Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 10.01.1996 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine" br. 12/94.) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI USTANOVE ZA ISPITIVANJE EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kadrovske i tehničke opremljenosti ustanova za ispitivanje eksplozivnih tvari (u idućem tekstu: ovlaštena ustanova), stručna sprema i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju poslove ispitivanja eksplozivnih tvari u ovlaštenim ustanovama.

Članak 2.

1) Prostori u kojima se obavlja ispitivanje eksplo-
zivnih tvari moraju ispunjavati lokacijske i tehničko-sigurnosne uvjete.

Članak 3.

1) Ovlaštena ustanova mora imati opremu i uređaje sukladno propisima i normama i to za:

1. Gospodarski eksploziv

- opremu i uređaje za ispitivanje kemijske stabilnosti sukladno normi HRN H.D8.001;

- opremu i uređaje za određivanje gustoće patroniranja sukladno normi HRN H.D8.002;

- opremu i uređaje za ispitivanje radne sposobnosti u olovnom bloku sukladno normi HRN H.D8.007;

- opremu i uređaje za određivanje brzine detonacije sukladno normi HRN H.D8.006;

- opremu i uređaje za ispitivanje prijenosa detonacije sukladno normi HRN H.D8.005;

- uređaj za ispitivanje osjetljivosti na udar sukladno normi HRN H.D8.008;

- opremu za ispitivanje osjetljivosti prema iniciranju sukladno normi HRN H.D8.003;

- uređaj za ispitivanje vremena iznojavanja sukladno normi HRN H.D8.010;

- opremu za određivanje relativne radne sposobnosti na balističkom njihalu sukladno normi HRN H.D8.009;

- uređaj za ispitivanje vodootpronosti sukladno normi HRN H.D8.011;

- opremu i uređaje za određivanje kvantitativnog i kvalitativnog sastava;

- opremu i uređaje za utvrđivanje svojstva metanskog eksploziva sukladno normi HRN H.D8.020.

2. Električne detonatore

- uređaj za ispitivanje osjetljivosti električnih detonatora na lutajuće struje sukladno normi HRN H.D8.101;

- uređaj za određivanje struje za pojedinačno pa-ljenje električnog detonatora sukladno normi HRN H.D8.103;

- uređaj za određivanje struje za paljenje električnih detonatora povezanih u seriju sukladno normi HRN H.D8.104;

- uređaj za ispitivanje i određivanje impulsa pa-ljenja električnih detonatora sukladno normi HRN H.D8.105;

- uređaj za ispitivanje osjetljivosti električnih detonatora na iskrenje sukladno normi HRN H.D8.106;

- uređaj za ispitivanje probojnosti napona na električnom detonatoru sukladno normi HRN H.D8.107;

- ommetar klase 0,5 za područje mjerenja 10 oma sukladno normi HRN H.D8.108;

- uređaj za ispitivanje osjetljivosti električnih detonatora na udar sukladno normi HRN H.D8.109;

- peć s termoregulatorom za ispitivanje električnih detonatora na toplinu sukladno normi HRN H.D8.110;

- uređaj za određivanje zakašnjenja detonacije električnih detonatora usporenog djelovanja sukladno normi HRN H.D8.111;

- uređaj za ispitivanje hermetičnosti električnih detonatora sukladno normi HRN H.D8.112;

- uređaj za ispitivanje učvršćenja konstrukcije električnog detonatora sukladno normi HRN H.D8.114;

- komoru s opremom za ispitivanje metanskih električnih detonatora sukladno normi HRN H.D8.116.

3. Barute

- uređaj za ispitivanje stabilnosti sukladno normi HRN H.D8.030;

- opremljeni laboratorij za ispitivanje fizikalno-
-kemijskih, minersko-tehničkih, sigurnosnih, balis-tičkih i drugih karakteristika i kvalitete.

