Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 17.01.1996 Uputa za popunjavanje obrazaca temeljem koji će se obavljati mjesečno informiranje za potrebe kontrole provedbe Odluke o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju točke VII. Odluke o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini (Narodne novine br. 1/96) glavni direktor Zavoda za platni promet, donosi

UPUTU

ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA TREMELJEM KOJIH ĆE SE OBAVLJATI MJESEČNO INFORMIRANJE ZA POTREBE KONTROLE PROVEDBE ODLUKE O UPUTAMA ZA PROVEDBU POLITIKE PLAĆA U 1996. GODINI

1. Ovom Uputom utvrđuje se način popunjavanja Statističkog izvještaja o isplatama plaća - Obrazac SPL/96 (u daljnjem tekstu obrazac SPL/96) i Izvještaja o isplatma naknada materijalnih prava radnika - Obrazac TMP/96 (u daljnjem tekstu obrazac TMP/96).

2. Obrazac SPL/96 popunjavaju i dostavljaju Zavodu za platni promet sve pravne osobe pri svakoj isplati plaća. Obrazac SPL/96 sastavni je dio ove Upute i popunjava se na ovaj način:

2.1. Pod rednim brojem 1 iskazuje se podatak o isplaćenoj masi bruto plaća u prosincu 1995. godine (redni broj 10 obrasca SPL/95).

Ako pravne osobe nisu imale isplate plaća u prosincu ili su imale djelomičnu isplatu plaću u prosincu 1995. pod ovim rednim borjem unose podatka u ukupno dopuštenoj masi plaća za isplatu u prosincu 1995. godine (redni broj 7 obrasca SPL/95).

Taj podatak popunjavaju sve pravne osobe.

U masi bruto plaća iskazanoj pod red. br. 1 ne uračunavaju se eventualne isplate jednokratnog povećanja plaća (r. br. 20 obrasca SPL/95).

2.2. Pod rednim brojem 2. iskazuje se koeficijent korekcije mjesečnog fonda radnih sati u tekućem mjesecu, a on po mjesecima iznosi:

u siječnju 1,00000; u veljači 1,03846, u ožujku 0,96154; u travnju 1,00000; u svibnju 1,00000; u lipnju 1,03846; u srpnju 0,96154; u kolovozu 1,03846; u rujnu 1,03846; u listopadu 1,00000; u studenom 1,03846; u prosincu 0,96154.

Te koeficijente primjenjuju pravne osobe koje plaću obračunavaju prema ostvarenim satima rada u mjesecu.

2.3. Pod rednim brojem 3 izkazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.

Broj radnika utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijelili s brojem mogućih sati rada.

2.4. Pod rednim brojem 4 iskazuje se podatak o dopuštenoj masi plaća za isplatu u tekućem mjesecu.

Podatak pod tim rednim brojem unose:

- pravne osobe na koje se odnosi Odluka o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini (Narodne novie br. 1/96), prema formuli r. br. 1 x r. br. 2;

- pravne osobe koje se financiraju iz proračuna i fondova pod taj redni broj unose podatak u skladu sa svojim općim aktima;

- privatne pravne osobe ne iskazuju podatak pod tim rednim brojem.

2.5. Pod rednim brojem 5 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.

2.6. Pod redovnim brojem 6 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.

2.7. Pod rednim brojem 7 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca.

2.8. Pod rednim brojem 8. podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.

2.9. Pod rednim brojem 9 iskazuje se isplaćena masa plaća u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 7.

2.10. Pod rednim brojem 10 iskazuje se podatk o uplaćenim doprinosima iz plaća, porezu i prirezu (red. br. 9 + red. br. 10 = red. br. 7).

2.11. Pod rednim brojem 11 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme u bruto iznosu.

2.12. Pod rednim brojem 12 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s brojem br. 11.

2.13. Pod rednim brojem 13 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće bruto u tekućem mjesecu.

2.14. Pod rednim brojem 14 iskazuje se podatak o iznosu najviše pojedinačne plaće u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s redovnog broja 13.

2.15. Pod rednim brojem 15, 16 i 17 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.

2.16. Na rednom broju 18 iskazuje se povećanje plaća za godišnji odmor s doprinosima, porezima i prirezima. Ta svota nije sadržana u svoti s rednim brojem 7.

2.17. Na rednom broju 19 iskazuje se povećanje plaća za godišnji odmor po odbitku doprinosa, poreza i prireza.

2.18. Pod rednim brojevima od 20a do 20e specificiraju se iznosi više isplaćene plaće s rednog broja 20 (red. br. 20a do 20e = red. br. 20). Iznos pod rednim brojem 20 mora biti jednak iznosu pod rednim brojem 8 obrasca.

2.19. Pravne osobe u privatnom vlasništvu neunose podatke pod rednim brojevima 2, 4, 8 i 20.

Sve pravne osobe obvezne su u "kodu" 20 zaglavlja obrasca unijeti oznaku oblika vlasništva, i to:

- oznaku 1 unose pravne osobe u privatnom vlasništvu;

- oznaku 2 unose pravne osobe u pretežito privatnom vlasništvu;

- oznaku 3 unose pravne osobe u državnom vlasništvu;

- oznaku 4 unose pravne osobe u pretežito državnom vlasništvu;

- oznaku 5 unose pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna i fondova te fondova na razini Republike;

- oznaku 6 unose pravne osobe koje se financiraju iz proračuna i fondova (općinskih, gradskih, županijskih) te fondovi na lokalnoj razini;

- oznaku 7 unose ostali.

Prema ovoj Uputi pod pretežito privatnim vlasništvom smatra se pravna osoba kod koje je u postupku pretvorbe upisano odnosno uplaćeno više od 50% dionica odnosno udjela od strane privatnih pravnih i fizičkih osoba.

3. Obrazac TMP/96 popunjavaju i podnose Zavodu za platni promet sve pravne osobe osim onih u privatnom i pretežito privatnom vlasništvu.

4. Podaci u obrascu TMP/96 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazujeu se:

4.1. U koloni 2 iskazuje se isplaćena masa po pojedinim vrstama naknada materijalnih prava radnika u prosincu 1995. godine. Ako pravna osoba nije imala isplata u prosincu 1995. godine u tu kolonu unosi vrijednosti utvrđene iz Aneksa - III Osnovnom nacionalnom ugovoru za gospodarstvo i javna poduzeća (Narodne novine broj 84/95).

4.2. U kolonama 3 i 6 pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 9 iskazuju se prosječno isplaćene naknade materijalnih prava po radniku.

4.3. U koloni 4 pod rednim brojem 1, 2, 3 i 9 unosi se borj radnika kjima su isplaćene naknade materijalnih prava.

4.4. U koloni 5 iskazuje se isplaćena masa materijalnih prava radnika u tekućem mjesecu 1996. godine, po pojedinim vrstama.

4.5. U kolonama 7 i 8 iskazuju se indeksi prema formulama u obrascu, na jednu decimalu.

Obrazac TMP/96 Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika podnosi se Zavodu za platni promet pri svakoj isplati naknada, a konačni zbrojni obrazac isplaćenih naknada u proteklom mjesecu podnosi se do 5. u tekućem mjesecu.

Pravne osobe koje u Zavodu za platni promet imaju više žiro računa u obrascima SPL/96 i TMP/96 u zaglavlje obrasca unose uvijek isti broj žiro računa, bez obzira s kojeg žiro računa obavljaju isplatu.

Broj: I-68/96.

Zagreb, 11. siječnja 1996.

Glavni direktor

Zavoda za platni promet

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.