Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 7. i 101. stavka 3., a u svezi sa člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 1995. donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA PRODUŽENO MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Članak 1.

Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje iz članka 98. u svezi sa člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, određuju se prema stupnju stručne spreme i to:

1) za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema) u svoti od 2.420,00 kn;

2) za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno viso-
kokvalificiranog radnika) u svoti od 2.310,00 kn;

3) za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno kvalificiranog radnika) u svoti od 1.760,00 kn;

4) za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno polukvalificiranog radnika) u svoti od 1.320,00 kn;

5) za osobe bez stručne spreme u svoti od 1.100,00 kn.

Članak 2.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Članak 3.

U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koje je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Članak 4.

Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi doprinosa u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.

Članak 5.

Osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 4. ove odluke utvrđuju se u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se primjenjivale u razdobljima za koje se to osiguranje priznaje.

Članak 6.

Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na temelju rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik posljednji put bio osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.

Članak 7.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 8.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 9.

Za osobe kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1996. određivanje osnovica prema članku 1. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/95-01/4591

Urbroj: 341-99-01/95-13

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.