Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 27.12.1995 Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za predmete kućanstva hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 54. stavak 2.Carinskog zakona ("Narod novine", br. 53A/91, 33/92, 106/93 i 92/94) i točke 1. podtočke 7) Odluke o kriterijima za carinski kontigent (" Narodne novine", br. 93/44, 61/95 i 85/95), sukladno prijedlogu Ureda Vlade Republike Hrvatske za prognanike i izbjeglice i pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU CARINSKOG KONTIGENTA ZA PREDMETE KUĆANSTVA HRVATSKIH IZBJEGLICA KOJE SE VRAĆAJU IZ INOZEMSTVA

1. Odobrava se carinski kontingent za predmete kućanstva utvrđene "Listom predmeta kućanstva koje mogu uvesti, unijeti ili primiti hrvatske izbjeglice koje se vraćaju iz inozemstva" bez plaćanje carine, u vrijednosti do 20.000.000,- USD, za razdoblje do 31. prosinca 1996. godine.

Lista predmeta kućanstva iz stavka 1. ove točke otisnuta je u privitku ovoga rješenja i njegovim je sastavnim dijelom.

2. Korisnik carinskog kontingenta iz točke 1. ovoga rješenja je hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji je organizirano izbjegao u inozemstvo radi izbjegavanja ratom uvjetovanih okolnosti, a vraća se temeljem odluke stranih vlasti o prestanku izbjegličkoga statusa, odnosno sukladno utvrđenoj politici Vlade Republike Hrvatske u svezi njegova pokvratka u zemlju.

Status hrvatskog izbjeglice iz stavka 1. ove točke dokazuje se potvrdom ovlaštenoga diplomatsko-konzularnog predstavništka Republike Hrvatske u odgovarajućoj stranoj državi odnosno područne jedinice Ureda za prognanike i izbjeglice.

Ogledni primjerak potvrde iz stavka 2. ove točke otisnut je u privitku ovoga rješenja i njegovim je sastavnim dijelom.

3. Korisnik iz točke 2. stavka 1. ovog rješenja može, uz povlasticu, uvesti, unijeti ili primiti po osnovi predmetnoga carinskoga kontingenta, predmeta kućanstva do vrijednosti od 2.000 USD. Rješenje donosi ovlaštena carinaranica u obliku bilješke na potvrdi diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno područne jedinice Ureda za prognanike i izbjeglice.

4. Evidenciju o ostvarenom uvozu predmeta kućanstva bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju, vodi ovlaštena carinaranica, koja tromjesečno dostavlja pisano izvješće Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 413-01/95-01/63

Urbroj : 513-02-95- 1

Zagreb, 20. prosinac 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

_________________ _______________________

(Ime i prezime) (Mjesto i ulica stanovanja)

__________________________ _______________________

(Broj hrvatske putovnice) (JMBG)

LISTA PREDMETA KUĆANSTVA

koje mogu uvesti, unijeti ili primiti hrvatske izbjeglice koje se vraćaju iz inozemstva

1) 1 televizor, s pripadajućim uređajima;

2) 1 video-rekorder ili video player, s pripadajućim uređajima;

3) 1 radio-aparat, s pripadajućim uređajima;

4) 1 prijenosni radio-prijemnik, s kazetofonom ili bez kazetofona;

5) 1 muzički kontplet-liniju koja se sastoji od jednog radio-prijemnika, jednog ili dva pojačala, jednog gramofona, jednog magnetofona, jednog ili dva kazetofona, jednog para slušalica i najviše četiri zvučnika);

6) 1 fotografski aparat;

7) 1 hfadnjak za kućanstvo, sa ili bez odjeljka za zamrzavanje;

8) 1 hladnjak za kućanstvo, za duhoko zamrzavanje;

9) 2 električna, plinska, kombinirarka ili druga štednjaka;

10) 1 mikrovalnu pećnicu;

11) 1 električni roštilj;

12) 2 električna ili plinska grijala, električna radijatora ili peći na čvrsto ili tekuće gorivo;