4. Pirotehnička sredstva

- bukomjer (fonomjer);

- opremu i uređaj za analizu (kvalitativnu ili kvantitativnu) kemijskog sastava i količine pirotehničke smjese sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru;

- instrumente za mjerenje statičkih i dinamičkih karakteristika rakete;

- uređaj za tresenje pirotehničkog sredstva;

- uređaj za mjerenje vremena kašnjenja paljenja s točnošću 0,1 s.

5. Streljivo

- uređaje i opremu prema pravilima Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P.).

Članak 4.

1) Ovlaštena ustanova za ispitivanje gospodarskih eksploziva mora imati najmanje dva djelatnika visoke stručne spreme tehničkog smjera, od kojih je jedan kemijsko-tehnološkog, a drugi rudarskog smjera sa najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2) Ovlaštena ustanova za ispitivanje električnih detonatora mora imati najmanje dva djelatnika visoke stručne spreme tehničkog smjera, od kojih je jedan kemijsko-tehnološkog, a drugi elektro smjera sa najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

3) Ovlaštena ustanova za ispitivanje baruta mora imati najmanje dva djelatnika visoke stručne spreme tehničkog smjera, od kojih je jedan kemijsko-
-tehnološkog, a drugi rudarskog smjera sa najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

4) Ovlaštena ustanova za ispitivanje pirotehničkih sredstava mora imati najmanje dva djelatnika visoke stručne spreme tehničkog smjera, od kojih je jedan kemijsko-tehnološkog, a drugi rudarskog smjera sa najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

5) Ovlaštena ustanova za ispitivanje streljiva mora imati najmanje dva djelatnika visoke stručne spreme tehničkog smjera, od kojih je jedan kemijsko-
-tehnološkog, a drugi strojarskog smjera sa najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

6) Iznimno, ovlaštena ustanova za ispitivanje eksplozivnih tvari može, kao zamjenu za jednog djelatnika iz stavka 1. do 5. ovoga članka, imati uposlenog djelatnika druge tehničke struke koji ima na tim ili sličnim poslovima višegodišnje iskustvo, što ocjenjuje i odobrava komisija iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

1) Osim posebnih uvjeta određenih ovim Pravilnikom (članak 3. i 4.) laboratoriji ovlaštenih ustanova u kojima se obavlja ispitivanje eksplozivnih tvari moraju ispunjavati i opće uvjete prema europskoj normi EN-45001.

Članak 6.

1) Ispitivanje eksplozivnih tvari obavlja se sukladno hrvatskim normama i propisima, inozemnim normama sukladno propisima o normizaciji i odredbama ovoga Pravilnika, ako nije drukčije propisano.

Članak 7.

1) Sva mjerila ugrađena u uređaje i opremu iz članka 3. ovoga Pravilnika, koja se koriste za ispitivanje, moraju udovoljavati propisima o mjeriteljskoj djelatnosti.

Članak 8.

1) Za svako ispitivanje eksplozivne tvari ovlaštena ustanova, metodom izuzimanja uzoraka koju je usvojila komisija iz članka 16. ovog Pravilnika, izuzima uzorke iz proizvodnje ili uvezene količine.

2) O izuzimanju uzoraka eksplozivna tvari vodi se zapisnik u kojem se navodi tko je, kada i gdje izuzeo uzorke, vrstu i tip eksplozivne tvari te iz koje proizvedene serije ili uvezene količine su izuzeti uzorci i koja količina je izuzeta.

3) Prije izuzimanja uzoraka eksplozivne tvari ovlaštena ustanova koja izuzima uzorke dužna je o mjestu i vremenu izuzimanja pismeno obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova koje može na izuzimanje uzoraka uputiti svog predstavnika.

Članak 9.

1) Ovlaštena ustanova obavlja pregled tehničke dokumentacije za izradu eksplozivne tvari i uspoređuje projektirane veličine s rezultatima dobivenim ispitivanjima.

2) Ako postoje razlike između projektiranih veličina i rezultata dobivenih ispitivanjem proizvođač, odnosno uvoznik obvezan je uskladiti razlike.

Članak 10.

