca i ribara (u daljnjem tekstu: ugovor).

Članak 2.

Ugovor se registrira pri županijskom uredu nadležnome za poslove rada prema sjedištu poslodavca kod kojega pomorac ili ribar zasniva radni odnos (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Članak 3.

(1) Ugovor o radu pomorca i ribara mora sadržavati sljedeće uglavke:

1. naziv, tvrtka i sjedište poslodavca,

2. ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja i prebivalište pomorca ili ribara,

3. mjesto i dan sklapanja ugovora,

4. naziv broda ili brodova na kojem ili na kojima pomorac ili ribar preuzima obvezu raditi,

5. naziv, narav ili vrstu poslova na koje se pomorac ili ribar zapošljava,

6. putovanje ili putovanja koja će se poduzeti, ako se taj podatak može dati u vrijeme sklapanja ugovora,

7. mjesto i dan kada se pomorac ili ribar mora javiti na brod radi otpočinjanja rada, ako se ti podaci mogu dati u vrijeme sklapanja ugovora,

8. očekivano trajanje ugovora, u slučaju ugovora na određeno vrijeme utvrđeno na načn da se odredi dan kada ugovor prestaje ili luka odredišta i rok po isteku kojega pomorcu ili ribaru nakon dolaska u luku odredišta prestaje radni odnos,

9. trajanje plaćenog godišnjeg odmora na koji pomorac ili ribar ima pravo, u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja trajanja tog prava,

10. osnovnu plaću dodatke na plaću, novac u kojem će se isplaćivati, te razdoblja isplate,

11. otkazne rokove kojih se mora pridržavati pomorac ili ribar, odnosno poslodavac, a u slučaju kad se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja otkaznih rokova,

12. uglavak da je poslodavac upoznao pomorca ili ribara s pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora, te da ih je pomorac ili ribar prihvatio ili da je pri sklapanju ugovora bio nazočan predstvnik sindikata.

(2) Umjesto uglavka iz točke 9., 10. i 11. stavka 1. ovoga članka može se u ugovoru uputiti na odgovarajuće zakone, druge propise, kolektivne ugovore ili pravilnike o radu koji uređuju ta pitanja.

Članak 4.

Ugovor na registraciju nadležnom tijelu podnosi poslodavac u tri primjerka u roku osma dana od dana kada je pomorac ili ribar započeo raditi.

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo vodi Registar ugovora (u daljnjem tekstu: registar), zbirku isprava i abecedni imenik.

(2) U registru iz stavka 1. ovoga članka upisuje se:

1. redni (registarski) broj pod kojim je ugovor upisan,

2. naziv, tvrtka i sjedište poslodavca,

3. ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja i prebivalištge pomorca ili ribara,

4. mjesto i dan sklapanja ugovora,

5. vrijeme na koje je ugovor sklopljen (određeno ili neodređeno vrijeme).

(3) Nakon upisa podataka iz ugovora u registar, na ugovor se upisuje redni broj pod kojim je taj ugovor upisan u registar,

(4) Redni broj pod kojim je ugovor upisan u registar stalan je i svaka promjena tog ugovora registrira se pod istim brojem.

Članak 6.

(1) Na svaki primjerak ugovora stavlja se potvrda o registraciji koja obvezno sadrži:

1. naziv nadležnog tijela kod kojega je ugovor registriran,

2. izreku, da je ugovor regisriran,

3. registarki broj i datum registracije,

4. potpis ovlaštene osobe.

(2) Nakon izvršene registracije nadležno tijelo dostavlja svakoj od stranaka po jedan primjerak ugovora.

Članak 7.

(1) U zbirku isprava polaže se jedan primjerak registriranog ugovora.

(2) U abecedni imenik upisuje se:

1. ime i prezime, te prebivalište pomorca ili ribara,

2. redni broj pod kojim je ugovor upisan.

Članak 8.

(1) Poslodavac je dužan u roku osam dana prijaviti nadležnom tijelu svaku promjenu ugovora.

(2) Na registraciju promjene ugovora primjenjuje se odreba ovog Pravilnika koji se odnose na registrciju ugovora.

Članak 9.

Nadležno tijelo dužno je registrirati ugovor ili promjenu ugovora u roku osam dana od dana podnošenja ugovora ili njegove promjene na regi-straciju.

Članak 10.

Registracije obavljene do početka primjene Zakona o radu ostaju na snazi do isteka roka iz članka 241. stavka 1. toga Zakona.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu registracije odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda ("Narodne novine" broj 73/94).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/12

Urbroj: 524-02-96-4

Zagreb, 29. siječnja 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.