Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 32. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92,106/93 i 92/94) ministar linancija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CARINE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine temeljem članka 24. do 28. Carinskog zakona.

Članak 2.

Radi korištenja povlastice iz članka 24. Carinskog zakona. carinarnici se podnosi potvrda Ministarstva vanjskih poslova da su uvezeni predmeti namijenjeni za potrebe službe, odnosno za osobnu uporabu osoba iz stavka 1. toga članka.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 3.

Radi korištenja povlastice iz članka 25. Carinskog zakona carinarnici se podnosi potvrda Ministarstva vanjskih poslova da su uvezeni predmeti namijenjeni za osobnu uporabu osoba iz članka 25. stavak 1. toga zakona i da postoji reciprocitet za oslobađanje od plaćanja carine.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 4.

Radi korištenja povlastice iz članka 26. stavak 1. Carinskog zakona ovlaštenoj carinarnici se, uz uvoznu carinsku deklaraeiju, podnosi rješenje ministra financija o oslobađanju od plaćanja carine na uvezene predmete naoružanja.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na predmete iz članka 26. stavak l. Carinskog zakona na prijedlog ovlaštenog ministra donosi ministar financija.

Prijedlog ovlaštenog ministra iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

- tarifnu oznaku i imenovaz,je robe prema nomenklaturi Carinske tarife,

- komercijalni ili drugi odgovarajući naziv robe,

- naznaku količine robe i vrijednosti robe izraženu u stranoj valuti, te

- rok u kojemu će se izvršiti uvoz.

Obveze plaćanja carine korisnika povlastice iz stavka l. ovoga članka ovlaštena caanarnica razdužuje bilješkom na uvoznoj carinskoj deklaraciji, u koju se unosi broj i datum rješenja ministra financija na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja carine.

Svodnu evidenciju o korištenju povlastice iz članka 26. Carinskog zakona vodi Carinska uprava.

Članak 5.

Putnik može koristiti povlasticu iz članka 27. stavak 1. točka 1. i 2. Carinskog zakona kada dolazeći iz inozemstva prelazi carinsku crtu, neovisno o tome da li prtljagu nosi sa sobom ili je data na prijevoz istim prijevoznim sredstvom, poštom ili na koji drugi način, ako se nesumnjivo može utvrditi da je u pitanju prtljaga odnosnog putnika.

Radi korištenja povlasticom iz članka 27. stavak 1. točka 1. i 2. Carinskog zakona za osobnu prtljagu datu na prijevoz drugim prijevoznim sredstvom, poštom ili na koji drugi način, korisnik podnosi odgovarajuće dokaze da je u pitanju njegova osobna prtljaga. Na temelju podnesenih dokaza, carinarnica izdaje osobnu prtljagu i stavlja odgovarajuću bilješku na prijavu za uvoz i provoz robe.

Članak 6.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak l. točka 3. carinskog zakona pri uvozu predmeta kućanstva, korisnik povlastice uz pisani zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi:

1) rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o stjecanju hrvatskog državljanstva, odnosno o odobrenju trajnog nastanjenja ili o priznavanju statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, te

2) listu predmeta kućanstva koje uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku, s naznakom njihove vrste, količine i vrijednosti;

Kao dan doseljenja stranca u Republiku Hrvatsku, u smislu članka 27. stavka 1. točke 3. Carinskog zakona, smatra se dan stjecanja hrvatskog državljanstva, dan dobivanja odobrenja za stalno nastanjenje odnosno dan priznavanja statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona pri uvozu predmeta kućanstva, uz pisani zahtjev za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine ovlaštenoj carinarnici podnosi :

1) potvrdu ovlaštenoga diplomatskoga ili konzularnoga predstavništva Republike Hrvatske, da je na radu u određenoj stranoj državi proveo najmanje dvije godine neprekidno ili 24 mjeseea s prekidima tijekom četiri posljednje godine, odnosno da je u inozemštvu boravio neprekidno tijekom posljednjih sedam godina, koju izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u odgovarajućoj stranoj državi, na temelju podataka iz očevidnika koje vodi, odnosno odgovarajućih isprava stranih državnih ili drugih javnih službi;

2) izjavu da za posljednje dvije kalendarske godine nije osobno, a niti članovi njegovog kućanstva nisu koristili povlasticu po osnovi članka 27. stavak l. točke 4. Carinskog zakona;

3) izjavu da se vraća na stalan boravak u Republiku Hrvatsku;

4) korisnici povlastice - vojni obveznici koji su na rad u inozemstvo otišli poslije 17. kolovoza 1941. godine i pisanu izjavu da tijekom rada odnosno boravka u inozemstvu nisu izbjeglice ali obveze po osnovi obrane ili drugih zakonom utvrđenih obveza prema Republici Hevatskoj, te

5) listu predmeta svojega kućanstva koje uvozi ili unosi iz inozemstva.

