Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 27.12.1995 Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1996. godinu

Na osnovi ćlanka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/42, 26/93 i 106/93), te točke 1. podtočka 6. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 93/94, 61/95 i 85/95), sukladno prijedlogu Ministarstva gospodarstva i pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU CARINSKOG KONTINGENTA ZA UVOZ OPREME I DIJELOVA, TE INSTALACIJSKOG MATERIJALA ZA ZAMJENU ILI POPRAVAK OPREME I OBJEKATA UNIŠTENIH ILI OŠTEĆENIH RATNIM RAZARANJIMA ZA 1996. GODINU

1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, osim osobnih automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife, koji se uvoze radi zamjene popravka gospodarske opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, bez plaćanja carine, u vrijednosti do 100.000.000, - USD, za razdoblje do 31. prosinca 1996. godine.

2. Pri korištenju predmetnoga carinskoga kontingenta, štetom nastalom ratnim razaranjima smatra se šteta nastala:

- bombardiranjem, raketiranjem i drugim oblicima oružanog napada neprijateljskih postrojbi ili obrane u svezi s takovim napadima,

- paljevinom, miniranjem ili drugim oblicima fizičkkog uništenja ili oštećenja imovine na ratnim djelatnostima neposredno zahvaćenom području, te

- pljačkom ili drugim oblicima nasilnog oduzimanja imovine na ratnim djelatnostima neposredno zahvaćenom području.

3. Korisnik carinskog kontingenta iz točke 1. ovoga rješenja može biti trgovačko društvo ili drugi poduzetnik koji opremu i dijelove za opremu, te instalacijski materijal, koji se ne proizvode u Republici Hrvatskoj, uvozi radi zamjene ili popravka gospodarske opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, sukladno mišljenju i prijedlogu županijske ili Državne komisije za popis i procjenu ratne štete.

Poduzetnikom u smislu stavka 1. ove točke smatra se i poljoprivrednik, kojemu je obavljanje poljoprivredne djelatno jedino ili glavno zanimanje.

4. Pojedinačno rješenje o odobrenju uvoza opreme i dijelova, te instalacijskog materijala, koji se mogu uvesti po osnovi predmetnoga carinskoga kontingenta, donosi Ministarstvo financija, na temelju pisanoga zahtjeva korisnika povlastice, u privitku kojega valja priložiti slijedeće isprave:

- mišljenje i prijedlog nadležne županijske komisije za popis i procjenu ratne štete,

- potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovajuća oprema odnosno dijelovi i instalacijski materijal ne provode u Republici Hrvatskoj, te

- ispravu kojom se dokazuje status korisnika carinskog kontingenta.

Nalazi li se uništena ili oštećena oprema odnosno objekti na području dviju ili više županija, rješenje iz stavka 1. ove točke, Ministarstvo financija donosi sukladno mišljenju i prijedlogu Državne komisije za popis i procjene ratne štete.

5. Mišljenje i prijedlog iz točke 4. ovoga rješenja, nadležna županijska odnosno Državna komisija za popis i procjenu ratne štete izdaje na pisani zahtjev korisnika carinskog kontingenata, uz koje se podnosi:

a) dokaz o posjedovanju opreme ili Objekata uništenih ili oštćenih ratnim razaranjima (izvod iz knjigovodstvenih evidencija, izvod iz zemljišnih knjiga ili druga odgovarajuća isprava),

b) dokaz o uzroku, vrsti i visini štete nastale kao posljedica ratnih razaranja (zapisnik stručne komisije poduzeća veriticiran po nadležnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete, nalaz i mišljenje sudskog vještaka ili druge stručne osobe ovlaštene po nadležnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete za utvrđivanje uzroka, te procjenu visine štete nastale ratnim razaranjima),

c) specifikaciju opreme koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta, s tarifnom oznakom robe prema Carinskoj tarifi, komercijalnim ili tehničkim nazivom robe, oznakom količine robe, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta,

d) ispravu kojom se dokazulje status korisnika carinskog kontingenta, i to:

- za poduzeće: izvod iz sudskog registra,

- za poduzetnika: rješenje nadležnoga upravnoga ili drugoga tijela o obavljanju djelatnosti,

- za poljoprivrednike: uvjerenje nadležne ispostave Porezne uprave prema prebivalištu korisnika, iz kojega je vidljivo da prihodi od obavljanja poljoprivredne djelatnosti čine isključivi ili glavni (pretežni) izvor prihoda poljoprednog domaćinstva korisnika kontingenta.

Iznimno, ako se uništena ili oštećena oprema odnosno objekti nalaze na privremeno okupiranom području ili postoje drugi objektivni razlozi zbog kojih nije moguće očevidom utvrditi postojanje i visinu štete nastale ratnim razaranjem, županijska komisija za popis i procjenu ratne štete može činjenice i okolnosti iz alineje a) i b) stavka 1. ove točke utvrdivati i drugim dokaznim sredstvima.

6. Carinski kontingent za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala po osnovi ratnih razaranja može se odobriti za zamjensku opremu i dijelove, te instalacijski materijal do visine štete na gospodarskim objektima i opremi nastale ratnim razaranjem.

Ako vrijednost robe iz stavka 1. ove točke premašuje visinu štete nastale ratnim razaranjem, carina i druge uvozne pristojbe obračunavaju se i naplaćuju na razliku vrijednosti između utvrđene visine štete nastale ratnim razaranjima i visine carinske osnovice robe koja se uvozi.

7. Carinska povlastica temeljem rješenja Ministarstva financija o odobrenju predmetnoga carinskoga kontingenta ostvaruje se u postupku uvoznoga carinjenja odgovarajuće robe.

Na uvoznoj carinskoj deklaraciji za robu koja se uvozi temeljem predmetnoga carinskoga kontingenta, uz zaglavlje korisnik kontingenta unosi klauzulu "Čl. 54. CZ - RŠ".

U specilikaciji priloženoj uz rješenje Ministarstva financija o odobrenju predmetnoga carinskoga kontingenta, uz odgovarajuću tarifnu poziciju za robu koja se uvozi, ovlašteni carinski djelatnik upisuje podatke o broju uvozne carinske deklaracije i carinskoj osnovici uvezene robe i datum uvoznoga carinjenja, te stavlja svoj potpis i pečat carinarnice.

8. Akti županijskih (općinskih) i Državne komisje za popis i procjenu ratne štete, izdani u svezi s ostvarivanjem carinske povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona, ako sadrže činjenice i okolnosti utvrđene ovim rješenjem, odgovarajuće se primjenjuju i u postupku ostvarivanja carinskoga kontingenta premal ovome rješenju.

9. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju, te visini neplaćene carine i drugih uvoznih pristojbi, vodi (Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu tromjesečno dostavlja izvješće Ministarstvu financija, Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinam", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 413-01/95-01/61

Urbroj: 513-02-95-1

Zagreb, 19. prosinca 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.