Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 26.01.1996 Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske broj U-III-437/1993 od 17. siječnja 1996
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Ivan Marijan Severinac, dopredsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe I. B. iz Z. radi zaštite ustvnih prava, na sjednici održanoj 17. siječnja 1996. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. Usavaja se ustavna tužba, te se ukidaju:

- presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-3644/93-5 od 26. svibnja 1993. godine;

-rješenje Skupštine općine P. Klasa: UP/1-943-03/93-01/01, Ur. br.: 2177-04-02/2-93-3 od 23. veljače 1993. godine.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

1. B. iz Z., zastupan po punomoćniku D. R., odvjetniku iz P. podnio je Sudu ustavnu tužbu povodom akata navedenih u izreci ove odluke.

Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske označenom u izreci ove odluke odbijena je tužba u pravnom sporu podnositelja ustavne tužbe podnesena protiv u izreci navedenog rješenja Skupštine općine P., kojim je utvrđen opći interes radi eksproprijacije nekretnina navedneih u tom rješenju radi izgradnje mikroakumulacije i regulacije potoka Panonski u katastarskoj općini Z.

Podnositelj ustavne tužbe, smatra da je navedenim rješenjem kao i presudom suda povrijeđeno njegovo pravo vlasništva zajamčeno u stavku I. članka 48. Ustava Republike Hrvatske. Smatra da Skupština općine P. dana 23. veljače 1993. godine nije više mogla donositi rješenje o utvrđivanju i postojanju općeg interesa radi izvlaštenja nekretnina u njegovom vlasništvu navedenih u osporenom rješenju. Ustav Republike Hrvatske, ističe se u ustavnoj tužbi, ne daje više mogućnost da i skupštine općine provode izvlaštenje vlasnika nekretnina niti daje mogućnost da se utvrđuje postojanje općeg interesa kao osnovice i uvjeta za izvlaštenje vlasnika nekretnina.

U provedenom postupku pribavljen je spis Skupštine općine P. i spis Upravnog suda Republike Hrvatske, te je u iste izvršen uvid.

Ustavna tužba je osnovana.

Donošenjem i proglašenjem Ustava Republike Hrvatske 21. prosinca 1990. godine prestala je mogućnost utvrđivanja općeg interesa normiranog odredbom članka 11. zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 28/87, 39/88 i 73/91 - pročišćeni tekst) kao osnovice za izvlaštenje, jer Ustav u članku 3. utvrđuje - između ostalih - i nepovredivost vlasništva kao najvišu vrednotu ustavnog poretka, a odredbom stavka 1. članka 48. jamči se pravo vlasništva kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka.

Ustav ipak omogućuje oduzimanje i ograničenje vlasništva propisujući u stavku 1. članka 50, da je zakonom moguće u interesu Republike ograničiti i oduzeti vlasništvo uz naknadu tržišne vrijednosti.

Stoga svatko tko nakon donošenja i objave Ustava Republike Hrvatske, tj. nakon dana 21. prosinca 1990. godine, donosi akte kojima oduzima ili ograničava vlasništvo na način i po postupku koji nije u skladu s navedenom ustavnom odredbom, unatoč tome što navedena zakonska odredba nije formalnopravno prestala važiti, postupa suprotno navedenoj ustavnoj odredbi, a time čini povredu prava vlasništva zajamčenog Ustavom.

Ustavni sud Republike Hrvatske je zbog toga pružio zaštitu Ustavom zajamčenog prava vlasništva podnositelja ustavne tužbe. Ovo stoga što je zakonska odredba članka 11. Zakona o eksproprijaciji - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 73/91) suprotna navedenoj ustavnoj odredbi koja propisuje kada se, ali samo zakonom, može oduzeti i ograničiti vlasništvo. Ustavni sud, naime, ocjenjuje ustavnost propisa svakodnevno sve dok postoji mogućnost takove ocjene. U ovome slučaju Ustavni sud je bio u mogućnosti ocjenjivati ustavnost osporenih akata, jer o ustavnoj tužbi nije odlučivao do 18. veljače 1994. godine, kojeg je dana stupio na snagu Zakon o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94.).

Ustavni je sud ocijenio ustavnost osporenih akata i njima počinjenu povredu Ustavom zajamčenog prava vlasništva primjenom odredbe stavka 1. članka 50, jer Ustav ne poznaje "opći interes", već "interese Republike".

Iz navedenih razloga Sud je u skladu s odredbom 59. i 60. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) ustavnu tužbu usvojio i osporene akte, zbog povrede Ustavom zajamčenog prava vlasništva (čl. 48. Ustava) osporene akte ukinuo.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91).

Broj: U-III-437/1993.

Zagreb, 17. siječnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVTSKE

Dopredsjednik

Ivan Marijan Severinac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.