Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Uredba o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 2. stavka l. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj garancijskoj agenciji ("Narodne novine", broj 29/94) u članku l. stavak l. mijenja se i glasi:

"(1) Ovim Zakonom osniva se Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu : Agencija) kao posebna financijska institucija."

Članak 2.

U članku 4. stavak l. mijenja se i glasi

"(1) Ciljevi su Agencije potpora osnivanju i razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi :

"(2) Pod pojmom poduzetništva, u smislu ovoga Zakona, smatraju se djelatnosti koje samostalno i trajno obavljaju mala i srednja privatna trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge i zadrugari, individualni poljodjelci i druge pravne i fizi;ke osobe koje obavljaju takvu djelatnost sukladno važećim propisima (u daljnjem tekstu: poduzetnici)."

U stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi "banke i štedionice" stavlja se zarez i dodaju riječi "te druge pravne osobekreditori", a riječ "malim" briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Statutom Agencije određuju se pobliža mjerila za utvrdivanje statusa malog i srednjeg trgovačkog društva u smislu ovoga Zakona."

Članak 4.

U članku 14. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. mjerilima za utvrđivanje statusa malog i srednjeg trgovačkog društva".

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 450-02/94-01/01

Urbroj : 5030116-95-3

Zagreb, 21. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r