Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 26.01.1996 Zakon o izmjeni Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIVREMENOM PREUZIMANJU I UPRVLJANJU ODREÐENOM IMOVINOM

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. siječnja 1996.

Broj: 01-96-164/1

Zagreb, 23. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PRIVREMENOM PREUZIMANJU I UPRAVLJANJU ODREÐENOM IMOVINOM

Članak 1.

U Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", broj 73/95) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pitanje vraćanja u posjed i na koritšenje imovine u vlasništvu osoba iz članka 2. ovog Zakona uredit će se Sporazumom o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"U slučaju vraćanja imovine u posjed i na korištenje, Komisija iz članka 4. ovoga Zakona ukinut će rješenje iz članka 5. ovoga Zakona."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "iz stavka 2. ovoga članka" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 3. ovoga članka".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/11

Zagreb, 17. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.