Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 55. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 95/94 i 34/95), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 1/95 i 92/95) u član 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Porez na promet usluga plaća se i na usluge posredovanja u sklapanju ugovora o životnim osiguranjima."

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi :

"Članak 40.

( 1 ) Porezni obveznik može prenijeti poslove evidentiranja obračuna poreza na promet na drugu pravnu ili fizičku osobu. U tom slučaju on i dalje ostaje poreznim obveznikom u smislu Zakona i ovoga Pravilnika i odgovoran je za ispravno obračunavanje i p

(2) Porezni obveznik-pravna osoba koja posluje preko svojih dijelova može ovlastiti te dijelove da utvrđuju i plaćaju porez na promet preko računa dijela pravne osobe.

(3) Porezni obveznik koji obavlja promet proizvoda preko svojih prodavaonica i drugih sličnih poslovnih jedinica može ovlastiti te poslovne jedinice da same utvrđuju i plaćaju porez na promet proizvoda i usluga.

(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka porezni obveznik dužan je objediniti podatke o obračunu i uplati poreza te o ukupno obračunatom i plaćenom porezu izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu podnošenjem izvješća na Obr

Članak 3.

U članku 41. stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 4.

U članku 57. stavak 8. mijenja se i glasi:

"(8) Porezni obveznik koji plaća porez na promet proizvoda i usluga preko računa dijela poreznog obveznika iz članka 40. stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika, sastavlja Obrazac PP-MI-I za obveznika kao cjelinu te ga s priloženim ovjerenim nalozima o uplati

Članak 5.

Sastavnim dijelom ovoga Pravilnika je Obrazac obavijesti o obvezi izdavanja i čuvanja računa odnosno isječka vrpce iz članka 36. Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 4l0-19/95-0l/766
Urbroj: 513-07/95-2
Zagreb,19. prosinca 1995.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.