Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Pravilnik o službenim iskaznicama djelatnika bez posebnih ovlasti te iskaznicama i značkama djelatnika s posebnim dužnostima i ovlastima u uredu za nacionalnu sigurnost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

URED ZA NACIONALNU SIGURNOST

Na temelju članka 9. stavka 4. i članka 11. stavka 2. Zakona o Uredu za nacionalnu sigurnost ("Narodne novine" broj 37/95) predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA DJELATNIKA BEZ POSEBNIH OVLASTI TE ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA DJELATNIKA S POSEBNIM DUŽNOSTIMA I OVLASTIMA U UREDU ZA NACIONALNU SIGURNOST

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

- obrasci službenih iskaznica djelatnika Ureda za nacionalnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Ured) bez posebnih ovlasti,

- obrasci službenih iskaznica i značaka djelatnika Ureda s posebnim dužnostima i ovlastima (u daljnjem tekstu: ovlaštenih osoba) i to :

- ovlaštenih osoba Ureda,

- ovlaštenih osoba Stožera osiguranja,

- ovlaštenih osoba Nadzorne službe,

- uvodenje evidencije o iskaznicama i posebnoj oznaci,

- način izdavanja i zamjene iskaznice i posebne oznake.

Članak 2.

Obrasci službenih iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izraduju se u polaroid tehnici kompjuterskog sustava, dimenzija 90 x 60 mm.

Prednja strana obrasca iz stavka 1. ovag članka sadrii :

- u gornjem središnjem dijelu iskaznice nalazi se grb Republike Hrvatske,

- ispod grba Republike Hrvatske ispisano je "Republika Hrvatska", "Ured za nacionalnu sigurnost",

- ispod teksta iz predhodnog stavka ispisan je naziv " Službena iskaznica",

- u gornjem desnom kutu iskaznice nalazi se fotografija dimenzija 28 x 32 mm,

- ispod fotografije upisano je osobno ime nositelja iskaznice,

- u donjem desnom kutu iskaznice upisan je JMBG nositelja iskaznice,

- u donjem središnjem dijelu iskaznice otisnut je grafički znak Ureda,

- u donjem lijevom kutu iskaznice upisan je broj značke samo za ovlaštene osobe Ureda.

Poleđina obrasca sadrži

- u gornjem dijelu ispis ovlasti, za ovlaštene osobe Ureda,

- u sredini iskaznice ispisana je dužnost djelatnika bez posebnih ovlasti i dužnosti ovlaštenih osoba,

- u donjem lijevom kutu upisan je evidencijski broj iskaznice, koji počinje:

- za djelatnike Ureda bez posebnih oviasti, s brojem 1001;

- za ovlaštene osobe Ureda, s brojem 200l ;

- za ovlaštene osobe Stožera osiguranja, s Mrojem 3001;

- za ovlaštene osobe Nadzorne službe, s brojem 4001;

- ispred evidencijskog broja nalazi se slovna oznaka obrasca iskaznice,

- u donjem desnom dijelu iskaznice ispisan je datum izdavanja.

Članak 3.

U obrazac iskaznice za djelatnike Ureda bez posebnih ovlasti iz članka 2. ovoga Pravilnika nije upisan broj značke, na prednjoj strani iskaznice, kao ni posebne ovlasti na poledini iskaznice.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka izrađen je na podlozi zlatno-žute boje (obrazac "A")

Obrazac iskaznice ovlaštenih osoba Ureda istovjetan je obrascu iskaznice opisanom u članku 2. ovoga Pravilnika i izraden je na podlozi zlatno-žute boje (obrazac "B"),

Obrazac iskaznice pripadnika Stožera osiguranja, uz podatke navedene u članku 2. ovoga Pravilnika na prednjoj strani sadrži i natpis: "Stožer osiguranja", natpis koji je ispisan ispod teksta "Ured za nacionalnu sigurnost" i izrađen je na podlozi tamno-plave boje (obrazac "C").

Obrazac iskaznice pripadnika Nadzorne službe, uz podatke navedene u članku 2. ovoga Pravilnika na prednjoj strani sadrži i natpis. "Nadzorna služba", natpis koji je ispisan ispod teksta "Ured za nacionalnu sigurnost" i izraden je na podlozi srebrno - sive boje (obrazac "D"),

Članak 4.

Na obrascima iskaznica od "B" do "D" na stražnjoj strani tiskaju se uz podatke navedene u članku 2. ovoga Pravilnika ovlasti ovlaštene osobe.

Članak 5.

Značka je stilizirani kvadratni pleter, zarotiran za 45% veličine 57 mm (dijagonala) koji sadrži.

