Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Pravilnik o upisu u zakladni upisnik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 7. stavak 3. i članka 41. Zakona o zakladama i fundacijama ("Narodne novine", broj 36/95), te članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O UPISU U ZAKLADNI UPISNIK

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj zakladne i fundacijske knjige, obrasci zahtjeva za osnivanje zaklade i fundacije, obrasci zahtjeva za upis promjena u zakladni upisnik, prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev, te oblik i sadržaj zakladnih i fundacijskih spisa.

II. ZAKLADNA I FUNDACIJSKA KNJIGA

Članak 2.

Ministarstvo uprave upisuje zaklade u zakladnu knjigu na Obrascu broj 1 - Zakladna knjiga, a fundacije u fundacije u fundacijsku knjigu na Obrascu broj 2 - Fundacijska knjiga.

Ministarstvo uprave izdaje, na pisani zahtjev svake zainteresirane osobe, izvadak iz zakladne knjige na Obrascu broj 1a - Izvadak iz zakladne knjige, a izvadak iz fundacijske knjige na Obrascu broj 2a - Izvadak iz fundacijske knjige.

Izvadak iz zakladne ili fundacijske knjige sadrži posljednje podatke koji su upisani u zakladnu odnosno fundacijsku knjigu i koji odgovaraju najnovijem stanju.

Ako se izvadak iz zakladne ili fundacijske knjige izdaje na zastarjelim podacima, to je u izvatku potrebno izričito naznačiti u rubrici "Napomena".

Članak 3.

Zakladna i fundacijska knjiga vode se u obliku knjiga sastavljenih od uložaka, uvezanih u tvrde korice od trajnog materijala, formata 250 x 350 mm.

Na prednjoj strani korica nalazi se grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv "Ministarstvo uprave" i naziv: "Zakladna knjiga" odnosno "Fundacijska knjiga" te broj knjige ispisan rimskom brojkom.

Stranice knjiga, osim naslovnih stranica i prvih unutarnjih stranica, označene su rednim brojevima.

Prije prvog upisa u zakladnu ili fundacijsku knjigu ovlaštena osoba ovjerava knjigu svojim potpisom i pečatom Ministarstva uprave, a na prvoj unutarnjoj stranici knjige upisuje broj stranica knjige.

III. ZAHTJEV ZA OSNIVANJE ZAKLADE I FUNDACIJE

Članak 4.

Zahtjev za osnivanje podnosi se na Obrascu broj 3 - Zahtjev za osnivanje zaklade.

Zahtjev za osnivanje fundacije podnosi se na Obrascu broj 4 - Zahtjev za osnivanje fundacije.

Zahtjev za osnivanje zaklade i zahtjev za osnivanje fundacije potpisuje zakladnik. Ukoliko zakladu ili fundaciju osniva više zakladnika zahtjev za osnivanje potpisuje zakladnik kojeg su pismeno ovlastili ostali zakladnici.

Članak 5.

Uz zahtjev za osnivanje zaklade prilaže se:

 1. akt o osnivanju zaklade,
 2. izvadak iz određenog upisnika u koji je upisana pravna osoba, zakladnik,
 3. izvadak iz određenog upisnika ili druga isprava iz koje je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo,
 4. potvrdu domaće banke kod koje je položen novac koji je zakladnik namijenio zakladi s brojem računa, naznakom da račun glasi na ime ili naziv zakladnika te naznakom da se na računu nalazi iznos koji je zakladi namijenjen,
 5. odluku nadležnog tijela pravne osobe kojom je odlučeno da ta pravna osoba osnuje zakladu,
 6. pisanu javno ovjerenu izjavu osobe ili njenih nasljednika za uporabu imena, ukoliko ime zaklade sadrži ime fizičke ili pravne osobe koja nije zakladnik,
 7. pisanu javno ovjerenu izjavu o suglasnosti treće osobe ili odluku državnog tijela za registraciju određenog imena zaklade,
 8. pisanu suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog tijela koje ona ovlasti za uporabu riječi "Hrvatska", te grba i zastave Republike Hrvatske u imenu zaklade,
 9. dozvolu nadležnog tijela druge države ili međunarodne (međudržavne) organizacije za uporabu i oponašanje imena, grba, zastave ili drugih državnih amblema ili službenog znaka za kontrolu i garanciju kvalitete u imenu zaklade,
 10. pravomoćnu presudu nadležnog suda ako je akt o osnivanju zaklade pobijan u parnici od na-
  sljednika ili pojedinog zakladnika.

