Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 26.01.1996 Pravilnik o dozvoli za miniranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine", br. 12/94.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLI ZA MINIRANJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovime se Pravilnikom propisuje obrazac dozvole za miniranje (u daljnjem štivu: dozvola), način izdava-nja i zamjene te vođenje upisnika o izdanim doz-volama.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Ministar-stvu unutarnjih poslova.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova miniranja i sličnih radova,

2. svjedodžba o stručnoj spremi,

3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima,

4. potvrda da ne postoji pravomoćna presuda za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine te za kaznena djela s obilježjima nasilja, koristoljublja ili niskih pobuda niti je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak,

5. potvrda o nekažnjavanju za prekršaj te da se ne vodi postupak za prekršaj koji ukazuje da bi eksplozivne tvari mogle biti zlorabljene,

6. slika veličine 22 mm x 28 mm,

7. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Članak 3.

Dozvola se izdaje za obavljanje odgovarajuće vrste miniranja koja su opisana kako slijedi:

1. Nadzemna miniranja obuhvaćaju sve radnje nadzemnog miniranja osim specijalnih miniranja.

2. Specijalna miniranja obuhvaćaju:

1. podvodno miniranje

3. miniranje leda

4. obradu metala miniranjem

5. konturno miniranje

6. miniranje kod seizmoloških istraživanja

3. Podzemna miniranja obuhvaćaju sve radnje podzemnog miniranja u graditeljstvu.

Članak 4.

Dozvola je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 85mm x 55mm i izrađena tehnikom "zaštitnog tiska".

Obrazac dozvole s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Ministar unutarnjih poslova propisuje cijenu obrasca dozvole.

Članak 5.

Dozvola vrijedi za obavljanje poslova samo one vrste miniranja za koje je izdana.

Članak 6.

Osoba koja obavlja poslove miniranja dužna je za vrijeme obavljanja miniranja imati kod sebe dozvolu.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 7.

U slučaju nestanka dozvole vlasnik je dužan odmah, a najkasnije u roku tri dana po nestanku iste, o tome izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nova dozvola izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala dozvola oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 8.

Dozvola će se oduzeti osobi koja više ne ispunjava uvjete propisane čl. 36. toč. 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine", br. 12/94.).

Članak 9.

Osoba kojoj je zabranjeno obavljanje poslova miniranja dužna je dozvolu vratiti Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 3 (tri) dana od dana zabrane obavljanja poslova miniranja.

Članak 10.

Dozvolu koja je dotrajala, oštećena ili postala nečitka, vlasnik je dužan zamijeniti.

Članak 11.

O izdanim, oduzetim, nestalim, zamijenjenim i vraćenim dozvolama vodi se upisnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- broj dozvole,

- vrstu miniranja za koju je dozvola izdana,

- ime i prezime osobe kojoj je izdana dozvola,

- JMBG osobe kojoj je izdana dozvola,

- prebivalište i adresa osobe kojoj je izdana dovzola,

- datum izdavanja dozvole,

- odjeljak za napomene.

Članak 12.

Osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika posjeduju uvjerenje za bavljenje poslovima miniranja dužne su ga zamijeniti dozvolama u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a u roku od jedne godine po stupanju na snagu istog.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-47102/1995.

Zagreb, 3. siječnja 1996.

Ministar

unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.