Iznimno, korisnik carinske povlastice, koji zbog okolnosti koje su izvan njegove volje nije mogao ishoditi potvrdu od strane ovlaštenoga diplomatskoga ili konzularnoga predslavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, radi dokazivanja razdoblja provedenih na radu odnosno boravku u inozemstvu ovlaštenoj carinarnici podnosi :

a) potvrdu stranoga brodara ili zapovjednika stranoga broda, odnosno domačega brodara za članove posade njegovih brodova koji prometuju u inozemstvu ili s inozemstvom, kada se radi o članovima posade broda, odnosno

b) stranu putovnicu, ispravu strane službe za socijalno osiguranje, ispravu strane ili domaće službe za zapošljavanje preko koje je upućen na rad u inozemstvo, potvrdu trgovačkoga društva ili ustanove koje je uputilo radnika na rad u inozemstvo i slično, kada se radi o ostalim korisnicima povlastice.

Članak 8.

Dan povratka iz inozemstva korisnika povlastice iz članka 27. stavak l. točka 4. Carinskog zakona ovlaštena carinarnica utvrđuje ovjerenim preslikom odgovarajućih dijelova putovnice korisnika povlastice ili na drugi odgovarajući način.

Ne smatra se prekidom boravka u inozemstvu, u smislu članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona, vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbog poslovnih razloga, na godišnjem odmoru, u posjetu obitelji i slično.

Članak 9.

Uvozi li ili unosi korisnik carinske povlastice iz članka 27. stavak 1. točke 3. i 4. Carinskog zakona predmete gospodarskog inventara namijenjene obavljanju gospodarske ili slične djelatnosti, pored isprava iz članka 7. ovoga Pravilnika, ovlaštenoj carinarnici podnosi :

1) po Ministarstvu financija ovjerenu listu predmeta gospodarskog inventara namijenjenih obavljanju gospodarske ili slične djelatnosti,

2) izvodak iz sudskog registra za trgovačko društvo u koje se gospodarski inventar ulaže, odnosno akt ovlaštenog upravnog tijela o registraciji iIi odobrenju obavljanja djelatnosti za koju se predmeti toga inventara uvoze ili unose ili potvrdu Područnoga ureda Porezne uprave iz koje je vidljivo da je prihod ostvaren obavljanjem poljoprivredne djelatnosti jedini ili pretežni izvor prihoda kućanstva korisnika povlastice.

Predmeti gospodarskoga inventara mogu se uložiti u trgovačko društvo koje je u cijelosti u vlasništvu korisnika povlastice, odnosno u dijelu ne manjem od udjela vrijednosti gospodarskoga inventara koji se uvozi uz carinsku povlasticu u temeljenonk kapitalu toga trgovačkoga društva.

Listu predmeta gospodarskog inventara i elaborat o gospodarskoj utemeljenosti ulaganja u gospodarski inventar, koje korisnik carinske povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona namjerava uvesti ili unijeti ovjerava Ministarstvo financija, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva.

Elaborat o gospodarskoj utemeljenosti ulaganja u gospodarski inventar koji se namjerava uvesti ili unijeti uz carinsku povlasticu sadrži :

- podatke o korisniku carinske povlastice i trgovačkome društvu ili drugom obliku obavljanja gospodarske djelatnosti,

- okvirnu procjenu potražnje za robama koje će se proizvoditi ili uslugama koje će se obavljati, te financijskih, poreznihi drugih uvjeta poslovanja,

- svodni tehnološki i gospodarstveni opis procesa proizvodnje odnosno poslovanja,

- očekivani gospodarski efekti i doprinos tehnologijskom razvitku hrvatskoga gospodarstva i zapošljavanju radne snage,

- listu predmeta gospodarskoga inventara koji se uvozi ili unosi, s naznakom njihova tarifnoga stavka prema Carinskckj tarifi, te njihove kvalitete, količine i vrijednosti.

