Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 15.12.1995 Pravilnilk o mjerilima i načinu korištenja prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenoistraživačkih instituta ostvarenih na tržištu od obavljanja svoje djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54. stavka (2), a u svezi s člankom 9. stavkom (2) Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94) ministar financija donosi

PRAVILNILK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA PRIHODA JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA I JAVNIH ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA OSTVARENIH NA TRŽIŠTU OD OBAVLJANJA SVOJE DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju prihodi javnih visokih učilišta (u daljnjem tekstu: visoka učilišta) i javnih znanstvenoistraživačkih instituta (u daljnjem tekstu: instituti) ostvareni na tržištu od obavljanja osnovne i ostalih djelatnosti, način korištenja tih prihoda i druga područja u svezi s time.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na djelatnosti i aktivnosti koje se financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave.

(3) Ovim se Pravilnikom ne uređuje što se smatra visokim učilištem i institutom, već se za to primjenjuju rješenja iz odgovarajućih zakona.

(4) Visoko učilište i institut svojim aktom mogu odrediti što je osnovna, a što ostale djelatnosti.

NASTAVNA DJELATNOST

Članak 2.

(1) Visoka učilišta, u skladu sa zakonom, ustrojavaju i izvode nastavu i programe stalnog usavršavanja na sveučilišnim i stručnim studijima.

(2) Programi studija studenata koje je odobrilo nadležno ministarstvo, financiraju se iz državnog proračuna, na način uređen zakonom i provedbenim propisima kojima se uređuje proračun.

(3) Visoko učilište može, u skladu sa zakonom, organizirati program stalnog usavršavanja studenata odnosno polaznika čiji izdaci nisu predviđeni državnim proračunom, a koji se podmiruju plaćanjem školarine.

(4) Prihod od školarina iz stavka (3) ovog članka, namijenjen je za podmirenje izdataka u svezi s programom iz stavka (3) ovog članka, smatra se, u smislu ovog Pravilnika, prihodom ostvaren na tržištu od obavljanja djelatnosli, s time što se najmanje 40% prihoda usmjerava za unapređenje djelatnosti visokog učilišta.

(5) Visoko učilište može dio prihoda iz stavka (3) ovog članka namijeniti za plaćanje potrebnog rada izvan normirane redovne djelatnosti.

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA I STRUČNA DJELATNOST

Članak 3.

(1) Visoka učilišta i instituti mogu ugovarati i izvoditi znanstvene i stručne projekte.

(2) Ako se znanstveni i stručni projekti iz stavka (1) ne financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, prihod od tih aktivnosti, u smislu ovog Pravilnika, smatra se prihodom ostvaren na tržištu od obavljanja djelatnosti, s time da se najmanje 10% prihoda usmjerava za unapređenje djelatnosti visokog učilišta ili instituta.

(3) Visoko učilište ili institut može dio prihoda iz stavka (2) ovog članka namijeniti za plaćanje potrebnog rada izvan normirane redovne djelatnosti.

IZNAJMLJIVANJE PROSTORA I OPREME

Članak 4.

(1) Visoko učilište i institut može iznajmiti dio prostora, koji nije neophodan za nesmetano obavljanje djelatnosti, s time što je za iznajmljivanje prethodno potrebno dobiti suglasnost nadležnog ministarstva.

(2) Prihod iz stavka (1) ovog članka namijenjen je za podmirenje izdataka poslovanja, s time da se najmanje 60% prihoda usmjerava za unapređenje osnovne djelatnosti visokog učilišta ili instituta.

PRIHODI OD DONACIJA I DRUGIH POMOĆI

Članak 5.

(1) Visoko učilište ili institut može primiti prihode od donacija i drugih pomoći.

(2) Ako donator ili druga fizička odnosno pravna osoba ne odredi namjenu korištenja donacija i drugih pomoći iz stavka (1) ovog članka, visoko učilište ili institut takav prihod koristi na način predviđen člankom 4. ovog Pravilnika.

NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 6.

(1) Nadzor nad stjecanjem i korištenjem prihoda uređenih ovim Pravilnikom, provodi Ministarstvo znanosti i tehnologije.

(2) Ministarstvo znanosti i tehnologije redovito izvješćuje Ministarstvo financija o trošenju financijskih sredstava ostvarenih u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Visoko učilište i institut koji primjenjuje odredbe ovoga Pravilnika obvezno je voditi zasebno računovodstvo za aktivnosti koje uređuje ovaj Pravilnik.

(2) Visoko učilište i institut koji primjenjuje odredbe ovoga Pravilnika obvezno je iskazivati prihode i izdatke prema propisima kojima je uređeno računovodstvo proračuna.

(3) Visoko učilište i institut koji primjenjuje odredbe ovoga Pravilnika, u pogledu izvješćivanja o financijskom poslovanju obavezno je pridržavati se načina i roka određenih Zakonom o proračunu i propisima donesenim na temelju toga zakona tako da se u financijskim izvještajima pruži informacija o djelatnosti koja se financira iz državnog proračuna, zasebna informacija o aktivnostima koje se financiraju iz prihoda od vlastite djelatnosti odnosno ovoga Pravilnika, te zbrojna financijska informacija.

(4) Visoko učilište i institut koji primjenjuje odredbe ovoga Pravilnika u okviru godišnjeg izvješća dužno je podrobno izvjestiti Ministarstvo znanosti i tehnologije o aktivnostima koje se financiraju iz vlastite djelatnosti odnosno prema odredbama ovog Pravilnika.

(5) Ministarstvo znanosti i tehnologije obvezno je Ministarstvu financija dostaviti zbrojno godišnje izvješće s podrobnim objašnjenjima o aktivnostima koje se financiraju iz vlastite djelatnosti odnosno prema odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Visoko učilište i institut za financiranje aktivnosti koje se uređuju ovim Pravilnikom, ako nema otvoreni bankovni račun obvezan je otvoriti bankovni račun, koji nije isti kao bankovni račun iz članka 8. stavka (2) Zakona o proračunu, odnosno ako postoji bankovni račun, obvezan je voditi podračune za financiranje iz državnog proračuna i za financiranje prema ovome Pravilniku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Visoka učilišta i instituti, ako ostvare prihode koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, a za aktivnosti koje se ne financiraju iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Primjenom odredbi ovog Pravilnika, a u skladu s odredbama članka 50. Zakona o proračunu, stekli su se uvjeti da se na visoka učilišta i institute ne primjenjuju odredbe Uredbe o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine", broj 53A/91).

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.