Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim odluku o proglašenju zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika

ZAKON

O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RADNIKA

koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 14. prosinca 1995.

Broj: 01-95-213l/1

Zagreb, 19. prosinca 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Zakon

o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika

Članak 1.

Obveznici uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, utvrđeni Zakonom o mirovinskom i invalidskonk osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89, 40/90., 9/9l., 26/93, 96/93. i 44/94.), plaćaju od 1. siječnja 996.:

l. doprinos iz plaće po stopi od 12,75%, 2. doprinos na plaeu po stopi od 12,75%,

3. doprinos na plaće radnika za staž koji se priznaje osiguranicima u povećanom trajanju u slučaju kada se svakih 12 mješeći efektivnog rada računa,

- kao 18 mjeseci staža osiguranja po stopi od 17,58%,

- kao 16 mjeseci staža osiguranja po stopi od 11,28%,

- kao 15 mjeseci staža osiguranja po stopi od 7,84%,

- kao 14 mjeseci staža osiguranja po stopi od 4,86%.

4. doprinos osiguranika - osoba samostalnih djelatnosti, osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, iz plaće i na plaću po stopi od 25,50%

5. doprinos osiguranika - osoba samostalnih djelatnosti koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, na pripadajuću osnovicu osiguranja po stopi do 40,83%, odnosno po stopi od 25,50% ako je osnovica izražena u bruto svoti

6. doprinos - radnika, redovitih učenika i studenata samo za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja koji su izazvani ozIjedom na radu ili profesionalnom bolešću, na bruto iznos isplate (članak 24. Zakona) po stopi od 4,64%.

Članak 2.

Iznimno, hrvatskom ratnom vojnom invalidu domovinskog rata, kojem je utvrđeno svojstvo ratnog vojnog invalida prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata - osiguraniku iz članka 1. stavka l. točke 4. i 5. ovoga Zakona, stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrduje se u iznosu od 50% stope utvrđene ovim Zakonom.

Članak 3.

Pravne osobe oslobađaju se plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće hrvatskog ratnog vojnog invalida, kojemu je utvrđeno svojstvo ratnog vojnog invalida domovinskog rata prema propisima o zaštitu vojnih i civilnih invalida kod njih zaposlenih, odnosno onih koji se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji, a poduzeća za zapošljavanje invalida oslobađaju se plaćanja tog doprinosa za invalide kod njih zaposlene, odnosno koji se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji.

Članak 4.

Plaćom, odnosno osnovicom za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, smatra se u smislu ovoga Zakona sve što poslodavac plaća ili daje zaposleniku na osnovi rada, osim iznosa koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada ili naknade, potpore ili nagrade koje se ne oporezuju u smislu propisa o porezu na dohodak.

Osnovica iz prethodnog stavka ne može biti niža od iznosa koju odlukom utvrdi Upravni odbor Fonda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Obveznik uplate doprinosa koji nije isplatio plaću, doprinos obračunava i isplaćuje na osnovicu iz prethodnog stav:ca ovoga članka.

Doprinos iz stavka 3. ovoga članka obveznik je dužan obračunati i uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Doprinos koji je obveznik uplate doprinosa uplatio prema stavku 3. ovoga članka smatra se dijelom doprinosa koji će biti konačno obračunat prigodom isplate dospjelih a neisplaćenih plaća.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa:140-01/95-01/07

Zagreb,14. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.