Ne može li se obavljanje određenih djelatnosti otpočeti prije izvršenog uvoza odnosno unosa predmeta gospodarskog inventara, korisnik povlastice podnijet će potvrdu ovlaštenog upravnog tijela o ispunjavanju propisima utvrđenih uvjeta za obavljanje određene djelatnosti, a u roku šest mjeseci od dana izvršenog uvoza dužan je podnijeti i ispravu o početku obavljanja odnosne djelatnosti.

Članak 10.

O zahtjevu za oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu predmeta kućanstva odnosno gospodarskoga inventara temeljem članka 27. stavak 1. točka 2. i 4. Carinskog zakona carinarnica donosi rješenje.

Listu predmeta kućanstva odnosno gospodarskog inventara pri ostvarivanju povlastice iz članka 27. stavak l. točka 3. i 4. Carinskog zakona korisnik povlastice podnosi carinarnici u dva primjerka, najkasnije uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine prvih predmeta koje uvozi ili unosi po osnovi povlastice.

Ovlaštena carinarnica na podnesenim listama predmeta kućanstva odnosno gospodarskoga inventara označava vrstu. količinu i vrijednost predmeta koji se uvoze ili unose, ovjerava oba primjerka liste, te jedan primjerak prilaže uz uvoznu carinsku deklaraciju, a drugi primjerak vraća korisniku povlastice.

Carinarnica koja je ovjerila Iistu predmeta kućanstva stavlja o tome bilješku "LPK" ispisanu velikim tiskanim slovima u putovnicu korisnika povlastice, datiraju i ovjerava svojim pečatom.

Carinarnica koja je ovjerila listu predmeta gospodarskog inventara stavlja o tome bilješku "LPGI" ispisanu velikim tis kovnim slovima u putovnicu korisnika povlastice, datiraju i ovjerava svojim pečatom.

Uveze li ili unese korisnik povlastice predmete kućanstva odnosno gospodarskog inventara naknadno, prije isteka propisanoga roka za ostvarivanje povlastice, carinarnici je dužan pod nijeti i svoj primjerak ovjerene liste predmeta, radi evidentiranja naknadno uvezenih odnosno unesenih predmeta.

Ako je korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona zbog nastupa više sile ili drugih okolnosti koje su nastupile izvan njegove volje, bio spriječen u propisom utvrđenome roku uvesti ili unijeti predmete za svoje kućanstvo, odnosno predmete gospodarskoga inventara, vrijeme djelovanja više sile i drugih okolnosti koje su nastupile izvan njegove volje, ne uračunavaju se u taj rok.

Članak 11.

Pri korištenju povlasticom iz članka 27. stavak 1. točka 4. odlomak četvrti Carinskog zakona (godišnja povlastica), uređujući carinski službenik na pretposljednjoj ili posljednjoj stranici putovnice kcrisnika povlastice upisuje bilješku "GP", datiraju i ovjerava pečatom carinarnice.

Članak 12.

Povlastica iz članka 27. stavak 1. točka 5. Carinskog zakona; ostvaruje se na temelju rješenja o oslobađanju od plaćanja carine koje carinarnica donosi u obliku bilješke na prijavi za uvoz provoz robe.

Članak 13.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 6 Carinskog zakona, korisnik povlastice podnosi carinarnici odgovarajući liječnički recept ili njegov ovjereni preslik.

Rješenje o oslobađanj od plaćanja carine carinarnica dek nosi u obliku bilješke na prijavi za uvoz i provoz robe.

Članak 14.

Korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 7. Carinskog zakona, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine prilaže akt ovlaštenog hrvatskog odnosno inozemnog pravosudnoc ili drugog tijela o naslijeđivanju predmeta koje unosi.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za korištenjc povlastice na naslijeđene rabljene predmete garderobe ili drugilk predmeta što ih jc ostavitelj osobno rabio, kao dokaz može se podnijeti i izvod iz matične knjige umrlih.

Povlastica iz članka 27. stavak 1. točka 7. Carinskog zakona ne odnosi se na predmete kupljene naslijeđenim novcem, kao ni na predmete kupljene novcem dobijenim prodajom naslijeđenil, predmeta.

Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka l. ovog članka carinarnica donosi rješenje.

Članak 15.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 8 Carinskog zakona, korisnik povlastice podnosi carinarnici ispravu koju je izdalo ovlašteno hrvatsko ili inozemno tijelo ili organizacija, da je odlikovanje, medalju, spomenicu, športski ili drugi trofej odnosno predmet dobio u inozemstvu na natjecanju, izložbi ili priredbi međunarodnog značenja.

Sličnim se predmetima prema stavku l. ovog članka, smatraju predmeti dobiveni kao nagrade koji nisu izgrađeni specijalno za dodjelu na dotičnom natjecanju, izložbi ili priredbi

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 16.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 4 Carinskog zakona, korisnik povlastiće podnosi carinarnici pisanu izjavu da su predmeti koje unosi njegova vlastita autorska djela. U izjavi se ti predmeti moraju opisati na način koji omogućuje njihovu nesumnjivu autorsku identifikaciju.

Autorskim djelom u smislu stavka 1. ove točke smatraju se i po autoru ovjerene kopije autorskih djela, kada je za određene vrste tih djela uobičajena takva vrsta njihove prezentacije umjetnićkoj ili drugoj javnosti.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na izjavi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17

Povlastica iz članka 27. stavak 1. točka 10. Carinskog zako na koristi se u skladu s odredbama odgovarajučih međudržavnih ugovora o pograničnom i dvovlasničkom prometu.

Članak 18.

Spremnicima što su tvornički ugrađeni u motorna vozila prema članku 27. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, smatraju se spremnici koji po konstrukciji odgovaraju vrsti i tipu određenoga motornoga vozila.

Članak 19.

Radi korištenja povlastice iz članka 21. točka 12. Carinskog zaknna, korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine ovlaštenoj carinarnici podnosi nalaz i mišljenje Iiječnika odgovarajuće specijalnosti da mu je ortopedsko ili drugo pomagalo neophodno kao zamjena za nedostajući odnosno oštećeni tjelesni organ, odnosno odgovarajući dokaz da su rezervni dijelovi ili potrošni materijal neophodni za uporabu tih pomagala.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine prema stavku 1. ovoga članka carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 20.

Iznimno, pri uvozu osobnog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 12. carinskog zakona, uz pisani zahtjev za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćarkja carine podnosi:

1) pisani nalaz i mišljenje ovlaštene invalidske komisije republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske prema prebivalištu invalidne osobe, o postojanju i vrsti invalidnosti, te potrebitosti i podobnosti odgovarajućega osobnoga automobila koji se uvozi ili prima iz inozemstva u funkciji ckrtopedskoga ili drugoga pomagala,

2) važeću vozačku dozvolu:

a) korisnika povlastice, odnosno ne može li korisnik povlastice sam upravljati osobnim automobilom koji uvozi ili prima po osnovi carinske povlastice, ili

b) člana porodičnoga kućanstva korisnika povlastice koji mu pruža njegu i pomoć putem upravljanja automobilom koji se uvozi uz predmetnu povlasticu, odnosno

c) druge osobe ovlaštene za upravljanje osobnim automobilom koji se uvozi ili prima uz povlasticu, koja je priovlaštenome centru za socijalni rad evidentirana kao osoba koja invalidnoj osobi - korisniku povlastice pruža pomoć i njegu putem upravljanja osobnim automobilom.

Na temelju pisanog zahtjeva invalidne osobe i priloženih isprava carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine. Ne može li korisnik povlastice sam upravljati osobnim automobilom, ovlaštena carinarnica će na njegov prijedlog rješenjem, sukladno prijedlogu korisnika i priloženim ispravama, utvrditi i osobe ovlaštene za upravljanje osobnim automobilom koji se uvozi uz povlasticu.

Članak 21.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 13. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi potvrdu ovlaštene liječnićke komisije o završenoj rehabilitaciji i osposobljavanju za obavljan,je određene djelatnosti.

Na osnovi zahtjeva i predložene isprave iz stavka 1. ovoga članka carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 22.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 14. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz carinsku deklaraciju, podnosi carinarnici :

l) pisanu izjavu odgovarajuće humanitarne organizacije ili udruženja da se specifična oprema, uređaji i instrumenti te rezervni dijelovi i potrošni materijal za korištenje te opreme uvoze za potrebe slijepih osoba, gluhih odnosno nagluhih osoba, ili osoba oboljelih od mišićnih ili neuromišićnih bolesti;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se roba koja se uvozi za potrebe osoba iz točke l. ovoga stavka ne proizvodi u Republici Hrvatskoj.

