Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OSIGURANIKA ZAPOSLENIH U INOZEMSTVU

Članak 1.

Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, određuju se prema stupnju stručne spreme i to:

1) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I. klase, u svoti od 3.364,00 kn;

2) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II. klase, strojara III. klase ili radiotelegrafiste u svoti od 3.220,00 kn;

3) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača, I. kuhara, I. konoara, tesara, mehaničara, električara, motoriste, brodovođe ili radiofoniste, u svoti od 2.446,00 kn;

4) za osobe koje rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika) te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara, II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije, u svoti od 1.833,00 kn;

5) za osobe koje rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje i čistača u svoti od 1.543,00 kn.

Članak 2.

Stupanj stručne spreme iz prethodnog članka ove odluke utvrđuje se prema odgovarajućim propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ako tijekom osiguranja nastane promjena u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvoga dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

Članak 4.

Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema odredbama članka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru i to:

- osiguraniku iz članka 1. točke 1) ove odluke u svoti od 8.385,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 2) ove odluke u svoti od 8.014,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 3) ove odluke u svoti od 6.103,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 4) ove odluke u svoti od 4.572,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. točke 5) ove odluke u svoti od 3.844,00 kn.

Članak 5.

Izmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.

Članak 6.

U slučaju ostvarivanja prava na starosnu mirovinu izabrane više osnovice osiguranja, prema kojima je osiguranik bio osiguran, uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice samo ako je osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran naj-manje 60 mjeseci.

U slučaju ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu, izabrane više osnovice osiguranja uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice bez obzira na to koliko je vremena osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran.

Članak 7.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Članak 8.

Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja utvrđenoj u članku 1. ove odluke i po stopi doprinosa koja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.

Članak 9.

Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 8. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.

Članak 10.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 11.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 12.

Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1996. određivanje osnovica prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih u inozemstvu ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-11

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.