Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju čl. 117. i 196. st. 5. i 6. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93 i 44/94), i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi.

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSOBE KOJE OSOBNIM RADOM, SAMOSTALNO, U OBLIKU ZANIMANJA OBAVLJAJU PROFESIONALNU DJELATNOST I ZA OSIGURANIKE-VRHUNSKE ŠPORTAŠE KOJI AMATERSKI OBAVLJAJU ŠPORTSKU DJELATNOST

Članak 1.

Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost, kao i vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost, a obvezno su osigurani prema odredbama članka 20. st. 2. i 3. Zakona o miro-vinskom i invalidskom osiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i dužini ukupnog mirovinskog staža osiguranika i to:

1)

a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu sedmoga ili osmoga stupnja,

b) za odvjetnike i javne bilježnike,

c) za samostalne filmske radnike i za glazbene odnosno estradne radnike koje je strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada razvrstala u zvanja za koja se traži stručna sprema sedmoga ili osmoga stupnja,

d) za samostalne lektore,

e) za samostalne znanstvene i tehničke prevoditelje,

f) za samostalne novinare,

g) za samostalne liječnike,

h) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manjim od 20 godina u svoti od 3.064,00 kn

2. od 20 i više godina u svoti od 3.364,00 kn

2)

a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu petoga ili šestoga stupnja,

b) za samostalne filmske radnike koje je strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada razvrstala u zvanja za koje se traži stručna sprema petoga ili šestoga stupnja,

c) za samostalnog debatnog stenografa,

d) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema ili sprema visokokvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manjim od 20 godina u svoti od 2.926,00 kn

2. od 20 i više godina u svoti od 3.220,00 kn

3)

a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu trećega ili četvrtoga stupnja;

b) za samostalne filmske radnike i za glazbene odnosno estradne radnike koje je strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada razvrstala u zvanja za koje se traži stručna sprema trećega ili četvrtog stupnja,

c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovna sredstva,

d) za samostalne učitelje plesa,

e) za samostalne turističke vodiče,

f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika),

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manjim od 20 godina u svoti od 2.226,00 kn

2. od 20 i više godina u svoti od 2.446,00 kn

4)

a) za članove Zajednice umjetnika Hrvatske koji imaju stručnu spremu prvoga ili drugoga stupnja,

b) za glazbenike, odnosno estradne radnike iz članka 1. točke 3. pod b) za vrijeme trajanja pripravničkog staža najviše do jedne godine,

c) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,

d) za kolportera tiska,

e) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. mala ribarska sredstva,

f) za sve ostale osiguranike koji imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika):

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manjim od 20 godina u svoti od 1.666,00 kn

2. od 20 i više godina u svoti od 1.833,00 kn

5) za osiguranike koji nemaju nikakvu stručnu spremu:

S mirovinskim stažem Osnovica osiguranja

1. manjim od 20 godina u svoti od 1.398,00 kn

2. od 20 i više godina u svoti od 1.543,00 kn

Članak 2.

Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih radnika i glazbenih, odnosno estradnih radnika u odgovarajuća zvanja, obavlja strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada.

Članak 3.

Ako tijekom osiguranja nastane promjena u dužini mirovinskoga staža ili u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvoga dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

Članak 4.

Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema odredbama članka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru, bez obzira na dužinu mirovinskoga staža i to:

- osiguraniku iz članka 1. točke 1. ove odluke u svoti od 8.385,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 2. ove odluke u svoti od 8.014,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 3. ove odluke u svoti od 6.103,00 kn

- osiguraniku iz članka 1. točke 4. ove odluke u svoti od 4.572,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 5. ove odluke u svoti od 3.844,00 kn.

Članak 5.

Izmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.

Članak 6.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Doprinos iz stavka 1. ovoga članka, umjesto osiguranika može plaćati odgovarajuće strukovno udruženje, što je osiguranik dužan dokazati prigodom podnošenja prijave na osiguranje potvrdom strukovne organizacije o preuzimanju obveze plaćanja doprinosa.

Članak 7.

Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici iz članka 1. ove odluke i prema stopi doprinosa koja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.

Članak 8.

Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 7. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se priznaje svojstvo osiguranika.

Članak 9.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 10.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 11.

Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1996. određivanje osnovica prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-10

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">