Carinarnica donosi rješenje o oslobađanju plaćanja carine u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 23.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 1. Carinskog zakona, korisnik povlastice carinarnici podnosi:

1 ) poktvrdu ovlaštenog upravnog tijela u tome kakvu je materijalnu štetu pretrpio i uslijed koje elementarne nepogode;

2) darovnicu, račun ili drugu odgovarajuću ispravu inozemnog pošiljatelja kojom dokazuje da su predmeti poslati besplatno, odnosno potvrdu ili drugu ispravu kojom dokazuje da se predmeti nabavljaju iz sredstava dobivenih iz inozemstva kao novčana pomoć radi otklanjanja posljedica elementarne nepo gode.

Na temelju podnesenog zahtjeva i priloženih isprava iz stavka 1. ovog članka, earinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 24.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 5. Carinskog zakona korisnik povlastice uz uvoznu carinsku deklaraciju carinarnici podnosi:

l) potvrdu Ministarstva rada i socijalne skrbi kojom dokazuje da se specifična oprema uvozi za korištenje u zaštitnim radionicama za rehabilitaciju, zapošljavanje i prekvalifikaciju invalida;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća roba iz točke 1. ovoga stavka ne proizvodi u Hrvatskoj.

Carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 25.

Korištenje povlasticom iz članka 28. stavak l. točka 7. Carinskog zakona ostvaruje se sukladno propisima o slobodnoj zoni.

Članak 26.

Radi korištenja povfastice iz članka 28. stavak 1. točka 9. Carinskog zakona, korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, carinarnici podnosi:

1) pisanu izjavu o organiziranju međunarodnog natjecanja u Hrvatskoj, na kojemu se dodjeljuju medalje, plakete i drugi predmeti koji se uvoze,

2) račun ili drugu ispravu inozemnoga pošiljatelja da medalje, plakete i druge predmete koji se dodjeljuju na natjecanju iz točke 1. ovoga stavka šalje besplatno.

Na temelju podnesenog zahtjeva, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 27.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavka 1. točka 10. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, podnosi carinarnici potvrdu Ministarstva kulture, da su umjetnički predmeti i zbirke i predmeti za zbirke koje se uvoze namijenjeni određenom muzeju ili umjetničkoj galeriji, odnosno da je reproducirani arhivski materijal namijenjen arhivu.

Na temelju podnesenog zahtjeva, carinarnica donosi rješenje u obliku bilješke na potvrdi upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 28.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, korisnik povlastice uz pisani zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine s izjavom da se roba uvozi, unosi ili prima u znanstvene, kulturne, vjerske, humanitarne ili socijalne svrhe, ovlaštenoj carinarnici podnosi:

1) darovnicu, račun ili drugu odgovarajuću ispravu inozemnog pošiljatelja, kojom se dokazuje da se roba korisniku carinske povlastice šalje besplatno;

2) akt nadležnog upravnog tijela da roba koja se uvozi služi

a) znanstvene svrhe: potvrda Ministarstva znanosti i tehnologije,

b) kulturne svrhe: potvrda Ministarstva kulture,

c) vjerske svrhe: potvrda Ministarstva financija,

d) humanitarne svrhe, za robu namijenjenu prognanicima i izbjeglicama: potvrda Ureda za prognanike i izbjeglice,

e) humanitarne svrhe, za robu namijenjenu u humanitarno zdravstvene svrhe: potvrda Ministarstva zdravstva,

f) ostale humanitarne svrhe: potvrda Ministarstva rada i socijalne skrbi,

g) socijalne svrhe : potvrda Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Na temelju podnesenog zahtjeva za oslobađanje od plaćanja carine s izjavom o namjeni robe koja se besplatno uvozi, unosi ili prima iz inozemstva i priloženih isprava, ovlaštena earinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Iznimno, uvoze li se, unose ili primaju iz inozemstva teme Ijem humanitarne pomoći lijekovi, sanitetski materijal, higijenske potrepštine, hrana, te odjevni predmeti i obuća, čiji je carinski pregled moguć na graničnom prijelazu, rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na carinskoj prijavi o uvozu i provozu robe.