13) 1 kotao za centralno grijanje s uređajem za zagrijavanje vode i pripadajućom opremorn za distribuciju topline i tople vode;

14) 2 električna ili plinska uređaja za zagrijavanje vode (bojler);

15) 1 usisivač prašine, s pripadajućim uređajima;

16) 1 stroj za pranje rublja, s pripadajućim uređajima;

17) 1 stroj za sušenje rublja;

18) 1 stroj za peglanje rublja;

19) 1 stroj za pranje posuđa;

20) 1 aparat za mljevenje i miješanje namirnica (komplet);

21) l aparat za mljevenje kave;

22) 1 šivaći stroj;

23) 1 stroj za pletenje;

24) 3 elektronična džepna računara;

25) 1 kućni (osobni) računar, uključujući monitor, tiskaljku i druge pripadajuće uređaje;

26) 1 komplet strojeva i alata za uporabu u kućanstvu u protu vrijednosti do 500,- US dolara u kunama;

27) 2 bicikla bez motora i 1 bicik s motorom;

28) 1 servis za najviše 12 osoba s priboronk za jelo, te odgovarajuća količina posuđa i drugih kuhinjskih predmeta;

29) 2 tepiha ;

30) namještaj, posteljinu, zavjese, lusteri ili druga rasvjetna tijela, u količini primjerenoj broju članova kućanstva;

31) ukrasni predmeti, uključujući i folklorne predmete;

32) šivane tekstilne, kožne i krznene predmete za osobnu uporabu, uporabu članova kućanstva i kućnu uporabu;

33) 1 agregat za proizvodnju električne energije do 3 kW;

34) instalacijski i građevinski materija, u protuvrijednosti 1.000,- US dolara u kunama;

35) ostali predmeti kućanstva, osim osobnih automobila, u protuvrijednosti 1.000,-US dolara u kunama.

Bilješke ovlaštene carinarnice:

1 ) Uvezani su predmeti kućanstva iz red. broja___________ čiji redni brojevi su okruženi na listi.

2) Ukupna vrijednost uvezenih predmeta kućanstva je ________________

3) Ovaj izvornik zadržan je za službene potrebe carirkarnice, a preslik ovjeren pečatom carinarnice i potpisom ovlašlenog carinskoga službenika uručen je korisniku.

________________

(Mjeslo i datum) Ovlašteni carinski službenik:

***

________________________________

________________________________

(naziv tijela koje izdaje potvrdu)

Klasa:

Urbroj:

______________________________

(mjesto i datum)

Na temelju članka 172. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 77/92) i točke 2. stavak 2. Rješenja o odobrenju carinskog kontingenta za predmete kućanstva Hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva ("Narodne novine", br. _________, na zahtjev stranke izdaje se slijedeća

POTVRDA

Temeljem izvršenoga uvida u hrvatsku putovnicu i očevidnike koji se vode pri ovome tijelu, te izvršenoga uvida u slijedeće strane isprave:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

potvrđujemo da je hrvatski državljanin:

Ime i prezime:_________________________

Datum rođenja: __________________ Mjesto rođenja : ___________________

Hrvatska putovnica broj : _________________ JMG:__________________________

Prebivalište: mjesto ______________________

ulica i kućni broj _________________________

boravio u inozemstvu s reguliranim statusom izbjeglice,

u stranoj državi _________________, u mjestu ____________________

u razdoblju od __________________ 199 _____ do ______199_______ godine.

Ova potvrda se izdaje u svrhu ostvarenja carinske povlastice pri uvozu predmeta kućanstva hrvatskih državljana sa statusom izbjeglica, koji se vraćaju u Republiku Hrvatsku temeljem odluke stranih vlasti o prestanku izbjegličkog statusa, odnosno utvrđenoj politici Vlade Republike Hrvatske u svezi njihovog povratka u zemlju i ne može se rabiti u druge svrhe.

Pristojba u svoti od _____________ naplaćena je u gotovom, sukladno tarifnom broju 71. i 77. Zakona o administrativnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93).

Ovlašteni službenik