Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 14.12.1995 Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor elektroinstalater signalnih instalacija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ELEKTROINSTALATER SIGNALNIH INSTALACIJA

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor elektroinstalater signalnih instalacija, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31 /95) označeno šifrom 71372, je :

MAJSTOR - ELEKTROINSTALATER SIGNALNIH INSTALACIJA

I. Područje rada

- uvođenje i održavanje telekomunikacijskih sustava u stambene i poslovne zgrade, te druge građevinske objekte,

- uvođenje i održavanje uređaja i instalacija protupožarnih alarma,

- uvođenje i održavanje sustava alarma protiv provala,

- postavljanje kućnih antena i antenskih instalacija.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik obavlja poslove i operacije obuhvaćene jednim od radova:

- postavljanje telekomunikacijske opreme i instalacija u stambene i poslovne zgrade, te druge građevinske objekte,

- postavljanje i popravci uređaja i instalacija protupožarnih alarma,

- uvođenje i popravci sustava alarma protiv provala,

- postavljanje kućnih antena i antenskih instalacija.

Praktična izrada podrazumijeva

- razradu projektne dokumentacije (izrada potrebnih shema za postavljanje instalacija, izbor i specifikacija materijala, alata i mjernog pribora, proračun troškova materijala i rada),

- postavljanje opreme i instalacija prema dokumentaciji,

- provedbu potrebnih ispitivanja djelotvornosti postavljene opreme i instalacija, te mjere zaštite, dokumentiranje provedenih ispitivanja,

- ispitivanje opreme i instalacija signalnih i komunikacijskih sustava u zgradama, utvrđivanje uzroka neispravnosti, otklanjanje neispravnosti ugradnjom zamjenskih sklopova i dijelova.

Pri izradi praktičnog dijela ispita ispitanik se mora pridržavati propisanih normi o instalacijama u zgradama i pogonima, mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali i pribor za instalacije

- vrste, izvedbe, označavanje i primjena vodova za signalne i telekomunikacijske instalacije u zgradama i drugim građevinskim objektima,

- izbor vodiča za signalne i telekomunikacijske instalacije,

- kontaktni i izolacijski materijali,

- materijali za spajanje i tehnike spajanja,

- instalacijski pribor (sklopke konektori, osigurači, sklopke, signalni elementi),

2.2. Komponente signalnih i komunikacijskih sustava u zgradama i objektima

- pasivne komponente (otpornici, kondenzatori, zavojnice, releji),

- poluvodički elektronički elementi,

- optoelektronički poluvodički elementi,

- senzori, pretvornici neelektričnih veličina u električne i mjerni pretvornici.

2.3. Zaštitne mjere

- djelovanje električne struje na čovjeka,

- pružanje prve pomoći unesrećenom od električne struje,

- zaštita od direktnih i indirektnih dodira,

- mjerni postupci za ispitivanje djelotvornosti zaštitnih mjera,

- opasnosti od požara i gašenje požara, gašenje požara uzrokovanog električnom strujom,

- zaštita od mehaničkih opasnosti na radilištima (zgrade i drugi građevinski objekti),

- propisi o zaštiti na radu.

2.4. Propisi za električne instalacije niskog napona

- tehnički standardi i propisi,

- međunarodni standardi i propisi,

- standardi i propisi u Hrvatskoj,

- pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona,

- standardi za električne instalacije u zgradama.

2.5. Mjerni instrumenti i postupci

- mjerenje napona i struje (tipovi instrumenata s obzirom na mjerni sustav, osobine i primjena, univerzalni instrument),

- mjerenje otpora, kapaciteta i induktiviteta, mostne metode mjerenja otpora,

- mjerenje gubitaka na linijama i vodovima,

- postupci ispitivanja elektroničkih komponenata i sklopova (ispravnost komponenata, pojačanje i gušenje sklopova, frekvencijska karakteristika).

2.6. Izvođenje instalacija

- sheme i projekt niskonaponske instalacije,

- signalne i telekomunikacijske instalacije,

- proračun potrebnog materijala i troškova za postavljanje instalacija,

- izvedbe instalacija u stambenim zgradama,

- izvedbe instalacija u drugim građevinskim objektima (javne zgrade, proizvodni pogoni),

- razvodni uređaji,

- međusobni utjecaj elektroenergetskih i signalno-telekomunikacijskih vodova.

2.7. Antenski sustavi i instalacije

- prijemne antene,

- antenski vodovi, gušenje i pojačanje,

- izvedbe pojedinačnih antenskih sustava,

- izvedbe zajedničkih antenskih sustava.

2.8. Elektronički analogni i digitalni sklopovi

- pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistoama, operacijska pojačala,

- spojevi za ispravljanje napona, stabilizatori napona napajanja,

- impulsni sklopovi (tranzistori u funkciji sklopke, multivibratori),

- analogni i digitalni signali, prikaz digitalnih signala binarnim i heksadecimalnim brojevnim sustavom,

- osnovni logički sklopovi, kombinacijski slijedni sklopovi,

- brojila i registri,

- sklopovi za kodiranje, dekodiranje, selektiranje, distribuciju i nadzor prijenosa podataka,

- memorijski sklopovi,

- DA i AD pretvarači,

- skupine integriranih digitalnih sklopova (TTL, CMOS, BICMOS), svojstva sklopova i međusobna usporedba,

- digitalno upravljanje, mikroprocesori.

2.9. Signalno-dojavni sustavi i instalacije

- signalni i dojavni uređaji (zaštita od provale, zaštita od požara, komunikacijski uređaji),

- signalno-dojavne instalacije,

- komunikacijske instalacije i aparati.

2.10. Uporaba računala

a) Upravljanje signalno-dojavnim i komunikacijskim sustavom s pomoću računala.

b) Uporaba računala u vođenju obrtničke radionice

- baza podataka (materijal, stranke)

- proračuni (tehnički, troškovi)

- poslovna korespondencija,

- vođenje poslovnih knjiga.

Klasa: 311-01/95-01/ 523

Urbroj: 526-01-95-18

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.