Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 14.12.1995 Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor mlinar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR MLINAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor mlinar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 82730, je:

MAJSTOR - MLINAR

I. Područje rada

U mlinarstvu je potrebno raditi i proizvoditi slijedeće:

- Preuzimati sirovine

- Pohranjivati, sortirati, ljuštiti i čistiti sirovine

- Usitnjavati, proizvoditi pahuljice, grubo i fino mljeti sirovine

- Dozirati, vagati, praviti smjese i prešati

- Pakirati i otpremati gotove proizvode

- Uzimati probe i ispitivati kvalitetu sirovina i proizvoda.

Majstor mlinar mora pri tome brinuti da mlinarski pogon radi bez smetnji a odgovoran je i da strojevi, uređaji i radni prostor budu u dobrom higijenskom stanju i tehnički postojani. On se brine za održavanje strojeva i preuzima manje popravke. Također kontrolira pravilnost usklađivanja sirovina, pakiranje pro izvoda i sudjeluje u njihovom raspačavanju i prodaji.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Ovaj dio ispita sastoji se od slijedećih radnji:

- ispitivanje i ocjenjivanje sirovina, međuprodukata i gotovih proizvoda u mlinarstvu,

- priprema i posluživanje uređaja za preradu sirovina i međuprodukata,

- proizvodnja međuprodukata i gotovih proizvoda,

- skladištenja, pakiranja i otpreme međuprodukata i gotovih praizvoda.

Pri izvodenju ovih radnji mora se posebno paziti na higijenu okoliša i osobnu higijenu, poštivati propise iz područja zaštite na radu i zaštite okoliša kao i voditi računa o racionalnom korištenju energije.

2. Stručno teoretski dio ispita

1. Stručni račun:

Moguća su slijedeća područja:

- preračunavanje receptura na diferenciranje količine produkata.

- utvrđivanje potrebnih količina sirovina na temelju iskustvenih promjena u težini pri njihovoj obradi i preradi

- skup općih troškova, povećavanje i smanjivanje cijena

- izračunavanje sastava mješavina

- izračunavanje volumena i površina

2.Sustav sirovina,poluproizvoda i gotovih proizvoda

- osnovnih životnih procesa prikazati na primjeru žitarica

- građa tvari

- građa hranjivih tvari i važnost enzima

- laboratorijski način analiza sirovina

- postupci pri pripremanju tijesta

3. Tehnologija zanimanja

- osnove ljudske prehrane

- sirovine i podrijetlo, sastav,svojstva, spajanje i mogućnost primjene

- preuzimanje sirovina, čišćenje i skladištenje

- mlinarski pogoni, strojevi, uređaji i postrojenja

- usitnjavanje, odvajanje

- miješanje

- dodatni materijali

- poluproizvodi

- priprema gotovih proizvoda, melansiranje, prešanje

- gotovi proizvodi, načini skladištenja,pakiranja i otpreme

- mjere zašlite na radu, sprečavanje nesreća na radu, zaštita okoliša.

Klasa: 311-01/95-01/523

Urbroj : 526-01-95-34

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v.r.