Dokazi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i uz zahtjev za osnivanje fundacije.

IV. STATUT ZAKLADE I FUNDACIJE

Članak 6.

Statut zaklade ili fundacije upravitelj zaklade ili fundacije podnosi Ministarstvu uprave u dva primjerka.

Statut zaklade ili fundacije ovjerava Ministarstvo uprave na način da se stranice statuta prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj strani pričvrste naljepnicom na kojoj se otisne pečat Ministarstva uprave. Na posljednjoj stranici, iza potpisa predlagatelja statuta, upisuje se tekst ovjere koji glasi:

MINISTARSTVO UPRAVE OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT SUKLADAN ZAKONU I AKTU O OSNIVANJU

Broj rješenja:

Zagreb,

M.P.

POTPIS

OVLAŠTENE OSOBE

V. PRIJAVA PROMJENA

Članak 7.

Zaklada prijavljuje promjenu imena, sjedišta, svrhe i kruga osoba kojima je zaklada namijenjena, imovine, izmjene i dopune statuta zaklade te osoba ovlaštenih za zastupanje na Obrascu broj 5 - Zahtjev za upis promjena u zakladnu knjigu.

Fundacija prijavljuje promjenu imena, sjedišta, svrhe i kruga osoba kojima je fundacija namijenjena, imovine, izmjene i dopune statuta te osoba ovlaštenih za zastupanje fundacije na Obrascu broj 6 - Zahtjev za upis promjena u fundacijsku knjigu.

VI. ZAKLADNI I FUNDACIJSKI SPISI

Članak 8.

Zakladni i fundacijski spisi čuvaju se u omotima izrađenim od tvrđeg papira ili drugog odgovarajućeg materijala.

Na omotu zakladnog odnosno fundacijskog spisa, upisuje se tekst "Zakladni spis" odnosno "Fundacijski spis", ispod kojeg se upisuje ime zaklade ili fundacije i registarski broj zakladnog ili fundacijskog uloška pod kojim je upis izvršen te broj knjige u koju je upis izvršen.

U zakladni spis ulaže se:

- primjerak zahtjeva za osnivanje zaklade, akta o osnivanju zaklade, statuta, izmjena i dopuna statuta, izvadak iz određenog upisnika kojim se dokazuje da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo,

- izvadak iz određenog upisnika u koji je upisana pravna osoba zakladnik,

- potvrda domaće banke kod koje je položen novac koji je zakladnik namijenio zakladi s brojem računa, naznakom da račun glasi na ime ili naziv zakladnika te naznakom da se na računu nalazi iznos koji je zakladi namijenjen,

- pisana javno ovjerena izjava osobe ili njenih nasljednika za uporabu imena, ukoliko ime zaklade sadrži ime fizičke ili pravne osobe koja nije zakladnik,

- pisana javno ovjerena izjava o suglasnosti treće osobe ili odluka državnog tijela za registraciju određenog imena zaklade,

- pisana suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog tijela koje ona ovlasti za uporabu riječi "Hrvatska", te grba i zastave Republike Hrvatske u imenu zaklade,

- primjerak rješenja kojim je odobreno osnivanje zaklade, postavljen ili razriješen upravitelj, odobren statut ili izmjene i dopune statuta, postavljena zakladna tijela ili bilo kojeg drugog akta Ministarstva uprave kojim je odlučeno o nekoj statusnoj promjeni zaklade,

- dozvola nadležnog tijela druge države ili međunarodne (međudržavne) organizacije za uporabu i oponašanje imena, grba, zastave ili drugih državnih amblema ili službenog znaka za kontrolu i garanciju kvalitete u imenu zaklade,

- pravomoćna presuda nadležnog suda ako je akt o osnivanju zaklade pobijan u parnici od nasljednika ili pojedinog zakladnika,

- ostale isprave na temelju kojih ili u povodu kojih su izvršeni upisi u zakladnu knjigu.

U fundacijski spis ulažu se svi dokazi iz stavka 3. ovoga članka.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Obrasci propisani ovim Pravilnikom, s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 230-01/95-01/286

Urbroj: 515-02-02/4-95-1

Zagreb, 30. prosinca 1995.

Ministar

Davorin Mlakar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.