Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 08.12.1995 Uredba o posebnim uvjetima za osnivanje društva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), a u svezi sa člankom 40. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 1995. donijela slijedeću

UREDBU

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OSNIVANJE DRUŠTVA

Članak 1.

Prijavi za osnivanje društva iz isprave propisane Zakonom o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93), Zakonom o sudskom registru ("Narodne novine, broj 1/95) i Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine, broj 10/95), osnivač društva za koje se podnosi prijava dužan je priložiti i izvadak iz registra ili potvrdu iz zbirke isprava registarskog suda o tome da li je jedini osnivač ili suosnivač drugog društva ili društava na teritoriju Republike Hrvatske.

Ukoliko je osnivač društva za koje se podnosi prijava jedini osnivač ili suosnivač drugog društva odnosno društava u kojima ima više od 51 % udjela ili dionica prijavi se, uz isprave iz prethodnog stavka ovog članka, prilažu potvrde Zavoda za platni promet i banke da to društvo šest mjeseci prije podnošenja prijave nema na računima evidentirane nepodmirene naloge za plaćanje u ukupnom trajanju od mjesec dana.

Članak 2.

Odredbe članka 1. ove Uredbe odnose se i na upis promjene podataka o osnivaču odnosno osnivačima društva.

Članak 3.

Ukoliko osnivač društva za koje se podnosi prijava upisa ne dostavi isprave propisane člankom i ove Uredbe ili ima šest mjeseci prije podnošenja prijave na računima evidentirane na podmirene naloge za plaćanje u ukupnom trajanju od mjesec dana, sud će rješenjem odbiti upis.

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da po potrebi donese potanje propise za provedbu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:330-01/95-01/03

Urbroj: 5030109-91-2

Zagreb, 2. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.