- u središnjem kvadratu stiliziranog pletera nalazi se simbol službe - stilizirani lik sove na lenti,

- u lenti je upisan broj značke.

Tijelo sove predstavlja stilizirani simbol kugle zemaljskeglobus, koji u svom središnjem dijelu sadrži dva crvena dijagonalno postavljena kvadrata iz hrvatskog državnog grba.

Članak 6.

Ovlaštene osobe u Uredu nose značku opisanu u članku 5. ovoga Pravilnika koja je pozlaćena a središnji simbol je posrebren (obrazac "A")

Ovlaštene osobe Stožera osiguranja nose značku opisanu u članku 5. ovoga Pravilnika koja je pozlaćena a reljefno upušteni dijelovi plave boje (obrazac "B").

Ovlaštene osobe Nadzorne službe nose značku opisanu u članku 5. ovoga Pravilnika koja je posrebrena a središnji simbol je pozlaćen (obrazac "C").

Članak 7.

Ovlaštene osobe Ureda, Stožera osiguranja i Nadzorne službe, u obavljanju službenih poslova nose zanačku.

Osobe iz slavka 1. ovog članka značke nose u kožnom pove zu zajednn sa službenom iskaznicom.

Zanačka u kožnom povezu izdaje se samo osobama iz stavka 1. ckvoga članka.

Članak 8.

Kožni povez iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika crne je boje i ima utisnut grb Republike Hrvatske na prednjoj strani.

Unutarnja lijeva strana poveza predviđena je za iskaznicu z desna strana za zanačku. Iznad zanačke upisana je kartica Ureda "UNS", a ispod značke naziv službe iz sastava Ureda i to:

- HIS, za Hrvatsku izvještajnu službu,

- Stožer osiguranja. Nadzorna služba.

Članak 9.

Ovlaštene osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika mogu koristiti službenu iskaznicu i značku samo u službene svrhe.

Za svaku zlouporabu iskaznice i značke utvrđuje se disciplinska i kaznena odgovornost.

Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 10.

Iskaznicu i zanačku s pripadajućim kožnim povezom izdaje Predstojnik Ureda na prijedlog ravnatelja službi u sastavu Ureda.

Članak 11.

O izdanim iskaznicama i zanačkama vodi se središnja evidencija u Hrvatskoj izvještajnoj službi Ureda.

Evidencija iz stavka l. ovoga članka sadrži:

- ime i prezime osobe kojoj je izdana iskaznica i zanačka.

- jedinstveni matićni broj gradana,

- zvanje,

- naziv službe i uprave u kojoj je uposlena,

- registarski broj iskaznice i zanačke,

- datum izdavanja,

- rubriku za napomene u koju se upisuje datum i vrijeme vraćanja, odnosno gubitka iskaznice ili zanačke.

Članak 12.

Djelatnik Ureda koji izgubi iskaznicu ili zanačku ili na drugi način ostane bez iskaznice, odnosno zanačke dužan je o tome od mah obavijestiti neposredno pretpostavljenog.

Nova iskaznica, odnosno značka izdat će se nakon što je iz gubijena, odnosno nestala iskaznica ili zanačka proglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Ovlaštena osoba koja je izgubila iskaznicu ili zanačku snosi troškove oglasa kao i troškove nabave nove iskaznice i zanačke

Zbog gubitka iskaznice, odnosno zanačke služba kojoj dje latnik pripada dužna je provesti postupak i izvješće o događaju, te ga priložiti zahtjevu za izdavanje nove iskaznice, odnosno zanačke.

Članak 13.

Ovlaštena osoba kojoj prestane služba u Uredu ili koja iz gubi status ovlaštene osobe, dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno rasporeda u drugo zvanje ili radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom pretpostavljenom.

Pretpostavljeni iz stavka l. ovog članka, dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnom odjelu u Hrvatskoj izvještajnoj službi :

Članak 14.

Obrasci iskaznica "A", "B", "C" i "D", te obrasci značaka

REPUBLIKA HRVATSKA

URED ZA NACIONALNU SIGURNOST

SLUŽBENA ISKAZNICA

IME I PREZIME

JMBG

REPUBLIKA HRVATSKA

URED ZA NACIONALNU SIGURNOST

SLUŽBENA ISKAZNICA

IME I PREZIME

JMBG

BROJ ZNAČKE

REPUBLIKA HRVATSKA

URED ZA NACIONALNU SICURNOST

STOŽER OSIGURANJA

SLUŽBENA ISKAZNICA

IME I PREZIME

JMBG

BROJ ZNAČKE

"A", "B" i "C " za ovlaštene osobe, tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 716-1000-A-12/99-077

Zagreb, 19. prosinca 1995.

Zamjenik predstojnika UNS-a prot

. dr. Miroslav Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.