Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 18.12.1995 Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14.prosinca 1995. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 70/92) članak 1. mijenja se i glasi:

"Članak 1.

Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) osniva se kao stručna služba Vlade Repuhlike Hrvatske za neposredno upravljanje pokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pokretnom imovinom na kojoj pravo korištenja i raspolaganja ima Republika Hrvatska, a koju koriste tijela iz članka 3. ove Uredbe. Ured, u odnosu na ovu imovinu ima i vlasnička ovlaštenja.

Iznimno, Ured neposredno upravlja i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kada mu je posebnom odlukom Vlade to izričito povjereno. U odnosu na ovu imovinu Ured nema vlasnička ovlaštenja."

Ured obavlja tehničke poslove za rezidencijalne objekte Predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.

Pokretnom imovinom u smislu ove Uredbe smatraju se

- sredstva prijevoza (osobni automobili, teretni automobili, autobusi, zrakoplovi i druge letjelice, plovni objekti i sl.),

- predmeti umjetničke i kulturne ili druge vrijednosti,

- oprema, uređaji i inventar.

Nepokretnom imovinom u smislu ove Uredbe smatraju se :

- gradevinsko i drugo zemljište,

- poslovne zgrade, dijelovi zgrada i prostorije,

- stambene zgrade, stanovi i garaže,

- objekti koji služe za reprezentativne potrebe."

Članak 3.

Članak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. briše se.

Članak 5.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Članak 6.

Poslove u svezi s nepokretnom imovinom koje je na dan stupanja na snagu ove Uredbe obavljao Ured, preuzima Komisija za stambeni i poslovni prostor Vlade Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/92-02/09

Urbroj : 5030102-95-1

Zagreb, 14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.