1) Ovlaštena ustanova obvezna je voditi zapisnik o ispitivanju eksplozivne tvari koji najmanje sadrži:

- tvornički naziv, vrstu i oznaku eksplozivne tvari;

- datum i godinu proizvodnje eksplozivne tvari;

- podatke o količini ispitivane eksplozivne tvari;

- datum ispitivanja;

- ime i prezime i struku osobe koja je obavila ispitivanje;

- rezultate koji su dobiveni tijekom ispitivanja za svaki proizvod posebno;

- naziv i oznaku tehničke dokumentacije eksplozivne tvari;

- meteorološke uvjete prilikom ispitivanja (temperatura, vlaga, tlak i sl.);

- mjeriteljske uvjete ispitivanja (vrste mjernih instrumenata i uređaja s podacima o umjeravanju i sl.),

- nazive propisa, normi i radnih postupaka po kojima je ispitivanje obavljeno.

2) Zapisnik o ispitivanju iz stavka 1. ovoga članka potpisuje osoba koja je ispitivanje obavila i odgovorna osoba u ovlaštenoj ustanovi.

Članak 11.

1) Nakon ispitivanja eksplozivne tvari ovlaštena ustanova sastavlja izvješće o ispitivanju koje, pored podataka iz europske norme EN-45001, sadrži i podatke o:

- eksplozivnoj tvari koja je ispitana (tvornički naziv, vrsta i tip, godina proizvodnje, način uporabe, namjena i sl.);

- proizvođaču i/ili uvozniku, naziv i sjedište;

- izuzimanju uzoraka (broj i datum zapisnika o izuzimanju uzoraka);

- propisima i normama po kojima je obavljeno ispitivanje odnosno postupku ispitivanja;

- rezultatima ispitivanja;

- mjestu i datumu izdavanja izvješća o ispitivanju.

2) Izvješće o ispitivanju iz stavka 1. ovoga članka potpisuje osoba koja je vodila ispitivanje i odgovorna osoba u ovlaštenoj ustanovi i ovjerava pečatom.

Članak 12.

1) Ovlaštena ustanova nakon provedenog ispitivanja eksplozivne tvari, na temelju dobivenih rezultata, izdaje stručno mišljenje koje najmanje sadrži:

- naziv ovlaštene ustanove;

- zakonsku osnovu za izdavanje stručnog mišljenja i broj rješenja kojim je ovlaštena od Ministarstva unutarnjihh poslova za takva ispitivanja;

- ocjenu rezultata ispitivanja i ocjenu podudarnosti s projektiranim veličinama;

- tvornički naziv i oznaku eksplozivne tvari;

- naziv propisa i norme prema kojoj je ispitivana eksplozivna tvar;

- broj i godinu izdavanja;

- primjenu i eventualna ograničenja u uporabi eksplozivne tvari;

- rok i uvjete važenja izdatog mišljenja.

2) Sastavni dio mišljenja iz stavka 1. ovoga članka čini izvješće o ispitivanju eksplozivne tvari iz članka 11. ovoga Pravilnika.

3) Sva stručna mišljenja o ispitivanju eksplozivnih tvari ovlaštena ustanova obvezna je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 13.

1) Ovlaštena ustanova može izdati pozitivno mišljenje za eksplozivnu tvar samo u slučaju kada se ispitivanjem utvrdi da eskplozivna tvar udovoljava propisima i normama, sukladno zakonu.

Članak 14.

1) Ovlaštena ustanova trajno pohranjuje jedan primjerak zapisnika iz članka 10. i izvješća iz čplanka 11. te mišljenje iz članka 12. ovog Pravilnika, a upisnike o izdanim mišljenjima može voditi na osobnom računalu.

Članak 15.

