Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 13.12.1995 Pravilnik o obliku i način vođenja registra povlastica Na temelju članka 10.stavka 2.Zakona o obrtu ("Narodne novine",br.77/93),ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I NAČIN VOĐENJA REGISTRA POVLASTICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se oblik i nađin vodenja registra povlastica koje se izdaju za obavljanje povlaštenih obrta.

Članak 2.

Registar povlastica vodi nadležno ministarstvo koje izdaje povlasticu.

Članak 3.

Registar povlastica vodi se prema obrascu koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Registar se sastoji od listova koji se moraju označiti rednim brojem i moraju biti uvezani.

Članak 4.

Nadležno ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje u Registar povlastica slijedeće podatke:

a) redni broj

b) ime,prezime obrtnika,

c) MBG

d) adresa stanovanja, mjesto,ulica,kućni broj

e) djelatnost za koju se izdaje povlastica

f) matični broj obrta

g) tvrtka

h) sjedište

i) datum izdavanja povlastice

j) datum prestanka važenja povlastice

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 311-01/95-01/490

Urbroj: 526-01-95-11

Zagreb, 24. studenog 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing.,v.r.