Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 10.01.1996 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 13. stavka 3., članka 24. stavka 2. i članka 40. stavka 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine", broj 12/94.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA ZA VOÐENJE POPISA O PROIZVEDENIM, PRODANIM, UPORABLJENIM, UNIŠTENIM ILI NA DRUGI NAČIN OTUÐENIM KOLIČINAMA EKSPLOZIVNIH TVARI I O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrasca za vođenje popisa proizvedenih eksplozivnih tvari i način izvješćivanja o prodanim količinama kod pravnih osoba koje proizvode eksplozivne tvari, obrasca za vođenje popisa o prodanim količinama eksplozivnih tvari i način izvješćivanja kod pravnih osoba koje se bave prometom eksplozivnih tvari i obrasca za vođenje popisa o uprabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari kod pravnih osoba i obrtnika (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje rabe eksplozivne tvari.

Članak 2.

1) Pravne osobe iz članka 1. ovog Pravilnika obvezne su voditi listu svih eksplozivnih tvari po vrsti i tipu koje su u obavljanju njihove djelatnosti bile ili su u njihovom posjedu.

2) Lista eksplozivnih tvari potpisana i ovjerena od odgovorne osobe, sastavni je dio knjige obrazaca propisanih ovim Pravilnikom.

3) Lista eksplozivnih tvari dopunjuje se svakom novom eksplozivnom tvari koja ranije nije bila u posjedu ili nije korištena u obavljanju djelatnosti.

Članak 3.

1) Pravne osobe koje se bave proizvodnjom eks-plozivnih tvari obvezne su voditi popis proizvedenih i prodanih eksplozivnih tvari prema obrascu 1.

2) Pravne osobe koje se bave prometom eksplozivnih tvari obvezne su voditi popis nabavljenih i prodanih eksplozivnih tvari prema obrascu 2.

3) Pravne osobe koje rabe eksplozivne tvari obvezne su u svojim skladištima voditi popis eksplozivnih tvari koje su ušle ili izašle iz skladišta prema obrascu 3.

Članak 4.

1) List obrasca 1, 2 i 3 sastoji se od stranice a i b, koje su međusobno povezane u jednu knjigu, ukoričenu tvrdim povezom, s označenim rednim brojevima stranice.

2) List obrasca 1, 2 i 3 jest izmjere 210x297 mm.

3) U slučaju da u stupcu 5. ili 9., odnosno 6. ili 10. obrasca 1, 2 i 3 nema dovoljno mjesta za čitak upis svih početnih i završnih serijskih brojeva neprekinutog niza od - do ili pojedinačnih brojeva vanjskog pakovanja, odnosno početnih i završnih serijskih brojeva u neprekinutom nizu od - do ili pojedinačnih brojeva jediničnog pakovanja, njihov upis se nastavlja u sljedeći red odgovarajućeg stupca, s tim da se redovi u ostalim stupcima ne popunjavaju, dok se novi redni broj upisuje u stupac 1. prvog sljedećeg slobodnog reda kada se unose novi podaci za drugu vrstu i tip eksplozivne tvari, odnosno novi unos podataka o eksplozivnim tvarima.

Članak 5.

1) Pravne osobe koje rabe eksplozivne tvari obvezne su osigurati minersku knjižicu oblika i sadržaja prema obrascu 5 za djelatnike koji neposredno obavljaju poslove miniranja ili druge radove s eksplozivnim tvarima.

2) Minerska knjižica sastoji se od naslovne strane i 100 stranica za upis, formata A5, koje se međusobno povezane i ukorićene tvrdim povezom.

3) Djelatnik na čije ime je izdata minerska knjižica obvezan ju je čuvati od oštećenja i otuđenja te na zahtijev nadležnog inspektora dati na uvid.

4) Vlasnik minerske knjižice obvezan je odmah po zaduženju, utrošku ili vraćanju eksplozivne tvari u skladište uredno i točno kemijskom olovkom upisati podatke u predviđenu rubriku uz potpis minera i skladištara.

5) U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi ili broja tako da ostane čitljivo, a novi upis se unosi iznad precrtanog uz potpis minera i skladištara.

Članak 6.

1) Pravne osobe koje se bave proizvodnjom i prometom eksplozivnih tvari u svojim skladištima, obvezne su voditi popis eksplozivnih tvari prema knjizi obrasca 3, s tim da upisuju:

- u gornji dio stupca 7. naziv proizvođača ili pravne osobe koja se bavi prometom;

- u donji dio stupca 7. broj dostavnice kojom je eksplozivna tvar predana u skladište kad se radi o proizvođaču ili broj odobrenja za prijevoz kad se radi o pravnoj osobi koja se bavi prometom;

- u gornji dio stupca 11. prilikom prodaje upisuju se naziv pravne osobe ili zanatske radnje kojima su prodane eksplozivne tvari za uporabu ili promet;

- u donji dio stupca 11. broj i datum odobrenja temeljem kojeg je obavljena prodaja ili broj odobrenja za prijevoz, ako se radi o pravnoj osobi koja je eksplozivne tvari kupila za daljnju prodaju (promet eksplozivnim tvarima).

Članak 7.

1) Pravne osobe koje se bave proizvodnjom ili prometom eksplozivnih tvari o svim prodanim količinama eksplozivnih tvari tijekom tjedna izvješćuju nadležnu policijsku upravu prema sjedištu pravne osobe, najdalje do prvog radnog dana u narednom tjednu, dostavom popunjenog obrasca 4.

2) Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka izvješćuju Ministarstvo unutarnjih poslova o svim prodanim količinama eksplozivnih tvari u inozemstvu tijekom tjedna, s tim da u obrascu 4 u naznačenim rubrikama 1* upisuju: naziv kupca, mjesto i zemlju bez upisa JMB, a rubrika 2* ne popunjava se.

3) List obrasca 4 sastoji se od stranice a i b izmjere 210x297 mm

4) Izuzetno Ministarstvo unutarnjih poslova može promijeniti način izvješćivanja iz stavka 1. i 2. ovog članka.

5) Pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka obvezne su sačuvati po jedan primjerak svakog popunjenog obrasca 4 i sve listove uvezati na kraju kalendarske godine.

Članak 8.

1) Upis u obrasce 1, 2, 3 i 4 obavlja se tintom ili kemijskom olovkom odmah nakon promjene stanja količina eksplozivnih tvari.

2) U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi ili broja tako da ostane čitljivo, a novi se upis unosi iznad precrtanog uz potpis odgovorne osobe.

3) U obrascu 4 ne mogu se obavljati ispravci iz stavka 2. ovog članka.

Članak 9.

1) Pravne osobe koje se bave proizvodnjom ili prometom eksplozivnih tvari istekom kalendarske godine zaključuju knjige obrazaca 1 i 2 i u roku od 30 dana ih dostavljaju na ovjeru nadležnoj policijskoj upravi prema sjedištu pravne osobe.

2) Pravne osobe iz članka 1. ovog Pravilnika istekom kalendarske godine zaključuju knjige obrazaca 3 i u roku od 30 dana ih dostavljaju na ovjeru nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu skladišta.

3) Vođenje popisa za sljedeću godinu započinje na prvoj sljedećoj slobodnoj stranici knjige.

Članak 10.

1) Pravne osobe iz članka 1. ovog Pravilnika obvezne su dostavnice, otpremnice, odobrenja, zapisnike i druge dokumente na temelju kojih se ispunjavaju obrasci čuvati 5 godina.

2) Na dostavnicama i otpremnicama, pored ostalog, mora biti upisano ime i prezime, JMBG i potpis osoba koje izdaju i preuzimaju eksplozivne tvari.

3) Otpremnica mora glasiti na imatelja rješenja za nabavu eksplozivnih tvari, a u nju se upisuju brojevi i datumi odobrenja za prijevoz i rješenja za nabavu eksplozivnih tvari.

Članak 11.

1) Pravne osobe iz članka 1. ovog Pravilnika obvezne su trajno čuvati knjige obrazaca, a popis eksplozivnih tvari mogu voditi i na računalu, ako je osigurana trajnost podataka predviđena za vođenje datoteka na računalima.

Članak 12.

1) Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne vodi listu svih eksplozivnih tvari po vrsti i tipu koje su bile ili su u njihovom posjedu (članak 2. stavak 1.);

2. ako listu eksplozivnih tvari ne dopunjuje svakom novom eksplozivnom tvari koja ranije nije bila u posjedu ili nije korištena u obavljanju djelatnosti (članak 2. stavak 3.);

3. ako ne vodi ili netočno vodi popis o proizvedenim, prodanim ili uskladištenim eksplozivnim tvarima (članak 3. i članak 6.);

4. ako ne osigura minersku knjižicu djelatniku koji neposredno obavlja poslove miniranja ili druge radove s eksplozivnim tvarima (članak 5. stavak 1.);

5. ako ne postupi po zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova (članak 7. stavak 4.);

6. ako ne sačuva po jedan primjerak svakog popunjenog obrasca 4 i sve listove ne uveže na kraju kalendarske godine (članak 7. stavak 5.);

7. ako upis u obrasce ne obavlja tintom ili kemijskom olovkom, odnosno ako upis ne obavlja nakon promjene stanja eksplozivnih tvari (članak 8. stavak 1.);

8. ako u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine ne zaključi ili ne dostavi na ovjeru nadležnoj policijskoj upravi knjige obrazaca 1 i 2 (članak 9. stavak 1.);

9. ako u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine ne zaključi ili ne dostavi na ovjeru nadležnoj policijskoj upravi knjige obrazaca 3 (članak 9. stavak 2.);

10. ako ne čuva dostavnice, otpremnice, odobrenja, zapisnike i druge dokumente na temelju kojih se ispunjavaju obrasci 5 godina (članak 10. stavak 1.);

11. ako na dostavnicama i otpremnicama ne upiše podatke o osobama koje izdaju i preuzimaju eksplozivne tvari (članak 10. stavak 2.);

12. ako trajno ne čuvaju knjige obrazaca (čla-
nak 11.)

2) za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 14.

1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna, kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako ne čuva minersku knjižicu od oštećenja i otuđenja ili je na zahtjev nadležnog inspektora nije dala na uvid (članak 5. stavak 3.);

2. ako odmah po zaduženju, utrošku ili vraćanju eksplozivne tvari ne upiše ili upiše netočnu količinu ili upis nije obavljen kemijskom ili sličnom olov-kom koja se ne može izbrisati (člana 5. stavak 4.).

Članak 15.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Broj: 5110-01-90-42929/I-1995

Zagreb, 25. rujna 1995.

Ministar

unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v.r.