1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje ispitivanja eksplozivnih tvari iz članka 14. stavak 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova, a sadrži:

- naziv ustanove koja podnosi zahtjev;

- popis opreme i uređaja za ispitivanje;

- podatke o laboratorijskom prostoru;

- podatke o stručnoj spremi, stažu i mjestu zaposlenja osoba koje će obavljati ispitivanje;

- ime i prezime odgovorne osobe u stručnoj ustanovi i osobe koja će voditi ispitivanje;

- popis normi sa metodama ispitivanja i/ili radne postupke za ispitivanje;

- dokaze za odgovornu osobu u ustanovi i osobe koja će voditi i obavljati poslove ispitivanja eksplozivnih tvari i izdavati mišljenje iz članka 12. ovoga Pravilnika da nisu pravomoćno osuđivane za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine te za kaznena djela s obilježjima nasilja, koristoljublja ili niskih pobuda niti je za takvo kazneno djelo protiv njih pokrenut postupak.

Članak 16.

1) Ispunjenje uvjeta iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari utvrđuje komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova.

2) Komisija iz stavka 1. ovoga članka ima najmanje četiri člana od kojih su dva djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i dva djelatnika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, a može se proširiti sa po jednim članom koji su djelatnici Ministarstvo obrane i Ministarstvo gospodarstva.

3) Naknada za rad u komisiji iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se rješenjem ministra unutarnjih poslova.

Članak 17.

1) Ovlaštena ustanova obvezna je o početku ispitivanja eksplozivne tvari, koja je prvi put proizvedena ili uvezena, izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

2) Komisija ili članovi komisije iz članka 16. ovoga Pravilnika mogu biti nazočni ispitivanju eksplozivne tvari ili obaviti kontrolu nad obavljenim ispitivanjem.

Članak 18.

1) Visinu troškova za ispitivanje eksplozivnih tvari i izdavanje mišljenja iz članka 12. ovoga Pravilnika, odredit će ovlaštena ustanova uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 19.

1) Novčanom kaznom u iznosu od 30000 do 50000 kn kaznit će se za prekršaj ovlaštena ustanova:

1. ako o izuzimaju uzoraka eksplozivne tvari ne vodi zapisnik u kojem se navodi tko je, kada i gdje izuzeo uzroke, vrstu i tip eksplozivne tvari te iz koje proizvedene serije ili uvezene količine su izuzeti uzorci i koja količina je izuzeta (članak 8. stavak 2.);

2. ako prije izuzimanja uzoraka eksplozivne tvari o vremenu i mjestu izuzimanja pismeno ne obavijesti Ministarstvo unutarnjih poslova (članak 8. stavak 3.);

3. ako ne vodi zapisnik o ispitivanju eksplozivne tvari (članak 10.);

4. ako nakon ispitivanja eksplozivne tvari ne sastavi izvješće o ispitivanju ili sastavi nepotpuno izvješće (članak 11.);

5. ako nakon provedenog ispitivanja eksplozivne tvari ne izda stručno mišljenje ili izda nepotpuno stručno mišljenje (članak 12. stavak 1.);

6. ako sva stručna mišljenja o ispitivanju eksplozivnih tvari ne dostavi Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 12. stavak 3.);

7. ako izda pozitivno mišljenje za eksplozivnu tvar koja ne zadovoljava propisima i normama sukladno zakonu (članak 13.);

8. ako trajno ne pohranjuje primjerak zapisnika iz članka 10. i izvješća iz članka 11. te mišljenja iz članka 12. (članak 14.);

9. ako o početku ispitivanja eksplozivne tvari ne obavijesti Ministarstvo unutarnjih poslova (članak 17. stavak 1.);

10. ako odredi visinu troškova za ispitivanje eksplozivnih tvari bez prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova (članak 18.);

2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000 do 5000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, učinjen u povratu drugi put, ovlaštenoj ustanovi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane ispitivanja eksplozivnih tvari u trajanju 6 mjeseci.

4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, učinjen u povratu treći put, ovlaštenoj ustanovi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajne zabrane obavljanja ispitivanja eksplozivnih tvari.

Članak 20.

1) Pravne osobe koje se bave poslovima ispitivanja eksplozivnih tvari prema dosadašnjim propisima moraju ishoditi odobrenje za ispitivanje eksplozivnih tvari iz članka 14. stavka 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 21.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-45585/1-95

Zagreb, 9. listopada 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v.r.