Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka 1. pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90,l 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKE KOJI SU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZAPOSLENI KOD STRANIH I MEÐUNARODNIH ORGANIZACIJA I USTANOVA, STRANIH KONZULARNIH I DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA ILI U OSOBNOJ SLUŽBI STRANIH DRŽAVLJANA.

Članak 1.

Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana iz članka 14. stavka 1. točke 5. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju određuju se prema stupnju stručne spreme i to:

1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u svoti od 3.364,00 kn;

2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visoko kvalificiranog radnika) u svoti od 3.220,00 kn;

3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika) u svoti od 2.446,00 kn;

4) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog radnika) u svoti od 1.833,00 kn;

5) za osobe bez stručne spreme u svoti od 1.543,00 kn.

Članak 2.

Ugovorena plaća je osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa ako je veća od osnovice osiguranja iz članka 1. ove odluke.

Članak 3.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 2. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaće i na plaće.

Članak 4.

Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici iz članka 1. ove odluke i po stopi doprinosa koja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.

Članak 5.

Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 4. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koja se to osiguranje priznaje.

Članak 6.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 7.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa, koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 8.

Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1996. određivanje osnovca prema članku 1. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana ("Narodne novine" broj 96/940.)

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-12

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.