Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 18.12.1995 Odluka o izmjeni i dopuni odluke o početku izdavanja iskaznica zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 103. i članka 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), članka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), članak 15. Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanja statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 57/94 i 89/94) članka 15. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojima se dokazuje status osigurane osobe Hravatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 57/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 13. prosinca 1995. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POČETKU IZDAVANJA ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE I VREMENU TRAJANJA ZAMJENE POSTOJEĆE ISKAZNICE

Članak 1.

U članku 1.stavku 2. Odluke o početku izdavanja Iskaznice zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice ("Narodne novine" broj 81/94) mijenja se i glasi:

"Zamjena iskaznica izvršit će se u područnim uredima Zavoda u Karlovcu, Pazinu , Rijeci i Vinkovcima (područje Županija: Karlovačke, Istarske, Promorsko-Goranske i Vukovarsko-Srijemske) do 31. prosinca 1995. godine, kojim danom postojeća iskaznica korisnika zdravstvene zaštite izdane u navedenim područnim uredima Zavoda prestaje biti isprava kojom se dokazuje status osigurane osobe u Zavodu, osim za osigurane osobe koje prebivaju, odnosno imaju uobičajeno boravište na području navedenih podrčnih ureda Zavoda, a sjedište obveznika, uplate doprinosa se nalazi izvan navedenih područnih ureda."

Iza stavka 2. dodaju se nove stavke 3. i 4. koje glase:

"Zamjena iskaznica u ostalim područnim uredima Zavoda izvršit će se najkasnije 30. lipnja 1996. godine.

Ovlašćuje se Zavod da utvrdi prestanak valjanosti iskaznice korisnika zdravstvene zaštite izdane u pojedinom područnom uredu Zavoda iz stavke 3. ovoga članka presaje biti isprava kojom se dokazuje status osigurane osobe u Zavodu, te o tom obavijestiti osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/75

Urbroj: 338-01-04-95-1

Zagreb, 13. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.