Članak 29.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 12. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, ovlaštenoj carinarnici podnosi izjavu da se reklamni materijal šalje odnosno prima besplatno i da će biti razdijeljen besplatno u reklamne svrhe, odnosno da se uzorci šaIju odnosno primaju besplatno i da će biti korišteni isključivo u svrhe za koje su uvezeni.

Za reklamni materijal i uzorke carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine u obliku bilješke na izjavi primatelja.

Uvezene uzorke carinarnica je dužna učiniti neupotreblji vim za trgovinske svrhe (stavljanjem žigova, bušenjem ili na dru gi način), na način da se pri tom ne uništi ili onemogući njihova uporaba u svrhe za koje su uvezeni.

Članak 30.

Povlastica iz članka 28. stavak 1. točka 13. odlomak prvi Carinskog zakona primjenjuje se na predmete koji se radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela ugrađuju u putničko motorno vozilo dok se ono nalazi u inozemstvu, ako njihova ukupna vrijednost ne premašuje svotu propisanu za ostvarivanje te carinske povlastice.

Povlastica iz članka 28. stavka 1 . točka 13. odlomak drugi Carinskog zakona, primjenjuje se na predmete koji se radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela ugraduju u cestovno motorno vozilo u javnom prometu dok se ono nalazi u inozemstvu, ako njihova ukupna vrijednost ne premašuje svotu propisanu za ostvarivanje ove carinske povlastice.

Zamjenu dotrajalog ili uništenog dijela prema stavku 1. i 2. ovoga članka korisnik povlastice prijavljuje carinarnici usmeno. Na zahtjev uredujućega carinskoga službenika prijava se podnosi i u pisanome obliku, uz prilaganje isprava o vrsti, količini i vrijednosti ugradenih dijelova.

Članak 31.

Povlastica iz članka 28. stavak 1. točka 13. odlomak treći Carinskog zakona odnosi se na brodove u javnom medunarodnom prometu i dok plove u unutarnjim vodama.

Radi korištenja povlasticom iz članka 28. stavak 1. točka 13. odlomak treći, četvrti i peti Carinskog zakona, korisnik povlastice u roku 15 dana po isteku roka za predaju zaključnog računa podnosi carinarnici ovlaštenoj prema mjestu svojega sjedišta pisanu izjavu o količini i vrijednosti u inozemstvu kupljenog pogonskog i potrošnog materijala za rad i sigurnost plovidbe i dijelova brodova odnosno zrakoplova i njihovog inventara u prethodnoj godini, strukturno iskazanih prema tarifnom broju i tarifnoj oznaci iz Carinske tarife.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na pisanoj izjavi korisnika povlastice iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 32.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 14. Carinskog zakona, izlagatelj podnosi carinarnici zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine u dva primjerka. U zahtjevu se naznaćuje tvrtka izlagatelja, ime i prezime osoba na koje glasi izlagački karton, te vrsta, količina i vrijednost robe koja se uvozi, unosi ili prima iz inozemstva radi raspodjele i potrošnje na međunarodnom sajmu odnosno izložbi.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica do nosi u obliku bilješke na oba primjerka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, od kojih jedan zadržava, a drugi vraća izlagatelju.

Iznimno, kupuje li se roba s konsignacijskog skladišta, zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine podnosi se carinarnici u tri primjerka. Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine, carinarnica donosi u obliku bilješke na sva tri primjerka zahtjeva, od kojih jedan zadržava, a ostala dva vrača izlagatelju. Na temelju ovjerenoga zahtjeva korisnik povlastice kupuje robu s konsignacijskog skladišta. Posjednik konsignacijskog skladišta zadržava jedan primjerak ovjerenoga zahtjeva, a drugi prilaže uzdeklaraciju za konačno carinjenje robe prodate s konsignacijskog skladišta.

Upućuje li se roba na sajam izvan mjesta gdje se nalazi konsignacijsko skladište, rješenje o oslobađanju od plaćanja carine donosi carinarnica prema mjestu održavanja sajma.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine ("Narodne novine", br. 63/92).

Članak 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 413-01/95-01/60

Urbroj : 5l3-02-95-1

Zagreb,12. listopada 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.