Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 17.01.1996 Pravilnik o veličini zaštite zone i radijskog koridora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 45. stavka (2) Zakona o teleko-munikacijama ("Narodne novine" br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O VELIČINI ZAŠTITNE ZONE I RADIJSKOG KORIDORA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim pravilnikom se propisuje veličina zaštitne zone i radijskoga koridora.

POJMOVI

Članak 2.

Značenje pojmova što se upotrebljavaju u ovom pravilniku:

1. Zaštitna zona; područje bez prepreka (nasada, objekata, opreme) uz radio-odašiljačko i radio-pri-jamno središte i veće postaje službe radija i tele-vizije. Zaštitna zona može biti primarna i sekun-darna.

2. Primarna zona; područje u kojem nije dopušteno postavljanje nepokretne ili pokretne prepreke kao ni vodene površine, te pokretne ili nepokretne ko-vinske površine.

3. Sekundarna zona: područje u kojem nije dopu-šteno postavljati prepreke (nasade, objekte, opremu) čija bi visina nadmašivala zamišljeni krak elevacij-skog kuta od 20 u smjeru od radijskog središta, a s vrhom kuta na granici primarne i sekundarne zone.

4. Sektor bez prepreka: sektor određen kutom u vodoravnoj ravnini u kojem vrijede uvjeti propisani za primarnu i sekundarnu zonu i, prema potrebi, za veće udaljenosti predviđene za sekundarne zone.

5. Radio-odašiljačko središte: radijsko središte izgrađeno za posebne namjene određenih radijskih službi opremljeno s najmanje dva odašiljača i odgo-varajućim antenskim sustavom.

6. Radio-prijamno središte: radijsko središte izgrađe-no za posebne namjene određenih radijskih službi i opremljeno s najmanje dva prijamnika i odgovara-jućim antenskim sustavom.

7. veća postaja službe radija i televizije: radijska postaja izvan grada čija izračena snaga je veća od:

- 600 W (e.m.r.p) - efektivna jednopolno izrečena snaga u frekvencijskom području (SV) od 526,6 kHz do 1.606,5 kHz;

- 600 W (snaga vala nositelja) u frekvencijskim područjima kratkog vala između 5900 kHz i 26.100 kHz;

- 500 W (e.r.p.) - efektivna zračna snaga u frekvencijskom području od 47 MHz do 68 MHz;

- 300 W (e.r.p.) - efektivna zračna snaga u frekvencijskom području od 87,5 MHz do 108 MHz;

- 500 W (e.r.p.) - efektivna zračna snaga u frekvencijskom području od 174 MHz do 230 MHz;

- 1000 W (e.r.p.) - efektivna zračna snaga u frekvencijskom području od 470 MHz do 862 MHz.

8. Određena radijska služba: svaka radijska služba Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva pomor-stva, prometa i veza, Uprave kontrole leta, Hrvat-ske radio-televizije, Hrvatske pošte i telekomuni-kacija, Hrvatske informacijske novinske agencije, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih željeznica.

9. Granica radijskog središta: granica određena starnama poligona minimalne površine unutar kojeg su svi elementi zračenja i sabirni elementi. Ako je udaljenost između bilo kojih dviju točaka na rubovima poligona veća od 2.000 m, unutar njega se tvore dva ili više poligona minimalne površine što obuhvaća sve elemente zračenja i sabirne elemente.

10. Radijski koridor: zaštitna zona oko usmjerene sveze u kojoj nije dopušteno postavljanje zrapreka, nasada, objekata i opreme, što bi svojim smještajem, ustrojem ili radom moglo ometati takvu radijsku svezu.

ZAŠTITNA ZONA

Članak 3.

Veličine primarne i sekundarne zaštitne zone i sektora određene su kako slijedi:

1. primarna zona mjerno od granice radijskog središta

a) oko uređaja za zrakoplovnu sigurnost 400 m

b) oko sredšta za radiogoniometriju 400 m

c) oko ostalih radijskih središta 200 m

2. sekundarna zona (za sve radijske službe)

a) za frekvencijska područja do 30 Mhz 200 m

b) za frekvencijska područja iznad 30 mhz 1000 m

3. sektor bez zrapreka 5000 m

Članak 4.

Unutar granica primarne zaštitne zone ne smiju se postavljati nepokretne ni pokretne zapreke, nasadi, objekti, oprema, vodene ili kovinske površine.

Članak 5.

Unutar granica sekundarne zaštitne zone nije dopušteno izgrađivati ili podizati objekte čija bi visina bila iznad zamišljenog kraka elevacijskog kuta od 20 u smjeru od radijskog središta, a vrh kuta je na granici primarne i sekundarne zaštitne zone kao što je prikazano na skici:


Članak 6.

Veličine primarnih i sekundarnih zaštitnih zona i sektora dane u članku 3. ovog pravilnika primjenjuju se i za zaštitu većih radijskih postaja službe radija i televizije koje se nalaze izvan grada i naselja gradskog obilježja.

Članak 7.

Za zaštitu radio-prijamnog središta od jakih elektromagnetskih polja neke odašiljačke radijske postaje propisuju se najmanje dopuštene udaljenosti dane u tablici 1.


Članak 8.

Za zaštitu radio-prijamnih središta od smetnji uzročenih električnim poljima oko visokonaposnkih vodova i vodova električne vuče propisuju se najmanje udaljenosti između tih vodova i radio-prijamnog središta dane u tablici 2.


Članak 9.

Za zaštitu radio-prijamnih središta od smetnji uzro-čenih sustavima za paljenje na motornim vozilima propisuju se najmanje udaljensoti prijamnog središta od:

- magistralne ceste 1000 m,

- regionalne ceste 500 m.

RADIJSKI KORIDOR

Članak 10.

Radijski koridor ili zaštitna zona usmjerene sveze određena je prvom Fresnelovom zonom. Fresnelova zona je elipsoid u čijim žarištima se nalazi krajnje točke usmjerene sveze iznad i GHz; odašiljačke antene na jednom kraju u točki A i prijamna antena na drugom kraju u točki b. Polumjer kružnog presjeka elipsoida u bilo kojoj točki C na velikoj osi, okomitog na tu os, određen je zrazom: a visina koridora u točki C - udaljenost između točke C na tlu i najniže točke koridora određena je izrazom.


ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

Odredbe ovog pravilnika, osim odredbi iz članka 10. ne odnose se na radio-prijamna i radioodaši-ljačka središta postavljena u gradovima i naseljima gradskog obilježja.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/104

Urbroj: 530-07-95-3

Zagreb, 5. siječnja 1996.

Ministar

Ivica Mudrinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.