Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 18.12.1995 Odluka o dostavljanju podataka o nekretninama u posjedu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. donijela

ODLUKU

O DOSTAVLJANJU PODATAKA O NEKRETNINAMA U POSJEDU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Vlada Republike Hrvatske obvezuje Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, županijske urede za katastarsko-geodetske poslove (u daljnjem tekstu: uredi), te druga tijela koja je ovlastila da upravljaju nekretninama, da u cilju vođenja jedinstvene evidencije, dostavljaju podatke o tim nekretninama na način utvrđen ovom Odlukom.

II.

Uredi su dužni Komisiji za stambeni i poslovni prostor Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) dostavljati podatke o nekretninama koje su u posjedu Republike Hrvatske, u roku od osam dana od dana upisa svake pojedine promjene u katastarskom operatu.

III.

Tijela iz članka 1. ove Odluke dužna su u roku 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Komisiji postojeće podatke o nekretninama koje su u vlasništvu odnosno posjedu Republike Hrvatske.

Nadležni ured provest će upis za sve nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje nisu sadržane u katastarskom operatu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/95-01/08

UR broj: 5030102-95-1

Zagreb, 14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.